Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

Mycket att vara stolt över på Världslärardagen!

Allt börjar med en bra lärare.

Allt börjar med en bra lärare.

Som lärare har vi mycket att vara stolta över, men läraryrket står inför stora utmaningar, inte bara i Sverige utan i hela världen. En av dessa utmaningar är lärarbristen.

Som lärare har jag mycket att vara stolt över. Vi lärare spelar en enormt viktig roll för de barn och elever som vi möter. Att vara lärare är utmanande, inspirerande och tillfredställande. Glädje är ett ord som vi förknippar med vårt yrke. Vi är samhällsbyggare och framtidsbyggare. Vi utgör en viktig grundpelare i vårt välfärdssamhälle. Ändå står läraryrket inför stora utmaningar inte bara i Sverige, utan i hela världen. En av de mest påtagliga är den växande lärarbristen.

År 2019 kommer det att saknas 60 000 lärare i Sverige, en svindlande siffra med svenska mått mätt, som manar till massiva åtgärder från såväl stat som huvudmän, om vi ska ha en skola värd namnet även i framtiden. Men lärarbristen är inte bara ett svenskt fenomen. FN uppskattar att det saknas 2,7 miljoner grundskollärare världen över och spår att bristen kommer uppgå till över tio miljoner redan år 2020. Det är allvarliga siffror.

Rätten till utbildning är ett av FN:s globala utvecklingsmål. Utbildning kan vara vägen ut ur fattigdom och vägen till förverkligade drömmar. Utbildning kan bygga starka och jämlika samhällen. Men för att åstadkomma utbildning av kvalitet behövs lärare och då måste läraryrket vara attraktivt. På många håll i världen saknar lärare förutsättningar för att utföra sitt viktiga uppdrag. Det kan vara kopplat till de risker som lärare utsätts för i områden med konflikt eller politisk instabilitet, men det kan också handla om saker som vi känner igen från vår egen vardag - otillräckliga möjligheter att utvecklas i yrket, för dålig eller orättvis lön, bristande professionell autonomi, där politiker och andra lägger sig i undervisningens utformning och alltför hög arbetsbelastning. Läraryrkets status måste upp, autonomin stärkas, lönerna höjas och arbetsbelastningen sänkas för att fler ska vilja vara lärare.

Många av läraryrkets utmaningar har vi gemensamt med kollegor världen över. Därför tycker jag det är självklart att Lärarförbundet arbetar med skolfrågor också internationellt. Vårt arbete för utbildning av hög kvalitet och bättre villkor för läraryrket stannar inte vid Sveriges gränser. Det är ett arbete som vi bär tillsammans med lärare och lärarfack i hela världen. Därför känner jag inte bara stolthet över att vara lärare utan också över att, genom Lärarförbundet, vara del av något större. Tillsammans är vi starka!

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram, @marialarare

Frågor & Svar