Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Forskning inom förskola och fritidshem behöver prioriteras

Didaktisk och pedagogisk forskning har som huvudsyfte att kontinuerligt utveckla skolans verksamhet. Skolans arbete ska inte bygga på godtyckliga traditioner och gamla mönster - utan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Samtliga skolformers läroplaner föreskriver att skolans arbete ska vila på just detta. Forskning är därmed en förutsättning för skolutveckling, att verksamhetens mål uppfylls samt för en likvärdig skola.


Förskolan liksom fritidshem har genomgått en historisk förändring. Från att ha utmärkts av beprövad erfarenhet har de pedagogiska verksamheterna utvecklat metoder och styrdokument som även vilar på vetenskaplig grund. I dag är det självklart att skolan arbetar systematiserat med barn i de yngre åldrarna. Den pedagogiska verksamheten och de metoder som används ska vara väl förankrade i relevant forskning för den specifika skolformen.


Det finns dock fortfarande för lite forskning inom förskola och fritidshem, vilket leder till att kunskapsbasen för den pedagogiska verksamheten blir bristfällig. En anledning till detta är att det i dagsläget finns få lärosäten som erbjuder examen på avancerad nivå för blivande lärare i förskola och fritidshem. En examen på avancerad nivå ger studenter möjlighet att söka forskartjänster efter färdig utbildning.


De lärosäten som erbjuder examen på avancerad nivå underlättar för dem som vill börja forska, samt bidrar till att forskningen i högre grad utförs av professionen. De som forskar om förskolepedagogik bör i grunden vara förskollärare. Lika självklart är det att de som forskar om pedagogik i fritidshemmen bör vara lärare i just fritidshem. Professionen kommer alltid bäst förstå skolans villkor.


Lärare som arbetar i förskola eller fritidshem, och får möjlighet att disputera, är väl insatta i den pedagogiska verksamheten och kan på så sätt se vilka områden mer forskning behövs. Vidare skulle det också kunna stärka kopplingen mellan teori och praktik, i såväl lärarutbildningen som verksamheten, om glappet mellan forskarvärlden och skolans värld minskar. Ett sådant utbyte skulle kunna innebära att forskare återvänder till skolan och delar med sig av nya synsätt och metoder. Med detta i åtanke blir det extra viktigt att skapa goda förutsättningar och underlätta för att bedriva forskning i förskola och fritidshem.


Såväl akademin som skolan tjänar på att det är lätt att röra sig mellan läraryrket och forskarvärlden. Förskollärarprogrammet saknar 30 hp, vilket motsvarar en termins heltidsstudier, för att resultera i en examen på avancerad nivå. Det handlar inte om många poäng men det kan ändå göra att fler lärare/studenter väljer att ta detta steg. Därför anser vi i Lärarförbundet Student att alla lärarutbildningar ska leda till en examen på avancerad nivå. På så vis utvecklar vi både den pedagogiska forskningen och skolans verksamhet.


Vid pennan

Opinionsgruppen, Lärarförbundet Student

Frågor & Svar