Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lika för lika

Ett normkreativt klimat

Vad kan du göra idag på din arbetsplats, som gör morgondagen mer normkreativ?

Vad kan du göra idag på din arbetsplats, som gör morgondagen mer normkreativ?

I Peter Dahlbergs studie i sitt examensarbete gavs barnen olika mycket uppmärksamhet och hjälp i olika situationer, dels utifrån barnens utvecklingsnivå men också utifrån kön. Pojkar och flickor tilltalades olika och gavs olika mängd samtalsutrymme vid samlingar eller andra aktiviteter.

Mitt namn är Peter Dahlberg och arbetar i en förskola i Nyköping. Jag är även med i Lärarförbundets referensorgan för likabehandling och mångfald. I mitt verksamhetsområde är jag mest intresserad av genus i praktiken, hur barn bemöts av vuxna och sina kamrater på sin förskola men även hur vuxna bemöter varandra. När jag tog examen på förskollärarprogrammet skrev jag mitt examensarbete om hur pedagoger bemöter pojkar och flickor i den dagliga verksamheten. Det resultat jag fick fram var att pedagogerna i min studie gav barnen olika mycket uppmärksamhet och hjälp i olika situationer, dels utifrån barnens utvecklingsnivå men också utifrån kön. Pojkar och flickor tilltalades olika och gavs olika mängd samtalsutrymme vid samlingar eller andra aktiviteter. Jag kunde även se skillnad mellan pedagogernas handlande i de olika situationerna, där en del med samtal och instruktioner vägledde barnen i processen medan andra valde att hjälpa till lite extra direkt. Jag kan tänka mig att det här är något som flera känner igen sig i på sin arbetsplats och är något som jag fortfarande kan se, fem år efter min examen. Vi sitter alla på olika kompetenser, fördomar och attityder, men det är inte förrän vi diskuterar dem med varandra som vi kan synliggöra dem för oss själva.

Normkreativt arbete är ett av många steg eller tillvägagångssätt till att få syn på sina fördomar och attityder i bemötandet av andra människor. Att våga vara kritisk mot sina egna normer man som pedagog eller ledare besitter, för att se vad som kan utvecklas till något mer öppet och tillåtande klimat. Varför tänker jag som jag gör? Varför agerar jag så här i den här situationen? Hur gjorde jag nu? Det är inte förrän vi kan synliggöra våra normer för oss själva, som vi kan bli kreativa och omvandla normerna till något annat. Det har diskuterats i många år kring exempelvis att det inte ska finnas något ”pojkigt” eller ”flickigt”. ”Vi tar bort blått och rosa, det blir bäst så”. Vad som egentligen behövs är att tillföra något mer, att få barnen att själva reflektera kring att normer går att bryta och utvecklas. Allt handlar om vårt eget bemötande av barnens funderingar och frågor – vad kan jag ställa för fråga för att få individen att tänka vidare? Då behöver vi själva redan ha tänkt vidare och ligga steget före.

Ibland kan det kännas svårt att veta var man ska börja, en förändring tar lång tid att ställa in sig i – upp till ett halvår ibland. Det viktigaste är att börja i det lilla. Vad kan du göra idag på din arbetsplats, som gör morgondagen mer normkreativ?

Frågor & Svar