Lärarförbundet
Bli medlem

Ett normkreativt klimat

Vad kan du göra idag på din arbetsplats, som gör morgondagen mer normkreativ?

Vad kan du göra idag på din arbetsplats, som gör morgondagen mer normkreativ?

I Peter Dahlbergs studie i sitt examensarbete gavs barnen olika mycket uppmärksamhet och hjälp i olika situationer, dels utifrån barnens utvecklingsnivå men också utifrån kön. Pojkar och flickor tilltalades olika och gavs olika mängd samtalsutrymme vid samlingar eller andra aktiviteter.

Mitt namn är Peter Dahlberg och arbetar i en förskola i Nyköping. Jag är även med i Lärarförbundets referensorgan för likabehandling och mångfald. I mitt verksamhetsområde är jag mest intresserad av genus i praktiken, hur barn bemöts av vuxna och sina kamrater på sin förskola men även hur vuxna bemöter varandra. När jag tog examen på förskollärarprogrammet skrev jag mitt examensarbete om hur pedagoger bemöter pojkar och flickor i den dagliga verksamheten. Det resultat jag fick fram var att pedagogerna i min studie gav barnen olika mycket uppmärksamhet och hjälp i olika situationer, dels utifrån barnens utvecklingsnivå men också utifrån kön. Pojkar och flickor tilltalades olika och gavs olika mängd samtalsutrymme vid samlingar eller andra aktiviteter. Jag kunde även se skillnad mellan pedagogernas handlande i de olika situationerna, där en del med samtal och instruktioner vägledde barnen i processen medan andra valde att hjälpa till lite extra direkt. Jag kan tänka mig att det här är något som flera känner igen sig i på sin arbetsplats och är något som jag fortfarande kan se, fem år efter min examen. Vi sitter alla på olika kompetenser, fördomar och attityder, men det är inte förrän vi diskuterar dem med varandra som vi kan synliggöra dem för oss själva.

Normkreativt arbete är ett av många steg eller tillvägagångssätt till att få syn på sina fördomar och attityder i bemötandet av andra människor. Att våga vara kritisk mot sina egna normer man som pedagog eller ledare besitter, för att se vad som kan utvecklas till något mer öppet och tillåtande klimat. Varför tänker jag som jag gör? Varför agerar jag så här i den här situationen? Hur gjorde jag nu? Det är inte förrän vi kan synliggöra våra normer för oss själva, som vi kan bli kreativa och omvandla normerna till något annat. Det har diskuterats i många år kring exempelvis att det inte ska finnas något ”pojkigt” eller ”flickigt”. ”Vi tar bort blått och rosa, det blir bäst så”. Vad som egentligen behövs är att tillföra något mer, att få barnen att själva reflektera kring att normer går att bryta och utvecklas. Allt handlar om vårt eget bemötande av barnens funderingar och frågor – vad kan jag ställa för fråga för att få individen att tänka vidare? Då behöver vi själva redan ha tänkt vidare och ligga steget före.

Ibland kan det kännas svårt att veta var man ska börja, en förändring tar lång tid att ställa in sig i – upp till ett halvår ibland. Det viktigaste är att börja i det lilla. Vad kan du göra idag på din arbetsplats, som gör morgondagen mer normkreativ?

Har skolan förlorat rättesnöret?

Lärare har ett dubbelt uppdrag: att främja elevernas kunskapsutveckling samt att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Vi lever dock i en värld där ekonomiska och politiska krav på effektivitet (lönsamhet), mätbarhet och digital utveckling tränger in i skolan.

Lärarens uppgift har då begränsats till att enbart fokusera på kunskapsutvecklingen (den mätbara kunskapen). Fostran och värdeförmedling har därmed skjutits åt sidan i lärarnas strävan i att följa det marknaden efterfrågar – ett misstag som kan stå oss alla dyrt!

Genom att studera de fruktansvärda händelserna under 1900-talets folkmord, främst Förintelsen, påminns vi om individens makt att fatta beslut som inte bara påverkar en själv och ens grannar utan överlevnaden för hela världen. Årtiondena efter krigsslutet ställde sig forskarsamhället frågan; hur är det egentligen möjligt att få vanliga människor att medverka i brott mot mänskligheten? Solomon Aschs och Stanley Milgrams forskningsresultat var avslöjande. Människor är benägna till mycket vi inte vill tro om dem - allt för att få tillhöra gruppen. Det samma gäller när hon följer en auktoritär ledare (jämför med Försäkringskassans personal som bara lyder eller ingenjörerna på Volkswagen som manipulerade avgastest för att ledningen krävde högre vinst). Båda Asch och Milgram betonade att deras forskningsresultat måste få konsekvenser för hur vi organiserar skolan och vad vi betonar som centralt i läraren uppdrag. Det kan avgöra vår framtid!

Överlevare från koncentrationslägren var inne på samma linje. En överlevare som arbetade som rektor efter kriget inledde varje skoltermin med att påminna sina lärare om varför skolan och utbildning fanns:

"Dear Teacher:
I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness:
Gas chambers built by learned engineers.
Children poisoned by educated physicians.
Infants killed by trained nurses.
Women and babies shot and burned by high school and college graduates.
So, I am suspicious of education.
My request is: Help your students become human. Your efforts must never produce learned monsters, skilled psychopaths, educated Eichmanns.
Reading, writing, arithmetic are important only if they serve to make our children more human."

I en orolig värld där främlingsfientligheten är på frammarsch är det viktigt att visa på skolans dubbla uppdrag. Vi tror ofta att demokratin går under i ögonblickliga revolutioner. Det stämmer inte. Demokratin och kampen för de mänskliga rättigheterna förloras när vi slutar att bry oss. Skolans moral-etiska ansvar måste därför alltid betonas. Det kan aldrig läggas åt sidan. Lärarna måste möta den andra, eleven, och vara genuint intresserad för att främja dennes människoblivande. Det är skolans viktigaste uppdrag, oavsett vad digitaliseringslobbyisterna och kunskapsförespråkarna påstår. Det kan vi lära av historien!

​​April 2018

Westpride. Foto Elisabet Mossberg

Westpride. Foto Elisabet Mossberg

Hej #Larareffekten! Välkommen till bloggen Lika för Lika till Referensorganet för Likabehandling och mångfald. Knyter en rosett på min röda knytblus… Jag heter Caroline är lågstadielärare och feminist.

Mitt examensarbete handlade om genus och jämställdhet för det är ämnen som intresserar mig extra mycket. Även lön i förhållande till kön, erfarenhet och utbildning är viktiga frågor tycker jag.

I slutet av mars hade referensorganet i Likabehandling och mångfald möte på Lärarnas hus i Stockholm. Vi kommer att jobba vidare på det jämställdhetsarbete som referensorganet har gjort tidigare. På mötet pratade vi ledamöter bland annat om Europride som kommer att gå av stapeln i Göteborg och Stockholm under hösten. Häng med oss i Lärarförbundet https://www.lararforbundet.se/artiklar/folj-med-os.... Lärarförbundet har ett HBTQ nätverk och normkritik är något som referensorganet kommer att arbeta med framöver.

Vi i referensorganet tog upp och diskuterade olika skrifter bland annat den nya handboken för jämställda möten som TCO och Lärarförbundet har tagit fram tillsammans med Maktsalongen. Referensorganet kommer att samla ihop material och ta fram material som kan användas ute i verksamheterna inom likabehandlingsområdet för att öka mångfalden. Det finns bland annat en bra skrift för lärarhandledning till boken Alla borde vara feminister. #Metoo #Inteförhandlingsbart #Ickegodkänt är teman för referensorganet och viktiga frågor så att det blir en naturlig del av lärares professionella arbete.

Det finns en ny epost som går att använda ifall någon vill komma i kontakt med oss i referensorganet likabehandling.

Ha´det så bra!

Lika för Lika

Caroline Günther
Ordförande Lärarförbundets Referensorgan Likabehandling & Mångfald
#Tystiklassen

Fackföreningsrörelsens roll i kampen för HBTQ-rättigheter

I Västtyskland 1973 var man tvungen att driva kampen maskerad

I Västtyskland 1973 var man tvungen att driva kampen maskerad

Att HBTQ-rättigheter har en naturlig del i fackliga arbetet var tydligt på en konferens anordnad av PSI, tjänstemännens världsfack, i samband med deras världskongress som gick av stapeln i slutet av oktober.

Världslärarfacket, Education international, var med och samorganiserade den första temakonferensen PSI haft om HBTQ-rättigheter. Lärarförbundet var representerat av mig och Per Båvner, utredare på kansliet.

Vi kan inte slå oss till ro när det gäller HBTQ-rättigheter i Sverige, men det är alltid nyttigt att få det historiska och internationella perspektivet. Det var alldeles nyligen som HBTQ-frågor var skambelagda även i västvärlden och aktivister tvingades att vara anonyma. Vittnesmålen från de på konferensen som hade en lång kamp bakom sig för människors lika värde och HBTQ-personers rätt att finnas i samhället på lika villkor gav en helt annan tyngd bakom politiken.

I vår del av världen har situationen blivit så mycket bättre, även om mycket finns kvar att göra. Men i andra delar av världen har utvecklingen stått still eller t.o.m. gått bakåt. I många länder är det fortfarande brottsligt med fängelse eller i värsta fall dödsstraff som påföljd. I många länder innehåller lagarna gråzoner så att sedlighetslagstiftning används för att attackera HBTQ-personer. Där vågar inte HBTQ-personer tala öppet och då blir det viktigt att kunna vara anonym på fotografier.

Västtyskland

I Storbritannien har de verkligen visat att HBTQ-frågor är fackliga frågor. I filmen Pride beskrivs hur bögar och lesbiska startar en insamling till de strejkande gruvarbetarna under Thatcheråren. HBTQ-rörelsen fick sedan mycket stöd tillbaka av gruvarbetarfacket och hela fackföreningsrörelsen kom att driva HBTQ-rättigheter.

Gruvarbetarstrejken

Representanter från afrikanska länder berättade hur förtrycket där kan vara mycket hårt. Tyvärr fick inte de berättelserna så stort utrymme från scenen som det borde ha haft. Kampen för HBTQ-rättigheter måste breddas utanför gränser och regioner så att man kan hämta kraft från den kamp som varit framgångsrik i många länder i vår del av världen. Det var därför glädjande att höra att ILO nu jobbar på ett program för att vara ”LBGTallies” och för att främja mångfald i arbetslivet.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter och då måste vi i fackliga organisationer arbeta för arbetsplatser där anställda kan vara öppna. En stängd arbetsplats blir unken och begränsande medan en öppen arbetsplats skapar förutsättning för såväl bättre verksamhet som bättre arbetsklimat för alla.

Läraryrket svårt drabbat av ojämställd arbetsmiljö

Kvinnodominerade yrken har sämre arbetsmiljö, vilket också är huvudförklaringen till kvinnors sämre hälsa. Vi kan se det tydligt i de olika läraryrkena, där de mest kvinnodominerade också är mest drabbade.

I den anglosaxiska debatten pratar man ofta om en feminisering av vissa delar av samhället, det kan gälla mindre trevliga aspekter såsom ”a feminization of poverty” till att kvinnor kommit in på områden som länge varit mansdominerade. Kvinnor har alltid funnits på arbetsmarknaden i väldigt högutsträckning. Perioden med hemmafruar var kort och omfattade bara delar av det svenska samhället. Ett yrke som varit öppet för kvinnor under hela den moderna tiden är läraryrket, eller iaf del av det som varit riktat mot yngre barn. Och andelen kvinnor har ökat inom övriga lärarkategorier kontinuerligt fram till våra dagar.

Vi vet att kvinnor har högre sjuktal än män, samtidigt som de lever längre. Det har funnits ett antal olika hypoteser till hur detta kan komma sig. I dag råder det koncensus bland forskare om att det är en sammansatt fråga, men att en viktig aspekt är arbetsmiljö för kvinnor. Ett problem är att när kvinnor kommer in på mansdominerade branscher så är rutiner och utrustning anpassade till män. En annan förklaring, som historiskt spelat stor roll, är kombinationen av att förvärvsarbete och hushållsarbete – ”det andra skiftet”.

Det finns många exempel på att det inte ser bra ut när det gäller arbetsmiljön för läraryrkena, och ju mer kvinnodominerat läraryrket är desto sämre ser det ut.

Enligt arbetsmiljöverket är ingen av dessa hypoteser någon avgörande förklaring till att fler kvinnor än män har en dålig arbetsmiljö. Den stora förklaringen är i stället att kvinnodominerade branscher ofta halkar efter i villkor (och även lön). Och där kommer alltså även läraryrket in. Läraryrket delar en hel del villkor med andra kvinnodominerade branscher såsom ett stort antal medarbetare per chef. Det är ett uppenbart arbetsbelastningsproblem för skolledare, men även ett problem för medarbetare – att dela en chef med många andra anställda är en klar överrisk för ohälsa.

Lärare toppar mindre smickrande lista

Det finns många exempel på att det inte ser bra ut när det gäller arbetsmiljön för läraryrkena, och ju mer kvinnodominerat läraryrket är desto sämre ser det ut. För det mest kvinnodominerade yrkena, förskollärare och lärare i fritidshem kan vi utläsa i Arbetsmiljöverkets statistik att de ligger bland de mest utsatta yrken på en mängd olika områden, både när det gäller fysisk och psykisk arbetsbelastning.

På följande områden tillhör förskollärare och lärare i fritidshem topp fem:

  • Sjuknärvaron
  • Bedömer att de inte kommer att orka jobba fram till ordinarie pensionsålder
  • Upplever att man har alldeles för mycket att göra
  • Upplever att arbetet är psykiskt påfrestande
  • Kan inte koppla av tankarna på jobbet under fritiden
  • Svårt att sova pga tankar på jobbet håller en vaken
  • Uttröttad i kroppen varje vecka
  • Utsätts för buller så att man inte kan samtala i normal samtalston under minst en fjärdedel av arbetstiden

Och det här får givetvis konsekvenser. Förskollärare och lärare i fritidshem ligger på topp fem även när det gäller sjuktal, enligt försäkringskassan, med en enorm ökning av sjukskrivning pga psykiska orsaker sedan 2011.

Övriga lärarkategorier ligger inte heller bra till, men bättre än förskollärare och lärare i fritidshem. Och det verkar finnas en tydlig koppling till andel kvinnor även i läraryrkena. Ju fler män i kategorin desto bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal, för både män och kvinnor. Det visar tydligt på att det finns en statushierarki även när det gäller arbetsmiljöproblem. Frågor som antal medarbetare per chef och samvetsstress får inte samma uppmärksamhet som fysisk arbetsmiljö. Och att även skola och förskola kan ha dålig fysisk arbetsmiljö strider mot slentrianbilden av fysisk arbetsmiljö.

Inga skäl att misströsta

Men trots att siffrorna pekar åt fel håll för tillfället finns det inga skäl att misströsta. Vi vet oerhört mycket mer idag om vilka insatser som behövs för att förbättra arbetsmiljön. Det handlar ”bara” om att våga prioritera frågor om arbetsbelastning, fysisk arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete, trots knappa budgetar och stora välfärdsbehov.

Läs mer om Lärarförbundets arbete för kvinnors rättighet till utbildning


Så kan skolor utarmas och andra skolor göra vinst

Elisabet Mossberg, ordförande för Lärarförbundet Göteborg bloggar om de konsekvenser som en ojämn resursfördelning kan få. Vissa skolor drar vinst och andra skolor att hamnar i en ond spiral. Därför behöver Likvärdighetsagendan genomföras tillsammans med fortsatta satsningar på skolan.

I skolan har vi länge levt med konkurrensen från andra skolor, både fristående och kommunala. När tre elever försvinner från en klass och två från en annan på en och samma skola går inte ekonomin ihop. Fast organisationen redan är lagd måste skolan skära ned. Som alla vet har vi läsår i skolan och budgetår följer kalenderåret. Risken är att skolan går back och måste "hämta hem" detta nästa år. Då svider det. Antingen kan klasser bli större än 30 eller så tas specialpedagogik bort. Kanske elevassistenter för elever med särskilda behov inte behövs? Grupperna på fritidshemmet kanske blir större. Det blir en oerhört ryckigt och svårt att planera.

Eftersom Göteborg har en resursfördelningssystem mellan stadsdelarna som ger mer pengar i utanförskapsområden är det en vinstaffär för friskolor att rekrytera från just dessa områden. Eleverna tar med sig skolpengen från stadsdelen och det betyder mer pengar i kassan för mottagande skola. Inget bostadsområde är homogent och de första som flyttar från ett utanförskapsområde är de som är motiverade att studera och ofta har handlingskraftiga föräldrar. Så kan skolor utarmas och andra skolor göra vinst.

Mindre resurser men bestående behov

En del av skolorna som tappar elever hamnar i en ond spiral. Resurserna blir mindre och behoven består. Skolans elever får sämre elevresultat och ännu mer utanförskap och krossade framtidsdrömmar. Det kan leda i sin tur till att det blir oroligt och bråkigt på skolan. I vissa fall har det närt en gängkriminalitet och mord i skolans närhet.

Lärare får extrem arbetsmiljö

Jag tror inte att skolan är den enda anledningen till denna grymma utveckling, men väldigt många föräldrar har ofta sörjt att deras barns skola drabbats av nedskärningar när skolan är i stort behov av resurser. Vad händer med lärarna i denna onda spiral? Precis det du kan tänka dig, de får en extrem arbetsmiljö och i lärarbristens tid byter de arbete till skolor där det är lättare att jobba. Istället borde huvudmän med skolor med den här problematiken satsa på lärarna, både lön och resurser. Se till att lärarna får arbetsglädje.

Systemet vi har har skapat orättvisor! Kanske kan Likvärdighetsagendan, om den realiseras, hjälpa till att göra skolsystemet mer likvärdigt. Men för att det ska bli så måste även huvudmän, exempelvis Göteborg, göra satsningar på många skolor för att locka och behålla lärare i utanförskapsområden. Med rätt förutsättningar kan vi tillsammans göra skolan mer likvärdig.

Ibland måste man agera för att inte vara ”en liten lort”

Eva-Lena Embretsen, verksamhetsledare vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna, skriver om hur vi lärare måste stå upp emot att nazister marscherar på gatorna.

Nyligen, 1 maj, utspelade sig något i Borlänge som jag länge trodde var en omöjlighet i Sverige. Den nazistiska organisationen och partiet Nordiska motståndsrörelsen marscherade på gatorna med skottsäkra västar under sina enhetliga vita skjortor, fanor symboliskt pekande utåt mot motståndarna och plexiglassköldar i det yttre ledet. En mycket tydlig symbolik för att de är hotade men beredda att försvara sig. De är själva mycket nöjda med sin manifestation och skriver så här på sin hemsida:

”Demonstrationen i Borlänge som totalt dominerade bland de gatuaktioner som hålls i staden den 1 maj innehåll flera olika trevliga inslag. Kraftfulla tal hölls av Motståndsrörelsens representanter som både sändes live på internet i Nordfronts regi och bitvis hördes i SVTs sändning. Med taktfasta ramsor och bestämda steg tågade demonstrationståget genom Borlänge.

Mötesstörare, som varit ett problem för nationella sammankomster historiskt sett, misslyckades totalt med sitt uppsåt att hindra demonstrationen. De som fick närkontakt med organisationens aktivister tillrättavisades effektivt.”

Som vanligt skrivs det rena lögner. De dominerade inte totalt – men de var skrämmande många. 150 uniformerade och lika många i en civilklädd svans (vilka skrämde mig nästan lika mycket). Vi som manifesterade under paraplynamnet ”Dalarna mot rasism” var enligt arrangörerna 1000 personer och även om man räknar med en arrangörs benägenhet att överdriva så var vi i alla fall dubbelt så många som nazisterna. Till det kommer ett rekordstort V-tåg och dubbelt så många i (s)-leden som förra året. Deras väg var kantad av människor som på olika sätt gav uttryck för sin avsky men också ett stort antal nyfikna.

Men det är också en del som stämmer i deras text. De fick mediatid och de hördes och syntes, både före, under och efter själva tåget. Polisinsatsen var också effektiv i att hindra bråk.

Nå, nu till min poäng med att skriva om detta i bloggen. Hur ska man som lärare ställa sig till detta? Hur bemöter man elever eller kollegor som uttrycker sympati med vitskjortorna? Det är inte lätt men vi måste ta en dialog! Nu är det ingen tid att förlora längre! Vi kan inte riskera att fler unga söker sig till dessa våldsbejakande, segregerande rörelser för att de inte mött vuxna som inte lyssnat på dem och tagit ett seriöst samtal med dem. Finns inte dessa vuxna runt ungdomarna måste skolan kompensera för detta. Skolverket och Forum för levande historia har gett nio lärosäten i uppdrag att arrangera en kurs som ska stötta lärare i detta. http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildnin... Den kursen hoppas jag blir fullbelagd överallt!

”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” (ur Bröderna Lejonhjärta).

Till min glädje såg jag ordförande i Borlänges lokalavdelning på Jussi Börlings torg där manifestationen ”Dalarna mot rasism” höll till med sång, dans, tal om att bryta normer och bejaka mångfald. Några lärare till såg jag också. Men om man betänker att det är 2 mil mellan Borlänge och Falun och inte så långt till andra mindre lokalavdelningar, så hade vi kunnat vara tusentals lärare och förskollärare där. Självklart är det orealistiskt att alla skulle ha tid och möjlighet men vi kunde ha varit många, många fler i alla fall. För att vara drastiskt i jämförelsen: nazisterna var mångdubbelt fler än antalet lärare som ställde upp mot rasism, kanske fanns det t o m fler lärare bland nazisterna….

Jag som skrivit detta heter Eva-Lena Embretsen, är verksamhetsledare vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna vid Högskolan Dalarna. Legitimerad grundskollärare 1-7, genuspedagog, fil mag pedagogik och ledamot i Lärarförbundets referensorgan för likabehandling och mångfald.

​​​Författaren Chimamanda Ngoze Adiche tycker att "Alla borde vara feminister."

Elisabet Mossberg, förbundsstyrelsen och lärare i svenska, SO och bild i årskurs 1-7 , skriver om boken "Alla borde vara feminister" som delas ut till alla elever i årskurs två i gymnasieskolan.

Författaren Chimamanda Ngoze Adiche tycker att "Alla borde vara feminister."

»Genus spelar en viktig roll i hela världen. Och jag skulle gärna vilja att vi i dag börjar drömma om ett annorlunda samhälle. En rättvisare värld. En värld med lyckligare män och lyckligare kvinnor som är ärligare mot sig själva. Och det är så här vi ska börja: vi måste upp- fostra våra döttrar annorlunda. Vi måste även uppfostra våra söner annorlunda.« – Chimamanda Ngozi Adichie

Citatet kommer från författarens bok "Alla borde vara feminister" som i sin tur bygger på hennes tal från 2012.

Hon berättar enkelt och rakt personliga berättelser från sitt eget liv hur kvinnor och män behandlas olika för att de är just kvinna eller man. Det är inte bara olika utan orättvisa. Hon menar att vi formas att bli människor vi egentligen inte vill vara. Män har förväntningar på sig att vara "the hard man" och kvinnor förväntas behaga mannen. Dessa berättelser får du som liten och följer dig hela livet. På det sättet blir de Sanna.

Alla borde vara feminister ges ut i samarbete med Sveriges Kvinnolobby, FN-förbundet, TCO, LO, Teskedsorden, Unizon, Gertrud Åström och Albert Bonniers Förlag. Boken distribuerades som en gåva till alla elever i årskurs två i gymnasieskolan 2015. http://www.svd.se/alla-bor-fa-chansen-att-vara-fem...

Till boken finns en lärarhandledning med många bra förslag på övningar.

Läraren ska se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Gymnasieskolans läroplan

Med Chimamanda Ngozi Adiches Alla borde vara feminister kan elever få en förståelse för feminism, ojämställdhet och kanske några hoppfulla tankar att det går att göra något åt det. För författaren berättar rakt och humoristiskt sina egna berättelser som går rakt in i hjärtat.

Läs boken eller lyssna på hennes tal. Du kommer att bli inspirerad.


Frågor & Svar