Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Innovativa lösningar och mod krävs för att locka fler till läraryrket

Matilda, ordförande Lärarförbundet Student, vill se extraordinära åtgärder för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och locka fler till yrket.

Matilda, ordförande Lärarförbundet Student, vill se extraordinära åtgärder för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och locka fler till yrket.

Den första september lämnar vi in vårt yttrande om Skolkommissionens förslag. Som lärarstudentorganisation är vårt fokus självklart lärarutbildning och nyexaminerade lärares situation. Läs ordförande Matildas blogg om remissvaret och om vilka reformer lärarstudenter vill se.

Ingen nyexaminerad lärare ska lämnas ensam i den nya rollen.
Ingen lärarstudent ska få en pissig VFU därför att lärosäte och huvudman inte kan kommunicera.
Alla som väljer en lärarutbildning ska mötas av hög kvalitet, ett rikt yrkesliv och goda förmåner. I utvecklingen av en attraktiv lärarutbildning måste vi våga vara innovativa och tänka i nya banor. Vad sägs till exempel om en skuldavskrivning?

Fler måste välja läraryrket. 65 000 lärare beräknas saknas 2025 enligt Lärarförbundet och SCB. För att mota den lärarbristen krävs extraordinära insatser. En sådan skulle kunna vara skuldavskrivning för lärarstudenter. Om staten ser allvaret i den lärarbrist som nu bankar hårt på dörren borde avskrivning av delar av studielånet för lärare inte vara något främmande.

Självklart skulle det medföra krav. Den examinerade läraren skulle exempelvis behöva jobba x antal år i skolverksamhet innan en skuldavskrivning påbörjas. Vi menar inte att det skulle vara en permanent lösning. Men i den extraordinära situation vi befinner oss i just nu skulle ekonomiska incitament kunna göra att fler väljer lärarutbildningarna som förstaval.

Men ekonomiska incitament är inte tillräckligt. Vi måste bli fler som väljer en väg till läraryrket och det NU! Därför har vi i vårt remissvar tryckt på att det måste skapas fler vägar in i yrket. Vi behöver bryggutbildningar så att vi har möjlighet att komplettera vår behörighet. Kanske vill jag byta skolform eller ämne? Det ska självklart inte innebära att jag måste läsa ytterligare en hel lärarutbildning när jag redan har en lärarexamen!


Lärarutbildningarna måste bli mer likvärdiga. Att genomgå en lärarutbildning måste alltid innebära att mötas av kompetenta lärarutbildare, höga krav och ett tydligt utvecklande av en yrkesidentitet. Men likvärdigheten måste också synas genom att det är lätt att byta (inom samma lärarutbildning) mellan lärosäten, att det är tydligt vilken utbildning som leder till vilka examina och genom att lärosätena underlättar för internationella utbyten genom att vara generösa i tillgodräknandet av genomgångna kurser.

Vi är också tydliga med att det inte räcker med att öka antalet studieplatser på lärarutbildningarna. Om det ökade antalet platser inte dimensioneras till de utbildningar som faktiskt har högt söktryck kommer de inte att göra någon skillnad. I stället måste fokus ligga på att höja den ekonomiska ersättningen. Både den för den verksamhetsförlagda utbildningen och för den lärosätesförlagda utbildningen. För oss är det tydligt: kvaliteten i lärarutbildningarna måste höjas och säkerställas. Det är inte gratis.

Och vad innebär kvalitet i lärarutbildning egentligen? Det är en stor fråga, och Skolkommissionen behandlar några av dem. För oss handlar det bland annat om rätt till undervisningstid, om höjd VFU-ersättning, ökad samverkan på regional och lokal nivå och en VFU som garanteras vara av hög kvalitet med utbildad handledare som fått tid till sitt uppdrag.

Vi vet att det finns lärarstudenter som har fantastiska erfarenheter av sin VFU. Men det finns också studenter som inte får den i rätt ämne/verksamhet eller tillsammans med en utbildad handledare. Det finns studenter som tvingas avbryta sin VFU, som får många timmars restid och studenter som behandlas som vikarier utan lön. Det måste få ett stopp. För att få det krävs nationella krafttag.

Ett annat förslag som Skolkommissionen lägger fram innebär att nya lärares introduktionsperiod ska vara del av ett nationellt professionsprogram. Det är positivt, och vi trycker på att man aldrig får lov att kompromissa med nya lärares rätt till en introduktionsperiod!

Ett professionsprogram är ett välkommet förslag, men det är otroligt viktigt att det utvecklas av lärare för lärares fortbildning och utveckling. Det får inte bli ett kontrollsystem som utvärderar och graderar lärare. Det riskerar att splittra lärarkåren.

I den lärarbrist vi står i måste vi vara modiga. Modiga nog att prova nya vägar och modiga nog att aldrig kompromissa med kvalitet i varken undervisning, samverkan eller examinering. Så skapar vi en lärarutbildning som håller måttet.


Matilda Gustafsson
ordförande
Lärarförbundet Student

Frågor & Svar