Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Betygsinflation sker även inom högre utbildning

Lärarförbundet Student tycker att det är hög tid att vi lyfter problematiken kring resurstilldelningen för högre utbildning. Godkänns studenter av ekonomiska skäl eller för uppnådda kunskaper? Vi lärarstudenter vill inte att det ska finnas några tvivel - vi vill bli godkända på riktigt!

Det är allmänt känt att svenska skolor får en skolpeng per elev som ska täcka utbildningskostnaden. Fler elever resulterar därmed i mer pengar för skolan. I media har lärare vittnat om att systemet med skolpeng i vissa fall lett till att de känner sig pressade att sätta så kallade “glädjebetyg” för att locka och behålla elever (SvD 2013). Om detta lett till att svensk skola lider av betygsinflation är omdiskuterat, men mycket tyder på att någon grad av betygsinflation förekommer (Skolverket 2012).

Samma sak sker i princip inom högre utbildning. Varje universitet/högskola får en viss summa pengar per student. Merparten av pengarna ges först efter att studenten klarat sin helårsprestation - det vill säga att 60 hp blivit godkända. När det gäller utbildningsområdena VFU och Undervisning så ges 54,1% av resurserna först när studenten är godkänd (50 738 kr för VFU och 38 673 kr för Undervisning). Denna siffra sticker ut i jämförelse med övriga utbildningsområden. Där ges en större del av de ekonomiska resurserna i början av utbildningen. Lärarutbildningen får alltså en större andel av resurserna först efter att studenten blivit godkänd. Konsekvensen blir att lärarutbildningen går miste om 38 673 kronor för varje student som underkänns.

Vi tvivlar inte på att universitets- och högskoleanställda är professionella i sin bedömning, men nuvarande system riskerar att placera de anställda på ett sluttande plan där gränsen för vad som anses vara godkänt successivt sänks. Lärarförbundet Student menar att nuvarande system skapar ekonomiska incitament att godkänna studenter. Detta då lärosätets ekonomi är beroende av en god genomströmning av studenter. I P1:s Kaliber vittnar flera lärare om att de känner sig pressade att sänka kraven för att godkänna studenter. En av de intervjuade universitetslärarna säger “[D]et är klart att det är ingen som säger att vi ska sänka kraven för att få igenom de här studenterna, men de facto tror jag att vi gör det, och ett av de oroande skälen till att vi gör det är ju också den typen av ersättningssystem som vi har inom högskola, där genomströmningen av studenter syns i vår budget.”

Om det förekommer att studenter godkänns på grund av nuvarande ersättningsmodell bör detta tas på stort allvar. Det hotar kvaliteteten på högre utbildning och leder i förlängningen till en utbildning som inte är likvärdig.

Lärarförbundet Student vill se för en förändrad ersättningsmodell där en större andel av lärosätets anslag ges i början av utbildningen. Det minimerar risken att studenter godkänns av fel anledning. Om detta kommer Lärarförbundet Students frukostseminarie i Almedalen att handla om.

Vårt mål är att varje lärarstudent ska bli godkänd tack vare sina kvalitéer och kunskaper – inte för att lärosätet är beroende av de pengar ett godkänt betyg genererar.

Väl mött!
Lärarförbundet Student

Tid: 8.00-9.00
Plats: Studentgatan 1, TCO-parken

Vid pennan
Opinionsgruppen

Frågor & Svar