Lärarförbundet
Bli medlem

VFU och Corona

Det här året liknar inte någonting vi har varit med om förut, men vi försöker alla att göra det bästa av situationen. Vi har lyssnat på er, både syv- och lärarstudenter som är eller ska ut på VFU. Vi har sammanfattat vår problembild och våra krav i ett öppet brev till alla lärosäten;

Restriktionerna och rekommendationer som ska minska spridningen av Corona har skapat stora problem för den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenter kan själva befinna sig i riskgrupp, leva med någon i riskgrupp eller helt enkelt känna en fullt förståelig oro för smitta i samband med VFU.

Många studenter upplever förkylningssymptom under sin VFU och stannar hemma, allt i enlighet med rådande rekommendationer. Därutöver finns också en stor grupp studenter som har barn vilka kan bli sjuka och kräva omvårdnad under VFU-perioden. Dessutom oroas många av bristande information om och klarhet i vad som gäller om de missar hela eller delar av sin VFU.

Sveriges lärosäten har valt att hantera den rådande situationen på delvis olika sätt, där det finns såväl goda exempel som fall där vi ser att studenterna kommer i kläm. Lärosätena spelar en mycket viktig roll för att så många studenter som möjligt ska kunna genomföra sin VFU på ett så säkert sätt som möjligt och med god information om vad som gäller.

Problembilden vi ser:

 • Allt för strikta närvarokrav för att kunna bli godkänd.
 • Otydlig information om vad som gäller.
 • Oro för smitta.
 • Oklarhet om fattade beslut, till exempel att VFU ställdes in i våras men nu genomförs trots att smittspridningen ökar på nytt.
 • Att behöva studera dubbelt om VFU inte kan göras nu, till exempel behöva göra den samtidigt som andra kurser ska examineras.
 • Att vissa kommuner inte tar emot studenter.
 • Att likvärdigheten i VFU brister.

Vi kräver att lärosätena:

 • Tillser att säker verksamhetsförlagd utbildning kan genomföras.
 • Visar flexibilitet gentemot studenterna.
 • Ger studenterna tydlig information.

Tillse en säker verksamhetsförlagd utbildning!

Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett oerhört viktigt moment i utbildningen. VFU:n förbereder studenter för yrkesutövningen och ger möjlighet att vid olika tillfällen i utbildningen omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. Den ger också viktiga tillfällen att reflektera över den egna yrkesrollen och -utövningen. VFU:n måste kunna genomföras, dock på ett så säkert sätt som möjligt för att minska oron för smitta.

 • Be huvudmännen om information om vilka åtgärder som sätts in för att minska risk för smitta.
 • Säkerställ att VFU:n inte ersätts med en teoretisk kurs.
 • För dialog med huvudmännen om hur trängsel kan undvikas, genom exempelvis flexibel start på dagen.
 • Säkerställ att alla studenter får VFU-platser även då vissa kommuner inte tar emot studenter, exempelvis genom att skriva kontrakt.
 • VFU:n måste kunna genomföras, dock på ett så säkert sätt som möjligt för att minska oron och risken för smitta.

Visa flexibilitet!

Studenter ska inte underkännas på sin VFU för att de följer FHM:s rekommendationer. Lärosäten har möjlighet att vara mer flexibla än vanligt avseende VFU, så länge det är möjligt att bedöma måluppfyllelse på kursen i fråga. De studenter som är frånvarande i sådan utsträckning att de inte kan erhålla betyg i kursen ska därutöver inte straffas för att de har följt samhällsviktiga rekommendationer. De behöver stöd i när de kan genomföra kursen på ett hanterbart sätt utan att de överhopas av arbete i andra kurser samtidigt.

 • Var mer flexibel med närvarokrav.
 • Låt studenter byta VFU-plats om det leder till kortare restid och därmed mindre pendling.
 • Gör så tidigt som möjligt en plan för hur studenter som missar VFU:n kan ta igen den utan att tvingas studera 200 % eller göra VFU under en tentamensperiod.
 • Utbyt erfarenheter lärosäten emellan för att i de fall det är möjligt utveckla best practices i dessa svåra frågor.

Ge studenterna tydlig information!

Många studenter upplever att de inte får tillräcklig information om vad som gäller inför VFU:n. Kan de välja att inte genomföra den om de är oroliga för smitta? Vad händer om de inte kan närvara? Om studenter missar VFU:n för att de följer FHM:s rekommendationer, när kan de göra om kursen? Under vilka premisser? Kommer utbildningen att förlängas? Det råder en stor oklarhet, vilken ökar den oro som redan finns.

 • Förmedla i så god tid som möjligt huruvida VFU kommer att genomföras på ordinarie sätt och på vilka grunder beslutet är fattat.
 • Informera om vilka åtgärder som har vidtagits för att VFU:n ska kunna genomföras så smittsäkert som möjligt.
 • Informera om närvarokrav och om vad som händer om studenter helt eller delvis missar VFU:n – utifrån de mer flexibla krav som efterfrågas ovan.

​Utlysande av nyval

Härmed utlyses nyval till Lärarförbundet Students styrelse.

Lärarförbundet Student är en politisk organisation och styrelsen leder organisationens arbete för att påverka lärarutbildningarna och nya lärares villkor i yrket till det bättre genom olika typer av påverkansarbete, debatter och stöttning av det som händer på det lokala planet. Styrelsen har kontakt med makthavare, representerar organisationen där lärarutbildning diskuteras och gör inlägg i den skolpolitiska debatten.

Låter det intressant?

Skicka namn och kontaktuppgifter på den du vill nominera till susanna.eriksson@student.lararforbundet.se senast den 18/9.

Har du frågor om valet? Skicka valberedningen ett mail via adressen ovan!

What a termin, corona!

Vårterminen 2020 blev inte riktigt hur någon hade tänkt sig. Ingen kunde ana i början av terminen att vi skulle avsluta terminen genom att stänga ner datorn på ännu ett Zoom-möte.

Vi alla hade planer för den här terminen. För några av oss skulle det vara allra sista terminen och vi ville njuta av studentlivet en sista runda. Några av oss hade sett fram emot sin första långa VFU-period. Eller så har du studerat på distans hela tiden och skrattade åt oss panikslagna studenter med välstädade lägenheter och ofärdiga hemtentor.

Men ingenting blev riktigt hur vi hade tänkt oss. I mitten av terminen ställdes allt om och helt plötslig var vi alla lärarstudenter på distans. Ni som redan går distansstudier, all respekt till er.mycket självdisciplin ni måste ha.

För oss på Lärarförbundet Student har våren betytt att ställa om istället för att ställa in. Tack vare restriktionerna i samband med coronapandemin har vi äntligen vågat ta det digitala språnget. Vår populära kurs som varje år förbereder hundratals lärarstudenter inför sin första anställningsintervju och lärarjobb, äntligen blev den digital och tillgänglig för flera. En succé helt enkelt.

Jag har i alla fall avslutat min vårtermin tillsammans med flera nationella aktörer och Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning, i samlingen för fler lärare. Den här gången pratade vi om hur vi får fler VFU-platser till Sveriges lärarstudenter och hur vi kan säkerställa kompetensförsörjningen för lärarutbildare.

För att verkligen ta tag i kvalitetssäkringen av VFUn så behövs det nationella riktlinjer. Det måste inte nödvändigtvis vara regeringen. Vi vill hellre se att sådana riktlinjer tas fram mellan parterna. Det krävs en ökad finansiering av VFU för att säkerställa att det finns tillräcklig många VFU platser. Dessutom måste övningsskolor byggas ut och finansieras ordentlig.

Det krävs fler resurser till handledarutbildning. Vi vill ju helst se att handledarutbildningen blir obligatorisk, att det skapas förutsättningar för lärare att gå en och att den uppdateras regelbunden.

Nu under coronatider får vi inte glömma de studenter som inte får eller kan genomföra sin VFU. Det behövs säkerställas att de inte straffas för det förutom att det måste finnas studiemedel för dem, både nu och när dem ska komplettera sin utbildning senare.

När vi pratar om VFU är det också viktigt att inte glömmer distansstudenter och deras förutsättningar att genomföra en VFU av hög kvalitet.

En viktig del i kompetensförsörjningen på lärosätena hänger ihop med forskningsmöjligheter för lärare. Att underlätta för fler lärare att kunna forska i framtiden, skulle vara ett viktigt steg i att säkerställa kompetensförsörjningen.

Det behövs mer ämnesdidaktisk forskning och praktiknära forskning inom skolvärlden som skulle genererar fler lärarutbildare.

Studenter uppskattar lärarutbildare som har en bakgrund inom skolan eller till och med en fot kvar i den. Bästa exemplet på det är ju när vi studenter får låna deras elever för att öva på. Kopplingen mellan teori och praktik i lärarutbildningar stärks av det.

Den enorma arbetsbelastningen för de med kombinerade tjänster är ett problem som vi har sett.

Glad sommar, allihop. Ta det lugnt och vi ses till hösten.

Maria Guthke

ordförande Lärarförbundet Student

VFU- tips från bästa VFU- handledarna

En intervju med Azra Kenjar, lärare/förskollärare och mentor, som svarar på tre aktuella frågor och ger tips för studenter inför VFU!

 • Tips inför VFU, hur förbereder jag mig?

Att ta emot studenter dvs. blivande kollegor är en utmaning som handlar om både ett givande och tagande. Det är fantastiskt att få ta del av den aktuella forskningen och i sin tur kunna bolla den med relation till praktiken och erfarenheter som råder på enheten. Den största utmaningen har nog studenterna. De förväntas komma förberedda och veta sitt uppdrag under VFU-tiden. Som student kan du alltid förbereda dig genom att vara ute i god tid. Kontakta din VFU-handledare, ställ nyfikna frågor om platsen du ska vara på. Fråga om det är något du behöver ta del av innan du är på plats. Det är uppskattat om du mailar över några ord om dig själv som person, dina ambitioner och funderar över anledningen till att just du vill bli förskollärare. Att bifoga ett foto är alltid trevligt. Med detta brev kan sedan även vårdnadshavare förberedas inför din ankomst. Framförhållning är nödvändigt för god planering och vistelse av tiden du ska vara på avdelningen. När du är väl på plats, ta gärna dig tid att under de första dagarna observera och bekanta dig med barnen, kollegorna, platsen och presentera dig för vårdnadshavare. Visa att du har koll på vad dina uppgifter under vfu-tiden är.

 • Vad får jag INTE göra?

Vi tycker om att föra en dialog om vad studenten bör göra och vad uppdraget går ut på. Att komma i tid till jobbet är alltid en bra början 😊, ta ansvar, visa respekt, nyfikenhet men även vara ödmjuk mot den pedagogiska verksamheten som råder, ställ nyfikna frågor. Naturligtvis att ta hänsyn till värdegrunden och likabehandlingen är att prioritera. Tänka på att uppdraget ligger i att möta de små människorna på bästa möjliga sätt. Stora som små, lika viktiga.

 • Ditt värsta/roligaste VFU minne?

Det sorgliga kan vara i att upptäcka att studenten inte alls är intresserad av yrket. Det finns inget intresse, nyfikenhet, iver, längtan att lära sig. Det kan i sin tur leda till svåra samtal och i värsta fall till underkännande...och det är inget kul minne, men ack så viktigt för yrkesroll och kommande professionalitet.

Det bästa är när studenten vågar vara sig själv, vara kreativ, vågar testa, utmana, bjuda på sig själv och sitt artisteri. Det fina är känslan att få veta att man utbildar blivande kollegor som kommer att göra skillnad för barnen. Sådant kan upptäckas direkt och det blir man tacksam för. Som det brukar sägas i artistvärlden: ” Du har DET” och jag vill tillägga: vi ska bara ta hand om det, putsa lite, bekräfta, pusha och vara stolta över. Välkommen till förskolan.


Presidiets tur

Maria och Priscilla efter har blivit valt att leda Lärarförbundet Student under 2020!

Maria och Priscilla efter har blivit valt att leda Lärarförbundet Student under 2020!

Hej och hallå. Nu har det gått ett tag sedan styrelseledamöter fick presentera sig här på Lärarstudentbloggen och på Instagram, men nu är det dags för presidiet att presentera sig lite närmare.

Först ut så har vi vice ordföranden Priscilla Edin:

Hej! Mitt namn är Priscilla Edin och är vice ordförande för Lärarförbundet Student.

Studerar till förskolelärare i Östersund, är inne på min sjätte termin. Jag har alltid tänkt mig att jobba med barn på något sett, trodde att det var som sjuksköterska men när jag började den utbildningen så kändes det inte rätt.

Sen kom förskollärarutbildningen till Östersund, jag tog chansen och sökte. Kom in! Det känns så rätt. Att när jag är klar med min utbildning och ska ut i verksamheten, få möjligheten att vägleda barnen till att börja bli starka, självständiga individer in i skolvärlden och sen ut i samhället. Sen få uppleva när barnen lär sig saker, det är magiskt! Därför har jag valt att bli förskolelärare.

Efter att ha läst i tre terminer fick jag möjligheten att åka på Lärarförbundets Lärarstudentmötet, LSM. Det var så givande och inspirerande. Träffa nya människor och höra om vilket viktigt jobb styrelsen gör för alla lärarstudenter. Det ledde till att jag blev vald att sitta med i valberedningen. Inför LSM 2019 kände jag mig inte klar, vill försöka göra situationen för samtliga studenter så bra som möjligt med hjälp av Lärarförbundet Student. Som att det ska vara en likvärdig VFU för samtliga studenter i landet. Så därför ställde jag upp som vice ordförande. En vision för lärarutbildningar jag skulle vilja uppfylldes är att det verkligen blev mer likvärdig utbildning i landet. Tyvärr så har jag förstått att utbildningarna inte ser lika ut beroende på vart i landet man studerar. Ett exempel är när utbildningen första VFU erbjuds och hur länge, det ser olika ut.

Från lärosätet med minsta antal lärarstudenter, 28 stycken, går vi till lärosäten med de flesta lärarstudenter, ca. 5 000, Stockholms universitet. För att där studerar vår ordförande: Maria Guthke.

Hej! Mitt namn är Maria Guthke, jag studerar till grundskollärare för F-3 på Stockholms Universitet och är ordförande för Lärarförbundet Student.

Jag började engagera mig i Lärarförbundet Student för att hitta ett sammanhang med andra lärarstudenter. Men mitt engagemang började på riktigt när jag åkte på mitt första Lärarstudentmötet, LSM. Där träffade jag brinnande själar som diskuterade konkreta åtgärder för att förbättra lärarstudenternas förutsättningar i hela landet. Ett halvt år senare blev jag invald till den nationella styrelsen and the rest is historia as they say.

Eftersom jag får arbeta med utvecklingen av lärarutbildningar dygnet runt borde jag kanske veta hur receptet för den perfekta utbildningen till att bli lärare är. Men så är det inte, jag har fått lära mig att olika behov och intressen styr utformningen av utbildningen och olika former passa för olika människor. Dock finns det några hörnstenar som jag anser alla lärarutbildningar borde har. Det måste finnas en inkluderande högskolepedagogik som hjälper alla studenter att klara av de akademiska studierna. Det måste finnas en tydlig koppling mellan teori och praktik. Vi behöver hjälp med att kunna översätta de faktakunskaper vi får i föreläsningssalen till klassrumsrealiteten. Och övergången mellan utbildningen och yrkesliv måste stärkas.

En stor ironi i mitt liv just nu är att jag för sex år sedan bestämde mig att flytta permanent till Sverige för den bra lärarutbildning som finns i det här landet. Det som lockade mig mest var hur verklighetsnära utbildningen verkade vara byggt upp som. Idag är det mitt jobb att kritisera (förhoppningsvis konstruktiv) Sveriges lärarutbildningar. En av mina största kritikpunkter är just kopplingen mellan teori och praktik. Men det gör jag för att jag verkligen tror på att Sveriges lärarutbildningar kan bli ännu bättre.

Vi ses på Instagram!

Vår hjärtefråga: Alla lärarstudenter ska ha en bra VFU!

studenter diskutera förbättringsförslag för VFUn på vårt årsmöte

studenter diskutera förbättringsförslag för VFUn på vårt årsmöte

Det finns ingen fråga som engagerar oss lärarstudenter så mycket som VFU:n. Vi behöver en bra VFU för att få bekräftat att vi har valt rätt yrke. Men tyvärr finns det till och med de som avbryter sin lärarutbildning efter en VFU som gick fel. Så får det inte vara!

Lärarutbildningen ska ge oss den teoretiska bakgrund vi behöver för att bli bra lärare. Utbildningen ska också lära oss att översätta teorin ill verkligheten där ute. I den aspekten kommer VFU-perioden in. Där ska vi lärarstudenter få testa det vi har lärt oss i föreläsningssalen.

De flesta lärarstudenter är nöjda med sin VFU, men det finns förbättringar som behöver göras.

 • En viktig aspekt i kvalitetssäkringen är att VFU-handledaren har en utbildning som handledare och rätt förutsättningar att ta emot en lärarstudent. Att vara VFU-handledare ska var ett ärofyllt uppdrag som ger möjlighet för handledaren att utvecklas i sin lärarroll, inte en börda. VFU-perioden är en möjlighet för studenten, handledaren och hela arbetslaget att utvecklas!
 • Idag är det lärarbrist i Sverige, vilket också medför en brist på VFU-handledare. Det kan hända att lärarstudenter inte får en VFU-placering överhuvudtaget, i fel åldersgrupp eller i fel ämnen. Så får det inte vara. Det vi lär oss under VFU-perioden är så viktigt för vår utveckling som lärare, och måste helt enkelt vara av högsta kvalitet.
 • Att lärosätena har en bra och uppföljande kontakt med huvudmännen är avgörande för den långsiktiga kvalitetssäkringen. Både att förskolorna/skolorna får rätt information i god tid, men även att lärosätena kan återkoppla kring handledare eller arbetsplatser som inte är lämpade att ta emot studenter.

Det finns skräckexempel. Här beskriver förre detta ordförande i Lärarförbundet Student Matilda Gustafsson hur allt gick fel.

Det finns också solskenshistorier. VFU-studenten Emelie Makdisi har haft samma klass under hela sin VFU, och till och med undervisat med utbildningsministern i rummet.

Dela gärna med dig av dina erfarenheter från din VFU under #minVFU, här kan du följa hashtaggen på Instagram.

Tillsammans kan vi påverka för en ännu bättre VFU!

Vid pennan, Maria Guthke, ordförande i Lärarförbundet Student

Mathilda: från att hantera logistiken inom transport till logistiken att studera med två barn

Mathilda Hermansson, grundlärarstudent, Örebros Universitet

Mathilda Hermansson, grundlärarstudent, Örebros Universitet

Här kommer nästa presentation: Mathilda! Följ hennes dag på Instagram.

Hej! Jag heter Mathilda Hermansson och studerar till Grundlärare i årskurserna 4-6 och är just nu på min sjätte termin. Jag är en 33-årig örebroare som bott i England, pluggat arabiska och är grym på limbo! Jag har alltid velat bli lärare då jag hade förmånen att genom stora delar av min skolgång ha fantastiska lärare. Jag hade under högstadiet en lärare som gjorde stort intryck på mig och hon hade en fantastisk förmåga att berätta. När hon pratade så lyssnade hela klassen, och hon trollband oss med berättelser om det gamla Egypten och antikens Grekland. Detta är något som jag tagit till mig och älskar att högläsa för elever, gärna lite teatraliskt, och att hålla inspirerande föreläsningar framför klassen.

Jag har två barn som är 4 och 8 år. Hur är det då att studera med barn? Jo, det går alldeles utmärkt. Men det kräver planering men med lite disciplin kommer man långt. Att strukturera sina dagar som en vanlig 8 timmars arbetsdag funkar väldigt bra och räcker i princip alltid. En fördel är ju också att man som förälder redan fått jobba med sitt tålamod!

För mig tog det lång tid att bestämma mig för att studera och jag hann jobba med logistik och transporter i 12 år innan jag sökte till lärarutbildningen. Utbildningen är på många sätt mycket givande, men den var inte alls upplagd så som jag trodde. Jag saknar den praktiska tillämpningen i utbildningen, jag anser att den är alltför teoretiskt upplagd och detta brinner jag för att förändra. Förr fanns något som hette metodik i lärarutbildningen vilket jag önskar till viss mån ska komma tillbaka.

Mina ansvarsområden i styrelsen är i Internationella gruppen, där vi håller kontakt med lärarstudenter utanför Sverige och i en fokusgrupp där vi arbetar för ett ställningstagande mot vinster i skolan.

Hoppas att vi ses någon gång under verksamhetsåret 2020-2021 och hör av dig till oss!

Mvh Mathilda Hermansson

Titus: med ett brinnande hjärta för politik

Titus Fridell, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Titus Fridell, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Nu är det Titus tur att presentera sig. Följ även hans dag på Instagram!

Titus Fridell heter jag. Jag läser till ämneslärare i samhällskunskap och religionskunskap vid Stockholms Universitet.

Jag har alltid varit politisk och därför är jag också engagerad i facket. Att gå med i facket var länge en självklarhet i Sverige men anslutningsgraden har sjunkit de senaste två decennierna. Vår tillvaros förutsättningar avgörs i stor grad av våra arbeten. Våra arbetsdagar dikteras av två typer av politik. Den ena är den vi vanligtvis tänker på när vi säger politik, det är riksdagens lagar och regeringens förordningar men även budgetar, såväl riksdagens som kommunernas. Det är viktigt för mig att välfärdsfacken är högljudda och enade i den debatten, speciellt nu när det skärs ner i så stor skala runt om i svenska kommuner. Ett underfinansierat offentligt åtagande betalas till syvende och sist av arbetarna som blir utbrända i de överbelastade systemen och de patienter och elever som inte får en kvalitativ vård eller utbildning.

Den andra typen av politik är den som förs på arbetsplatsen. Det är vi som arbetar som skapar ett värde och går vi inte ihop och förhandlar gemensamt med arbetsgivarna kommer vi få mycket sämre betalt över lag och behöva utstå en betydligt sämre arbetsmiljö. Studentorganisationen sticker ut lite på det sättet. Vi har inte en given motpart på samma sätt. Men vi försöker såklart påverka för att förbättra vår utbildning. Och med en hög anslutningsgrad väger våra ord tyngre.

Linnea: för en VFU-period poeterna skulle vilja skriva om

Linnea Olén, ämneslärarstudent svenska och svenska som andra språk, högskolan i Gävle

Linnea Olén, ämneslärarstudent svenska och svenska som andra språk, högskolan i Gävle

Här presenterar sig styrelseledamoten Linnea lite närmre. Följ även hennes dag på Instagram!

Hej!

Jag heter Linnea Olén och läser min fjärde termin på ämneslärarprogrammet på Högskolan i Gävle, mitt ingångsämne är svenska och till hösten kommer jag att läsa mitt andra ämne vilket blir svenska som andraspråk.

Lärare var aldrig något som jag drömde om att bli när jag var barn, på den tiden var det hästar eller dans som jag drömde om att arbeta med när jag blev stor. Men efter att jag fick kämpa mig igenom en skoltid där jag hade svårt att koncentrera mig insåg jag att jag själv ville bli lärare. Jag har haft lärare som har varit fantastiska och de som har varit mindre bra men alla dessa personer inspirerar mig idag till att bli den bästa möjliga läraren. Jag har alltid tyckt om ämnet svenska så valet av ingångsämne var inte speciellt svårt, framförallt tycker jag om att skriva och läsa skönlitteratur. Under mitt första år på ämneslärarprogrammet läste vi en lyrikkurs och detta blev något som jag kom att älska och i ärlighetens namn så var det min favoritkurs på hela det året. Lyrik läses olika av alla och det är många olika faktorer som spelar in i tolkandet av ett verk och jag tror att lyrik går att använda i flera olika sammanhang i undervisningen.

Av våra externa fokusfrågor brinner jag lite extra för frågan gällande att kvalitetssäkra VFU. Det är under våra VFU-perioder som vi får prova på att sätta all vår kunskap i praktik och tyvärr är det många som har en dålig upplevelse under sin VFU-period och detta av olika anledningar. Kvalitén på VFU-perioderna bör vara likvärdig på alla lärosäten.

Jag hoppas att vi ses någon gång i framtiden och såklart borde ni följa oss på våra sociala medier för att hänga med i vårt arbete under verksamhetsåret 2020/2021!

we can do anything together

Yana Möller, förskollärarstudent, Göteborgs universitet

Yana Möller, förskollärarstudent, Göteborgs universitet

Nu är det Yanas tur att presentera sig på Lärarstudentbloggen och Instagram!

Hej!

Jag heter Yana Möller och jag läser förskollärare programmet på Göteborgs Universitet.

Yes, vi har sol där i Göteborg! ...Ibland

Jag är på min andra termin nu och jag trivs på min utbildning. Det tog lång tid för mig att börja plugga. Men nu är jag på väg och känner mig glad över det!

Det som lockar mig att bli lärare är en utvecklingsprocess som man kan se i skola/förskola. Med hjälp av pedagogik, psykologi och lite talang kan man vara en del av utvecklingsprocessen som pågår i barnet. Det är aldrig tråkigt att vara lärare. Det finns mycket som man kan lära sig, utvecklas och lära ut. Det är spännande!

Vi, i Lärarförbundet Student kommer att jobba med olika fokusfrågor det här året. VFU är en av de frågor som jag brinner för. Jag och mina kollegor vill förbättra VFU-processen så att alla studenter får utbildade handledare och hög kvalitet på sina VFU.

Jag tror att ”we can do anything together” och vi kan göra det bra. Jag vill att alla lärarstudenter/lärare ska vara lika värda i hela Sverige. Lärare ska få högre status, trivas på sina jobb och respekteras!

Följa oss på Instagram och vara med på att förändra och påverka lärarutbildningar!

Frågor & Svar