Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

"Skolan ska främja förståelse för andra människor"

Vi vill uppnå ett demokratiskt och öppet samhälle - det kräver kunskap och utbildning. Vilket i sin tur kräver satsningar på skolan, skriver Ditte i dagens blogginlägg.

"Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på."

Citatet är taget från Lgr 11:s inledande kapitel om skolans värdegrund och uppdrag. Ett uppdrag som hävdar och innebär att skola och utbildning är grundbulten i det demokratiska och toleranta samhället vi vill bevara och uppnå. Jag skriver uppnå, då vi gång på gång blir påminda om det faktum att vi inte riktigt är det demokratiska och toleranta land vi så gärna vill se oss som. Senast i förrgår läste vi om att journalisten Alexandra Pascalidou lämnat Sverige och sina uppdrag på grund av hat och hot. Hat och hot som offentliga kvinnor får räkna med. Hat och hot som är en del av den vardag människor som, ofta, ställer sig på de svagas sida lever i. Vi läser också om unga svenska killar som lämnar Sverige för att slåss för extremistiska grupper. Vi läser om attacker mot moskéer och synagogor. Vi läser om en ökad hotbild samt attacker mot tiggare. Vi läser om rasistiska utlåtanden från rasistiska partier och hur det resulterar i ökat stöd. Vi läser, med andra ord, om ökad antisemitism, ökad islamofobi, ökat kvinnohat, ökad rasism, ökad extremism och ökad utsatthet för en ofantlig mängd människor.

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla."

Education International, FN och vi i Lärarförbundet är några av flera stora aktörer som ofta lyfter det faktum att kunskap och utbildning är det bästa sättet att bemöta all form av odemokratiska åsikter, ojämlika förhållanden och hat. Kunskap är A och O för att vi ska kunna uppnå just det demokratiska och toleranta samhälle vi eftersträvar. Men. Det kräver också satsningar på skolan. Det kräver satsningar på lärarna. Det kräver satsningar på lärarutbildningen och lärarstudenterna. För vad händer med det svenska samhället när det inte finns resurser att möta alla elever på den nivå de befinner sig? Vad händer med den värdegrund och det uppdrag skolan ska stå för när lärare, på grund av en orimligt hög arbetsbörda, inte hinner se och bekräfta var elev? Vad händer när 65'000 lärare saknas år 2025 och klassrummen gapar tomma? Vem förmedlar skolans värdegrund och uppdrag då?

"Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet."

40% av de elever som går ur grundskolan utan fullständiga betyg hamnar i arbetslöshet. Det är ett misslyckande för individen, för skolan och för samhället. Det skapar ett utanförskap och utanförskap riskerar att skapa ett segregerat samhälle där just hat, extremism och odemokratiska tankar gror. Det går därför inte att lyfta vikten av satsningar på skolan för mycket. Det går inte att överdriva vilken negativ effekt det får för hela samhället när skolan missgynnas.

Att vara en kunskapsnation innebär mycket mer än att få goda resultat på PISA. Det är dags att vi inser det nu. För allas skull.

Vid pennan
Ditte Karlsson
Ordförande Lärarförbundet Student
Frågor & Svar