Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Öppet brev till Sveriges lärarutbildare

Läs hela brevet genom att klicka på länken nedan.

Läs hela brevet genom att klicka på länken nedan.

Inför HT16 har ansvariga för lärarutbildningar runt om i Sverige fått ett öppet brev av Lärarförbundet Student. Vi vill med det upplysa lärarutbildare om tre viktiga områden som vi generellt tror behöver stärkas i lärarutbildningarna.

Entusiastiska lärarstudenter över hela Sverige förbereder sig inför en ny termin, för att antingen påbörja eller fortsätta sin utbildning. Detta för att bli en del av och utöva världens viktigaste profession, läraryrket. Men lärarutbildningarna är i dag varken likvärdiga eller alltid av hög kvalité. Därför arbetar vi i Lärarförbundet Student för att förbättra och utveckla våra utbildningar och på så sätt säkerhetsställa att den svenska skolan får kompetenta och kvalificerade lärare.

Inför terminsstarten har vi skickat ett brev till lärarutbildare vid varje lärosäte med lärarutbildning hela Sverige, där vi upplyser om tre mycket efterfrågade punkter hos lärarstudenter.

  • Specialpedagogisk kompetens

Alla barn och elever har rätt att få sina behov tillgodosedda och för att garantera det krävs lärare som är kunniga kring barn och elevers utveckling. I dag saknas ofta kunskap hos nya lärare om hur specialpedagogiska behov kan identifieras och vilka skyldigheter skolan har. Alla lärarutbildningar behöver ge studenterna en grundläggande specialpedagogisk kompetens av hög kvalitet.

  • Språkutvecklande arbetssätt och andraspråksperspektiv

Språket är nyckeln till ny kunskap. För att examinerade lärare ska kunna nå alla elever krävs att lärarstudenter får med sig metoder för att arbeta språkutvecklande och en grundläggande andraspråkskompetens från sin utbildning. Grunden för en språkutvecklande skola läggs i lärarutbildningarna.

  • Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del av alla lärarutbildningar. Med nuvarande utformning är det under VFU:n som teori och praktik har bäst förutsättningar att mötas. Därför behöver VFU:n tydligt kopplas till resten av utbildningen. I dag upplever många studenter att så inte alltid är fallet. VFU-perioderna måste hänga ihop med resten av utbildningen och ges i rätt verksamhetsinriktning och ämne. Dessa förutsättningar är grunden för att lärosäten tillsammans med utbildade handledare ska kunna utforma kvalitativa VFU-perioder.

Du kan läsa brevet i sin helhet här.

Lyft gärna dessa frågor lokalt i det lokala studerande-fackliga arbetet. Lärarutbildare besitter kunskap som är viktiga för skolan. Det är de som utvecklar framtidens lärare.

Frågor & Svar