Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Vi behöver kunskaper kring hållbar utveckling för att kunna lära ut detta!

Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar global utveckling

Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar global utveckling

I veckan är det Global Action Week, en global kampanj för att uppmärksamma och stärka arbete med det fjärde globala målet för hållbar utveckling. Totalt finns det 17 mål och tanken är att alla länders regeringar, samhällen och individer ska sträva efter att uppfylla dessa mål innan 2030.

Att arbeta mot målen är även en del av skolans och lärarnas uppdrag. Men hur mycket kan vi lärarstudenter faktiskt om hållbar utveckling?

Jag intervjuade Örjan Hansson och Alexina Thorén Williams, två lärarutbildare på Göteborgs universitet som tyckte att alla ämneslärarstudenter behöver fler kunskaper kring Agenda 2030 och verktyg att undervisa sina framtida elever i hållbar utveckling. Därför skapade de en obligatorisk kurs för alla ämneslärarstudenter på GU.

Kan ni kort beskriva kursen?

Kursen "Hållbar utveckling med människan i centrum" är obligatorisk för alla på Ämneslärarprogrammets tredje termin. Under fem halvdagar och en heldag får studenterna gå en gemensam tvärvetenskaplig strimma med fokus på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Syftet är att studenterna under kursen ska få möjlighet att reflektera kring olika perspektiv på hållbar utveckling i relation till sin undervisning och framtida yrkesroll. För att bli godkänd på kursen krävs att man deltar i minst fem av de sju aktiviteterna och att inlämningsuppgiften blivit bedömd som godkänd.

Varför är det viktigt att framtida lärare får kunskaper kring Agenda 2030?

I Högskolelagen (2005:1208) 1 kap, 5 § står det:

"Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

I vår kurs vill vi ge de blivande ämneslärarna en möjlighet att reflektera över olika perspektiv och värderingar som berör hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Vi behandlar grundläggande begrepp och försöker lyfta fram aktuella frågor.

Begreppet hållbar utveckling har en ganska lång historia. Citatet ovan från Högskolelagen är baserat på den så kallade Brundtlandkommissionens arbete 1987 och redan då talade man om de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. År 2000 formulerade FN de åtta Milleniemålen som man skulle arbeta mot fram till 2015. Och sedan har FN utvidgat och preciserat dessa i form av Agenda 2030 som nu ska genomsyra utvecklingsarbete på alla nivåer i samhället - inte minst i skolan!

Hur har lärarstudenternas respons varit på kursen?

Vi har nu genomfört kursen fem gånger sedan starten på hösten 2014. I början var det ett visst motstånd - både från lärarstudenter och lärarutbildare. Det var ju ett nytt moment som lades ovanpå ett schema som i flera ämneskurser var ganska späckat. Men för varje år märker vi hur fler och fler blir mer positiva. Det märks att många studenter redan är övertygade om hur viktigt det är att arbeta mot en hållbar utveckling och nu är det många som vill att vi ska utvidga och fördjupa kursen.

Vad står på planen inför höstterminen 2019?

Tyvärr är det svårt att ge kursen mer utrymme i utbildningen. Men vi jobbar hela tiden med att förbättra den. Vi har redan infört moment om hur man jobbar med hållbar utveckling i skolpraktiken. Men eftersom detta efterfrågas mycket ska vi försöka få in fler sådana moment.

Har ni några tipps till lärarstudenter som vill lära sig mer om hållbar utveckling och Agenda 2030?

Det finns mycket att lära sig på webbsidan Globala Målen.

Frågor & Svar