Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Inspirerande möten med nordiska lärarstudenter

Anna och Matilda på Pedagogstudentenes landsmöte. Foto: Chris-Håvard Berge

Anna och Matilda på Pedagogstudentenes landsmöte. Foto: Chris-Håvard Berge

Ett handslag kan betyda mer än ett ögonblicks fysisk kontakt. Våra nordiska kollegor berättar om hur uppstarten av skoldagen sker med en handhälsning. Eleverna ställer upp utanför klassrummet och tar läraren i hand på sin väg mot den nya skoldagen. Handslaget blir en stund för att möta och bekräfta

Under den gångna helgen har vi fått möjligheten att besöka norska Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets årsmöte. Där har vi varit representanter från fyra lärarstudentorganisationer som mötts i ett handslag. Syftet har varit att skapa goda relationer och långsiktiga samarbeten mellan våra organisationer. Det är viktigt att de nordiska lärarstudentorganisationerna står enade. Vi ser att vi har många gemensamma mål och utmaningar att arbeta kring i våra lärarutbildningar.

Att delta på en annan organisations årsmöte är så lärorikt! Som förtroendevalda i Lärarförbundet Student fick vi möjlighet att lyssna till de diskussioner som förs hos de norska lärarstudenterna. Pedagogstudentene visar att de lägger stor vikt vid lokalt engagemang. Alla mötets deltagare lyssnar uppmuntrande till varje lärosäte som berättar om sina lokala aktiviteter. Ibland kämpas det i motvind, ibland i medvind. Som utomstående blir vi oerhört imponerade av den ambition och arbetslust som genomsyrar alla de lokala studentgrupperna. Engagerade lärarstudenter på lärosätena är grunden till en levande organisation. Att Pedagogstudentene kommit så långt i det arbetet är oerhört roligt att se. Självklart har stabiliteten som heltidsengagerade lärarstudenter ger skapat stora möjligheter för det.

Men självklart pratar Pedagogstudentene om annat än lokalt arbete! Precis som vi bestämmer de under sitt årsmöte vilken politik de vill föra under det kommande verksamhetsåret. Mötet diskuterade bland annat den nya ”barnhageutdanningen”, som tidigare hette förskollärarutdanning och är som vår förskollärarutbildning. I Norge får alla som studerar till barnhagelärare examen på avancerad nivå, vilket ger behörighet för vidare studier och forskning. I Sverige är det inte så. Något vi tycker att Sverige borde fundera över och ta inspiration från Norge.

Närvarande på mötet var också Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening (FSLF). De berättade om att universiteten i Finland hotas av stora ekonomiska nedskärningar och att studiebidraget minskas med 26 procent. Något som påverkar studenters möjligheter att fullfölja sin utbildning. FSFL följer också noggrant utvecklingen av en nystartad lärarutbildning vid Helsingfors Universitet. Tidigare har det endast varit Åbo Akademi som utbildar svensktalande lärare, men nu ska också huvudstadens universitet börja göra det.

På plats under helgen var fyra lärarstudentorganisationer: Pedagogstudentene (Norge), Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening (Finland), Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Lärarförbundet Student (Sverige). Vi är eniga om att det finns stora utmaningar för de nordiska lärarutbildningarna och de framtida lärarna. I en globaliserad värld står vi inför gemensamma utmaningar och även om de ter sig olika i våra skilda nationella kontexter är det ändå betydelsefullt att vi kan jobba gränsöverskridande med frågor som dessa.

Fortsättningsvis hoppas vi i Lärarförbundet Student att de nordiska lärarstudentorganisationerna finner fler gemensamma forum och möjligheter till möten som utvecklar och stärker vårt samarbete, inom och utom landet!

Anna Pallin, internationellt ansvarig
Matilda Gustafsson, vice ordförande

Frågor & Svar