Lärarförbundet
Bli medlem

Ny organisering för Sveriges lärarstudenter

Lärarförbundet students ordförande Titus Fridell.

Lärarförbundet students ordförande Titus Fridell.

Nu börjar en ny termin och innan den är slut kommer Lärarförbundet Student inte längre att finnas.

Den 21 maj fattade Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds och Sveriges Skolledarförbunds beslut om att bilda en ny organisering för Sveriges lärare och skolledare. Det innebär även en ny organisering för Sveriges lärarstudenter.

Det nya fackförbundet för lärare kommer heta Sveriges Lärare och studerandeföreningen kommer heta Sveriges Lärarstudenter.

Från den 1 januari 2023 kommer vi samla alla lärare och lärarstudenter i ett förbund vilket kommer ge oss en tung och legitim röst i utbildningsdebatten.

Nya stadgar är på gång

I början av sommaren skickades ett förslag på stadgar för den nya studerandeföreningen ut och alla medlemmar gavs möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

Vi är nu mitt uppe i processen att skriva om förslaget med remissvaren som underlag.

När det slutliga förslaget är klart kommer de två styrelserna för Lärarförbundet Student och LR Stud samt de två förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och LR rösta om det.

Alla lokala föreningar slås ihop

Trots att stadgarna inte är klara så vet vi ändå en del om hur studerandeverksamheten kommer förändras.

Alla lokala föreningar i Lärarförbundet Student och LR Stud kommer slås ihop och bli studerandeföreningar i Sveriges Lärarstudenter.

De två nationella styrelserna i respektive förening kommer också slås ihop den 1 januari och utgöra Sveriges Lärarstudenters styrelse fram till den första kongressen som planeras till hösten 2023.

Vill du engagera dig?

Det här kommer vara en väldigt spännande tid att vara aktiv i vår demokratiska förening så passa på!

Ansök om att bli Studentombud, eller kontakta Studerandeinformatören på din studieort för att se vad just du kan göra.

/ Titus Fridell, ordförande Lärarförbundet Student

God jul – ett utmanande år är snart slut

Nu är det jul, vilket innebär att året snart är slut. Det har varit ett märkligt och utmanande år för alla studenter i Sverige.

Vi har skickats hem från, och kallats tillbaka till, lärosätena om vartannat. Inte alltid med så värst imponerande framförhållning och beredskap för vad de stora förändringarna i våra studier innebär och kräver för anpassning.

Det är tydligt att det gångna året inneburit enorma påfrestningar på vår studiesociala situation. Frågor som tillgången till en god studiemiljö och en tillgänglig och kvalitativ studenthälsa måste tas på större allvar.

Ditt engagemang gör skillnad

Engagerade och demokratiskt sinnade studenter är den rygg på vilken Sveriges studentkårer och studerandefack vilar.

Med ditt lokala engagemang har vi som störst möjlighet att påverka lärosätena.

Med vår nationella organisering har vi som störst möjlighet att påverka opinion och politiker.

Oavsett vilken fråga du brinner för och vilken nivå du vill vara aktiv på så gör ditt engagemang skillnad.

Så startar du en lokal förening

Kontakta din lokala Lärarförbundet Student-förening eller kontakta din studerandeinformatör från Lärarförbundet för att starta upp en lokal förening om den inte längre är aktiv på ditt lärosäte.

Det är början på ett engagemang som har tagit många av våra medlemmar till oväntade platser.

Vissa är kommunalråd, andra jobbar i Regeringskansliet och en del sitter i riksdagen.

Fler lärare i politiken är ingen dålig julklapp!

God jul och Gott nytt år önskar Titus Fridell, ordförande Lärarförbundet Student

Du har rätt till en introduktionsperiod efter examen

Lärarförbundets ordförande Titus Fridell.

Lärarförbundets ordförande Titus Fridell.

​Som ny lärare har du rätt till en introduktionsperiod under din första anställning efter examen. Och det är inte jag som säger det, som Henrik Dorsins gubbe i Grotesco brukade säga, utan det är skollagens 2 kapitel 22 a § som ger dig den rätten.

”En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som har behörighetsgivande examen ska se till att läraren eller förskolläraren i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas genomför en introduktionsperiod inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet, om inte läraren eller förskolläraren tidigare har genomfört en sådan introduktionsperiod.“

För tydlighetens skull är det andra kapitlet i Skollagen döpt till ”Huvudmän och ansvarsfördelning” så det kan ju inte gärna vara svårt för skolans huvudmän att snappa upp att lagen gäller dem.

Dålig efterlevnad

Med en så tydlig rättslig grund har man ju fog att tro att efterlevnaden skulle vara så gott som hundraprocentig. Men icke!

Enligt en undersökning som Lärarförbundet genomfört har två av tre nya lärare inte fått sin lagstadgade introduktionsperiod.

Det är oacceptabelt, inte bara av det skäl att det bryter mot lagen, utan även av den anledning att de första åren som lärare är de tuffaste.

För att få så goda möjligheter som möjligt att ta sig genom dessa hundår har det bedömts att man som ny lärare behöver lite extra stöd och handledning. Att man snuvas på den författningspåbjudna konfekten är verkligen under all kritik.

Debattartikel i Svenska Dagbladet

Därför skrev jag en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet: Börja följa lagen – ge lärare introduktion.

I den kräver vi i Lärarförbundet Student att något görs åt detta omfattande missförhållande som trots att det är välkänt sedan länge aldrig har lett till några konsekvenser för någon av de huvudmän som struntat i lagen.

Läs den, dela den, och sätt press på politikerna så att alla nya lärare får bättre förutsättningar för ett utvecklande och hållbart yrkesliv. Det har vi faktiskt rätt till!

Titus Fridell, Ordförande för Lärarförbundet Student

Debatt: Därför vi ska ha ett gemensamt förbund!

I Sverige har vi en historia av två fackförbund för lärare, syftet med dessa var att representera två olika yrkeskategorier men så ser det inte längre ut. Enligt Anders Kjellberg, Sveriges ledande forskare om fackföreningsrörelsen, går utvecklingen i samhället mot allt större och färre fackförbund. Idag behöver lärare och lärarstudenter välja mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund trots att majoriteten av båda förbundens medlemmar tror att det skulle öka fackliga styrkan hos lärare. Varför inte skapa ett gemensamt förbund för alla lärare?

Enligt Sifo vill två av tre lärare ha ett gemensamt fackförbund. 63% av de tillfrågade lärarna i undersökningen är positiva till ett nytt, enat fackförbund. 50% av Lärarnas Riksförbund medlemmar tycker att det är ett bra förslag. 81% av Lärarförbundets medlemmar är positiva till ett nytt fackförbund. Chefredaktören för tjänstemannaförbundets tidning, Carl von Scheele, påpekar att det är en logisk utveckling att gå samman. Detta eftersom det råder väldigt diffusa gränser mellan de båda förbunden. Alltså finns det egentligen inget att vinna på att vi har två separata förbund för samma yrkeskategori.

Men ska verkligen skolledare och lärare representeras av samma förbund? Blir inte det som att chefer och arbetstagare är med i samma organisation? Självklart kan det framstå som sådant men skolledare är enbart med i fackföreningarna som arbetstagare själva. Alltså skolledare är enbart med för att kunna representeras i tvister mellan kommun och skolledare, inte i tvister mellan skolledare och lärare.

Som ett enda förbund hade lärarrösten för att bevara LAS varit betydligt starkare, säger Mathias Åström, chefsförhandlare på Lärarförbundet. En sammanslagning av de drygt 330 000 lärarna som är fackligt anslutna i de båda förbunden skulle ge ökad förhandlingsstyrka.

Lärarnas Riksförbunds kanslichef Andreas Mörck menar å andra sidan att man kan åstadkomma fantastiska saker med hundra organisationer, eller med en organisation. Det viktiga är vilken politik som organisationen driver. Det finns kritiska röster som inte ser ett förbund som starkare än flera. Men även de som inte vill samla alla lärare i ett fack eftersom de menar att förskollärare inte bör representeras av samma förbund som ämneslärare.

Naturligtvis kan två olika fackförbund påverka olika frågor men får det verkligen samma genomslagskraft som ett enat fackförbund? Ett splittrat förbund har mindre påverkansmöjligheter och självklart är vi starkare tillsammans. Som ett gemensamt fackförbund är vi tryggare, vi har mer resurser och det ökar den enskilda lärarens möjlighet att påverka just sin arbetssituation.

Återigen en majoritet av Sveriges lärare vill ha ett gemensamt förbund, vi måste lyssna på lärarkåren vi representerar. Därför ska vi ha ett gemensamt förbund!

/Sofia Åden (styrelseledamot 2019-2020) och Yana Möller (vice ordförande 2021)


Debatt: En bra lärarutbildning skapas inte utan resurser

Maria Guthke, Simon Edström, Johanna Jaara Åstrand, Rebecca Linderholm

Maria Guthke, Simon Edström, Johanna Jaara Åstrand, Rebecca Linderholm

DEBATT, artikeln publicerades i UNT 10/5-2021. Läs artikeln på UNT.se

här

I januariavtalet enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet om att det skulle ske en reformering av lärarutbildningarna med syfte att stärka kvaliteten. Regeringen har nu lagt fram en promemoria som innehåller ett antal förslag med syfte att höja kvaliteten, bland annat föreslås högre krav på antalet undervisningstimmar.

Lärarutbildningen är Sveriges största yrkesutbildning med drygt 20 000 sökande och nästan 9000 examina per år. En bra lärarutbildning kräver att studenterna får omsätta teori till praktik, vilket kräver mycket tid mellan lärare och studenter. Det är därför bra att regeringen har sagt att den avser att följa upp antalet undervisningstimmar på lärarutbildningen, men problemet är bara att utredningens förslag inte kommer åstadkomma högre kvalitet då den förbiser grundproblemet.

Finansiering av högskoleutbildning lider av systemfel. Anslagen utgår inte från de faktiska kostnaderna att utbilda studenter, och över tid har anslagsökningarna inte motsvarat kostnadsökningarna. Sedan dagens finansieringssystem för högre utbildning infördes i början av 90-talet har högskolornas anslag inte hållit jämna steg med kostnadsökningen. Lärarutbildningarna tillhör de utbildningsområden där problemen blir tydligast och lärarutbildningen är sedan många år tillbaka underfinansierade.

Ersättningen till utbildningsområdet “Undervisning” har halkat efter mer än något annat utbildningsområde. Under perioden 1999–2019 ökade anslaget med 34 procent per student. Enligt SCB:s implicitindex för statlig konsumtion ökade kostnaderna under samma period med hela 68 procent. Inflationen är alltså dubbelt så hög som anslagsökningarna. Det säger sig självt att verksamheten drabbas negativt när anslagen äts upp av ökade lokalkostnader och löner. Dagens ersättningar måste öka avsevärt för att lärarutbildningarna ska ha samma förutsättningar som i slutet av 1990-talet.

Lärarutbildningarna innehåller förvisso också ämneskurser som inte kategoriseras som undervisning men många av dessa ersätts enligt den lägsta prislappen (HTJS) som omfattar studier inom humaniora och samhällskunskap. Detta har man inte tagit hänsyn till i beräkningarna av utbildningsanslagen.

Redan när det nya finansieringssystemet infördes i början på 90-talet så utgick ersättningsbeloppen från gamla beräkningar. Förändringar i teknik, undervisningsmetoder eller vilka som ingår i själva studentgruppen har inte fått genomslag i finansieringen. Och så har det fått fortsätta, varje år fastställs ersättningsbeloppen baserat på förra året utan vidare eftertanke. Det är den bristfälliga finansieringen av vissa utbildningsområden som leder till att lärarutbildningarna får mindre lärarledd tid och sämre förutsättningar.

Att i ett sådant läge komma med höjda krav på undervisningstid är inte tillräckligt. Det är att ställa krav utan att ge universitet och högskolor förutsättningar att faktiskt kunna genomföra dem, vilket leder till oönskade följdeffekter.

Det är dags att ta tag i grundproblemet, finansieringen. Höjd kvalitet är beroende av att lärarstudenterna ges fler undervisningstimmar och det kräver i sin tur en högre ersättning. Politikerna måste sluta blunda för det uppenbara – att kvalitet kostar. Vi kräver att ansvariga politiker tar sitt ansvar och räknar upp ersättningen, det är bara så vi kan öka kvaliteten i lärarutbildningarna.

Maria Guthke, Ordförande Lärarförbundet Student

Johanna Jaara Åstrand, Ordförande Lärarförbundet

Simon Edström, Ordförande SFS

Rebecca Linderholm, SFS representant i SUHF:s expertgrupp i lärarutbildningsfrågor

Gör din röst hörd!

Snart är det dags för LSM och en viktig del i den demokratiska processen är att det skickas in många motioner. I följande blogginlägg kommer några tips för att skriva en bra motion. Och kom ihåg: gör det innan den 26 mars!

Motionsskrivande – från idé till beslut

Alla studerandemedlemmar i Lärarförbundet har möjlighet att skriva motioner till Lärarstudentmötet. Nedan finner du en kort genomgång av hur processen ser ut när du skriver en motion – från idé till beslut. Skicka en intresseanmälan till Lärarstudentmötet här.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till ändring eller tillägg i organisationens verksamhet. En välformulerad motion har en tydlig problemformulering (bakgrund). Vad är det du vill ändra på eller utveckla? Vad vill du uppnå med din motion?

En tydlig beslutsformulering (yrkande-att satsen) är viktig – vad är det du vill att LSM ska besluta? Utgå gärna från dig själv, dina erfarenheter och de existerande styrdokument som finns. Ser du utvecklingspotential eller saknar du något? Börja skissa på en motion där du beskriver vad ditt förändringsförslag innefattar och innebär. En sak som är viktig att komma ihåg när du skriver en motion är att förslaget till beslut – beslutsformuleringen – måste vara tydlig.

Var börjar jag om jag vill skriva en motion?

Titta igenom och läs den här guiden och styrdokumentet. Genom det kan du få tankar och idéer om förändring eller utveckling. Du kanske märker att något saknas i styrdokumentet som du anser ska läggas till – det är då du ska greppa pennan!

Att få igång den kreativa processen: ”8-ball metoden”

(testa gärna i grupp)

  • Sätt mobilen på 5 minuter
  • Skissa på åtta tankar/idéer – behöver inte vara färdiga tankar eller idéer, det kommer senare.
  • Sammanfatta hur det gick under första rundan – gå igenom allas papper och ta inte bort några idéer än.
  • Gör om övningen: 5 minuter igen – nu har ni ett gediget underlag med idéer. Gå igenom alla idéer, stryk de som är ”helt bananas” och slå ihop de som verkar passa.
  • Övningen går att upprepa flera gånger. När ni känner er nöjda gå igenom idéerna igen, stryk/bolla vidare /slå ihop etc.

Syftet med övningen är att dra igång det kreativa tänkandet och försöka komma bort från nej-sägandet. Fokusera på ett glatt och fritt klimat i rummet, gärna med musikrörelse för att komma igång. Ett bra komplement för att få igång idéandet är att rotera människorna i grupperna efter några fem-minutare.

Hoppas ni får roligt och massa kreativa idéer!

Motionsmall

Inkom:

datum

Dokument:

Rör frågan en extern politisk påverkansfråga eller en intern organisatorisk fråga?

Rubrik:

Någonting catchy eller konkret!?

Bakgrund:

Varför tycker du att Lärarförbundet Student bör arbetar med den här frågan?

Yrkande:

En att sats som preciserar det Lärarförbundet Student ska arbeta med. OBS! Var så konkret och tydlig som möjlig.

Typ:

Är det du själv eller din lokala studerandekommitté som skickar in denna motion?

Motionär

Namn:

Namn på den som skickar in

Studieort:

Var studerar du/ni?

E-postadress:

kontaktmöjlighet

Exempel på motioner – en som är lite bättre än den andra

Svårtydda varianten:

Inkom:

2019-09-14

Dokument:

Interna fokusfrågor

Rubrik:

Mer fika

Bakgrund:

vi har alldeles för lite fika på våra möten!

Yrkande:

vi behöver mer fika!

Typ:

enskild

Motionär

Namn:

Oskar Bäckman

Studieort:

Uppsala

E-postadress:

oskar@mail.com

Förtydligade varianten:

Inkom:

2019-09-14

Dokument:

Interna fokusfrågor

Rubrik:

Två fikapauser varje möte

Bakgrund:

För att driva fackliga frågor behövs mycket energi, och en fikapaus räcker inte för att hålla igång ett helt möte. Det vore i Lärarförbundet Students bästa att tillsätta ytterligare en fikapaus för att göra mötena mer effektiva!

Yrkande:

att Lärarförbundet Students styrelse utökar antalet fikapauser till två per möte.

Typ:

enskild

Motionär

Namn:

Oskar Bäckman

Studieort:

Uppsala

E-postadress:

oskar@mail.com

SKICKA IN MOTIONER I WORDDOKUMENT TILL studentmotioner.lsm@lararforbundet.se !!

(gärna en motion per dokument)

En inlämnad motion

När väl motionen är inskickad och motionsstoppet har passerat läses samtliga motioner igenom av styrelsen. Efter det skriver styrelsen ett yttrande för varje motion med en rekommendation för hur Lärarstudentmötet kan besluta.

Styrelsen föreslår att motionen tillgodoses – innebär att Lärarstudentmötet rekommenderas att rösta ja till motionen.

Styrelsen föreslår att motionen avslås – innebär att Lärarstudentmötet rekommenderas att rösta nej till motionen.

Vad händer med motionerna under mötet?

Under mötet kommer samtliga inkomna motioner att sättas upp på så kallade påverkanstorg. På ett påverkanstorg har du möjlighet att läsa och diskutera motionerna med andra ledamöter. Där kommer ni även ha möjlighet att göra ändringsyrkanden på motionerna som satts upp, det vill säga att ni exempelvis föreslår en liten annan formulering på motionen.

Styrdokumenten föreskriver att Lärarstudentmötet ska välja max tre externa fokusfrågor, varav en ska gälla under två år, samt max tre interna fokusfrågor. Väljer Lärarstudentmötet att tillgodose fler motioner än så kommer mötet att besluta om vilka fokusfrågor som ska prioriteras i verksamheter

Lärarstudentmötet närmar sig and you are invited!

"Lärarstudentmötet 2016 blev början på mitt Lärarförbundet Student-aventyr. Kanske blir LSM 2021 början på ditt?" skriver Maria Guthke

"Lärarstudentmötet 2016 blev början på mitt Lärarförbundet Student-aventyr. Kanske blir LSM 2021 början på ditt?" skriver Maria Guthke

​Lärarstudentmötet 2021 närmar sig och DU är inbjuden! Ordförande Maria berättar om varför du inte får missa årets lärarstudenthändelse. Anmäl dig nu!

Kära lärarstudent!

Jag har härmed den stora äran att bjuda in dig till årets lärarstudenthändelse. Du är välkommen till Lärarstudentmötet 2021!

Lärarstudentmötet träffas lärarstudenter digitalt från hela Sverige för att prata lärarutbildning, umgås och fatta beslut om vilken politik Lärarförbundet Student ska föra, och om vilka som ska representera organisationen. Just i år är det en extra spännande helg som väntar. Vi har en förändrad organisation som gör oss än starkare, och som gör din röst extra viktig. Vi formar framtidens lärarstudentorganisation! Varför? För att vi blivande lärare måste ha ett stort inflytande över våra utbildningar. Vi utgör framtiden i skolan, och vi måste bli lyssnade till!

Helgen kommer dessutom kantas av intressanta föreläsare, talare och inspirerande workshops!
Se till att attenda vårt facebook-evenemang för att inte missa någon information.

Är du inte tillräckligt erfaren för att åka på Lärarstudentmötet? Bullshit!

Jag själv deltog på mitt första Lärarstudentmöte med några månaders lärarstudier i ryggen. Jag darrade lite i knäna på vägen dit, men aldrig, ALDRIG har jag ångrat att jag tog möjligheten att delta. Tack vare Lärarstudentmötet, och Lärarförbundet Student, har jag vunnit ett värdefullt lärarstudent-nätverk som jag vet att jag kommer att ha nytta av under hela mitt liv.

Sverige står inför en enorm lärarbrist. 65 000 lärare beräknas saknas. Det kommer att påverka oss, och vårt kommande yrkesliv. Jag vill därför uppmana dig som lärarstudent och blivande lärare: kräv de förutsättningar du behöver! Kräv den utbildning du har rätt till! Och sist men inte minst: organisera dig! Tillsammans är vi starkare.

Lärarstudentmötet 2016 blev början på mitt Lärarförbundet Student-äventyr.
Kanske LSM 2021 är början på ditt?
Vi ses där!

Läs mer här om hur du anmäler dig!

Maria Guthke
Ordförande
Lärarförbundet Student

Titus tankar om skolan, aktierna och riksdagen

Titus Fridell, styrelseledamot Lärarförbundet Student

Titus Fridell, styrelseledamot Lärarförbundet Student

​Alla argument har redan lagts fram och debatten är på sätt och vis redan avgjord. Opinionen för ett vinstutdelningsstopp på den så kallade välfärdsmarknaden har varit stor och stabil under flera år. Ändå händer inget. Men vi har fått ett nytt varnande exempel.

Jag hade en lärare i latin som berättade med sin oslagbara entusiasm att 'banca' och 'rotto' i förlängningen kom från latin och betydde 'bord' och 'sönderslagen'. Ordet 'bankrutt', sa han, har sitt ursprung i att de bord vid vilka de första bankirerna satt i norra Italien blev sönderslagna av arga sparare och investerare när banken inte kunde betala ut vad de var skyldiga. De var då bankrutta.

Om denna etymologiska berättelse är med sanningen överensstämmande vet jag inte men nu har vi hur som helst ännu ett exempel på varför aktiebolag på börsen inte ska äga vår välfärd.

Nyligen försökte investerare på Wall Street i New York tjäna sig en hacka på att satsa pengar på att ett företag som äger en butikskedja skulle sjunka i värde på börsen och kanske till och med förklara sig bankrutt. Börshajarna lånade aktier som de sedan sålde i hopp om att kursen skulle falla så att de kunde köpa tillbaka aktierna billigare och lämna tillbaka lika många men mindre värda aktier och behålla mellanskillnaden – en så kallad blankning. En hel massa människor gillade inte spekulanternas agerande så de köpte aktier i det där butiksföretaget så att värdet på aktierna steg kraftigt. Ett par hedgefonder förlorade massor med pengar och det började ryktas om att hedgefonderna istället kanske skulle bli de som fick erkänna sig bankrutta.

Men poängen är att alla företag på börsen är känsliga för det här, om än i väldigt olika graDet är svårt att spekulera omkull giganter men på den internationella arenan är svenska välfärdsföretag småpotatis. Finns man på börsen så blir man föremål för spekulation och vill det sig illa kan man gå omkull eller bli uppköpt av någon ful figur. Eller så förlorar hälften av Sveriges skolor helt plötsligt hälften av sina pengar för att någon hedgefond bestämt sig för att det vore en bra affär för dem. Det är klart att vi alla kan motverka det genom att stödköpa aktier i företag som äger svenska skolor så att vi istället äger skolorna tillsammans. Men det finns ett klart lättare sätt att äga skolan tillsammans som inte blandar in hedgefonder och spekulation över huvud taget och det är att äga skolan offentligt. Som vi gjorde på den tiden vi hade en av världens bästa skolor enligt internationella mätningar.

Idag ställer vi inga krav på den som vill äga en svensk skola. De behöver på inget sätt visa sig lämpliga eller kapabla utan det räcker med att ha pengar nog för att köpa, vilket riskkapitalbolag har. Nu ska ni få veta varför riskkapitalbolag så gärna köpt in sig i svensk skola under åren. Vi harnämligen inga vinstbegränsningar för de som verkar på en marknad där det allmänna måste köpa tjänsten nästan oavsett hur undermålig den är, och detta inom en sektor där efterfrågan är stabil och förutsägbar vilket leder till mycket säkra intäkter, så risken är dessutom mycket låg. Trots den låga risken var avkastningen på kapital nästan dubbelt så hög inom välfärdssektorn som inom övrig tjänstesektor under 2014 enligt SOU 2016:78. Och inte nog med det. Sektorn är inte ens kapitalintensiv, slog utredningen fast. Vinsten kan alltså inte heller motiveras med att företagen investerat en massa pengar, för det har de inte.

Eftersom de här välfärdsföretagen inte har så mycket kapital kan man fråga sig varför de köps och säljs för så stora summor. Utredningen menar att det bland annat beror på att varumärkena i sig är värda mycket pengar. Men vi har också sett hur snabbt varumärken kan tappa i värde och till och med bli en belastning istället. Som när Carema, som vid det laget var ett extremt välkänt varumärke, såg sig tvungna att byta namn till Vardaga. Ett sådant plötsligt tapp i varumärket kan alltså kraftigt sänka värdet på företaget just för att de inte har så mycket kapital och ett abrupt fall i värde är ett perfekt tillfälle att blanka företagets aktie så att det blir bankrutt.

Ett argument som brukar anges för att motivera de höga vinstutdelningarna till välfärdsföretagens ägare är att de skulle vara så fasligt effektiva. Det finns ingen anledning att tro det. Studie efter studie visar att det inte gör någon större skillnad om en skola drivs av en privat aktör eller en offentlig ur effektivitetssynpunkt. Ibland är det ena lite effektivare och ibland det andra men allt sammantaget har vi inga skäl att tro att privata aktörer på välfärdsmarknaden ökar sektorns effektivitet. Det spelar hur som helst ingen roll ur ett skattebetalarperspektiv eftersom vi inte sparar pengar även om de skulle vara så effektiva som det påstås. Kan ett företag som driver skola plocka ut så stora vinster borde vi ju sänka ersättningen de får nästa år nästan lika mycket som den vinst de delade ut året innan så att vi faktiskt sparar pengar på deras effektivitet. Men inte ens de som använder effektivitetsargumentet förespråkar att skattebetalarna ska få del av vinsten.

Så vad kommer då vinsten egentligen ifrån? Nedskärningar. Vinstutdelande skolor har i snitt färre lärare per elev och lägre löner till lärarna. Hade vi drivit våra offentliga skolor på samma sätt hade vi kallat det nedskärningar. Men det här är nedskärningar som inte ens leder till lägre kostnader för det allmänna. Genom att tillåta vinstutdelningar inom skolan skär vi ner på skolan utan att spara pengar. Och vi vill inte ens spara på skolan utan satsa mer men det är ju inte lönt om pengarna inte går till utbildningen.

Det hela är i själva verket ganska okontroversiellt. Nästan alla är överens om att vi borde avskaffa det här världsunika systemet med obegränsade vinster i välfärden. Nästan alla väljare vill säga. De enda som håller emot folkviljan är de som kan genomföra den; politikerna i riksdagen. De flesta partier företräder inte sina egna väljares intressen, ett förhållande som lett till att USA i ett par studier klassats som mer av en oligarki än en demokrati. På den här punkten gör vi dem sällskap. Det är ett fåtals ekonomiska intressen som styr riksdagens lagstiftning på det här området, inte folkets upprepat demonstrerade oomkullrunkeliga vilja.

Vid pennan, Titus Fridell

LSM närmar sig: valberedningen har ordet

Nu är det inte långt kvar till Lärarstudentmötet 2021! Därför letar valberedningen just nu efter de mest lämpade kandidaterna för nästa styrelse. Är du en av dem eller känner någon? Läs valberedningens ord om vad du behöver veta för att kandidera och nominera!

Hej kära lärarstudenter!

Nu är det snart dags för LSM 2021 (Lärarstudentmötet).
Trots att det är mycket kvar att göra i år är det ändå dags att blicka framåt. Därför är det hög tid att börja fundera på vem eller vilka du vill ska leda Lärarförbundet Students arbete i nästa styrelse.

Lärarförbundet Student är en politisk organisation och styrelsen leder organisationens arbete för att påverka lärarutbildningarna och nya lärares villkor i yrket till det bättre genom olika typer av påverkansarbete, debatter och stöttning av det som händer på det lokala planet. Styrelsen har kontakt med makthavare, representerar organisationen där lärarutbildning diskuteras och gör inlägg i den skolpolitiska debatten.

Låter det intressant? Läs då vidare för mer info om hur du kan bli nominerad och hur du kan nominera!

Hur väljs en styrelse?

På LSM den 8./9. maj kommer en ny styrelse bestående av en ordförande, en vice ordförande och sju ledamöter att väljas. För att underlätta den här processen kommer valberedningen inför mötet arbeta fram ett förslag på en sådan styrelse utifrån nomineringar som kommer in från er lärarstudenter. Alla studerandemedlemmar i Lärarförbundet Student kan både nominera och bli nominerade till en post i styrelsen. Lärarstudentmötet röstar sedan om huruvida valberedningens förslag på en ny styrelse bör antas eller om det finns andra förslag från delegater på mötet.

Vilka poster kan jag nominera till?

Styrelsen kommer att bestå av nio personer som ska arbeta tillsammans för att leda organisationen och genomföra de beslut som tas vid Lärarstudentmötet. För att göra det krävs en sammansättning av olika personer med blandade egenskaper och kvaliteter. Därför vill vi i valberedningen få in så många nomineringar som möjligt för att kunna föreslå en styrelse med bästa möjliga sammansättning. Till styrelsen väljs en ordförande, en vice ordförande och sju ytterligare ledamöter och du kan nominera personer till alla dessa poster.
Känner du en studerandemedlem som kan passa för uppdraget? Tveka inte på att nominera!

Utöver styrelsen skall det på mötet också väljas verksamhetsrevisorer och en ny valberedning inför nästa år. Verksamhetsrevisorerna är de personer som granskar och utvärderar arbetet i Lärarförbundet Student för att göra arbetet i organisationen så bra som möjligt. För verksamhetsrevisorerna kommer valberedningen att vilja ha in nomineringar för att kunna lägga fram förslag. Valberedningen nomineras istället alltid på mötet eftersom vi inte ska valbereda våra efterträdare.

Känner du någon eller några som du tror skulle passa i en av de ovan beskrivna posterna?
Så här gör du för att nominera!

Vad ska jag skriva i min nominering?

För att nominera någon behöver du börja med att fråga om personen är intresserad av den post du vill nominera hen till. Om så är fallet kan du börja skriva en nominering.

I en nominering ingår en kort introduktion där din kandidat beskrivs med namn, vilket lärosäte och vilken lärarutbildning. Du behöver också bifoga mejladress till den nominerade.

Fortsätt sedan med en motivering till varför du anser att personen passar för den förtroendepost som nomineringen gäller. Beskriv här din kandidats egenskaper, kvaliteter och eventuella tidigare erfarenheter och vad du tror att hen kan bidra med i just den rollen.

Kan jag nominera mer än en person?

Ja, såklart! Nominera alla du tycker skulle passa på en förtroendepost!

Till vem ska jag skicka min nominering?

Skicka din nominering till valberedningens mejladress susanna.eriksson@student.lararforbundet.se.
Märk mejlet med “Nominering till ordförande/vice ordförande/styrelseledamot/verksamhetsrevisor.”
Nomineringarna behöver komma in senast den 26:e mars 2021.
Läs mer här om vad som bör ingå i din nominering.

Valberedningens förslag till ny styrelse och verksamhetsrevisorer skickas ut tillsammans med handlingarna 22:a april 2021.

Undrar du något?

Tveka inte på att skicka din fråga till oss på susanna.eriksson@student.lararforbundet.se eller till styrelsen via maria.guthke@lararforbundet.se.

Här kan du läsa mer om LSM- 21, Lärarstudentmötet, och om vad som bör ingå i din nominering.

Vi i valberedningen ser fram emot att höra ifrån så många som möjligt!

Med peppande hälsningar,

Valberedningen

UKÄ - vi diskuterar laget

Under höstterminen20 organiserade UKÄ (Universitets Kanslers Ämbetet) två lärarutbildningskonferenser som riktade sig mot viktiga frågor för alla lärosäten, lärare och lärarstudenter.

Den första lärarutbildningskonferensen i oktober med tema Lärarförsörjning presenterade statistik om hur många ansöker, påbörjar och fullföljer en lärarutbildning. Enligt UKÄ är ca. 80% av de som påbörjar sin utbildning för att bli förskollärare eller grundskolelärare kvinnor medan på yrkeslärprogrammet och ämneslärarprogrammet delar kvinnor och män lika på platserna.

Mer statistik kan du se på UKÄ:s PPT: https://www.uka.se/download/18.5356cbfe175022f3519...

Skolverket redovisade för ett stort behov av lärare enligt lärarprognosen 2019. Behovet ligger på ca. 188 500 nyutexaminerade lärare under prognosperioden. Enligt prognosen kommer det vara en brist på cirka 45 000 lärare och förskollärare år 2033.

Lärarutbildningskonferensen fokuserade på olika frågor som:

  • Hur viktigt är VAL för lärarförsörjningen
  • Arbetsintegrerad lärarutbildning – kunskapsläge, erfarenheter och utveckling
  • ULV & KPU
  • Var kommer lärarstudenterna ifrån och vart tar de vägen

Den andra lärarutbildningskonferensen i december handlade om Kvalitet i lärarutbildning. Under konferensen diskuterades kvalitetsutvärdering av lärarutbildningarna – utfall och utvecklingsmöjligheter samt frågor om kvalitet i nordisk utbildning, avhopp och problematik kring detta. Enligt UKÄ har cirka 8000 studenter hoppat av sin lärarutbildning under 2011 - 2017. Cirka 37% av avhopparna börjar arbeta i annan sektor och 20% börjar plugga en annan högskoleutbildning.

Under den andra lärarutbildningskonferensen var det stort fokus på VFU samt frågor som påverkar studenterna till följd av den pågående pandemin. Det var även diskussioner kring olika utmaningar som lärosäten stöter på. Exempel på detta är att ökad genomströmning inte är detsamma som ökad kvalitet, vilket väckte intresse hos deltagarna och skapade intressanta diskussioner.

För mig personligen var dessa konferenser givande och hjälpte mig att ytterligare förstå hur lärarutbildningar fungerar. Det var intressant när UKÄ visade statiskt kring lärarutbildningarna och gav info om VFU frågor. Jag förstod mer hur de arbetar medviktiga frågor som dessa.

Om du vill veta mer, fråga gärna oss eller kolla på UKÄs hemsida: https://www.uka.se/


Yana Möller

Styrelseledamot Lärarförbundet Student

Frågor & Svar