Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

VFU och Corona

Det här året liknar inte någonting vi har varit med om förut, men vi försöker alla att göra det bästa av situationen. Vi har lyssnat på er, både syv- och lärarstudenter som är eller ska ut på VFU. Vi har sammanfattat vår problembild och våra krav i ett öppet brev till alla lärosäten;

Restriktionerna och rekommendationer som ska minska spridningen av Corona har skapat stora problem för den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenter kan själva befinna sig i riskgrupp, leva med någon i riskgrupp eller helt enkelt känna en fullt förståelig oro för smitta i samband med VFU.

Många studenter upplever förkylningssymptom under sin VFU och stannar hemma, allt i enlighet med rådande rekommendationer. Därutöver finns också en stor grupp studenter som har barn vilka kan bli sjuka och kräva omvårdnad under VFU-perioden. Dessutom oroas många av bristande information om och klarhet i vad som gäller om de missar hela eller delar av sin VFU.

Sveriges lärosäten har valt att hantera den rådande situationen på delvis olika sätt, där det finns såväl goda exempel som fall där vi ser att studenterna kommer i kläm. Lärosätena spelar en mycket viktig roll för att så många studenter som möjligt ska kunna genomföra sin VFU på ett så säkert sätt som möjligt och med god information om vad som gäller.

Problembilden vi ser:

 • Allt för strikta närvarokrav för att kunna bli godkänd.
 • Otydlig information om vad som gäller.
 • Oro för smitta.
 • Oklarhet om fattade beslut, till exempel att VFU ställdes in i våras men nu genomförs trots att smittspridningen ökar på nytt.
 • Att behöva studera dubbelt om VFU inte kan göras nu, till exempel behöva göra den samtidigt som andra kurser ska examineras.
 • Att vissa kommuner inte tar emot studenter.
 • Att likvärdigheten i VFU brister.

Vi kräver att lärosätena:

 • Tillser att säker verksamhetsförlagd utbildning kan genomföras.
 • Visar flexibilitet gentemot studenterna.
 • Ger studenterna tydlig information.

Tillse en säker verksamhetsförlagd utbildning!

Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett oerhört viktigt moment i utbildningen. VFU:n förbereder studenter för yrkesutövningen och ger möjlighet att vid olika tillfällen i utbildningen omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. Den ger också viktiga tillfällen att reflektera över den egna yrkesrollen och -utövningen. VFU:n måste kunna genomföras, dock på ett så säkert sätt som möjligt för att minska oron för smitta.

 • Be huvudmännen om information om vilka åtgärder som sätts in för att minska risk för smitta.
 • Säkerställ att VFU:n inte ersätts med en teoretisk kurs.
 • För dialog med huvudmännen om hur trängsel kan undvikas, genom exempelvis flexibel start på dagen.
 • Säkerställ att alla studenter får VFU-platser även då vissa kommuner inte tar emot studenter, exempelvis genom att skriva kontrakt.
 • VFU:n måste kunna genomföras, dock på ett så säkert sätt som möjligt för att minska oron och risken för smitta.

Visa flexibilitet!

Studenter ska inte underkännas på sin VFU för att de följer FHM:s rekommendationer. Lärosäten har möjlighet att vara mer flexibla än vanligt avseende VFU, så länge det är möjligt att bedöma måluppfyllelse på kursen i fråga. De studenter som är frånvarande i sådan utsträckning att de inte kan erhålla betyg i kursen ska därutöver inte straffas för att de har följt samhällsviktiga rekommendationer. De behöver stöd i när de kan genomföra kursen på ett hanterbart sätt utan att de överhopas av arbete i andra kurser samtidigt.

 • Var mer flexibel med närvarokrav.
 • Låt studenter byta VFU-plats om det leder till kortare restid och därmed mindre pendling.
 • Gör så tidigt som möjligt en plan för hur studenter som missar VFU:n kan ta igen den utan att tvingas studera 200 % eller göra VFU under en tentamensperiod.
 • Utbyt erfarenheter lärosäten emellan för att i de fall det är möjligt utveckla best practices i dessa svåra frågor.

Ge studenterna tydlig information!

Många studenter upplever att de inte får tillräcklig information om vad som gäller inför VFU:n. Kan de välja att inte genomföra den om de är oroliga för smitta? Vad händer om de inte kan närvara? Om studenter missar VFU:n för att de följer FHM:s rekommendationer, när kan de göra om kursen? Under vilka premisser? Kommer utbildningen att förlängas? Det råder en stor oklarhet, vilken ökar den oro som redan finns.

 • Förmedla i så god tid som möjligt huruvida VFU kommer att genomföras på ordinarie sätt och på vilka grunder beslutet är fattat.
 • Informera om vilka åtgärder som har vidtagits för att VFU:n ska kunna genomföras så smittsäkert som möjligt.
 • Informera om närvarokrav och om vad som händer om studenter helt eller delvis missar VFU:n – utifrån de mer flexibla krav som efterfrågas ovan.
Frågor & Svar