Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

​​​Ett än starkare Lärarförbundet Student i sikte!

Matilda och Maria, presidiet i Lärarförbundet Student, har stora förhoppningar inför de föreslagna förändringarna. Tillsammans blir vi ett än starkare Lärarförbundet Student!

Matilda och Maria, presidiet i Lärarförbundet Student, har stora förhoppningar inför de föreslagna förändringarna. Tillsammans blir vi ett än starkare Lärarförbundet Student!

23-26 oktober håller Lärarförbundet sin kongress. Till kongressen har förbundsstyrelsen lagt fram ett förslag som förändrar Lärarförbundet Students organisationsstruktur i grunden. Lärarförbundet Students styrelse står bakom förbundsstyrelsens förslag. Läs mer om vad förslaget innebär för oss!

Förbundsstyrelsen föreslår att dagens nationella studerandekommitté ska ersättas av en nationell styrelse bestående av nio ledamöter. Även de lokala studerandekommittéerna ska ersättas av lokala styrelser, och därigenom få möjlighet att inom sig utse förtroendeposter. På det lokala planet innebär det formella förändringar som kommer underlätta för våra lokalt engagerade att skapa egna strukturer för engagemanget. På nationellt plan innebär förslaget en förändring i hur våra medlemmar representeras.

”Vad händer när den nationella studerandekommittén inte längre finns? Hur ska vi då kunna representeras?” kanske du tänker.
(Eller så vet du inte vad den nationella studerandekommittén är. Då kan du läsa mer här.)

Tanken med det här förslaget är att det ska stärka det lokala engagemanget, knyta det engagemanget till den nationella styrelsen och ge oss mer kraft att verka på det nationella planet genom en större, arbetande styrelse. Som styrelseledamöter kan vi se att en utökad styrelse skulle ge föreningen den skjuts som vi verkligen behöver. Då skulle vi ha än starkare krafter att, från nationellt håll, stötta den lokala verksamheten samtidigt som vi med stärkta muskler företräder våra medlemmars intressen.

Utvecklingen av en stärkt styrelse kommer, tillsammans med införandet av den nya rollen studentombud, innebära en möjlighet för oss att stärkas både lokalt och nationellt. Varje år ska dessutom den nationella styrelsen kalla till en gemensam konferens med alla de lokala studentombuden och representanter från de lokala styrelserna. På så sätt kommer vi fortsatt att säkra utbytet mellan lokalt organiserade studenter.

Detta är exakt vad vi behöver för att bli starkare och för att bli fler. Förslaget ger oss: tydliga strukturer och stärkta förutsättningar för lokalt påverkansarbete. Det ger oss än större möjligheter att göra det vi lärarstudenter gör bäst: påverka vår utbildning och förutsättningarna för vårt framtida yrke.

Ju fler vi är som väljer att engagera oss i Lärarförbundet Student, desto starkare står vi. Förbundsstyrelsens förslag är ett steg i riktning mot ett starkare Lärarförbundet Student och ett än mer enande Lärarförbundet som samlar hela professionen.


Vi ser med spänning fram emot framtidens lärarstudentorganisation!

Matilda Gustafsson
ordförande

Maria Guthke
vice ordförande
Frågor & Svar