Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Medlemsförslag till Lärarförbundet Student

Under vårterminen fick Lärarförbundet Student in ett medlemsförslag från studentmedlemmar i Uppsala och Stockholm. Här kommer medlemsförslaget och styrelsens svar.

Medlemsförslaget gällde förbundets förslag att outsourca tidningarna och löd som följer:

Avbryt arbetet med att hitta en extern leverantör av Lärarförbundets tidningar

Ett medlemsförslag med samma titel som ovan har skickats in till Lärarförbundets förbundsstyrelse. Bakom förslaget står Marcus Larsson, Lärarförbundet Kungälv, samt cirka 30 ytterligare undertecknare. Undertecknarna menar att Förbundsstyrelsen har kringgått medlemmarnas rätt till inflytande i denna fråga, i och med att arbetet med att hitta en extern leverantör inletts så snart inpå Lärarförbundets kongress. På kongressen togs detta överhuvudtaget inte upp, trots att många möjligheter fanns, och medlemmarna har således inte fått ta ställning i frågan.

Lärarförbundet är en facklig organisation som styrs demokratiskt av sina medlemmar. Beslut i frågor av stor principiell betydelse, som i detta fall, bör vara förankrat hos medlemmarna. Som lärarstudenter anser vi att det är mycket viktigt att denna typ av beslut inte tas utan att medlemmarna har fått säga sitt i en demokratisk organisation.

Mot bakgrund av detta yrkar vi att Lärarförbundet student tar ställning för att:

  • Förbundsstyrelsen genast avbryter arbetet med att hitta en extern leverantör av förbundets tidningar
  • Förbundsstyrelsen ger Förbundsrådet i uppdrag att undersöka hur Lärarförbundets medlemmar ställer sig i frågan om huruvida Lärarförbundet själva ska producera sina tidningar eller inte
  • Förbundsstyrelsen ger Förbundsrådet i uppgift att ta beslut i frågan

När Lärarförbundet Students styrelse fick möjlighet att diskutera frågan hade Förbundsstyrelsen redan tagit beslut i frågan och arbetet med att lämna över produktionen av tidningarna hade påbörjats. Därför ansåg vi att det inte fanns skäl att försöka påverka Förbundsstyrelsen i någon riktning. Istället tog vi under ett av våra styrelsemöten mer generell ställning till outsourcingen av tidningarna och hanteringen av detta ur interndemokratisk synpunkt. Efter diskussion om hur processen kring beslutet har gått till samt diskussion om konsekvenserna av att tidningsproduktionen ska bli billigare formulerades två att-satser som vi tog beslut om. Den första attsatsen avslogs och den andra attsatsen. Dessa löd som följer. Attsats 1: Att Lärarförbundet Students styrelse ska anse att outsourcingen av medlemstidningarna inte har förankrats väl hos medlemmarna. Attsats 2: Att Lärarförbundet Students styrelse ska anse att vi i och med outsourcingen av medlemstidningarna oroar oss över att nedskärningarna kommer att påverka kvaliteten negativt.

Lärarförbundet Students styrelse anser att processen gällande outsourcingen har följt demokratiska riktlinjer men vi oroar oss för att nedskärningarna kommer att påverka kvalitén negativt. Förbundsstyrelsen har enligt oss alltså inte tagit ett beslut som ska anses som odemokratiskt men vi tror att ambitionen att tidningarna ska bli bättre samtidigt som kostnaden blir lägre är problematisk. Att färre journalister ska göra samma (eller bättre) jobb än tidigare är orealistiskt och Förbundsstyrelsen bör vara ärliga med detta. Vi hoppas att tidningarna fortsatt håller hög kvalitet trots dessa nedskärningar.

Frågor & Svar