Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

​Nordisk gemenskap och framtidstro

Nordiska lärarstudenter unite!

Nordiska lärarstudenter unite!

Under gångna helgen har våra nationella representanter Gabriella och Maria varit i Köpenhamn på Nordiska Lärarorganisationers Samråds (NLS) studerandeforum. Läs här om deras äventyr!

Internationellt arbete är något Lärarförbundet värderar högt. En del i detta är nordiskt samarbete mellan lärarfackförbund. NLS samlar 17 lärarorganisationer och deras studerandeorganisationer samlas årligen till studerandeforum som är en arena för erfarenhetsutbyte och diskussion. I år fanns det representanter med från Finland, Norge, Island, Danmark och vi, från Sverige.

Studerandeforum har varit givande och fullt med intryck! Ett genomgående tema under konventet har varit vår studiemiljö. Av den anledningen har vi gjort studiebesök på två av Köpenhamns universitet, vilket varit mycket intressant, ögonöppnande och visat på just hur olika utformade universitet kan vara. Detta i sin tur har skapat tankar kring vilka konsekvenser olika miljöer kan leda till samt vad som är en god studiemiljö, vilket sedan varit grund för flera givande samtal. De olika erfarenhetsutbytena och reflektionerna har inspirerat och gett lust att jobba för alla studenters rätt till en god studiemiljö.

Helgens diskussioner med fokus på lärandemiljön kunde slutligen mynna ut i en resolution med lärarstudentorganisationernas samlade syn på förutsättningar för en god miljö. Resolutionen blev antagen av samtliga närvarande lärarorganisationer vilket innebär att vi alla kommer jobba för att dessa förutsättningar ska vara en självklarhet på våra respektive universitet i de olika nordiska länderna.

Andra inslag under helgen var också mycket inspirerande föreläsningar. Jan Hoby höll under lördagen ett föredrag om att skapa aktiva organisationer, där han underströk vikten i att utgå från varför när vi ska agera i dagens samhälle. Av Julien *** fick vi under söndagen inspiration till hur vi kan jobba för att fler flyktingar blir universitetsutbildade. Ytterligare programpunkter var diskussion om nedskärningar i utbildningar, målstyrning, samarbete med våra moderförbund och aktivism.

Under helgen har det varit påtagligt vilken glädje vi kan ha av ett gott samarbete med våra nordiska grannländer. Dels bidrar det till ett mycket värdefullt erfarenhetsutbyte där vi kan lära av varandra, men inte minst har det också visat på att vi är starkare tillsammans!

Maria Guthke
vice ordförande

Gabriella Johansson
ledamot i nationella studerandekommittén

Frågor & Svar