Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Alla elever ska ges samma chanser att lyckas i skolan

Hur skicklig och engagerad lärarkår vi än har, så kommer inte klyftorna i den svenska skolan att minska förrän vi lärare har fått rätt förutsättningar från politiskt håll. Därför presenterades idag en facköverskridande Likvärdighetsagenda.

Alla elever ska ges samma chanser att lyckas i skolan. Det tror jag att de allra flesta, inte bara vi lärare, skriver under på. Faktorer som socioekonomisk bakgrund eller boendeort ska aldrig vara avgörande för en elevs skolresultat. Jag bär en stark grundläggande övertygelse om alla barns förmåga att tillgodogöra sig kunskap. Jag vet också att vi har en driven och skicklig lärarkår i vårt land, som varje dag arbetar för att ge sina elever bästa möjliga förutsättningar för lärande. Ändå ökar klyftorna i det svenska skolsystemet.

Därför måste vi höja ambitionerna för svensk utbildningspolitik. För hur skicklig och engagerad lärarkår vi än har, så kommer inte klyftorna i den svenska skolan att minska förrän vi lärare har fått rätt förutsättningar från politiskt håll. Därför presenterade jag idag, tillsammans med Therese Guovelin från LO och Åsa Fahlén från Lärarnas Riksförbund, Likvärdighetsagendan som innehåller 25 förslag för en mer likvärdig skola.

Jag är stolt över att vi skapat denna unika överenskommelse i vilken vi formulerat 25 konkreta förslag inom tre områden för en skola som geralla elever samma chans att nå sin fulla potential.

Det första området handlar om skolvalsystemet.

Dagens system behöver justeras. Så som urvalssystemet för såväl kommunala skolor som friskolor idag är utformat, bidrar det till att elever med olika bakgrund allt mer sällan möter varandra. Dagens system har fått konsekvensen att när du är född, var du är född och av vilka föräldrar du är född av, har betydelse för var du går i skolan. Det får aldrig vara föräldrarnas bakgrund som avgör hur bra du som elev klarar dig i skolan. Alla elever måste få samma chans.

Vi föreslår därför att en ny portalparagraf införs i skollagen med krav på blandade elevgrupper, som ska gälla oavsett huvudman. Exempelvis bör kommunala skolors upptagningsområden ritas om och såväl närhetsprincipen som kötidssystemet som urvalsbaser bör breddas så att fler faktorer spelar in.

Rapportens andra område berör skolans finansiering och styrning.

Idag kommer varje elev med en fast klumpsumma pengar, utan att det tas hänsyn till hur mycket resurser barnet i fråga kommer att behöva för att lyckas i sin skolgång. Det är ett allt för stelbent system. Vi behöver ett nytt resursfördelningssystem som istället bygger på de faktiska kostnaderna. En likvärdig resursfördelning handlar inte om ”lika mycket till alla”. Det handlar om att alla skolor och kommuner ska få lika goda förutsättningar för att bedriva braundervisning, oavsett vilka grundförutsättningar just deras elever har.

Det sista - men nog så viktiga - området gäller insatser till skolor med särskilda utmaningar.

Skolor i områden med låg utbildningsnivå, med socioekonomiska problem, eller skolor som tar emot många nyanlända elever har ofta större utmaningar än många andra skolor. Dessa skolor bör ges extra stöd. Samtidigt måste alla skolor och alla kommuner dela på ansvaret och förmånen att ta emot nyanlända elever. Alla lärare bör dessutom få kunskap om hur vi tar emot dessa elever på bästa sätt.

I skollagen slås det fast att svensk skola ska erbjuda en likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever.

Vi som är lärare eller skolledare kan bidra till att öka likvärdigheten utifrån våra uppdrag och mandat. Men för att kunna göra det krävs det att man från politiken ger oss goda förutsättningar att göra det. Jag är stolt över att Lärarförbundet, LO och Lärarnas Riksförbund tillsammans arbetat fram dessa förslag för svensk skola. I debatten under dagen har några kritiker försökt få debatten att handla om något spelteoretiskt tänk kring vem som styr agendan eller vilken organisation som sitter i knät på vem. Det är att förminska en extremt angelägen och viktig fråga - det är ingen betjänt av. Allra minst Sveriges elever.

Vi måste våga lyfta blicken och titta på hur vi når bästa resultat för alla människors lika möjligheter. Tillsammans. Vi måste våga hitta nya samarbeten och nya lösningar. Nu hoppas jag att också Sveriges politiker börjar samarbeta. Skolan behöver långsiktiga, blocköverskridande överenskommelser. Likvärdiga förutsättningar för våra barn borde vara en prioritet för alla partier. Jag kommer i alla fall aldrig nöja mig förrän alla elever ges samma chans att klara skolan!

Frågor & Svar