Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete

Madeleine Kisthinios-Conradi, Skolsköterska

Madeleine Kisthinios-Conradi, Skolsköterska

Hösten går och vi i lärarförbundet student fortsätter att uppmärksamma elevhälsoteamet. Den här gången är det skolsköterskan och hens arbete som är vårt fokus. Gabriella i Lärarförbundet students styrelse har pratat med Madeleine Kisthinios-Conradi.

Madeleine Kisthinios-Conradi har under sina åtta år som skolsköterska jobbat med elever från förskoleklass till årskurs nio. Här delar hon med sig av sina erfarenheter kring jobbet som skolsköterska. Ett arbete som till stor del innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.


Hej Madeleine, vill du berätta lite om vad du gör i ditt jobb som skolsköterska?

Att arbeta som skolsköterska är till stor del ett jobb som syftar till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med eleverna. Det görs till stor del genom det basprogram vi har. Detta innebär att vi bland annat ska vaccinera alla elever enligt det svenska nationella basprogrammet. Vi ska också under vissa årskurser utföra hälsokontroller hos eleverna som att väga, mäta, kontrollera syn, hörsel och rygg. Dessutom ska vi erbjuda hälsosamtal till elever i särskilda åldrar.

Hur går ett hälsosamtal till?

Till att börja med får eleverna fylla i en omfattande hälsoenkät där områden som kost, sömn, fysisk aktivitet, psykiskt välmående och arbetsmiljö berörs. Skolsköterskan får sedan in enkäterna och beroende på svaren som har getts i hälsoenkäten designas sedan hälsosamtalen lite olika. Alla elever, lärare och elevhälsoteamet får ta del av den övergripande statistiken på enkäterna. I vissa fall sker samtal i smågrupper, enskilt och/eller med vårdnadshavande. Hälsosamtalet görs i form av en diskussion med eleven utefter samtalsmetoden MI, motiverade samtal, där man låter elevernas intressen och funderingar blir vägledande för samtalet. I samtalen för ett hälsofrämjande arbete har elevernas ålder viss påverkan. Det kan till exempel finnas ett större behov av att jobba mot att förebygga narkotika och tobak bland elever som är lite äldre. Ibland blir det också läge att göra vissa uppföljningar efter ett hälsosamtal, vilket då planeras in och görs efter behov.

Vilken kontakt har du med läraren?

Det är viktigt att det finns en bra dialog och en närhet mellan alla personalkategorier på skolan. Arbetet kan se lite olika ut, men på vissa skolor så läggs det upp som så att skolsköterskorna och resten av elevhälsoteamet går ut och möter upp elever och lärare på deras plats för att på så vis kunna skapa en gemensam diskussion kring vad som är bra för eleverna i stunden och vad som kan behöva göras annorlunda. I vissa fall är det läraren som kommer till elevhälsoteamet med särskilda frågor och funderingar. Skolsköterskan blir en representant för den medicinska biten och ett öga för vad man i den aspekten kan behöva tänka på. Det är bra om skolsköterskan kan vara med på APT (arbetsplatsträff) och en del av det pedagogiska arbete när det passar.

Varför är elevhälsans arbete viktigt?

Eftersom att varje elev är en hel människa tycker jag att det är det viktigt att se eleven i sin helhet och i den kontext som hen befinner sig i. Alla olika bitar bidrar tillsammans till att eleven ska kunna jobba så bra som möjligt. Framför allt är det viktigt att förstärka elever som har ett gott hälsotänk. Sedan finns det elever som går igenom svåra perioder i livet med föräldrar som skiljer sig m.m. och detta påverkar klart måluppfyllelsen, vilket kan vara viktigt att ha förståelse för. Vi som jobbar i skolan är experter inom våra olika områden där alla perspektiv är viktiga i det tvärprofessionella arbetet. Elevhälsoarbetet börjar redan i klassrummet och går som en röd tråd genom hela skolgången. Det är viktigt att elevhälsan har

ett helhetstänk. Elevens välmående ägs av alla på skolan och att man måste hjälpas åt, både elevhälsan och andra vuxna som finns på skolan, för att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska må så bra som möjligt och då kunna nå bästa möjlig måluppfyllelse.

Vad kan vara bra för den blivande läraren att veta?

Eleven står i centrum och alla bitar behövs för att stärka elevens lärande och uppnå måluppfyllelse för varje elev. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevens framgång. Vi vet att en bra hälsa går hand i hand med en hög måluppfyllelse och ett lyckligare liv!

Frågor & Svar