Lärarförbundet
Bli medlem

Out with the old, in with the new

En fotogenic recap av året som gått och den styrelse som nu kommer!

En fotogenic recap av året som gått och den styrelse som nu kommer!

Medan det gamla året går mot ett slut, finns det många som nostalgiskt sammanfattar det gångna året och med förväntan blickar mot 2019. Kanske avges det några nyårslöften..? Vi vill såklart inte vara sämre och sammanfattar 2018 som ett fantastiskt år: ett lärarstudenternas år!

Under året har vi fokuserat på Sveriges största utmaning: lärarbristen. I alla sammanhang vi varit, i alla hålor vi besökt har vi med bestämdhet pratat om att vi behöver fler och bättre möjligheter för fler att välja läraryrket. Och det har gett gehör. Vi har fått höjt studiebidrag för de som väljer att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning, och på många håll växer nu olika versioner av arbetsintegrerad lärarutbildning fram. Det är riktigt viktiga framsteg! Vi som lärarstudenter vet ju att alldeles för många stolar gapar tomma på våra utbildningar. Därför är det så viktigt att vi får fler och mer flexibla sätt att läsa in lärarkompetens på.

Men vi har också snackat mångfald och flerspråkighetsperspektiv under året! Till exempel har vi kunnat visa att endast ett fåtal av lärarutbildningarna faktiskt inkluderar aspekter som flerspråkighet i sina lokala kursplaner. Rent ut sagt förkastligt! Vi kommer att undervisa en mångfald av elever och självklart vill vi att våra klassrum ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Men för det krävs att vi förbereds för detta!

Året har gått fort, och samtidigt så innerligt långsamt.
Vi har växt som organisation, och vi har många spännande förändringar på gång. Hösten har, för oss, präglats av en stor sak: Lärarförbundets kongress. Där tog Lärarförbundet många viktiga steg, både för oss lärarstudenter och för organiseringen av alla lärare. Vi är nu del av ett fackligt professionsförbund, och vi fortsätter att arbeta för att samla alla lärare, skolledare och lärarstudenter i samma förbund. Så blir vi den viktiga och starka röst lärare behöver!

Men hösten bjöd också på årets lärarstudenthändelse: LSM, Lärarstudentmötet.
LSM beslutade att vi under 2019 fokuserar vårt arbete på att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen. För ett bättre skolväsen och fler framtida kollegor. Och för en bättre framtid för hela samhället helt enkelt. Vi ska uppmana lärosätena att ta sitt kvalitetssäkrande ansvar på allvar kring verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsnära inslag i utbildningen. Dessutom ska vi verka för att lärarstudenter få mer kunskap kring psykisk ohälsa.

När vi skriver det här är det några sista skälvande timmar kvar av 2018.
Vad gör vi med dem?
Maria åker snowboard, och Matilda tampas med sin 4-veckors bebis. Ett nytt år innebär nya tag och från och med i morgon är det Maria som är ny ordförande för Lärarförbundet Student. Tillsammans med en eminent styrelse ska Maria ta sig an 2019 – året då Lärarförbundet Student blir än starkare.

GOTT NYTT ÅR!

Matilda Gustafsson
avgående ordförande

Maria Guthke
tillträdande ordförande
Här brister det! Mångfaldsperspektiv på lärarutbildningar

Som framtida lärare står vi upp för alla människors lika värde. Men vi kräver mer kunskap kring hur vi kan bemöta våra framtida elever som de fantastiska individer de är. Vi vill fira mångfalden i klassrummet istället för att vara rädd för den. Bild: Bernhard Wang

Som framtida lärare står vi upp för alla människors lika värde. Men vi kräver mer kunskap kring hur vi kan bemöta våra framtida elever som de fantastiska individer de är. Vi vill fira mångfalden i klassrummet istället för att vara rädd för den. Bild: Bernhard Wang

Lärarförbundet Student har under 2018 satt särskilt fokus på att mångfalds- och andraspråksperspektiv måste finnas med i alla lärarutbildningar. Vi har kartlagt hur de lärosäten som ger lärarutbildning inkluderar undervisning om mångfald, andraspråk och flerspråkighet, och resultatet är nedslående.

Var fjärde elev i grund- och gymnasieskola har utländsk bakgrund. Att språket är nyckeln till lärande har vi vetat sedan länge. Därför måste alla lärare kunna se språkets avgörande roll för lärandet, och ges verktyg för att utveckla alla barns och elevers språkförmåga. Om vi lärarstudenter ska kunna bli de skickliga lärare våra framtida elever förtjänar behöver vi lära oss hur vi blir språkutvecklare.

Därför har Lärarförbundet Student under 2018 satt särskilt fokus på att mångfalds- och andraspråksperspektiv måste finnas med i alla lärarutbildningar. Vi har kartlagt hur de lärosäten som ger lärarutbildning inkluderar undervisning om mångfald, andraspråk och flerspråkighet, och resultatet är nedslående. Endast vid två lärosäten förekommer dessa teman i utbildningsplanerna. Dessutom vet vi att nästan var tredje lärarstudent inte känner sig förberedd för att stötta flerspråkiga elever.

Att lärarutbildningarna i Sverige ofta saknar ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv bekräftar en uppföljning av åtta lärarutbildningar som gjordes 2016 .[1] Uppföljningen visade på stor variation vad gäller om utbildningen bygger på de insikter som finns om språkets roll för lärande. Den visar att det förekommer allt från god insikt till inga inslag av språkligt tänkande eller insikter om dess roll. Det sistnämnda är under inga omständigheter acceptabelt.

Men det finns ljus i mörkret! Det finns exempel på lärosäten som har beslutat om lokala examensmål för att betona vikten av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur både första- och andraspråksperspektiv. Samtidigt finns det oro. Många i lärarutbildningsvärlden som vi pratat med menar att det inte finns kompetens nog för att undervisa i de här frågorna. Som vi ser det är detta ytterligare en anledning till varför alla lärosäten måste prioritera frågan.

Alla lärosäten bör kunna garantera lärarstudenter en utbildning där perspektiv på mångfald, flerspråkighet och interkultur ingår. Vi menar att dessa områden måste ingå i alla utbildningsplaner för att vi ska stå väl rustade när vi går ut som yrkesverksamma lärare. Alla lärare måste också vara språkutvecklare.[1] Norberg Brorsson, B. och Lainio, J. (2016).
Lärarstudentmötet närmar sig och you are invited!

"Lärarstudentmötet 2014 blev början på mitt Lärarförbundet Student-äventyr. Kanske LSM 2018 är början på ditt?" skriver Matilda Gustafsson.

"Lärarstudentmötet 2014 blev början på mitt Lärarförbundet Student-äventyr. Kanske LSM 2018 är början på ditt?" skriver Matilda Gustafsson.

Lärarstudentmötet 2018 närmar sig och DU är inbjuden! Ordförande Matilda berättar om varför du inte får missa årets lärarstudenthändelse. Anmäl dig asap!

Kära lärarstudent!

Jag har härmed den stora äran att bjuda in dig till årets lärarstudenthändelse. Du är välkommen till Lärarstudentmötet 2018!

Lärarstudentmötet träffas lärarstudenter från hela Sverige för att prata lärarutbildning, umgås och fatta beslut om vilken politik Lärarförbundet Student ska föra, och om vilka som ska representera organisationen. Just i år är det en extra spännande helg som väntar. Vi har en förändrad organisation som gör oss än starkare, och som gör din röst extra viktig. Vi formar framtidens lärarstudentorganisation! Varför? För att vi blivande lärare måste ha ett stort inflytande över våra utbildningar. Vi utgör framtiden i skolan, och vi måste bli lyssnade till!

Helgen kommer dessutom kantas av intressanta föreläsare, talare och inspirerande workshops!
Se till att attenda vårt facebook-evenemang för att inte missa någon information.


Är du inte tillräckligt erfaren för att åka på Lärarstudentmötet? Bullshit!


Lärarstudentmötet träffas lärarstudenter från hela Sverige för att prata lärarutbildning, umgås och fatta beslut om vilken politik Lärarförbundet Student ska föra, och om vilka som ska representera organisationen. Just i år är det en extra spännande helg som väntar. Vi har en förändrad organisation som gör oss än starkare, och som gör din röst extra viktig. Vi formar framtidens lärarstudentorganisation! Varför? För att vi blivande lärare måste ha ett stort inflytande över våra utbildningar. Vi utgör framtiden i skolan, och vi måste bli lyssnade till!

Jag själv deltog på mitt första Lärarstudentmöte med tre månaders lärarstudier i ryggen. Jag darrade lite i knäna på vägen dit, men aldrig, ALDRIG har jag ångrat att jag tog möjligheten att delta. Tack vare Lärarstudentmötet, och Lärarförbundet Student, har jag vunnit ett värdefullt lärarstudentnätverk som jag vet att jag kommer att ha nytta av under hela mitt liv.

Sverige står inför en enorm lärarbrist. 65 000 lärare beräknas saknas 2025. Det kommer att påverka oss, och vårt kommande yrkesliv. Jag vill därför uppmana dig som lärarstudent och blivande lärare: kräv de förutsättningar du behöver! Kräv den utbildning du har rätt till! Och sist men inte minst: organisera dig! Tillsammans är vi starkare.

Lärarstudentmötet 2014 blev början på mitt Lärarförbundet Student-äventyr.
Kanske LSM 2018 är början på ditt?
Vi ses där!

Läs mer här om hur du anmäler dig!

Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student

Inkluderande sex- och samlevnad är livsavgörande!

Oavsett om regn öser ner eller sol strålar tågar Lärarförbundet för allas rätt att vara sig själva!

Oavsett om regn öser ner eller sol strålar tågar Lärarförbundet för allas rätt att vara sig själva!

Vi lever i ett land där människor har rätt att vara sig själva. Där vi, oavsett läggning, identitet, variation eller bakgrund har lika värde. Men finns krafter som ifrågasätter det där lika värdet, och fortfarande vanor och normer i vårt samhälle som begränsar människors handlingsutrymme och frihet.

Det där begränsande hittas ofta inom det vi kallar ”sex- och samlevnad”. Alldeles för ofta är undervisningen om sex och relationer normerande och begränsande istället för ögonöppnande och inkluderande.

När vi blivande lärare i framtiden ska prata om sex och relationer med våra elever i skolan så måste vi belysa alla delar av sexualitet och kärlek. Vi måste kunna vara inkluderande och pålästa. Vi måste tillsammans med våra elever och kollegor kunna granska samhällsnormerna om hur vi faktiskt pratar med elever om sex.

Det står i läroplanen att samtal om sex och samlevnad ska vara ämnesöverskridande i gymnasieskolan. Det ska ingå i flera olika ämnen. Innebär det att alla lärare tar det ansvaret eller betyder det snarare att ämnet faller mellan stolarna? Och vem tar det övergripande ansvaret för att alla elever får undervisning om sex och samlevnad som är normkritisk och av hög kvalitet?

Vi ser en risk: att det faller mellan stolarna. För hur ska vi framtida lärare ta det ansvar som tillfaller oss, när lärarutbildningarna inte ger oss tillräckliga perspektiv på sex och relationer eller på normkritiska förhållningssätt? Vi vill kunna möta våra framtida elever på rätt sätt: vi vill öppna deras idévärldar och vi vill kunna bidra till alla elevers känslomässiga och intellektuella utveckling. Det kräver att vi får normkritiska förhållningssätt med oss från vår utbildning. Det kräver att vi känner oss trygga inför samtal om sex och relationer.

Men den sortens kunskap får vi inte genom våra utbildningar. Och det är under all kritik.

Lärarförbundet Student har länge arbetat för att normkritiska perspektiv och normkritisk sex- och samlevnad ska vara en obligatorisk del av alla lärarutbildningar. Fortfarande är det ingen självklarhet. I februari presenterade Skolinspektionen en rapport som visar att sex- och samlevnadsundervisningen i svensk skola har många brister. Vi behöver förändring och vi behöver den nu!

Lärarförbundet Student anordnar därför ett seminarium under Pride-veckan för att diskutera detta! Vi snackar normkritisk skola och hur en inkluderande sex- och samlevnadsundervisning börjar i en normkritisk lärarutbildning. Det samtalar vi om tillsammans med lärare, lärarstudenter, sexualupplysare och Skolverket.

Vi ses på fredag 3 augusti i EuroPride House i Studion klockan 16.00.
Här hittar du mer information om seminariet.
Välkommen!

Happy Pride!

Maria Guthke
vice ordförande

Matilda Gustafsson
ordförande
Lärarförbundet Student


Matilda: med utbildning av hög kvalitet är allt möjligt!

Matilda Gustafsson, nygammal ordförande för Lärarförbundet Student 2018 som en gång drömde om att bli hästtjej.

Matilda Gustafsson, nygammal ordförande för Lärarförbundet Student 2018 som en gång drömde om att bli hästtjej.

Vi har en ny styrelse, och här presenterar de sig. Turen har kommit till Matilda, ordförande i Lärarförbundet Student. Läs här om hennes hästtjejsdrömmar, internationella utbyten och om hur hon vet att god lärarutbildning är nyckeln till en god skola.

När jag var liten drömde jag om att flytta till Argentina, bli hästtjej och servitris.
Tiden gick. Jag ramlade av en häst och slutade drömma om hästtjejeri. Jag jobbade som servitris och blev trött i själen av alldeles för låga löner och hårt slit. Jag flyttade till Chile och blev alldeles för Chilepatriotisk för att någonsin mer kunna drömma om att bo I Argentina.

Tiden gick och jag skaffade nya drömmar. Jag började drömma om att vara lärare. Om att få möta människor på riktigt och om att få vara riktigt kunnig på områden jag är intresserad av. Därför valde jag att plugga till ämneslärare, och därför valde jag också att engagera mig studentfackligt. För mig var det studentfackliga lika självklart som att solen går upp. Jag nöjer mig inte med halvgod kvalitet. Varför ska jag det, när jag faktiskt har rätt till toppengod kvalitet? Därför blev Lärarförbundet Student ett givet forum för mig. Här arbetar vi tillsammans för att alla lärarstudenter får den bästa möjliga lärarutbildningen, och för att alla ska ges förutsättningarna som krävs för att kunna bli så skickliga lärare de vill bli.

Och det här engagemanget har så här långt gett frukt. Varje dag stärks vi som organisation, och varje dag får jag utlopp för det som driver mig: visionen om en värld där alla människor garanteras utbildning och ges samma möjligheter i livet. ”Hur hänger en rättvis värld ihop med studentengagemang?” Undrar du kanske. Som Lärarförbundet Student skriver i sin vision:

”Vi vill skapa den bästa skolan för varje elev.
Vägen dit är lärarutbildning av hög kvalitet som leder till ett attraktivt yrke.”

Det hänger ihop, och därför engagerar jag mig. Därför tror jag att lärarutbildningsfrågor faktiskt är viktigare än många av oss tänker på. Och därför är jag såklart extra glad över att jag just de här dagarna har fått möjlighet att, tillsammans med en delegation från Lärarförbundet, delta på världens tredje Word Women Conference som nu går av stapeln i Marrakesh, Marocko. En konferens som anordnas av Education Internation, för att samtal om kvinnors plats i lärarfacken, om organisering, ledarskap, om de globala utvecklingsmålen och om utbildning.
Se till att följa med mig på äventyret via händelser på vårt instagramkonto!

Tiden går, som sagt. Nu har jag ett och ett halvt år kvar till min lärarexamen och jag drömmer såklart vidare. Kanske kan man vara lärare i andra länder? Kanske kan jag jobba som lärare i Argentina..? Kanske vill jag ta en master i lingvistik? Möjligheterna är oändliga, så länge vi alla har tillgång till utbildning av hög kvalitet.

Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student

Vill du kontakta mig? Gör det via matilda.gustafsson@lararforbundet.se eller via Twitter: @matildagustafs .

2018: lärarstudenternas år

Matilda Gustafsson, glad efter att ha fått förtroendet att leda Lärarförbundet Student under 2018.

Matilda Gustafsson, glad efter att ha fått förtroendet att leda Lärarförbundet Student under 2018.

2017 års timmar är räknade och 2018 står inför dörren. Läs vad Matilda, ordförande för Lärarförbundet Student, skriver om året som varit och året som väntar. Kommer 2018 blir lärarstudenternas år?


Snart är 2017 års timmar räknade.
Snart ringer klockorna för 2018. Vi har haft ett helt år på oss att infria nyårslöften, skriva tentor och ha sommarlov (förhoppningsvis fick du gjort nåt av det.). Nu är året slut, och med det också Lärarförbundet Students verksamhetsår 2017.

För mig var 2017 ett omtumlande år.
Jag har påbörjat mitt näst sista år på den utbildning som ibland känns helt olidligt lång.
Jag har flyttat, inte brutit några ben men tappat rösten och VIKTIGAST av allt: jag har haft äran att leda den här fantastiska organisationen! Det har varit lärorikt och känslosamt, roligt och krävande. Men det mest fantastiska har varit vare de människor jag fått möjlighet att möta. Lärarstudenter är baskemig bäst!

Tillsammans har 2017 års styrelse och kommitté arbetat hårt för att utveckla vår organisation och för att alla lärarstudenter garanteras den utbildning de behöver och har rätt till. Ett stort tack till alla er som, både lokalt och nationellt, har gett av er tid, energi och glädje för att föra vårt arbete framåt! Ni är grundbulten i Lärarförbundet Student.

Nu går vi mot ett nytt verksamhetsår.
En ny nationell kommitté kommer snart att ta plats, och en ny styrelse har valts. Under Lärarstudentmötet 2017 fick jag den stora äran att leda Lärarförbundet Student också under 2018. Och vilket år vi har framför oss! Det kommer vara ett speciellt år, med både valår och Lärarförbundets kongress som väntar.
På Lärarstudentmötet 2017 stakade vi tillsammans ut vägen vi ska gå 2018.
Vårt största fokus kommer att vara på de tre fokusfrågor som antogs av Lärarstudentmötet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Våra externa fokusområden under 2018 kommer att vara:

- Lärarbristen - vår tids största samhällsutmaning

Att Lärarförbundet Student verkar för att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen: vår tids största samhällsutmaning.

- Mer undervisning om mångfaldsfrågor

Att Lärarförbundet Student ska verka för att mångfalds- och andraspråksperspektivet utökas inom alla lärarutbildningar.

- Samma utbildning ska ge samma examen
(beslutad LSM 2016)

Att Lärarförbundet Student verkar för att samma lärarutbildning ger samma examina, oavsett vilket lärosäte utbildningen ges på.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårt fokus är alltså det självklara: alla blivande lärare ska förberedas väl inför sitt blivande yrke, och alla lärarstudenter har rätt till en utbildning präglad av hög kvalitet.

2018 kommer också att handla om internt arbete och utveckling av vår organisation. En ständig utveckling är självklart i en organisation som vår, men inför 2018 har Lärarstudentmötet också satt ljus på några interna frågor som är extra viktiga. Dessa är:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bättre struktur för lokalt engagemang

Att Lärarförbundet Student skapar strukturer som underlättar för de lokala kommittéerna att hålla årsmöte och inom sig utse förtroendeposter.

- Utökat internationellt samarbete

Att Lärarförbundet Student utvecklar sitt internationella arbete och söker samarbeten med lärarstudenter internationellt.

- Ge oss kunskap så att vi kommer kunna kräva det vi har rätt till!

Att Lärarförbundet Student verkar för att Lärarförbundet informerar lärarstudenter om rättigheter och skyldigheter de kommer ha som yrkesverksamma lärare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har med andra ord ett SUPERÅR framför oss. 2018 ska bli lärarstudenternas år.
Vi ska grotta ned oss i alla våra frågor och vi ska fortsätta att vara den självklara plattformen för alla Sveriges lärarstudenter. För viktigast av allt är att vi arbetar för att alla blivande lärare får en så god utbildning som möjligt och de allra bästa förutsättningarna för ett långt yrkesliv genom en god början på lärarkarriären.
Den kampen för vi allra bäst tillsammans.

Väl mött 2018!

Matilda Gustafsson
ordförande
Lärarförbundet Student
Välkommen till Lärarstudentmötet 2017

-Oavsett om du varit lärarstudent i tre månader eller tre år är ditt perspektiv viktigt, säger Matilda Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet Student.

-Oavsett om du varit lärarstudent i tre månader eller tre år är ditt perspektiv viktigt, säger Matilda Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet Student.

Kära lärarstudent, jag har härmed den stora äran att bjuda in dig till Lärarstudentmötet 2017 den 1-3 december. Blogg av Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student.

Lärarstudentmötet träffas lärarstudenter från hela Sverige för att prata lärarutbildning, umgås och fatta beslut om vilken politik Lärarförbundet Student ska föra, och vilka som ska representera organisationen. Just i år är din röst extra viktig. Vi står inför ett valår, och vi måste se till att göra lärarstudenters röster hörda i samhällsdebatten. Tillsammans utgör ju vi framtidens skola, och måste bli lyssnade till!

Är du inte tillräckligt erfaren för att åka på Lärarstudentmötet? Bullshit!

På Lärarstudentmötet vill vi ha ett brett deltagande. Oavsett om du varit lärarstudent i tre månader eller tre år är ditt perspektiv viktigt! Vi har kommit olika långt på vår lärarutbildningsresa, och läser olika lärarutbildningar. Det betyder att vi bidrar med olika perspektiv och lär av varandra.

Är du inte tillräckligt erfaren för att åka på Lärarstudentmötet? Bullshit!

Jag själv deltog på mitt första Lärarstudentmöte med tre månaders lärarstudier i ryggen. Jag darrade lite i knäna på vägen dit, men aldrig, ALDRIG har jag ångrat att jag tog möjligheten att delta. Tack vare Lärarstudentmötet, och Lärarförbundet Student, har jag vunnit ett värdefullt lärarstudentnätverk som jag vet att jag kommer att ha nytta av under hela mitt liv.

Sverige står inför en enorm lärarbrist. 65 000 lärare beräknas saknas 2025. Det kommer att påverka oss, och vårt kommande yrkesliv. Jag vill därför uppmana dig som lärarstudent och blivande lärare: kräv de förutsättningar du behöver! Kräv den utbildning du har rätt till! Och sist men inte minst: organisera dig! Tillsammans är vi starkare.

Jag hoppas att vi ses på Lärarstudentmötet 2018!

Matilda Gustafsson

Ordförande Lärarförbundet Student

Första dagarna på terminen stundar!

Pirr i magen är bara ett bra tecken. Att påbörja en lärarutbildning kan vara både nervöst och helt fantastiskt! Foto: Lärarförbundet Student Karlstad

Pirr i magen är bara ett bra tecken. Att påbörja en lärarutbildning kan vara både nervöst och helt fantastiskt! Foto: Lärarförbundet Student Karlstad

Det är ny termin och förväntansfulla lärarstudenter väller just nu in på landets högskolor och universitet. Är du en av dem? Missa inte din chans att bli del av Nordens största lärarstudentorganisation! Läs ordförande Matildas blogg om vägen mot världens viktigaste yrke!

Just nu kryper det i fingrarna och pirrar i magen på en hel del människor runt om i landet. De förbereder sig nämligen för sitt första steg mot läraryrket: första dagen på lärarutbildningen!

För tre år sedan var jag den det kröp i fingrarna på. Jag var förvånad över den gigantiska salen, över hur många studenter som faktiskt satt där på uppropet. Jag hade ju fått höra att ingen ville söka lärarutbildningen – och ändå satt det 400 personer i det där rummet som uppenbarligen ville bli gymnasielärare.

Nu har jag gått på den där utbildningen i tre år och lärt mig en del. Till exempel att alla de där 400 personerna inte stannade kvar på utbildningen och att vi egentligen skulle behöva bli många många fler som varje år väljer att läsa till lärare. Det kräver insatser från både politiker, huvudmän och lärosäten.

Men just de här dagarna fokuserar vi på glädjen: den glädje det innebär att börja en ny utbildning, eller återkomma till en man älskar. Glädjen det innebär att lära, och veta att det yrke som väntar innebär ett ständigt lärande och meningsfulla möten med människor av alla åldrar och storlekar.

är du nybakad lärarstudent? Eller har du redan läst några år?

Oavsett är du välkommen att bli medlem i Lärarförbundet Student!

Håll utkik efter oss på ditt lärosäte och missa inte att engagera dig hos oss! Vi finns vid alla lärosäten som ger lärarutbildning och drivs av lärarstudenter för lärarstudenter. Vi engagerar oss för att vi ska få den utbildning vi har rätt till, och för att vi vet att läraryrket är världens viktigaste yrke.

2017 arbetar vi för att:
- samma lärarutbildning ger samma examina, oavsett vilket lärosäte utbildningen ges på
- god introduktion till läraryrket garanteras alla nyexaminerade lärare.
- Alla lärarutbildare som undervisar i ämnesdidaktik ska ha didaktisk utbildning
- ta fram ett förslag på nationella riktlinjer för VFU och verka för att dessa tas i bruk av samtliga lärosäten med lärarutbildning
- verka för att förstärka språk- och andraspråksperspektivet i lärarutbildningarna

Detta fortsätter såklart under hösten 2017, men redan nu laddar vi också för vårt årsmöte, Lärarstudentmötet, som äger rum 1-3 december. Där avgörs vilka frågor vi vill driva under valåret 2018. Vad är viktigast för lärarstudenter?

Du har möjlighet att vara med och påverka! Skriv en motion och se till att få åka som delegat från ditt lärosäte!
Här kan du läsa mer om Lärarstudentmötet och HÄR kan du hitta kontaktuppgifter till din lokala studerandeinformatör. Hen hjälper dig att engagera dig på just din studieort.


GOD STUDIELUST önskar jag er alla! Vi ses i lärarstudentvärlden!


Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student


#DÄRFÖRLÄRARE - Vi måste bli fler som väljer läraryrket!

Berätta om din väg mot läraryrket under #därförlärare .

Berätta om din väg mot läraryrket under #därförlärare .

Vi måste bli fler som väljer läraryrket! Låt oss därför dela med oss av inspirerande anledningar till att välja läraryrket. Det finns lika många berättelser som det finns lärare och lärarstudenter. Låt oss ta del av dem! Dela med dig av din resa mot läraryrket under hashtaggen #därförlärare .

Under min första dag på lärarutbildningen satt vi 400 nervösa och förväntansfulla studenter i en sal. Vi var nervösa därför att vi inte visste vad som väntade oss.

Vi var förväntansfulla därför att varenda en av oss hade visioner och drömmar om den lärarprofession vi ville bli en del av.
Några av de där 400 har droppat av under vägen. Några är kvar. Visionerna om läraryrket, och övertygelsen om att vi valt ett fantastiskt yrke står fast.

60 000 lärare beräknas saknas redan 2019.

Det är en ofattbar och oacceptabel siffra men vi måste våga tro att vi kan göra något åt det.
Den 18april stänger ansökan till högskola/universitet. Min förhoppning är att tusen och åter tusen framtida studenter då väljer att söka lärarutbildningar. Hur inspirerar vi tusentals till att göra det?
Genom att visa hur fantastiskt läraryrket faktiskt är! Och det gör vi allra bäst tillsammans.

Tillsammans med den nationella studerandekommittén i Lärarförbundet Student vill jag därför be dig: dela med dig av din resa! Få dina kursare och kollegor att dela med sig av sin berättelse om varför de valde läraryrket! Varför valde just du lärarprofessionen, och vad är det du älskar allra mest med ditt framtida (eller nutida) yrke?
Berätta för oss, och för alla som funderar på att välja en framtid som lärare!

Hur delar du med dig?
Enkelt!
Använd hashtaggen #därförlärare ! Posta en bild av dig själv på instagram och skriv din historia som börjar med ”jag vill bli lärare därför att…”

Tillsammans kan vi samla hundratals inspirerande anledningar till att bli lärare!

Varför vill jag bli lärare?
Jag vill bli lärare därför att jag älskar språk och interaktion. Jag fascineras av människors utveckling och av hur språk formar vår tillvaro. Därför ser jag fram emot att få vara med på mina framtida elevers utvecklingsresa.

Ta del av berättelserna på vårt Instagram-konto och via Facebook .

Jag ser fram emot att ta del av din berättelse.

Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student

Lärarstudenternas Vårkonvent: Snacka demokrati

Engagerade lärarstudenter är glada lärarstudenter!

Engagerade lärarstudenter är glada lärarstudenter!

Den här våren är speciell för oss som läser SYV:are och lärare. Lärarstudenternas vårkonvent går av stapeln och lärarstudenter från hela Sverige samlas för att diskutera lärares demokratiska uppdrag och fackets roll i i student- och yrkeslivet. Missa inte chansen att lära dig mer!

Att välja läraryrket är inte ”bara att”. Det är ett stort val. Vi vet alla att det innebär en investering. En investering av tid, hopp och omtanke. En investering inför framtiden. Som lärarstudenter är vi framtidens kanske allra viktigaste bärare av demokratiska värden. Oavsett om vi ska bli förskollärare, SYV:are eller ämneslärare måste vi, vid alla tillfällen, sätta demokrati och mänskliga rättigheter högst på agendan. Vi spelar en viktig roll! Och den tar vi på allvar.

Att välja läraryrket är inte "bara att". Vi väljer det trots att vi vet att många skolor präglas av lärarbrist och dålig arbetsmiljö. Vi väljer det därför att vår tro på framtiden, och för att vi ser att våra yrken är några av samhällets viktigaste. Därför är det viktigt att vi också förstår vikten av att stå enade, och ser nödvändigheten i att engagera oss fackligt.

När jag engagerade mig i Lärarförbundet Student visste jag nästan ingenting om organisationen. Men jag visste en sak: att jag ville engagera mig i och för mitt framtida yrke. Jag har inte ångrat mig en sekund. Genom mitt studentfackliga engagemang lär jag mig nya saker varje dag och jag får nya perspektiv på mitt framtida yrke.

Och nu har du som lärarstudent chansen att få lära mer om Lärarförbundet och Lärarförbundet Student! Lärarförbundet anordnar vårkonvent, och du är såklart inbjuden!

Här får du utvecklas i och diskutera ditt demokratiska uppdrag tillsammans med lärarstudenter från hela Sverige! Du som lärarstudent bjuds in att utforska vad demokrati i skolan kan innebära. Lärarförbundet anordnar för första gången ”Lärarstudenternas Vårkonvent”, och som lärarstudent är du mer än välkommen att delta! Vi kommer att prata demokrati, fackets roll i skolan, världen, ditt yrkes- & studieliv, och om varför just du som framtida lärare är så viktig för samhället och för demokratin. Missa inte din chans att delta!

Vårkonventet går av stapeln den 21-22 april i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig senast den 27 mars.

Vi ses i april!

Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student


Frågor & Svar