Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Students fotokampanj: Sammankoppla teorin och praktiken

Dela en bild på hur din teoretiska och/eller praktiska studieplats ser ut.

Vi i Lärarförbundet student tycker att det är viktigt att teori och praktik är sammankopplad i utbildningen. Vi vill nu bedriva en fotokampanj i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr etc.) där lärarstudenter visar hur ni pluggar för framtiden.

Hur gör du för att delta?

  • Dela en bild på hur din teoretiska och/eller praktiska studieplats ser ut.
  • Använd hashtag: #sammankopplad
  • Sprid den vidare genom att skriva: ”Hur pluggar du till #framtidenslärarenu?”

Se våra exempelbilder för att få en uppfattning om hur ni kan göra.

Twitterexempel

Facebookexempel

Kommunikationsgruppen
Lärarförbundet StudentPrioritera rätt i skoldebatten: lärarutbildningen

Lärarförbundet Students ordförande skriver i dag på Dagens Samhälle, där texten först publicerades.

Lärarförbundet Students ordförande skriver i dag på Dagens Samhälle, där texten först publicerades.

På söndag ska vi rösta på den politik som ska styra Sverige de kommande fyra åren. Det är dags att vi då får en politik som tar itu med skolans utmaningar och de sjunkande resultaten. Skolan behöver inte tidigare betygssättning, ordningsbetyg eller ett orimligt fokus på nationella prov...

På söndag ska vi rösta på den politik som ska styra Sverige de kommande fyra åren. Det är dags att vi då får en politik som tar itu med skolans utmaningar och de sjunkande resultaten. Skolan behöver inte tidigare betygssättning, ordningsbetyg eller ett orimligt fokus på nationella prov och internationella kunskapsmätningar - men skolan måste vara en politisk prioritering och där får inte satsningar på lärarutbildningen missas.

23 procent av lärarstudenterna upplever sig inte förberedda på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), dessutom säger var femte lärarstudent att handledaren inte varit förberedd för mottagandet. När Lärarförbundet Student nåddes av siffrorna om de höga avhoppen från lärarutbildningen lät vi göra en undersökning om lärarstudenternas VFU. Det är alarmerande siffror som visat sig och studenterna vittnar om ett behov av kvalitétshöjande insatser.

Två av fem säger att högskolan förberett dem väl och varannan upplever att handledaren varit välförberedd på att studenten ska komma på VFU. Nästan varannan upplever att det är stark koppling mellan teori och praktik. Skillnaderna i studenternas uppfattning säger oss att olikheterna är stora över landet. Vi måste bygga på det som fungerar och säkra lärarutbildningens kvalité nationellt.

Lärarförbundet Student har tre punkter för en bättre lärarutbildning:

1. Ingen student ska behöva känna sig oförberedd när VFU:n påbörjas. När det nuvarande regeringen presenterade förslaget om en ny lärarutbildning, “Bäst i klassen”, tydliggjordes också den verksamhetsförlagda utbildningens plats. En stärkt VFU är av vikt för att studenterna ska kunna omsätta de teoretiska kunskaperna till praktisk färdighet. Därför måste man satsa på VFU:n. Universiteten och högskolorna måste ta ansvar för att ta in verksamhetsnära forskning i utbildningen vilket bättre förbereder studenterna på den verksamhetsförlagda delen, och de måste se till att alla studenter får information och en VFU-handledare i god tid innan VFU-perioden börjar.

2. De lokala lärarutbildarna måste få utbildning, tid och lön för sitt handledaruppdrag. Karriärtjänster har införts i skolan, det är viktigt att också förskolan och fritidshemmen inkluderas i de satsningarna. Men Lärarförbundet Student vill se mer än förstelärare och lektorer. Vi tycker att det är viktigt att VFU-handledning leder till ett lönepåslag samt en garanti till handledarutbildning och kontinuerlig vidareutbildning. Därtill måste kommunikationen mellan universiteten och VFU-skolorna förbättras.

3. Anslagen till den verksamhetsnära forskningen måste öka. Regeringen måste prioritera utbildningsvetenskap, och särskilt den verksamhetsnära forskningen med fokus på hur lärarna jobbar i skolan. Lärarförbundet Student menar att det dels kan göras genom att Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté får till uppdrag att rikta medel mot den verksamhetsnära forskningen, och dels genom att det kommande Skolforskningsinstitutet får ett initierande uppdrag.

Att prioritera lärarutbildningen och den verksamhetsförlagda delens roll är ett uppdrag som Sveriges nya regering inte får missa. Sveriges nya regering måste uppvärdera läraryrket och få fler att söka till lärarutbildningen. Det är rätt fokus i svensk skoldebatt.

Tomas Selin
ordförande Lärarförbundet Student

Uppstartskollage

En samling av bilder från Lärarbundets aktivitet vid högskolor/universitet runt om i landet.

Under de senaste veckorna har det varit full aktivitet på högskolorna/universiteten runt om i landet. Här kan du se några bilder på platser där Lärarförbundet har varit på plats för skolornas uppstarter.

Uppstartskollage 2014

PISA lutar. Kan vi prata om något viktigare nu?

Joakim Broström är Lärarförbundet Students vice ordförande och skrev delar av detta inlägg när han deltog vid almedalsveckan i somras. Inför kongressen i höst har han också nominerats till Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Joakim Broström är Lärarförbundet Students vice ordförande och skrev delar av detta inlägg när han deltog vid almedalsveckan i somras. Inför kongressen i höst har han också nominerats till Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Svensk skoldebatt har sedan i december utgått från kunskapsraset i PISA-testerna. Det var också det som utgjorde problembeskrivningen under Almedalsveckan i somras. Skolan är väljarnas viktigaste fråga, men jag önskar att vi kunde fokusera på det som verkligen gör skillnad för eleverna i skolan.

Svensk skoldebatt har sedan i december huvudsakligen utgått från kunskapsraset i PISA-testerna. Det var också det som i alldeles för stor utsträckning utgjorde problembeskrivningen under Almedalsveckan i somras. Skolan är väljarnas viktigaste fråga, men jag önskar att vi kunde fokusera på det som verkligen gör skillnad för eleverna i skolan.

Svensk skolkultur och debatt har kommit att handla mer om kontroll och tester av eleverna, eleverna upplever betygshets, och nationella prov får stort utrymme i skolan. Svartmålningen av skolan i media påverkar lärare och föräldrar, men det påverkar också elevernas syn på sig själva. Samhällets förväntningar påverkar individen, något såväl vi, politikerna och utbildningsministern borde ha i åtanke innan nästa utspel på skolområdet.

OECD är en neoliberal organisation som har ekonomisk tillväxt som utgångspunkt. Bara detta är värt att känna till. För det andra är det ett en grupp av experter som gör dessa tester baserat utifrån den något enkla premissen att det är vad de tycker att en 15-åring ska kunna som blir baslinjen för testerna. Det finns alltså ingen direkt hänsyn till länders olika läroplaner när de gör dessa tester, vilket blir en något godtycklig metod att använda sig av.

PISA-testerna baseras på vad OECD-experter tycker att 15-åriga elever ska kunna. Hänsynen till länders olika läroplaner blir mindre - och jag skulle därför säga att det blir godtyckligt hur testerna utformas. Att den neoliberala organisationen OECD:s åsikter om vad unga bör kunna får så stort utrymme på den svenska skoldebatten är orimligt.

PISA spelar ingen roll för vilket betyg en elev får, och återkopplingen till eleven uteblir. Utifrån mitt perspektiv är det inte särskilt rationellt för eleverna att lägga ner alltför stor ansträngning vid dessa provtillfällen, och jag är glad om de resonerar så. Vi behöver fokusera mer på vilka kunskaper vi vill att våra unga ska få, deras förmåga att själva lära sig, och deras möjligheter att möta framtiden. Det gör vi inte genom PISA, och testerna blir en stöd av värdefull tid som hade kunnat användas till faktiskt lärande.

I den svenska skolan ska alla elever få det stöd de behöver för att klara skolan. Undervisningen ska vara individualiserad och kompensatorisk. Om vi ska lyckas med det måste fler vilja bli lärare och politikerna måste satsa på att höja läraryrkets status. Mer mer tid för att möta eleverna och möjlighet att sätta in särskilt stöd så snart man upplever behoven stärks möjligheterna att lyckas med vad läroplanen säger att eleverna ska lära sig i skolan.

När Sveriges nya regering intar utbildningsdepartementet vill jag att det är med en mer nyanserad bild av svensk skola. Jag vill att de bygger på de styrkor som finns, och möter de utmaningar vi ser - inte genom att spola tillbaka bandet mot den tid som var utan genom att ge alla elever förutsättningarna att lyckas!

Joakim Broström
Vice Ordförande Lärarförbundet Student

Tack Eva-Lis!

Eva-Lis Sirén med Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin vid en studentträff på Stockholms universitet.

Eva-Lis Sirén med Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin vid en studentträff på Stockholms universitet.

​I går kväll berättade Eva-Lis Sirén över telefon att hon inte ställer upp för omval till ordförande i Lärarförbundet. Efter 13 år som ordförande för norra Europas största lärarfack, de senaste åren också som vice ordförande i TCO och Världslärarfacket (EI).

I går kväll berättade Eva-Lis Sirén över telefon att hon inte ställer upp för omval till ordförande i Lärarförbundet. Efter 13 år som ordförande för norra Europas största lärarfack, de senaste åren också som vice ordförande i TCO och Världslärarfacket (EI). Eva-Lis sa att hon ser fram emot att gå ner till heltid. Bland Sveriges 100 mäktigaste finns bara tre fackliga företrädare, två företräder centralorganisationer som samlar över 1 miljon medlemmar vardera, och så Eva-Lis.

Chock och förvåning har drabbat många. Såväl inom som utanför förbundet är människor överraskade av Eva-Lis beslut. Men jag är inte förvånad.

Eva-Lis har avverkat 10 skol- och utbildningsministrar, hon har suttit längre än någon nu sittande partiledare. I Lärarförbundet har hon varit vår ordförande, men i samhällsdebatten har hon blivit skolans röst. När jag gick i gymnasiet och skulle söka till lärarutbildningen i mitten av 2000-talet handlade skoldebatten i Sverige om kepsar, mobiltelefoner och stökiga klassrum. När jag valde lärarutbildningen visste jag att lönen aldrig skulle bli särskilt hög och en klasskompis proklamerade; if you can't do; teach.

Den som varit med ett tag (eller fuskat genom att studera Sören Holmbergs och Henrik Oscarssons väljarforskning) vet att väljarnas viktigaste frågor har varit jobb och ekonomi, ekonomi och jobb, jobb och ekonomi. Att ekonomin och jobben varit väljarnas viktigaste frågor är närmare institutionellt i Sverige. Vården har varit och nosat där uppe vid något val.

Inför Almedalen 2013 fick jag höra att skolan enligt en undersökning var den viktigaste fråga i Almedalen. Typiskt, tänkte jag, ett år innan valet. Så kom nästa undersökning under vintern; skolan väljarnas viktigaste fråga. Så kom EU-valet som handlade om feminism och antirasism; Feministiskt initiativ och Miljöpartiet gick framåt. Så kom Ukraina, debatten handlade om internationella relationer och sen också invandringskostnader. Då var till slut ekonomin och jobben i fokus i debatt efter debatt ändå. Så kom nästa väljarundersökning: SKOLAN.

Eva-Lis och vi i Lärarförbundet har lyckats sätta Skolan först! Men det handlar inte om Björklunds käpphästar ordning & reda eller förstatligande. Läraren är den viktigaste förutsättningen för elevernas lärande, lärarlönerna måste upp om vi ska öka attraktiviteten till yrket - om vi ska mota lärarkrisen. Eleverna har rätt till särskilt stöd och lärarna måste kunna sätta in stödet så snart behovet upptäcks.

Eva-Lis har varit lärarnas röst; men Eva-Lis har också fått lärarna att tala med en röst. Steg för steg har hon rest runt landet och pratat om nyckeln till framgång, talat om vikten av prioriteringar. Jag har sett henne engagera stora lärarskaror, läxat upp om att förändring inte sker genom 230 000 olika röster utan när vi får EN 230 000 människor stark röst.

Jag har haft förmånen att under de senaste två åren jobba nära Eva-Lis. Vi har ofta hamnat i samma sammanhang. Jag har lärt mig om engagemang, politik och ledarskap. Det går sällan en middag utan att hon kommer med någon liten godbit. Jag minns särskilt en busstur efter en middag med folkhögskolelärare, vi var alla trötta och många halvsov eller varvade ner på bussen på väg tillbaka till Stockholm. Några satt längre bak och småskrattade med varandra. Men inte Eva-Lis, hon sträckte sig fram och började berätta om fackliga strider, framgångar, politiska möten - hon berättar aldrig allt, men hon öppnar ögonen för sånt du inte annars lägger märke till. Hon lär dig hantverket. Det finns en drivkraft att alltid föra kunskapen vidare.

Bilden i inlägget är tagen vid ett studentmöte på Stockholms universitet. Vi lärarstudenter hade hoppats att fler skulle dyka upp, och att fler skulle få chansen att träffa Eva-Lis och lära av henne. Jag möter henne vid entrén och förklarar situationen. Eva-Lis tittar mig i ögonen: jag vet hur det är. Nu får jag en chans att lyssna på alla er också. Så går hon in och med samma kraft och intensitet som i morgonsoffan, en politikerdebatt, eller inför hundratals lärare möter hon det fåtal som dykt upp.

Eva-Lis har varit starkt drivande för en förändring av facket och en föryngring i facket. Internt pratar hon om hur vi aldrig får bli beroende av en person. Vi är ett lag! Därför blir jag inte förvånad av Eva-Lis beslut.

Vi i Lärarförbundet hade så klart önskat att Eva-Lis skulle stanna, men beslutet är ändå helt rätt. Det är modigt och moget. Eva-Lis lämnar över när det går som allra bäst för Lärarförbundet; skolan är den viktigaste väljarfrågan, partierna prioriterar skolan i sina satsningar, lärarna har det bästa avtalet på hela arbetsmarknaden. Jag kommer att gå ut i ett yrke med väldigt mycket högre status än det jag sökte till 2007. Alla vet att läraren är den viktigaste förutsättningen för elevens lärande. En ny ordförande kan inte få en bättre start; så tack Eva-Lis - du har sprängt glastaket!


Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Alliansen + Fp = ?

Alliansen bildades 2004 av de dåvarande partiledarna och har gett de borgerliga partierna väljarnas förtroende två gånger sedan dess. Sammanhållningen har varit en viktig del för trovärdigheten.

Alliansen bildades 2004 av de dåvarande partiledarna och har gett de borgerliga partierna väljarnas förtroende två gånger sedan dess. Sammanhållningen har varit en viktig del för trovärdigheten.

​Tina Acketoft släppte under gästtwittrandet för Lärarförbundet, i dag 10 september, bomben att Alliansens gemensamma valmanifest inte nödvändigtvis är den politik väljarna får efter valet. Detta trots att Alliansen gått ut med sitt gemensamma valmanifest.

Tina Acketoft släppte under gästtwittrandet för Lärarförbundet, i dag 10 september, bomben att Alliansens gemensamma valmanifest inte nödvändigtvis är den politik väljarna får efter valet. Detta trots att Alliansen gått ut med sitt gemensamma valmanifest, och i debatt efter debatt, likt i valen 2006 och 2010 använt det som symbol för sin egen sammanhållning och som vapen för att visa på splittring mellan oppositionspartierna.

Tina gav oss beskedet att Folkpartiets viktigaste skolfråga fortfarande är ett förstatligande av skolan. I dag sitter partiledaren Jan Björklund på utbildningsdepartementet och styr över skolan i Sverige, och Leif Lewins kommunaliseringsutredning från tidigare i år visade att staten aldrig tidigare har haft så många fingrar i godisskålen, men ändå är hans viktigaste valfråga en som inte ens finns med bland regeringens gemensamma vallöften.

Visst skulle detta kunna vara ett positivt besked för oss. Folkpartiet har också drivit karriärtjänster till förskolan, vilket inte fanns med i Alliansmanifestet. Kanske kan vi hoppas att Centerpartiet efter valet (om de går framåt, vilket dagens opinionsundersökning visar att de gör) kan förhandla bort ordningsbetygen - det borde ideologiskt inte vara en C-fråga. 

Spurtar för övrigt Annie riktigt bra kanske hon blir större än Janne, och då lär för övrigt inget förstatligande komma på tal. Centerpartiet gillar nämligen olika, och tror på mer makt till professionen snarare än att centralisera allt till utbildningsministern. Tydliga ideologiska skiljelinjer mellan Sveriges två mest liberala partier.

Personligen tycker jag att blockpolitiken känns förlegad. Miljöpartiets närvaro i riksdagen och Fi:s eventuella intåg antyder att också väljarna är det - två partier som inte bygger på den traditionella klassanalysen utan som har ambitioner om att föra in nya dimensioner till politiken. Ändå borde strategerna på allianshögkvarteret vara i alla fall lite bekymrade över Folkpartiets mycket stora integritet i samarbetet - att inte samarbeta alls. Vad är egentligen de gemensamma löftena värda? 

På vilka ska vi lärare rösta om vi vill se politiska förslag som ökar läraryrkets status, ger oss ökade marginaler att möta alla elever i undervisningen, och resurser att sätta in särskilt stöd där vi ser behoven?

Kanske får Sverige en förstatliganderegering bestående av Folkpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. *Just kiddin'.*

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Valspurt

​Välkomna tillbaka till valspurten! Sommaruppehållet har varit långt när vi tänkt på hur ofta vi borde ha skrivit på bloggen (och så klart med tanke på hur ofta ni varit inne och mötts av samma gamla inlägg), men ändå alldeles för kort när vi reflekterar över allt det där vi hade tänkt hinna.

Välkomna tillbaka till valspurten!

Sommaruppehållet har varit långt när vi tänkt på hur ofta vi borde ha skrivit på bloggen (och så klart med tanke på hur ofta ni varit inne och mötts av samma gamla inlägg), men ändå alldeles för kort när vi reflekterar över allt det där vi hade tänkt hinna.

I förra veckan utsåg Lärarförbundet Bästa skolkommun på Centralstationen i Stockholm; med ungdomsförbundsdebatt, partisekreterarutfrågningar och lärarvärvning höll vi igång från tidig morgon tills solen gick ner. Vi vet vad som måste göras; höj lärarlönerna, minska arbetsbelastningen och ge lärarna möjligheter att sätta in särskilt stöd så snart behoven upptäcks.

För Lärarförbundet Students räkning kan jag missnöjt konstatera att lärarutbildningen helt glömts bort i valrörelsen. Men lugna, vi vet var vi har partierna och vi vet också hur viktigt det är att påverka Sveriges nya regering - där ligger vårt fokus sedan länge.

Nu spurtar vi fram tills på söndag! Det är viktiga val vi ska göra, men glöm inte att sätta skolan först!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Ordning & reda i skolpolitiken, tack!

Twitter brukar vara en bra måttstock för vad i samhällsdebatten som människor håller med om. Under gårdagens presskonferens om ordningsbetyg twittrades det en hel del, trots att den låg mitt under pågående arbetsdag.

Twitter brukar vara en bra måttstock för vad i samhällsdebatten som människor håller med om. Under gårdagens presskonferens om ordningsbetyg twittrades det en hel del, trots att den låg mitt under pågående arbetsdag.

​Idag fick så till slut Metta Fjelkner presentera sin ordning & reda-utredning efter diverse förseningar och inställda presskonferenser. Utbildningsministern var snabb att i PISA-analyserna hitta ordningsproblemen som den svåra orsaken bakom fallet i svensk skola, vilket nu följts upp av utredningen

I dag fick så till slut Metta Fjelkner presentera sin ordning & reda-utredning efter diverse förseningar och inställda presskonferenser. Utbildningsministern var snabb att i PISA-analyserna hitta ordningsproblemen som den svåra orsaken bakom fallet i svensk skola, vilket nu följts upp av Fjelkners utredning. Ett par månader senare har vi så förslagen på bordet:

  1. Ordningsbetyg
  2. Ta telefonen ifrån eleverna
  3. Utred mer...

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén var snabb med att såga förslaget.

"– Lärare har redan idag möjlighet att beslagta mobiler om de stör. I rapporten Education at a Glance som kom idag framhålls Sverige som ett föredöme vad gäller att nyttja modern teknik. I ljuset av det är förslaget teknikfientligt," säger Eva-Lis Sirén.

Ordningsbetygen är en tandlös symptomlösning. Svensk skola behöver fler lärare, mer tid att se varje elev och tidigare särskilt stöd. Det bestraffar de som skolan i dag misslyckas att möta. Jag vågar skriva att de redan har svårt att nå sin fulla potential på grund av att lärarna inte har förutsättningar att möta allas olika behov, vilket redan resulterar i lägre betyg, något som borde vara alarmerande nog.

Det svensk skola behöver är fler som söker sig till läraryrket, ökade marginaler för lärarna att möta varje elev i undervisningen och möjlighet att sätta in stöd till de elever som riskerar att hamna efter.

Som lärare har jag själv upplevt vilket fantastiskt verktyg telefonen kan vara för elever att inhämta information, att anteckna eller använda spännande applikationer. Vi ska som lärare förbereda elever på framtiden, inte förneka dess existens. För mig är telefonen lika självklar som datorn, läsplattan, böckerna och klasskompisarna när det gäller hjälpmedel för att utveckla sitt lärande.

Får vi sen bara avslutningsvis nämna den pinsamma stämningen?

Jan Björklund beställer en utredning som så tydligt baseras på hans tyckande, utredaren är någon som under hela hans ministär hållit honom om ryggen, och sedan får hon inte ens presentera utredningen förrän först Folkpartiet och sen hela Alliansen redan presenterat hennes resultat - som politiska förslag. Det är just en snygg valrörelse det!

För att göra det tydligt; jag är personligen starkt emot dessa "kraftlösa slag i luften" och är således  medveten om den raljanta tonen i inlägget. Hoppas att ni stått ut.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Skolan först! - valfilmen

I skolan finns Sveriges framtid. Skolan är vår framtid. Ge oss lärarstudenter möjligheten att arbeta i framtidens skola redan nu. Vi är framtidens lärare nu. Sätt skolan först!​

I skolan finns Sveriges framtid.
Skolan är vår framtid.
Ge oss lärarstudenter möjligheten att arbeta i framtidens skola redan nu.
Vi är framtidens lärare nu.

Sätt skolan först!

(valfilm av Lärarförbundet Student)

Partisekreterarpodden

Partisekreterarpodden är Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallners svepskäl för att få prata frågor han är intresserad av med intressanta gäster. I avsnitt 5 pratar han med Tomas Selin. Lyssna på "psekpodden".

Partisekreterarpodden är Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallners svepskäl för att få prata frågor han är intresserad av med intressanta gäster. I avsnitt 5 pratar han med Tomas Selin. Lyssna på "psekpodden".

​För någon vecka sedan satt jag där; våning 9 i riksdagshuset. Snart två år efter att jag gjorde mitt första externa uppdrag som ordförande för Lärarförbundet Student - samma våning. Då var jag där för att prata högskolepolitik, nu för poddinspelning av Anders Wallners Partisekreterarpodden.

Jag och Sveriges Elevråd -SVEA:s ordförande Mimmi Garpebring gästar Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallners Partisekreterarpodden och rantar om ordningsbetyg. Men jag berättar också att vi lärarstudenter är otroligt aktiva i debatten, och att vårt representativa demokratiska system kräver att partierna tar sig ut på sociala medier och lyssnar på lärarstudenterna.

När jag satt där; våning 9 i riksdagshuset, så insåg jag att det var där på samma våning, för snart två år sedan, som jag gjorde mitt första externa uppdrag som ordförande för Lärarförbundet Student. Då pratade jag högskole- och forskningspolitik, nu ... ja, lyssna och hör när jag och Mimmi diskuterar Miljöpartiets valmanifest med Anders.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar