Lärarförbundet
Bli medlem

Nationell Lärarutbildningskonferens

En av våra vägar för påverkan av lärarutbildningarna, och för att få insyn i de diskussioner som pågår om dessa, är genom platsen i lärarutbildningskonventet. Ett samarbete och diskussionsforum mellan alla lärarutbildningar i Sverige. Ett gång per år anordnar de en gemensam konferens om lärarutbildning i Sverige - i år var temat "Lärarutbildning som akademisk professionsutbildning". En av de lärarstudenter som var på plats, tillsammans med lärarutbildare, VFU-samordnare och utbildningsledare från hela landet, var Erik Johansson från Lärarförbundet Student. Nedan berättar Erik lite om hur den den nationella Lärarutbildningskonferensen 5-6 maj var.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student


Eriks inlägg följer nedan:

5-6 maj var jag på Nationell Lärarutbildningskonferens på Högskolan Dalarna i Falun. 

Campus Falun

Konferensen anordnades av Lärarutbildningskonventet och Högskolan Dalarna med temat "Lärarutbildning som akademisk professionsutbildning". Med lärarutbildare, VFU-samordnare och utbildningsledare från hela landets lärarutbildningar utbytte vi erfarenheter och utvecklades genom att få nya perspektiv på utbildning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen samt hur teori och praktik, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, förenas i våra lärarutbildningar var några av huvudfrågorna för konferensen.

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, inledde konferensen i en föresläsning om konsekvenserna av de PISA-undersökningar som präglat skoldebatten den senaste tiden. Hon pekade på att den alarmerande kunskapsutvecklingen i skolan är en stark indikator på att något måste förändras inom skolan, men också inom lärarutbildningen.

Båda dagarna innehöll ett antal kompetensutvecklande föreläsningar som lyfte goda exempel från olika projekt runt om i Sverige. Bland annat presenterades ett projekt från Chalmers där lokala lärarutbildare får en större anknytning till den högskoleförlagda utbildningen genom det de kallar för "mästarlärare". Ett annat exempel på ett projekt för att få till en starkare koppling mellan teori och praktik, samt lärarstudenters professionella utveckling, presenterades av Pernilla Nilsson från Högskolan i Halmstad. Lärarstudenter och lärarutbildare inom projektet samordnar sin pedagogiska planering och får även möjlighet att prova sina idéer med en mindre grupp barn/elever utanför den vanliga verksamheten för att sedan utvärdera och reflektera över de genomförda momenten.

De allra flesta av konferensens deltagare verkade rörande överens om att de senaste årens många reformer, minskade anslag och resurser har haft en negativ inverkan på landets lärarutbildningar. Förhoppningen efter konferensen är att mer samverkan mellan landets högskolor och fler nationella satsningar på skolan och lärarutbildningen ger en ökad likvärdighet och en ökad kvalité på landets alla lärarutbildningar.

Erik Johansson, Göteborg.
Styrelseledamot Lärarförbundet Student

Sveriges lärarstudenters röst - valåret 2014

​Lärarförbundet Student är med våra 25 000 medlemmar Sveriges största fackliga organisation för lärarstudenter. När vi i höstas samlade ombud för våra medlemmar från hela landet för Rikskonferensen var den det största demokratiska mötet för lärarstudenter.

Lärarförbundet Student är med våra 25 000 medlemmar Sveriges största fackliga organisation för lärarstudenter. När vi i höstas samlade ombud för våra medlemmar från hela landet för Rikskonferensen var den det största demokratiska mötet för lärarstudenter. Vi ska vara den självklara rösten för lärarstudenter, och vi har också störst kapacitet att samla både kvalitativ och kvantitativ kunskap om lärarstudenternas situation.

Med hjälp av Lärarförbundet, sociala medier och mail har vi länge kommunicerat med utbildningsdepartementet, men ändå var i dag första gången jag fick möjlighet att träffa utbildningsminister Jan Björklund för ett längre samtal om lärarutbildningen och de utmaningar som vi kan se.

Jan Björklund med Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin

Samtalet med Björklund började i lärarkrisen, om de behov vi redan har och den stora brist vi möter. Det krävs ansvarstagande för att möta arbetsmarknadsbehovet, där måste politikerna och högskolorna ta ett ansvar för att öka attraktiviteten och samtidigt säkerställa att de som vill studera detta får möjlighet att göra det. En utmaning är att inte söka ”lösningar” som gör matte-, teknik-, och NO-lärare ett andra- eller tredjehandsval.

Kopplingen mellan teori och praktik måste stärkas. Det är en fråga om lärarutbildningens kvalité. Utbildningsministern håller med genom övningsskolor, tydligare mål för ämnesdidaktiska kunskaper och en flergradig betygsskala för den verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett förslag för att stärka denna. Men jag var tydlig mot Björklund, det krävs också satsningar på mer verksamhetsnära forskning samt att högskolorna och universiteten att prioritera detta i utbildningen. Ett steg för regeringen att bidra till detta vore att ge Skolforskningsinstitutet i uppdrag att också initiera viktig verksamhetsnära forskning för framtidens lärare.

När diskussionen slutligen landade i läraryrkets komplexitet, hur det är viktigt att lärarutbildningen förbereder oss för detta och prövar våra kompetenser och kunskaper, pratade vi också om läraryrkets x-factor. Utbildningsministern vill gärna se lämplighetsprov vid antagning till lärarutbildningen, något vi är positiva till, men vi förstod också svårigheterna med att utforma ett sådant. Utbildningministern var dock tydlig att denna x-factor som ska testas inte ska vara något som studenter kan förväntas utveckla under utbildningen, utan snarare fokusera på social kompetens, engagemang och motivation till läraryrket.

För utbildningsministern var det värdefullt att få en bild av en organisation som enbart företräder lärarstudenter, men också en organisation som har så många medlemmar som vi och som kan ge en så pass heltäckande bild av lärarstudenters utmaningar.

Lärarförbundet Student är och ska vara den självklara rösten för Sveriges lärarstudenter!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

För det vidare!

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Ibland möter jag de som, IRL och i sociala medier, menar att jag i rollen som opinionsbildare bidrar till den svartmålning av läraryrket som vi menar är ett faktum.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Ibland möter jag de som, IRL och i sociala medier, menar att jag i rollen som opinionsbildare bidrar till den svartmålning av läraryrket som vi menar är ett faktum.

Svartmålningen är något som jag gärna återkommer till i ett annat inlägg, men läraryrket är Sveriges absolut viktigaste och säkerligen roligaste yrke.

Engagemanget i Lärarförbundet är ett sätt att delta i arbetet för att skapa bättre förutsättningar för Sveriges lärare, och i längden också för eleverna. Vi måste få politiker att ge lärarprofessionen bättre förutsättningar för att möta alla elever, och för lärarna att utvecklas i sin profession.

Lärarförbundet Student vill att de bästa eleverna själva ska vilja söka till lärarutbildningen. Därför har vi också en plats i Skolverkets referensgrupp för För det vidare! Vi är med och diskuterar de utmaningar som finns för att locka fler att söka till lärarutbildningen. Hur utvecklar vi bilden av och strukturerna kring matte-, NO-, och tekniklärare? Hur får vi fler män att vilja bli förskollärare? Hur skapar vi förståelse för läraryrkets komplexitet? Hur sprider vi bilden av en skola där man som enskild lärare kan förändra för både en elev och för en hel skolorganisation?

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Som medlem i ett stort lärarförbund: på Värmlandsresa

​Jag började på lärarprogrammet i Umeå höstterminen 2007. Någon gång därefter blev jag också medlem i Lärarförbundet och är således ganska ny i organisationen. Ändå är engagemanget i Lärarförbundet något som har hunnit ge mig så många spännande erfarenheter.

Jag började på lärarprogrammet i Umeå höstterminen 2007. Någon gång därefter blev jag också medlem i Lärarförbundet och är således ganska ny i organisationen. Ändå är engagemanget i Lärarförbundet något som har hunnit ge mig så många spännande erfarenheter. I dag hade jag förmånen att få åka till Karlstad och prata med studenter på universitet om deras bild av sin lärarutbildning, och de gemensamma utmaningar vi som studenter och blivande lärare möter.

Under dagen fick jag vidare besöka en gymnasieskola och en 7-9-skola i Karlskoga, för att avsluta kvällen med att tala inför många engagerade lärare vid Karlskoga lokalavdelnings årsmöte. Jag träffade lärare som motiverar sina elever till lärande - några som ser fram emot högre studier, några som tar chansen att i sin gymnasieutbildning lära sig de färdigheter de behöver för att efter sin skolgång få ett bra jobb på arbetsmarknaden.

Medlemmarna på årsmötet var alla intresserade av att driva Lärarförbundets arbete framåt! I vår stora organisation handlar det om att skapa de bästa förutsättningar för framtidens lärarprofession. Tillsammans lyckades vi 2012 få det absolut bästa avtalet på arbetsmarknaden, och lokalt sliter våra företrädare hårt för att se till att vi fortsatt uppvärderar läraryrket.

Att blicka mot framtiden och lyfta perspektiven var mitt fokus under kvällen. Vi i Lärarförbundet vet att lärarna är den viktigaste resursen för elevernas lärande. Vi ska fortsätta att jobba för:

  • en uppvärdering av läraryrket,
  • bättre förutsättningar för oss att bedriva vårt uppdrag,
  • skolan som en lärande organisation.

Vi vill skapa den bästa skolan för varje elev. För att nå dit krävs att lärarna och skolledarna jobbar tillsammans för att utveckla skolan, och att lärarna och skolledarna får makten över att styra skolans resurser till de elever som behöver särskilt stöd. Som organisation måste vi våga utmana egna strukturer och förnya oss, för att kunna ligga i framkant och åstadkomma förändringar som märks för våra medlemmar. Lärarförbundets Kongress måste hösten 2014 våga fortsätta förnya - lärares marginaler måste öka, vi måste jobba mer tillsammans, lönerna måste upp och karriärvägarna måste bli fler.

Tillsammans kan vi möta framtidens utmaningar och hitta lösningar som utvecklar skolan och lärarprofessionen!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar