Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Jämställdhet och mensskydd

Vår presidiet Maria och Julia står upp för kvinnors rätt att organisera sig!

Vår presidiet Maria och Julia står upp för kvinnors rätt att organisera sig!

Idag infaller en otroligt viktig dag då frågor lyfts som på olika sätt berör alla och envar: Internationella kvinnodagen!

Såklart berörs även vi blivande lärare i högsta grad av den alltför ofta bristande jämställdheten i vår omgivning och kanske framförallt i skolan. Bristande kunskaper om genus och kön får effekter från förskola till vuxenutbildning och högre utbildning. Det syns genom bland annat stereotypa förebilder i skolan, kanoniserad kurs- och skönlitteratur, en normativt befästande klassrumskultur och den många gånger dikotoma synen på elever i skola och förskola.

Dessa frågor uppmärksammas en gång om året under kvinnodagen men den berör demokratiska frågor som drivs, utsatthet som hämmar, orättvisor som reproduceras och brott som begås varje dag. Detta är verkligheten i Sverige som i nuläget anses vara ett av världens mest jämställda länder. Här tas jämställdhetsperspektivet dessutom upp som en tungt vägande punkt i utvärderingen av lärarutbildningarna. I skrivande stund vilar jag mellan bedömmarsamtalen i just dessa utvärderingar på Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i Stockholm. Vi har givetvis diskuterat målet som rör studentinflytande utifrån många olika perspektiv men ett annat mål som alla lärarutbildningar måste uppfylla är jämställdhetsmålet. Drivs en lärarutbildning utan incitament om jämställdhet bör inte utbildningen få drivas. Våra utbildningar påverkas på så sätt från politiskt håll för att ständigt driva frågor kring jämställdhet och utbilda jämställt.

Det finns givetvis mycket kvar att göra i frågan men mycket görs också både politiskt och via civilsamhället. Om vi jämför kvinnors rättigheter i Sverige med hur förutsättningarna kan se ut i vissa delar av världen får vi väl anse oss ha haft förutsättningarna att komma en liten bit på rätt väg. I Sverige står exempelvis inte menstruationen i alllmänhet i vägen för skolgång och utbildning. De psykiska och fysiska problem som kommer med mensen undermineras. Men det tabu som omger denna männniskosläktets viktigaste och den kvinnliga vardagens värsta period har i alla fall i vissa sammanhang utan skam börjat dryftas. Med de ekonomiska förutsättningarna som finns ges vi också möjligheten att medicinera mot mensverk och andra menstruationsbesvär, vi kan möjliggöra bra hygien på toaletter och vi kan dessutom köpa och använda olika typer av mensskydd så att vi alltid ska kunna gå till skolan.

Att kunna gå i grundskolan är en mänsklig rättighet men för vissa kvinnor och flickor är det ingen självklarhet när de har mens. Enligt UNICEF är dessutom utbildning av flickor ett effektivt sätt att minska fattigdomen i världen. Så om du inte vet vad hur du ska bidra till kampen på kvinnodagen så har jag ett förslag till första insats. Bidra till världens förbättring genom att möjliggöra skolgång för kvinnor och flickor som har mens.

Tips på gåvor för en studentekonomi:

Actionade: Mensskyddet, kvinnorättskämpe, skolböcker

Barnfonden: ge bort tygbindor

UNICEF: Skolpaket

Wateraid: Ge bort rent vatten

Frågor & Svar