Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Grunden för ett livslångt lärande läggs i förskolan

Lärarförbundet Student Karlstad, där Alexandra Unge är en av de aktiva studenterna.

Lärarförbundet Student Karlstad, där Alexandra Unge är en av de aktiva studenterna.

Jag har ett oerhört viktigt uppdrag framför mig. I framtiden ska jag arbeta som förskollärare. I förskolan ska grunden för det livslånga lärandet läggas och varje barn ska få de bästa av förutsättningar för att lära och utvecklas.

Språket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. I förskolan ska vi förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och för demokratins grundläggande värderingar. I en demokrati har alla rätten att få sin röst hörd. Utan ett språk har du ingen möjlighet att ta ställning eller uttrycka din åsikt. Mitt ansvar som förskollärare är att ge varje barn de bästa av förutsättningar för att utveckla sitt språk. Det är först när de tillägnat sig ett språk som de kan få sina röster hörda och därmed få chansen att påverka det samhälle de lever i.

Förskolan behöver genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. Detta för att varje barn ska kunna få bra förutsättningar för att utvecklas och lära. Men för att kunna arbeta språkutvecklande behöver vi först en lärarutbildning som genomsyras av ett språk- och andraspråksperspektiv.

Jag studerar till förskollärare vid Karlstads universitet. Under min tredje termin läste vi en kurs som heter “De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande”. En kurs där vi fick kunskap om hur man kan arbeta språkutvecklande med barn i förskolan. Vi fick arbeta med våra egna uppfattningar och tankar, tänka nytt, se annorlunda på den situation vi kommer möta i framtiden. Jag hoppas att man får chansen att göra det i alla lärarutbildningar. Vårt förhållningssätt påverkas av våra tankar. Att få brottas med sina tankar är viktigt för att kunna utvecklas i sin profession. Vi lärde oss att se språket som en kompetens, inte en egenskap. Att inte se ett flerspråkigt barn som ett barn med bristande kompetens i svenska, utan som ett barn med kompetensen att kunna tala flera olika språk.

Det fundamentala för ett barns utveckling är att kunna göra sig förstådd och kommunicera med sin omgivning. Barnet kan tillägna sig flera språk om det får möjlighet att höra och använda sig av de olika språken i sin vardag på förskolan. Vi behöver ge plats för språket och skapa meningsfulla sammanhang. Varje barn behöver gott om talutrymme varje dag och det är vi pedagoger som ska skapa tid och rum för det. Lekpedagogik är ett gestaltande arbetssätt där man bygger upp en lekvärld tillsammans. Barnen får en gemensam grund då man utgår från en bok eller en berättelse. Genom att låta barnen läsa boken på sitt språk kan man inkludera alla och leken kan berikas genom barnens olika erfarenheter och tolkningar. I leken stimuleras fantasin och förmågan till symboliskt tänkande utvecklas. Barnen kan stärka sin förmåga att kommunicera, samarbeta och lösa problem.

I Sverige råder en norm om enspråkighet. I förskolan har vi möjlighet att utmana den normen. Vi kan sträva efter att använda oss av olika uttryckssätt. De vuxnas förhållningssätt till språk påverkar barnens attityder. Nyfikenhet och intresse för språk kan bidra till en stimulerande språkmiljö. Vi kan uppmärksamma de olika språk som finns i barngruppen och uppmuntra barnen till att använda de språkliga resurser de har. Vi kan skapa en egen kultur tillsammans, en inkluderande kultur där alla får möjlighet att språka och utvecklas av varandra.

Har jag kompetensen att ge alla barn det de är värd: en likvärdig utbildning? Jag tror det viktigaste för mig som framtida förskollärare är att vilja och våga se styrkorna i varje barn. Att se en barngrupp med flerspråkiga barn som en barngrupp rika på språk, inte en barngrupp med bristande kompetens. Att våga tro på varje barn. Att stimulera varje individ till att använda hela sin förmåga. Genom ett sådant förhållningssätt tror jag att jag kommer kunna stärka varje barn som människa och lägga grunden för ett livslångt lärande.


Alexandra Unge
Förskollärarstudent och ledamot i Lärarförbundet Students nationella studerandekommitté

Frågor & Svar