Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Hur upplever Sveriges lärarstudenter sin VFU?

VFU-möten har anordnats runt om i landet.

VFU-möten har anordnats runt om i landet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är den främsta möjligheten för lärarstudenter att knyta samman teori och praktik. Under 2016 har Lärarförbundet Student arbetat hårt för att lyfta fram lärarstudenters åsikter och tankar kring VFU:n, för att på så vis kunna påverka den i rätt riktning.

Lärarförbundet Student har tidigare fått signaler från våra medlemmar om att kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen varierar, mellan olika lärosäten men också från fall till fall på den lokala orten. Med anledning av detta har en av våra prioriterade frågor i år varit att verka för att nationella riktlinjer tas fram, som garanterar alla lärarstudenter en likvärdig och utvecklande praktik, oavsett lärosäte och studieinriktning.

För att bilda oss en uppfattning av hur kvaliteten varierar har vi under året gett våra lokala studerandekommittéer i uppdrag att undersöka vilka erfarenheter lärarstudenter har av sin VFU – såväl positiva som negativa. Vi har samlat in åsikter på olika möten runt om i landet. På vissa lärosäten har man organiserat diskussionsträffar, på andra tyck-till-event eller diskussionscafé. Deltagarna har delat med sig av sina erfarenheter och åsikter och fått chansen att diskutera med varandra.

En mängd av olika erfarenheter har framkommit och vissa mönster har kunnat urskiljas. Lärarutbildningarna har på senare år blivit allt mer akademiserad och de teoretiska kunskaperna har prioriterats högre än metodik och andra praktiska inslag. De teoretiska delarna är naturligtvis oerhört viktiga men samtidigt måste lärarstudenter också få chansen att utveckla sina praktiska förmågor. Det som tydligt kan urskiljas på samtliga lärosäten och det är att de allra flesta värdesätter VFU:n högt. Lärarstudenter ser fram emot sin VFU och finner kontakten med barnen och eleverna mycket givande. Men tyvärr är långt ifrån alla nöjda. Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter som varit vanligast förekommande.

Handledning

Föga förvånande är att kvaliteten på handledningen har spelat en oerhört stor roll för hur utvecklande studenterna upplevt sin VFU. Både positiva och negativa erfarenheter av handledare har utgjort en stor del av de åsikter vi fått in. Många studenter, på flera lärosäten runt om i Sverige, har lyft erfarenheter av handledare som varit otroligt inspirerande och motiverande. Det finns massor av engagerade och hårt arbetande handledare som gör sitt yttersta för att ge studenten viktiga verktyg inför det framtida yrket som lärare.

Men mitt i allt det positiva framträder tyvärr också en hel del negativa erfarenheter. Den allra vanligaste kritiken har varit att en allt för stor del av handlederna saknat handledarutbildning och varit dåligt insatta i uppdraget. Många menar också att tiden för handledning varit allt för knapp och i vissa fall har handlederna upplevts så pass stressade att studenterna känner sig som en belastning.

Många konstruktiva förslag för att motverka dessa problem har lyfts fram av lärarstudenterna själva. Ett av de allra vanligaste förslagen, som framkommit vid samtliga lärosäten där studien genomförts, är att det bör finnas ett krav på att handledare ska ha genomgått en handledarutbildning för att få vara behöriga att handleda. I anknytning till detta har också många betonat att lärarna själva också måste garanteras den tid och resurser de behöver för att genomgå en sådan utbildning.

Rättssäkerhet och bedömning

En återkommande fråga som lärarstudenterna lyft fram handlar om rättssäkerheten i bedömningsprocessen av deras VFU. Det har i många fall upplevts oklart vilka delar av studentens insatser som väger tyngst i bedömningen och vem som faktiskt ska bedöma studentens insatser.

Många har framfört synpunkter på att de skriftliga arbetena som studenten genomför har haft en oproportionerligt stor betydelse för det slutgiltiga betyget. Många menar också att det är orättvist när examinatorn endast varit närvarande under ett eller ett par tillfällen och således riskerar få en skev bild av hur studenten klarat av undervisningen under perioden.

En annan konsekvens av att examinatorerna spenderar relativt lite tid på plats med VFU-studenten blir att handledarens omdömen i praktiken är vad som spelar allra störst roll för bedömningen Men det är ofta tveksamt om handledaren känner till sin roll samt har kompetens och befogenhet nog för denna typ av avgöranden. Oklarheten i bedömningar upplevs som ett särskilt stort problem i de fall när handledaren helt och hållet saknat handledarutbildning.

Tid: Fokusera på rätt saker!

En del av studenterna som deltagit i undersökningen har framfört att den gärna skulle kunna få utgöra en ännu större del av studietiden. Samtidigt har det framhållits att den tid som redan finns bör nyttjas på ett mycket bättre sätt.

Detta beskrivs delvis som en organisatorisk fråga där till exempel påsk- och höstlov inneburit att en vecka av VFU-perioden gått förlorad, i något fall har även förberedelser inför nationella prov upplevts som allt för tidskrävande.

Rörande tidfördelningen har dock de flesta synpunkter handlat om att de teoretiska uppgifterna fått uppta en alldeles för stor del och i för låg grad kopplats till verksamheten i skolan eller förskolan. Mycket tid går åt till att skriva rapporter med vag koppling till själva verksamheten.

Upp till bevis!

Lärarutbildningen är en starkt politiserad utbildning som stundtals får motta oproportionerligt mycket kritik. Saklig och nyanserad kritik från de som själva har erfarenheter av utbildningen måste dock tas på största allvar av såväl politiker som lärosäten. Sveriges lärarutbildare måste ta sitt ansvar och se över de brister som lärarstudenter identifierar. I detta arbete är samordningen lärosäten emellan en avgörande faktor.

Det är tydligt att VFU:n är en viktig och engagerande fråga för Sveriges lärarstudenter. En uppsjö av åsikter har framförts vid de olika lärosätena, varav de allra vanligaste som förekommer vid alla lärosäten sammanfattats i detta blogginlägg. Vi i Lärarförbundet Student kommer inte sluta att kämpa för att den verksamhetsförlagda utbildningen ska stärkas och vidareutvecklas!

/ Studerandekommitténs VFU-grupp

Frågor & Svar