Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

VFU och Corona

Det här året liknar inte någonting vi har varit med om förut, men vi försöker alla att göra det bästa av situationen. Vi har lyssnat på er, både syv- och lärarstudenter som är eller ska ut på VFU. Vi har sammanfattat vår problembild och våra krav i ett öppet brev till alla lärosäten;

Restriktionerna och rekommendationer som ska minska spridningen av Corona har skapat stora problem för den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenter kan själva befinna sig i riskgrupp, leva med någon i riskgrupp eller helt enkelt känna en fullt förståelig oro för smitta i samband med VFU.

Många studenter upplever förkylningssymptom under sin VFU och stannar hemma, allt i enlighet med rådande rekommendationer. Därutöver finns också en stor grupp studenter som har barn vilka kan bli sjuka och kräva omvårdnad under VFU-perioden. Dessutom oroas många av bristande information om och klarhet i vad som gäller om de missar hela eller delar av sin VFU.

Sveriges lärosäten har valt att hantera den rådande situationen på delvis olika sätt, där det finns såväl goda exempel som fall där vi ser att studenterna kommer i kläm. Lärosätena spelar en mycket viktig roll för att så många studenter som möjligt ska kunna genomföra sin VFU på ett så säkert sätt som möjligt och med god information om vad som gäller.

Problembilden vi ser:

 • Allt för strikta närvarokrav för att kunna bli godkänd.
 • Otydlig information om vad som gäller.
 • Oro för smitta.
 • Oklarhet om fattade beslut, till exempel att VFU ställdes in i våras men nu genomförs trots att smittspridningen ökar på nytt.
 • Att behöva studera dubbelt om VFU inte kan göras nu, till exempel behöva göra den samtidigt som andra kurser ska examineras.
 • Att vissa kommuner inte tar emot studenter.
 • Att likvärdigheten i VFU brister.

Vi kräver att lärosätena:

 • Tillser att säker verksamhetsförlagd utbildning kan genomföras.
 • Visar flexibilitet gentemot studenterna.
 • Ger studenterna tydlig information.

Tillse en säker verksamhetsförlagd utbildning!

Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett oerhört viktigt moment i utbildningen. VFU:n förbereder studenter för yrkesutövningen och ger möjlighet att vid olika tillfällen i utbildningen omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. Den ger också viktiga tillfällen att reflektera över den egna yrkesrollen och -utövningen. VFU:n måste kunna genomföras, dock på ett så säkert sätt som möjligt för att minska oron för smitta.

 • Be huvudmännen om information om vilka åtgärder som sätts in för att minska risk för smitta.
 • Säkerställ att VFU:n inte ersätts med en teoretisk kurs.
 • För dialog med huvudmännen om hur trängsel kan undvikas, genom exempelvis flexibel start på dagen.
 • Säkerställ att alla studenter får VFU-platser även då vissa kommuner inte tar emot studenter, exempelvis genom att skriva kontrakt.
 • VFU:n måste kunna genomföras, dock på ett så säkert sätt som möjligt för att minska oron och risken för smitta.

Visa flexibilitet!

Studenter ska inte underkännas på sin VFU för att de följer FHM:s rekommendationer. Lärosäten har möjlighet att vara mer flexibla än vanligt avseende VFU, så länge det är möjligt att bedöma måluppfyllelse på kursen i fråga. De studenter som är frånvarande i sådan utsträckning att de inte kan erhålla betyg i kursen ska därutöver inte straffas för att de har följt samhällsviktiga rekommendationer. De behöver stöd i när de kan genomföra kursen på ett hanterbart sätt utan att de överhopas av arbete i andra kurser samtidigt.

 • Var mer flexibel med närvarokrav.
 • Låt studenter byta VFU-plats om det leder till kortare restid och därmed mindre pendling.
 • Gör så tidigt som möjligt en plan för hur studenter som missar VFU:n kan ta igen den utan att tvingas studera 200 % eller göra VFU under en tentamensperiod.
 • Utbyt erfarenheter lärosäten emellan för att i de fall det är möjligt utveckla best practices i dessa svåra frågor.

Ge studenterna tydlig information!

Många studenter upplever att de inte får tillräcklig information om vad som gäller inför VFU:n. Kan de välja att inte genomföra den om de är oroliga för smitta? Vad händer om de inte kan närvara? Om studenter missar VFU:n för att de följer FHM:s rekommendationer, när kan de göra om kursen? Under vilka premisser? Kommer utbildningen att förlängas? Det råder en stor oklarhet, vilken ökar den oro som redan finns.

 • Förmedla i så god tid som möjligt huruvida VFU kommer att genomföras på ordinarie sätt och på vilka grunder beslutet är fattat.
 • Informera om vilka åtgärder som har vidtagits för att VFU:n ska kunna genomföras så smittsäkert som möjligt.
 • Informera om närvarokrav och om vad som händer om studenter helt eller delvis missar VFU:n – utifrån de mer flexibla krav som efterfrågas ovan.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Så viktigt att ni tar upp detta! Läser att inlägget är skrivet i december 2020. Jag läser till lärare i fritidshem och skulle tagit min examen i juni 2020. Våren 2020 så kom pandemin och vi skulle genomföra vår sista VFU-period. Jag tog kontakt med Linnéuniversitetet i Växjö för att säga att jag inte kan gå ut då jag är i riskgrupp för Covid-19. Personerna som jag kom i kontakt med sa att det inte gick att anpassa på något vis och att det är mitt eget val om jag vill gå ut på VFU. MITT eget val tänker jag, innerst inne kan jag tänka att inget av det här är mitt val. Alla får det att låta som att vi som är i riskgrupp själva har försatt oss i den situationen som vi är i, när vi egentligen är låsta och många av oss har hamnat mellan stolarna.
Nu är det mars 2021 och pandemin är fortfarande ett faktum. Jag hade planerat att äntligen gå ut och slutföra min VFU om en vecka, med förhoppningen att ha fått vaccin. Då vaccineringen har dröjt så måste jag skjuta på min praktik ännu en gång. Detta tär på en fruktansvärt mycket psykiskt, när alla mina vänner som jag studerade med har varit ute och arbetat i snart ett år och jag är kvar på samma plats. Det är så oerhört frustrerande att inte kunna påverka varken 1. Högskolans anpassning av VFU-genomförande 2. Vaccinationsordningen (här borde lärare och lärarstudenter prioriteras!) 3. Sin ekonomi och sin framtid.
All undervisning på Linnéuniversitetet är förlagd på distans, och stora delar av samhället arbetar på distans. Det måste finnas andra alternativa sätt att utföra sin VFU som inte utsätter studenter för smitta. Nu har det snart gått ett år av denna pandemi och inte mycket har förändrats eller hänt i detta ärende. Lärarstudenter som är i riskgrupp har lika stor rätt att bli klar med sin utbildning och komma ut i arbetsmarknaden som andra studenter. Riskgrupper måste få tydligare information eller stöttning i dessa frågor. Jag förstår att 5 veckor praktik är viktig, samtidigt borde den inte vara så pass viktig att den står över människors hälsa. Jag har inte ens fått chans att komma ut på arbetsmarknaden än, men måste redan kontakta min arbetsgivare om att jag kanske måste ta tjänstledigt för att slutföra min sista VFU. Så kan vi inte ha det. Det är inte rimligt att all undervisning ligger på distans, men att praktiska moment måste genomföras ute i samhället med hög smitta. Om vi som är i riskgrupp måste genomföra vår VFU på plats så måste vi få veta vad VFU-skolorna gör för att minska smitta och vilka anpassningar som görs för att vi kommer ut. Vi orkar inte dra det här helt själva.

 • Skapad 2021-03-19 12:15
Anonym
Anonym

Lyssnar lärosätena överhuvudtaget? Vi från högskolan Borås ska ut på fältdagar i februari och vfu period i mars, precis som vanligt, med krav på 100% närvaro, precis som vanligt. Kommer vi studenter märka någon förändring, tror ni?

 • Skapad 2021-01-12 20:01
Emelie
Emelie Andersson

Kommentaren har tagits bort...

 • Skapad 2021-01-12 20:00
Anonym
Anonym

Dessa förutsättningar är så oerhört stressande. Jag drabbades själv av covid-19 på min fjärde VFU dag nu i vintras, eftersom lärosätet (högskolan Borås) fortfarande kräver 100% närvaro för att bli godkänd (trots att jag uppfyllt måluppfyllelse och redan är godkänd av min handledare) så måste jag nu försöka ta igen de 7dagar jag inte hunnit ta igen, samtidigt som nästa termin drar igång, med tillhörande 15dagar VFU samt 5fältdagar - alltså sammanlagt 20dagar på vfu plats med krav på 100% närvaro för att bli godkänd. Samtidigt har jag en liten dotter på 2år som har varit och är förkyld och därmed inte får gå till förskolan. Jag vet inte hur länge till jag orkar.

 • Skapad 2021-01-12 19:59
Anonym
Anonym

Kanonbra av er!
På Stockholms Universitet fortgår VFU som vanligt. Vissa studenter tvingas pendla kollektivt 3h/dag, andra får gå till VFU-förskolor där 3/4 av personalstyrkan är smittade.
SU menar att "det är inte Universitets uppgift att stoppa smittspridningen, det är att utbilda människor".

Svaret på detta inlägg från er kommenteras med "vi ser ingen anledning till att kommentera vad Lärarförbundet kommit fram till".

 • Skapad 2020-12-03 15:45
Anonym
Anonym

Jättebra att det kommer ut men det är på tok försent. Vi såg redan en ökning för ett par veckor sedan och högskolorna/universiteten gjorde ingenting. Jag valde att avstå vfu för att inte riskera min och min familjs hälsa. Nu måste jag jobba dubbelt nästa höst eller ta uppehåll i ett år.

Min högskola har 14timmar frånvaro det är så absurt lite under dessa omständigheter. Plus att en skola även tok emot studenter från ett annat universitet samtidigt. Vi har fått jobba hemma sen i mars men ingen bryr sig när vi säger att det inte känns bra. Är jättebesviken på alla

 • Skapad 2020-12-02 21:27
Maria
Maria Guthke
Svar till Anonym

Vi är medvetna om att det är sent. Vi har varit i kontakt med lärosätena hela tiden och verkligen pressat dem att gör någonting och hitta lösningar. Men nu känns det som att de inte ens försöker längre att ha någon slags givande samordning

 • Skapad 2020-12-03 11:14
Maria
Maria Guthke
Svar till Anonym

På vilket lärosäte går du och vilken inriktning har du?

 • Skapad 2020-12-03 11:15
Anonym
Anonym
Svar till Maria Guthke

Mdh

 • Skapad 2020-12-03 16:20
Anonym
Anonym

Så bra! Jag känner oro inför min kommande VFU, då jag ska vara på en skola i en annan kommun med betydligt större elevgrupper (och där med många fler vuxna) än på min arbetsplats..

 • Skapad 2020-12-02 20:54
Maria
Maria Guthke
Svar till Anonym

Förstår din oro, har ni fått någon slags information kring hur ni kan göra VFU perioden så säkert som möjligt?

 • Skapad 2020-12-03 11:25
Emelie
Emelie Mosell

Jättebra att detta tas upp! Jag gjorde VFU för några veckor sedan och var orolig, fick ingen bra information och inget gehör från Universitet.

 • Skapad 2020-12-02 17:36
Maria
Maria Guthke
Svar till Emelie Mosell

Hur gick det för dig?

 • Skapad 2020-12-03 11:26
Anonym
Anonym
Svar till Maria Guthke

Hej!
Studerar vid örebro universitet, sista terminen. Vi ska ut på vår sista VFU om ett par veckor och har knappt fått någon information alls. Dels känner vi oro för vår egen hälsa då vi kunnat studera på distans under såpass lång tid, men nu måste vi ge oss ut i skolan. Hur kan vi gå vidare för att vi ska kunna känna oss trygga, för det gör vi absolut inte just nu. Vad händer med vår utbildning om vi insjuknar....

 • Skapad 2021-01-11 08:46

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar