Lärarförbundet
Bli medlem

Skolan är en friskfaktor för barn och unga

Idag är det dagen för uppmärksammande av ungas psykisk hälsa. Flera rapporter på senare tid har visat att psykisk ohälsa ökar bland unga. Samtidigt mår barn i skolåldern bättre än unga vuxna, skolan kan alltså vara en friskfaktor.

Idag är det dagen för uppmärksammande av ungas psykiska hälsa. Flera rapporter på senare tid har visat att psykisk ohälsa ökar bland unga, men samtidigt kan vi se att det inte gäller de yngre barnen och i mycket högre utsträckning gäller unga vuxna än barn. Det finns många studier so visar att svenska elever trivs bra i skolan och har en bra relation till sina lärare. Skolan kan alltså vara en friskfaktor för psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan verkar öka bland tonåringar men inte bland övriga barn, enligt en rad studier som kommit de senaste åren. Det kan finnas skäl att inte vara överdrivet alarmistisk eftersom det finns forskning som visar att ökningen av rapportering och vård av psykisk ohälsa möjligen inte betyder att prevalensen för den har ökat, det som ökat är då i stället rapportering och behandlingsinsatser. Därmed inte sagt att det inte finns mycket allvarliga och brådskande problem förknippade med ungas psykiska ohälsa som måste lösas.

I Sverige har andelen unga, 16 – 24 år, som uppger att de besväras av ängslan, oro eller ångest ökat sedan 1980-talets början enligt SCBs undersökning av befolkningens levnadsförhållanden (ULF).Enligt en annan studie som SCB ansvarar för, Barn-ULF, som endast gäller åldersgruppen 13 – 18 år syns dock en minskning.

Enligt socialstyrelsen ökar den psykiska ohälsan för båda män och kvinnor bland både yngre och äldre unga . Men den mest i ögoninfallande skillnaden finns mellan flickor i skolåldern 10-17 år och unga vuxna kvinnor 18-24 år. Det tyder på att svensk skola fungerar som en friskfaktor för eleverna, i alla fall för flickorna.

socialstyrelsen

De tydliga försämringarna i psykisk ohälsa verkar snarast gälla efter skolåren, för unga vuxna. Detta kan ha att göra med den ökade osäkerheten när det gäller att etablera sig. Det blir allt svårare att få en egen bostad i stora delar av Sverige (även om åldern när unga ”flyttar hemifrån” i Sverige faktiskt fortsätter att sjunka, trots redan väldigt låg ålder internationellt sett). Åldern för första fasta jobbet har också ökat de senaste åren och en osäker ställning på arbetsmarknaden är givetvis stressande.

En framgångsrik undervisning präglas av goda relationer mellan elev och lärare och en tillitsfull och trygg verksamhet. PISAs 15-åringar har fått ange hur de upplever sig bli bemötta och behandlade av sina lärare. Flertalet elever i såväl Sverige som OECD svarar att lärarna behandlar och bemöter dem på ett rättvist och respektfullt sätt, men det är färre elever i Sverige som svarar att lärarna behandlat dem orättvist minst några gånger i månaden under det senaste året. Enligt PISA utsätts ungefär var sjätte svensk 15-åring för någon form av mobbning minst några gånger i månaden. Sverige ligger på en genomsnittlig OECD-nivå. Tidigare studier har visat att mobbning är mindre omfattande i Sverige än i många andra länder.

Man bör skilja mellan faktorer där skolan bidrar till psykisk ohälsa och när samhällsutvecklingen utanför skolan gör det. I det förra fallet är det möjligt för skolans aktörer att gå till botten med problemen och åtgärda orsakerna, men i det senare fallet handlar det om att hantera effekterna eller mildra symtomen. Många samhällsförändringar påverkar unga särskilt, och det gäller inte minst utvecklingen inom IKT. Här är skolan en av många aktörer som har som sin roll att utbilda eleverna både i dagens teknik men också för det som ska komma. Men samtidigt kan skolan inte ha hela ansvaret för att lösa de nya konflikter och problem som uppstår genom samhällsförändringar.

Skolans uppdrag är det pedagogiska men skolan är också elevernas arbetsmiljö, med det ansvar som där tillkommer för skolans ledning. I övrigt är skolan endast en av många aktörer i barnens liv och det är viktigt att komma ihåg det när det gäller elevers psykiska ohälsa. Orsakas psykisk ohälsa av en ökad barnfattigdom så kan inte skolan åtgärda detta på egen hand, det är därför det är så centralt med samverkan.

De reformer i skolan som troligtvis kan ha påverkat den psykiska ohälsan negativt finns framför allt i betygssystemet. Den ökade kravbilden i skolan har lett till ökad psykisk ohälsa hos eleverna, enligt forskaren Viveca Östberg. Det finns tecken på att det skapat en större stress i skiktet med höga betyg, eftersom betyg ges tidigare, anses viktigare och också har fått en högre praktisk betydelse, tex till gymnasieantagningen. Men ännu viktigare är antagligen elever med låga betyg löper större risk för skolmisslyckanden p.g.a. att man infört betyget icke godkänt. Det här är effekter som behöver ses över av en framtida betygsutredning.

Men överlag mår alltså elever generellt bättre i skolan än efter skolåren. Att skolan i dag är en friskfaktor för elever i Sverige beror på att vi har kompetenta lärare som kombinerar undervisningsskicklighet med goda relationer till eleverna, dessa går hand i hand. Det finns dock en del mörka mål på himlen. Ett större juridiskt fokus motverkar tilliten. Men ett troligen ännu större problem är att kombinationen av stoffträngsel och lärarbrist gör att det relationsskapande sätts på undantag.

I klassrummet är det centralt att lärare får möjlighet att se till varje elevs behov, där har elevhälsan en viktig funktion i samspel med läraren. Det är en viktig uppgift för elevhälsoutredningen att komma med förslag så att eleverna garanteras det stöd de behöver.

Slutsatsen är att det är när skolans skyddsnät försvinner som de stora problemen uppkommer, särskilt för de unga kvinnorna. Därför ska vi värna och utveckla svensk skolas styrka i att främja psykisk hälsa bland eleverna. Det handlar inte minst om att minska skolmisslyckanden men även att lärare ges möjlighet att ha en bra relation till eleverna.
Tyvärr, planeringstiden är slut på lagret sedan vecka 32.

Källa: Unsplash

Källa: Unsplash

Tid är valuta i skolvärlden. Planeringstid är hårdvalutan. Jag vågar påstå att planeringstid är vad väldigt många lärare skulle önska sig i födelsedagspresent på Världslärardagen, skriver Lisa Heino.

Läsåret har just dragit igång och uppstarten kunde på många håll varit bättre. Det råder stor lärarbrist och det är mycket som ska planeras och göras innan skolstarten. Många, många lärare vittnar dessvärre om att de ännu inte fått tillräcklig tid att planera, utan stressar fram lektioner från en dag till en annan. Att få börja ett läsår med att inte vara ikapp- när är man då ikapp?

Lärare behöver tid, tid för sig själv, tid för att planera med de kollegor de behöver. Tid att fundera på hur undervisningen ska genomföras. Tid att följa upp sina erfarenheter, andras erfarenheter och tid att därmed kunna förändra upplägg och utförande utifrån hur det funkar med aktuella elevgrupper.

Forskare vid Karlstad universitet har genomfört en undersökning bland lärare på grund- och gymnasieskola, för att ta reda på deras förutsättningar för att kunna planera och följa upp lektioner. Över hälften svarade att de saknar rimligt med tid att planera och 70% saknar tid för efterarbete.

Det här är ju inga nyheter. Ett antal undersökningar har kontinuerligt bekräftat tidsbristen för lärare. Men de här forskarna kopplar det till något som man borde kunnat förvänta sig att beslutsfattare förstått och agerat efter.

”Inga reformer av skola och lärarutbildning, högre löner, utvecklingstjänster, kunskapskrav och så vidare kan antas få någon större effekt så länge lärare inte har bättre möjligheter att planera och efterarbeta sina lektioner.”

Det är på ett sätt beklagligt att detta måste bevisas i forskning, men lyssnar inte politiker på vad lärare sagt i 100 år, kan de ju inte säga emot forskningsresultat. Det där med vetenskaplig grund för utbildningspolitiska beslut råder väl…? Eller rättare sagt, måste råda från och med nu! Så detta sedan åratal pågående matande med fler ansvarsområden och uppgifter och mer undervisning för lärare ger helt motsatt effekt! Tidsbristen och arbetsbelastningen leder istället till att fler jobbar tills de stupar eller helt enkelt slutar jobba som lärare. Effektivt förbättringsarbete? Inte för fem öre!

Så hur vore det att börja med vad vi har? Vilket uppdrag är rimligt att skolan har utifrån verklighetens förutsättningar? Vad ska bort eller minska, så att Sverige värnar de makalösa, otroligt kunniga, goda lärare vi har! Börja där, börja med verklighetens rimlighet och ge tid till det rimliga uppdraget och tid till läraren själv, då ni, då ska ni få se på resultat!

Ny läroplan för förskolan: regeringen har lyssnat på Lärarförbundet

Lärarförbundet har lyft behovet av utbildad personal i förskolan.

Lärarförbundet har lyft behovet av utbildad personal i förskolan.

Regeringen har fattat beslut om en ny läroplan för förskolan. Det är något som vi vet att många medlemmar har väntat på och engagerat sig i. Lärarförbundets utredare Elisabeth Mossberg skriver om hur processen sett ut och vilka delar som Lärarförbundet har lyckats påverka.

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att förslå en revidering av förskolans läroplan under 2017. Processen sedan dess har varit öppen och inbjudit till delaktighet även från enskilda förskollärare. Många har tagit inbjudan och engagerat sig och skickat in sina tankar till Skolverket. Det visar på vilket engagemang det finns hos förskollärarna.

23 mars presenterade Skolverket det slutgiltiga förslaget. Lärarförbundet var då starkt kritiskt till otydligheten i uppdraget och att det inte var tydligt med att det är förskolläraren som bedriver undervisning. Det fanns också skrivningar som pekade på att alla i arbetslaget kunde genomföra utvecklingssamtal. Lärarförbundet menar att det inte får råda några tveksamheter om att den undervisning som bedrivs i förskolan ska utföras av legitimerade förskollärare och att utvecklingssamtal ska utföras av professionen, förskollärarna.

Lärarförbundet kom överens med Kommunal om att dessa saker behöver förändras. Kommunal tyckte det var angeläget att barnskötarna nämns. Med en utveckling i förskolan där andelen helt outbildade har stigit från några procent till nästan 30% vill Lärarförbundet trycka på vikten av utbildad personal i förskolan.

En gemensam skrivelse från Johanna Jaara Åstrand och Tobias Baudin lämnades till regeringen och dialog har förts. Regeringen har gått Lärarförbundet och Kommunal till mötes.

Regeringen har gjort förändringar och infört förskollärarens särskilda ansvar i utbildningen, samt att förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att

  • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet
  • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande samt utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet
  • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig.

Lärarförbundet ställer sig positivt till dessa förändringar. Undervisningsbegreppet är relativt nytt i förskolan och i och med den reviderade läroplanen ligger ansvaret att utveckla undervisningen i förskolan tydligt på de legitimerade förskollärarna och forskningen.

En annan ändring som Lärarförbundet har påverkat är vem som kan genomföra utvecklingssamtal. Nu är det tydligt att förskollärare har ansvar för innehållet och arbetslaget har ansvaret för genomförandet. I den förra skrivningen uttrycktes ”alla i arbetslaget ska”, vilket kan tolkas som just alla ska genomföra. Lärarförbundets grundinställning är att det är enbart förskollärare som kan genomföra utvecklingssamtal.

Regeringen har lyssnat på Lärarförbundet och förtydligat även om genomförandet inte är helt och hållet ett ansvar för förskollärare.

Lärarförbundet vill i detta sammanhang poängtera att förskollärarbristen är ett stort problem. Tillgång till legitimerade förskollärare måste finnas i varje barngrupp. Förskollärare kan inte ta ansvar för och leda undervisningen när man själv inte arbetar där.

En bra implementering där lärare får tid att verkligen sätta sig in i och omsätta den reviderade läroplanen i verksamheten är avgörande för hur läroplanen ska fungera i förskolan. Lärarförbundet anser därför att det måste anslås tillräckliga ekonomiska resurser från staten för implementering.

Nu har Lärarförbundet en stark förhoppning om att många partier inom båda blocken kan ställa sig bakom revideringen av förskolans läroplan. Det behövs om den ska verka långsiktigt och ge professionen, förskollärarna, mandatet att utveckla undervisningen i förskolan.

Läraryrket ska vara ett friskyrke, inte ett riskyrke

Jens Ranta, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert, bloggar om några nya domar som kan få stor betydelse för långtidssjukskrivna lärare, som alltför ofta bedömts ha arbetsförmåga och fått avslag på sina ansökningar om sjukpenning.

Fackliga framgångar i Högsta Förvaltningsdomstolen

Frågan i de två målen (mål 607-17 respektive 667-17) var hur det ska avgöras om en försäkrad har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. LO-TCO Rättsskydd drev de bägge målen. Även om den ena personen förlorade i delen som gällde huruvida han hade rätt till sjukpenning eller inte är domarna väldigt viktiga för hur de här bedömningarna ska gå till.

Det är synnerligen positivt att Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort hur de här bedömningarna ska göras. Försäkringskassan har tidigare gjort bedömningen mot arbeten som enligt vår (och andras) mening har varit tämligen fiktiva och som i praktisk tillämpning har saknat de krav som arbeten på dagens arbetsmarknad ställer.

Domstolen slår nämligen fast att med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avses vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Det är viktigt att ha i åtanke att bedömningen fortfarande ska utgå från sjukdomen och på vilket sätt sjukdomen inskränker den försäkrades förmåga att utföra arbete.

Domstolen kommer även fram till slutsatsen att Försäkringskassan inte behöver kunna hänvisa till konkreta arbeten eller typer av arbeten för att kunna avslå en ansökan om sjukpenning. Hänsyn måste emellertid tas till faktiska förhållanden på arbetsmarknaden och anpassas till förändringar över tid. Prövningen av arbetsförmågan ska alltså vara verklighetsförankrad. Man fäste stor vikt vid förarbeten där resonemang hade förts kring att det är personer som helt klart har arbetsförmåga som inte ska ha rätt till sjukpenning.

Vidare konstateras att bedömningar av arbetsförmågan som gjorts av Arbetsförmedlingen bör kunna vara vägledande för den bedömning som Försäkringskassan gör. Lärarförbundet ser med tillförsikt på hur de här domarna ska påverka rätten till sjukpenning för många långtidssjukskrivna.

Regelverket måste fortfarande ändras!

Även om domarna från Högsta Förvaltningsdomstolen är en tydlig facklig framgång finns det fortfarande delar i regelverket som måste ändras. Att bedömningen av arbetsförmågan från dag 180 av sjukskrivningen ska prövas mot förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden innebär att förskollärare, lärare i fritidshem, lärare, m.fl., riskerar att behöva lämna yrket. Det är värt att notera att om det finns en tydlig prognos om att den sjukskrivne kan återgå i sitt arbete inom ett år från det att sjukperioden inleddes kan prövningen av arbetsförmågan göras utifrån detta (särskilda skäl).

Vi har en otrolig lärarbrist och har inte råd att legitimerade och behöriga lärare ska behöva lämna yrket på grund av hur sjukförsäkringen är utformad!

Det är illa nog, i bristyrken, att prövningen av arbetsförmåga i förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden alltid ska göras från dag 366 och senare av sjukskrivningen. Lärarförbundet inser naturligtvis att det någonstans finns en bortre gräns för hur mycket samhället har råd med, men vi måste komma ihåg att sjukskrivningstalen på samhällsnivå är låga, historiskt sett. Det som är illavarslande är att det främst är inom välfärdsyrkena som sjukskrivning är vanligast och på flera håll fortfarande ökar. Det är dessutom mycket vanligare med långa sjukskrivningar, då de flesta sjukskrivningarna är relaterade till psykisk ohälsa.

Om inte regelverket ändras generellt när det handlar om tidsgränserna och hur prövningen av arbetsförmågan ska ske så borde man åtminstone kunna anpassa gränserna i bristyrken. Exempelvis skulle det kunna införas ett ytterligare steg i rehabiliteringskedjan, där de sjukskrivnas arbetsförmåga bedöms mot arbeten inom ramen för deras kompetensområde innan bedömning mot hela arbetsmarknaden görs. Det skulle stärka de sjukskrivnas möjlighet att komma tillbaka till sitt tidigare eller liknande arbete. Mjuka dessutom upp tidsgränserna så att försäkrade inte ”går vidare till nästa nivå” i arbetsförmåge-bedömningen om rehabiliteringsinsatser pågår med sikte på omställning och/eller återgång i arbete (två av TCO:s ”35 förslag för en bättre sjukförsäkring”).

Förutom att det krävs ändringar i regelverket beträffande sjukförsäkringen måste det även nämnas att den del av arbetsgivaravgiften som läggs till just sjukförsäkringen bör återställas till tidigare nivå. Att den s.k. bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen togs bort var inget annat än en fiktiv åtgärd, med tanke på hur bedömningarna av arbetsförmågan sker redan från dag 180 och som senast från dag 366. Slow clap!

Slutligen: naturligtvis är det viktigaste av allt att huvudmännen tar sitt ansvar för att bidra till att lärares, m.fl., arbetsmiljö blir bra, så att läraryrket än en gång blir ett friskyrke och inte ett riskyrke. En bra arbetsmiljö skulle bidra kraftfullt till att statusen för lärare höjs. Styrningen, på flera områden, bidrar inte positivt. I mörkare stunder går tankarna ofta kring att det borde finnas varningstext likt på cigarettpaket: Välkommen som lärare, men glöm inte att du löper en hög risk att drabbas av arbetsrelaterad sjukdom med långa sjukskrivningsperioder och där regelverket i sjukförsäkringen gör att du kommer att tvingas byta yrke om du inte redan har gjort det. Yay! Vi vill gärna slippa se platsannonser som mer eller mindre tydligt innehåller ett: ”Du är väl stresstålig, lille vän?

Beslutsfattare på riks- och kommunal nivå måste också inse att det är på tiden att upphöra med att komma med förslag om reform på reform som fortsätter att öka kraven på lärarna utan att resurserna och befogenheterna ökas på motsvarande vis. Ge mer inflytande till professionen så ska ni få se på lärareffekt!

Vinden blåser i skolpolitiken

Lärarförbundets samhällspolitiska chef Malin Tufvesson bloggar om skolhösten och förändringar i utredarbloggen.

Efter sommarens varma vindar har det börja blåsa lite mer. Både vädermässigt men också i valrörelsen. I slutskedet på valrörelsen har flera partier valt att presentera olika skolpolitiska löften. Och det är tydligt att många av förslagen innehåller detaljstyrning av saker i skolan, har opinionsfokus eller bara skrapar på frågor på ytan. Tillit till professionen inte är något som genomsyrar särskilt många förslag. Och det är naturligtvis svårt att som politiker låta bli att lägga detaljstyrningsförslag – detaljfrågor är ofta konkreta, lättkommunicerade och signalerar handlingskraft. Det kräver alltså stort mod att våga låta bli.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand bloggade om alla partiers skolpolitik under Almedalen i somras, läs mer om det här.

Men i floran av vallöften finns också efterlängtade och viktiga förslag som kan komma att göra skillnad på riktigt. Det handlar tex om riktmärken för barngrupper i fritidshem, införande av professionsprogram och stödfunktioner i skolan.

Oavsett vilka som kommer att regera landet efter valet och därmed ansvara för skolan så måste stabiliteten i skolpolitiken bli bättre. Dagens ryckighet med politiska partier som slåss om att synas och höras mest i frågan gynnar inte skolan. Värst är de förslag som främst inte är till för att skolan ska bli bättre utan för att visa att partiet tycker annorlunda än ett annat parti och för att fånga röster. Frågor som ofta inte gynnar elevernas lärande men kan kräva tid från lärare för att kunna realiseras.

I utredarbloggen lovar vi dock dig som läsare stabilitet. Vi lovar att vi ska fortsätta att granska skolpolitik och driva på för att få till den skola som Lärarförbundet vill skapa. Och för att göra det ännu bättre har vi nu utökat med ytterligare en bloggare. Elisabet Mossberg som är expert på förskola, yrkesetik och mångfaldsfrågor kommer blogga med oss framöver. Elisabet har också ett långt fackligt förflutet som bland annat ordförande för Lärarförbundet i Göteborg.

Vi hoppas att du vill följa oss. Vi lovar att det kommer bli friska vindar i skoldebatten!

Ändra skolans stora systemfel: skolpengen

Med skolpengssystemet varierar intäkterna per klass mycker mer än kostnaderna. Det är ett systemfel som behöver åtgärdas.

Med skolpengssystemet varierar intäkterna per klass mycker mer än kostnaderna. Det är ett systemfel som behöver åtgärdas.

Lärarförbundet anser att modellen med skolpeng för att finansiera skolan bör avskaffas och att något annat bör införas istället. För mig är det en fråga om skillnaden mellan genomsnittskostnad och marginalkostnad. Det är just i den skillnaden som problemen med skolpengen uppstår.

Att vi anser att det är hög tid för en reform av skolans finansieringssystem är något som vi har skrivit vid flera tillfällen, till exempel i Dagens Nyheter 2016, som ledare i Lärarnas tidning och häromveckan i Aftonbladet. Men varför anser vi egentligen att den frågan är så viktig?

I normalfallet så bedrivs undervisning i en klass. Den kan vara olika stor, men den kräver ungefär samma resurser oavsett storlek: lokal, lika mycket lärare, lika många lektioner i idrott- och hälsa och så vidare.

Vissa saker varierar lite mer: skolmat och läromedel för att ta de tydligaste exemplen, men även kanske lite mer lärarresurs och lite större insatser från elevhälsan krävs när klassen växer. Detta är dock på marginalen – en klass kostar nästan lika mycket oavsett om det är tjugo elever i den eller om det är trettio.

Sambandet åskådliggörs i den här grafen:

Sambandet mellan total kostnad, snittkostnad, marginalkostnad och skolpeng för en klass.

Den grå linjen är klassens totalkostnad, den går i exemplet från 2,3 miljoner vid 20 elever och till drygt 2,5 vid 32. Den lila linjen visar genomsnittskostnaden för klassen; den börjar på 115 000 kronor vid 20 elever och för att landa på 80 000 vid 32. För varje elev du stoppar in i klassen sjunker genomsnittskostnaden, vilket inte är något att förvånas över då de stora kostnaderna inte påverkas av om det är 24 eller 26 – eller till och med 30 – elever i klassen.

Kostnader ligger fast när elevtalet förändras

Kostnadsökningen för en tillkommande (eller kostnadsminskningen för en bortfallande elev) ligger istället på den nivå som den gula linjen indikerar. Det är detta som är marginalkostnaden för en elev (här räknad till 20 000 kronor) och det är bara den som förändras när elevtalet förändras – övriga kostnader ligger fast.

På sikt finns det så klart alltid möjligheter att slå samman klasser eller skapa nya. Det är dock alltid förenat med organisatoriska svårigheter, det finns lagrum som stipulerar att kommunen ska erbjuda skola på ett sätt som ”är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna”, man kan stå inför osäkerhet inför vad som händer kommande år, vilket gör att man inte vill rusta ned skolorganisationen, och så vidare.

Effekten av skolpengssystemet

Nu ska vi notera den blå streckade linjen. Det är skolpengen i denna kommun, den är satt till att vara 95 000 kronor per elev (och ja, av pedagogiska skäl gör jag det lite enkelt för mig och blandar inte in eventuell ersättning av skäl som socioekonomi eller annat som kan variera per elev). När klassen har färre än 25 elever så ligger skolpengen under genomsnittskostnaden per elev och när den har fler än 25 elever så ligger den över.

Den totala skillnaden vid ett visst elevtal fås genom att multiplicera antalet elever med skillnaden mellan de två strecken för genomsnittskostnad och för skolpeng – ligger genomsnittskostnaden över blir det underskott och ligger den under överskott.

Vid 20 elever är skillnaden 20 000 kronor, vilket innebär att klassen går med 400 000 kronor i underskott. Vid 23 elever är skillnaden 7 600 kronor eller minus 175 000 kronor för hela klassen. Om vi istället har 27 elever i klassen är skolpengen 4 600 kronor högre än genomsnittskostnaden och överskottet för klassen drygt 100 000 kronor. Och om det är 32 elever i klassen så är skolpengen drygt 15 000 kronor över genomsnittskostnaden, vilket summerar till 500 000 kronor i överskott.

Små klasser går back, stora med överskott

Med andra ord: små klasser går back och stora klasser går med överskott (eller på det skolstatistiska sättet: skolor med hög lärartäthet går back och skolor med låg går med överskott).

Effekten är också väldigt stor, eftersom marginalöverskottet per elev i exemplet, när alla fasta kostnader är täckta, är 75 000 kronor. Det blir, som kan konstateras ovan, snabbt väldigt stora belopp – vilket också förklarar storleken på överskott hos en del fristående huvudmän.

Finns en förklaring

Anledningen till att det har blivit så här tror jag mycket hänger ihop med nedanstående sätt att resonera. I detta fall är det taget från den senaste utredningen om skolpengen Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8), men det återfinns även på andra ställen:

”Det framförs ibland att kommunens skyldighet att ta emot alla elever gör att det inte är möjligt att bedriva verksamheten med fulla klasser och att det skiljer sig från en fristående skolas möjlighet att kunna anpassa sin verksamhet så att några lediga platser inte finns. Det är riktigt att det finns en viss skillnad ifråga om skyldigheten att kunna ta emot alla elever, men utredningen menar att kostnaderna för detta får anses vara av så marginell betydelse att de inte utgör skäl för att tillåta kommunerna att göra något schablonmässigt avdrag på bidraget till fristående skolor.” (sid 158)

Det kan vara rätt att det inte går att göra något schablonmässigt avdrag för det, men att påstå att det är en marginell kostnad är däremot fel. Det noteras ganska snabbt i bilden ovan att så inte är fallet, skillnaden mellan en klass med 23 elever istället för 27 är att gå back med 175 000 mot att gå med ett överskott om 125 000, sammanlagt alltså 300 000 kronor. Argumentationen är svag och bygger på en dålig analys av skolans kostnader.

Det är också det här som ligger bakom att skolor som börjar tappa elever riskerar att hamna i en negativ spiral; tappade elever ger mindre resurser, vilket leder till besparingar, vilket ger fler tappade elever och mer besparingar – kvar står ett antal elever som får en sämre utbildning.

Dags göra om skolfinansieringen

Hela det här tycker jag pekar på att det är hög tid att göra om skolfinansieringen och gå mot en marginalkostnadsmodell istället. En sådan skulle se ut ungefär så här: Varje klass får en fast summa för att den existerar och sedan ges en mindre marginalkostnadsskolpeng per elev. Om vi tänker oss den fasta kostnaden som 1,9 miljoner kronor och den rörliga som 20 000 kronor per elev skulle olika klasser generera följande belopp i det raka skolpengsystemet (95 000 kr per elev) och i marginalkostnadssystemet:


20

24

28

32

Summa

Skolpeng

1 900 000

2 280 000

2 660 000

3 040 000

9 880 000

Marginalkostnad

2 300 000

2 380 000

2 460 000

2 540 000

9 680 000

Intäkt per klass vid olika klasstorlekar i skolpengs- resp marginalkostnadssystem.

Det intressanta med det här är det först och främst passar skolan mycket bättre, för så här skulle intäkter och kostnader för en klass hänga ihop på ett rimligt sätt. Det andra är att den skulle komma bort från en del absurda konsekvenser som dagens system har vad gäller fasta kostnader kontra rörliga intäkter. Det tredje är att det (vid den här fördelningen av klasser) blir en lägre samlad kostnad. Dagens skolpeng kostar helt enkelt mer än den smakar.

Dags att ge sig på systemfelen

För ett tag seden frågade Lärarnas tidning partierna om det vore bra att göra om skolpengen åt det hållet. Bara Moderaterna var helt avvisande och ansåg att dagens system skulle vara kvar.

För min del är Moderaternas avoghet förvånande. Partiet brukar vilja hålla hårt i den offentliga plånboken. Dagens system gör att vissa skolor helt i onödan får mer än de behöver och andra mindre – det sistnämnda gör att man måste betala mer till alla eftersom skolpengens nivå måste vara så stor att även skolor med små klasser överlever. Och de som gynnas av det är de skolor som har välfyllda klasser, vilket leder till att de helt i onödan går med överskott – ett skatteläckage som kostar det offentliga alltför mycket. Vill man hålla i den offentliga plånboken vore en marginalkostnadsmodell att föredra jämfört med dagens per capita-modell.

Det är hög tid att vi börjar ge oss på systemfelen i skolan, istället för att dutta med små frågor. Ett av de allra största är skolpengens per capita-princip. Där vore det välkommet om nästa mandatperiods skolpolitik skulle börja.


Förbättra arbetsmiljön för lärare i fritidshem och förskollärare

Att arbetsmiljön inte är tillfredsställande för många lärare är känner många till. Värst situation har lärare i fritidshem och förskola. I synnerhet när det gäller kvinnor.

Bakgrund

Lärarförbundet har vid upprepade tillfällen påtalat att lärares arbetsmiljö måste förbättras. Utbildningsväsendet är den bransch med högst andel personer som rapporterar arbetsorsakade besvär beroende på främst stress och psykisk påfrestning (Arbetsmiljöverket, 2016). Sömnbesvär (1), Icke lokaliserade psykiska besvär (2) och oro+ångest (3) är de tre (rangordnat) vanligaste besvären. Inte alla besvär leder till sjukfrånvaro, men påverkar ändå funktionsförmågan, ökar risken för ohälsa/sjukdom och leder även till minskat välbefinnande.

Det är emellertid viktigt att titta lite närmare på konsekvenserna i termer av exempelvis sjukskrivning för lärare i fritidshem samt förskollärare. Statistiken medger för övrigt inte uppdelning av de två subgrupperna. I diagram 1 ser vi den relativa risken för kvinnliga lärare i fritidshem samt förskollärare att drabbas av långa sjukfall (längre än 90 dagar). I diagram 2 ser vi motsvarande risk för män. Notera särskilt hur mycket högre och hur mycket mer oberoende av ålder risken är för kvinnor i jämförelse med männen. För männen är det en avsevärt högre risk för den äldsta kategorin, män mellan 56-64 år, jämfört med de yngre ålderskategorierna. Dessutom är det en fortsatt ökning, om än en liten sådan, för den yngsta kategorin bland kvinnor. Det är väldigt allvarligt i tider med lärarbrist och då det mer än någonsin är angeläget att statusen höjs. En god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor i övrigt vore minst sagt på sin plats.

I diagram 3 kan vi se hur andelen psykiska sjukdomar i förhållande till sjukdomar associerade till det muskuloskeletala systemet ser ut för kvinnor respektive män. Det finns en intressant trend där med att andelen som relateras till psykisk sjukdom tycks sjunka för männen med den fortsatt ökar för kvinnorna. För lärare i grund- och gymnasieskolan [MT1]och skolledare kan en sådan trend inte skönjas.

Varför ser det ut så här och vad gör vi åt det?

Varför ser det ut så här? För lärare i fritidshem handlar det ofta om att det saknas planeringstid. För många lärare i fritidshem är uppdraget delat mellan att undervisa i fritidshemmet och att tjänstgöra i grundskolan. Det är oerhört angeläget att det finns tid avsatt för planering, uppföljning, reflektion och kompetensutveckling inom bägge delarna. Även för förskollärarna behövs det naturligtvis sådan tid. Därutöver saknas det riktlinjer för elevgruppernas storlek i fritidshemmen. Det har inneburit att elevgrupperna i fritidshemmet är uppe på orimliga nivåer – en genomsnittlig grupp är 40 barn. I vissa kommuner ligger den siffran på uppåt 80 elever. De riktlinjer som finns om storleken på barngrupperna i förskolan måste dessutom betyda något på riktigt och inte bara finnas som något man kan förhålla sig till som om det är något från Brasses lattjo-lajban-låda. Att huvudmännen tar sitt ansvar även vad gäller att rekrytera legitimerade förskollärare och lärare i fritidshem så att andelen av personalen med högskoleutbildning ökar vore också på sin plats. Med en låg behörighet måste de lärare som finns inte bara ansvara för undervisningen, utan också arbetsleda de outbildade kollegorna. I stora barn- och elevgrupper blir det en stor press på lärarna som påverkar deras mående.

Det förekommer också att huvudmän, såsom exempelvis i Stockholms stad, infört ökad tillgång till plats på förskolan för föräldralediga. Något som låter jättefint och politiskt korrekt, men som i praktiken är ett besked till personalen att de ska få arbeta ännu hårdare utan att motsvarande resurser skjutits till.

En uppriktig fråga till beslutsfattarna: bryr ni er om det här? Om ni gör det är det på tiden att det också syns i den politik som förs. Det är på tiden att lärarna i fritidshemmen och förskollärarna synliggörs!

En fråga till oss alla: varför är det så mycket värre för kvinnorna?

Diagram 1: Långa sjukfall, risk per 1000 sysselsatta Förskollärare och fritidspedagoger, kvinnor, uppdelat på åldersgrupper (AFA, enligt beställning)

Diagram 2: Långa sjukfall, risk per 1000 sysselsatta Förskollärare och fritidspedagoger, män, uppdelat på åldersgrupper (AFA, enligt beställning)

Diagram 3: Andel psykiska sjukdomar respektive sjukdomar associerade till det muskuloskeletala systemet för män respektive kvinnor som är lärare i fritidshem/förskollärare (AFA, enligt beställning)Obligatorisk förskoleklass- en unik språngbräda mot framtiden

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Från och med i höst är förskoleklassen obligatorisk och ett hurra och ett äntligen är verkligen på sin plats. Men det kan verkligen inte ropas hurra för de förutsättningar som en del förskoleklasslärare har.

Under året har en rad avdelningar i Lärarförbundet anordnat träffar för sina förskoleklasslärare. Hundratals fantastiskt starka och engagerade förskollärare och lärare har diskuterat sina uppdrag, arbetsförhållanden och vad obligatoriet kan komma att innebära för både förskoleklassen generellt och för dem själva. Det obligatoriet innebär rent formellt är en förändring som innebär att skolplikt råder även för eleverna från sex års ålder. Förskoleklassens uppdrag och behörighetsregler kvarstår oförändrade.

Men hur ser den konkreta verkligheten ut i förskoleklass? Svaret är hur olika som helst!

På en skola kan eleverna vara 3 h i förskoleklass, medan eleverna på skolan bredvid är där 6 h. Förskollärare och lärare i förskoleklass kan på en skola ha 1 h planeringstid i veckan, medan skolan bredvid har 10 h för planering. På en del skolor deltar alla som jobbar i förskoleklass i skolans studiedagar och gemensamma kompetensutveckling som t ex Läs- och Mattelyftet, medan på andra är de aldrig med på något alls som rör resten av skolan.

Anställningsformerna är också olika. Många förskollärare i förskoleklass efterfrågar ferietjänst, medan andra med just den anställningsformen tycker att det inte alls fungerar optimalt. Oavsett vilken anställningsform som lärarna har så är den stora frågan hur arbetstidens innehåll ska se ut i förhållande till uppdraget. Lärarförbundet menar att oavsett anställningsform, ska alla i förskoleklass ha säkerställd, tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling. Alla lärare i förskoleklass måste ha möjlighet att delta i all gemensam planering med grundskolans lärare, delta i kollegialt lärande, samverkan med elevhälsa o.s.v., utan schemakrockar eller fokuskonflikter.

I och med obligatoriet finns nu ett gyllene läge för att på varje skola konkretisera förskoleklassens uppdrag, hur det bör utformas och utföras för att uppfyllas. Till detta kan man ta te x ta hjälp av Lärarförbundets upplägg. Obligatoriet ger ett efterfrågat mandat för att visa på vikten av betydelsen av ett genomtänkt användande av arbetstiden i förskoleklass, så ta hjälp av ombudet på skolan och/eller avdelningen.

Från hösten 2019 kommer även förskoleklassen beröras av ett nytt obligatoriskt inslag i svensk skola – Åtgärdsgarantin. Alla elever i förskoleklass ska kartläggas i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Det är ständigt och jämt prat om tidiga insatser. Ja, det är avgörande att insatser sätts in så tidigt som möjligt för en elev, men finns där inga insatser att tillgå, kvarstår det bara prat. 80% av eleverna i förskoleklass kartläggs redan nu, lärare VET vilka elever som behöver stöd, problemet är att det inte finns stöd att få.

Så det är istället tillgång till tidiga insatser som diskussionen måste handla om.

Åtgärdsgarantin innebär ingen garanterad tillgång på stöd, utan på de allra flesta håll riskerar den att bli en garanterad brist på åtgärder.

Finns det inte tillräckligt många speciallärare och specialpedagoger i nuläget, kommer inte en obligatorisk kartläggning av elever att trolla fram fler.

Det måste någon gång i beslutens världshistoria börja med att se till att det finns förutsättningar på plats, innan själva genomförandet av ett beslut kan påbörjas.

Och det här med att det är obligatoriskt, varför måste man göra samma kartläggningar på alla, även om ett antal elever redan läser Lasse Majas Detektivbyrå i förskoleklass? Nej, låt lärare avgöra vilka elever som behöver kartläggas, så inte tid och kraft läggs på saker som inte behövs.

Det finns mycket att säga om både förskoleklassen och åtgärdsgarantin. Under hösten 2018 kommer Lärarförbundet fortsätta lyfta obligatoriet genom bl a fler möten i avdelningar landet runt med fokus på förskoleklassens uppdrag och anställningsformer. Förskoleklassen kommer även bli ämne för ett s k Lärarmöte, som kan bli formen för att ta samtalet på respektive skola vidare till konkret handling.

För förskoleklassen är unik i utbildningssystemet. En skolform där den utvecklande förskolepedagogiken förenas med grundskolans till en magisk trollformel för eleverna. Där förskollärare och lärare tillsammans både kan lägga grunden och leda framåt, det är på tiden att detta verkligen tas tillvara och stärks. Det är dags att alla förskoleklasser får bli den stadiga brygga den kan vara och en obligatorisk språngbräda mot framtiden.

Arbetsmiljön för lärare i de nordiska länderna – skiljer den sig åt?

I de nordiska länderna har vi flera gemensamma arbetsmiljöutmaningar: arbetsbelastningen och sjuktalen p g a stressrelaterade sjukdomar är höga och det förebyggande arbetsmiljöarbetet går alldeles för långsamt.

I de nordiska länderna har vi flera gemensamma arbetsmiljöutmaningar: arbetsbelastningen och sjuktalen p g a stressrelaterade sjukdomar är höga och det förebyggande arbetsmiljöarbetet går alldeles för långsamt. Ett annat gemensamt problem är inomhusluften och på flera ställen finns det fuktskador som ställer till det. I Finland uppger så många som 40 % att de har hälsoproblem p g a inomhusluften.

Isländska Lärarförbundet (KI) vittnar om samma saker: hög arbetsbelastning, svårt att få arbetsgivare att se problematiken med att inte arbeta preventivt med arbetsmiljöfrågorna, lärare som slutar p g a arbetsbelastningen på de kommunala skolorna, att sjuktalen p g a stressrelaterad sjukdom har stigit med 37 %. Ett hållbart arbetsliv är deras största utmaning.

I Grönland är det de nyutexaminerade och de äldre som drabbas av stressrelaterade sjukdomar. De nyutexaminerade som helt plötsligt befinner sig i ett klassrum med 28 elever utan handledning av en äldre kollega och ska lösa alla problem på egen hand.

Frågan om introduktion i yrket har varit på högkant även hos oss i Sverige då vi alltför ofta ser brister i förutsättningarna för den nyutexaminerade under introduktionsperioden. Det saknas ofta tid för mentorssamtal – man förväntas kunna allt på egen hand direkt. För den som har turen att få en mentor så är inte alltid förutsättningarna på plats, dvs tid för uppdraget saknas.

Både Norge, Danmark och Grönland vittnar om att hot och våld ökar och förvånande nog främst bland de yngre barnen. Länderna vittnar också om låg lön och hög arbetsbelastning för förskollärarna och att många lärare slutar p g a den dåliga arbetsmiljön.

I Danmark diskuteras det mycket om den höga arbetsbelastningen som lärare har. Både i avtalsrörelsen och i ett gemensamt projekt med arbetsgivarna inom kommunal sektor, kallat SPARK (Samarbete om Psykisk Arbetsmiljö i Kommunerna), fokuseras det på friskfaktorer som ska förbättra lärares arbetsmiljö. De har team som åker runt i de kommuner som vill ha hjälp med att få till en friskare arbetsplats. Deras lösning påminner om den avsiktsförklaring som finns i Sverige inom kommun- och landstingssektorn där ett team ska kunna rycka ut och utbilda för friskare arbetsplatser i de kommuner som så begär.

Danmarks Lärarförening (DLF) bedriver ett mycket intressant projekt om lärares arbetsliv där de visar på vad lärare anser vara friskfaktorer. De pratar om samma saker som vi gör här i Sverige: vikten av gott ledarskap, tillit till professionen, arbetsro, kollegialt samarbete, tid för planering, undervisning och kompetensutveckling.


Finska OAJ (Undervisningssektorns Fackorganisation) med 120 000 medlemmar beskriver en arbetsmiljö som föga stämmer överens med våra beundrande blickar som så ofta vänder sig till Finland i PISA-sammanhang. Deras tredje arbetslivsbarometer, en enkät som skickas ut i november varje år, vittnar om att den reformtakt som nu börjar ta fart i Finland lyser igenom i lärares arbetsmiljö. Av 5000 svaranden så vittnar 43 % av de tillfrågade att de upplever ofta eller väldigt ofta stress, varannan hade upplevt sig mobbade (22 % vid upprepade tillfällen) och då oftast av föräldrar, chefer och kollegor.

Det som är väldigt intressant är också att man har uppmärksammat en minskad framgång för finska elever när det gäller PISA-resultaten och därmed förstärks sambanden mellan lärares arbetsmiljö och elevers resultat, något som Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet har uppmärksammat i tidigare rapporter.

Finland har också problem med förskollärares låga löner och höga arbetsbelastning, jämställdhetsarbete som tar för lång tid (även om #metoorörelsen har gett arbetet en behövlig skjuts), samt att svenska arbetsgivare åker till Finland för att rekrytera lärare!

Norge vittnar, även de, om ökad arbetsbelastning, många förskollärare som slutar p g a låga löner och den dåliga arbetsmiljön.

Norge har dessutom ändrat sitt pensionssystem så att arbetslivet ska vara längre. Därför arbetar Utdanningsförbundet (Lärarförbundets motsvarighet i Norge) hårt för att arbetsmiljöstrategin ska följa den utvecklingen.

Några av de åtgärder som vidtas för ett längre arbetsliv finns i det norska kommunala avtalet: reducerad undervisningstid första yrkesåret med 6 %, sedan full undervisningstid (det innebär inte reducerad arbetstid), från 57 år med 6 % och från 60 år med 12,5 %.

I Norge, liksom i Sverige (Avsiktsförklaringen) och Danmark har parterna inom kommunal sektor ett samarbete. I Norge kallas det för ”Best sammen för flere yrkesaktiva år” där man har ett team med representanter från både fackförbund och arbetsgivare som kan åka ut och utbilda för att få ett friskare arbetsliv.

De rapporter som vi tar del av från våra nordiska grannar bekräftar, i mångt och mycket, den bild som de senaste åren har växt fram inom skolvärlden i Sverige. Slutsatsen blir att genom att dra lärdom av varandra kan vi undvika fallgropar och istället finna nya vägar mot en bättre arbetsmiljö och möjliggöra ett hållbart arbetsliv. För målet, och inte enbart en vision, måste ju vara att ingen ska behöva drabbas av psykisk ohälsa p g a sitt arbete!

Cyrene Waern, arbetsmiljöexpert.

Ska vi vara glada och nöjda nu?

Både Arbetsmiljöverket och AFA-försäkring har i dagarna släppt arbetsskadestatistik samt i AFA:s fall även statistik över långvarig sjukfrånvaro.Anmälda arbetssjukdomar och lång sjukfrånvaro minskar i offentlig sektor

Något som sticker ut i statistiken från Arbetsmiljöverket, som en positiv nyhet, är att de anmälda arbetssjukdomarna minskar. Till arbetssjukdomar hör till exempel fysiska skador som ryggproblem, astma, hörselnedsättningar men även psykiska som ofta har sitt ursprung i stress och av att ha haft en ohälsosam arbetsbelastning med obalans mellan krav och resurser.

Störst är minskningen hos kvinnor i kvinnodominerande yrken i offentlig sektor.

Även i AFA:s statistik över långvarig sjukfrånvaro finns det positiva nyheter. För kvinnor inom kommuner och landsting minskade till exempel risken för långvarig sjukfrånvaro från 36,3 till 34,5 per 1 000 sysselsatta och för män från 16,4 till 14,6.

Ett trendbrott?

Detta är till synes mycket glädjande. Är det ett trendbrott vi ser? Har införandet av arbetsmiljöföreskrifterna om organisatorisk- och social arbetsmiljö redan börjat påverka arbetsmiljön och har de insatser som parterna tog fram i avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser, redan börjat ge resultat?

Nja…tillåt mig tvivla och här är det lätt att känna sig som en dysterkvist. Vi behöver veta mer! Andra undersökningar och Lärarförbundets egna medlemmar och skyddsombud vittnar tvärtom på en ökad arbetsbelastning och stress i dessa yrken. Lärarförbundets stressrapport som släpps idag den 5 juni bekräftar också med all tydlighet att alltför många lärare har en ohälsosam arbetsbelastning. Kraven på lärare och skolledare har ökat samtidigt som tillgången till behöriga och legitimerade kollegor minskar.

Minskad kunskap om och tilltro till försäkringen

En förklaring till minskningen av de anmälda arbetssjukdomarna kan tyvärr vara en minskad tilltro och även kunskap om arbetsskadeförsäkringen.

Alla vet inte att till exempel en diagnos av utmattningssyndrom går att anmäla som arbetsskada. Här behövs det insatser både från arbetsgivare och fack för att öka kunskapen om arbetsskadeförsäkringen. Till detta kommer uppfattningar som:

-Det är inte lönt att anmäla, det kommer ändå inte bli godkänt!

Att tröskeln till arbetsskadeförsäkringen är hög är ett faktum. Det ställs stora krav på bevisning. Det är dessutom ett problem att Försäkringskassans prövning av de psykiska arbetssjukdomarna först görs när det finns en framåtsyftande varaktighet på minst ett år. Ofta får de drabbade sjukintyg för några månader i taget. Här skulle införandet av en fast prövningstidpunkt till exempel vid 180 dagar hjälpa. Trots höga trösklar betyder inte att det inte går. Det är viktigt att anmäla skadan!

Försäkringskassan och förtroendet

Bilden av Försäkringskassan som en rättsosäker myndighet är allmänt spridd och förstärks av otaliga historier och människoöden som vittnar om en kall och rigid behandling med fokus på att få ner utbetalda ersättningar. Detta sänker tilltron till försäkringen, att den ska finnas där som ett skydd om du skadas i arbetet.

Inspektionen för socialförsäkringar har i en rapport, ISF 2018:12, granskat hur frekvensen på avslag på sjukpenning och funnit hur det skett en anmärkningsvärd ökning över tid och att det dessutom finns stora regionala skillnader. En mycket berättigad fråga som kan ställas är kring den enskildes rättssäkerhet. Särskilt anmärkningsvärt är att indragningarna av sjukpenning för personer med psykiatriska diagnoser ökat från 0,3 procent år 2014 till 5,6 procent 2017. Problemet med Försäkringskassans bedömning av psykiatriska diagnoser är att de kräver så kallade objektiva fynd – något som sällan finns vid dessa sjukdomstillstånd. Det är inte alla patienter som gråter, skakar eller beter sig märkbart annorlunda utan det är utifrån patientens egen berättelse och upplevelse som läkaren kan sätta sin diagnos.

Även Riksrevisionen genomför just nu en granskning av sjukskrivning vid psykiatriska diagnoser. En del av granskningen omfattar hur Försäkringskassan och sjukskrivande läkare använder Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, som innehåller rekommendationer för sjukskrivningslängder vid olika diagnoser. Det finns indikationer att beslutsstödet blivit så styrande att patienten ibland sjukskrivs med fel diagnos eftersom den sjukskrivande läkaren ser att patienten behöver en längre sjukskrivning.

Detta är ännu ett exempel på att Försäkringskassan tar för lite hänsyn till individens unika situation. Försäkringskassan har här ett stort jobb att göra för att återupprätta tilltron till myndigheten.

Försäkringskassan – AFA…ett kommunicerande kärl

I AFA:s statistik minskar de långa sjukfallen. Det handlar om sjukfrånvaro längre än 90 dagar. Då träder avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS in och det är den som AFA:s statistik bygger på. AGS-försäkringen är kopplad till godkänd sjukpenning – om färre personer uppbär sjukpenning mer än 90-dagar minskar även utbetalningarna från AGS-försäkringen. Det går att likna vid ett kommunicerande kärl. Antalet långtidssjukskrivningar går följaktligen ner när avslagen på sjukpenning ökar.

Fortsatt arbete för ökad hälsa

Det är ingen ”quick fix” att få ner den ohälsosamma arbetsbelastningen. Det krävs ett uthålligt systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats. Vi måste prata om och åtgärda stress och arbetsbelastning som upphov till den stressrelaterade ohälsan. Förebyggande arbete och arbetsanpassning för de som under rehabilitering kämpar för att komma tillbaka är viktiga komponenter i detta arbete.

AFA:s rapport om arbetsskador och sjukdomar 2017 visar att de vanligaste diagnoserna bland de som arbetar i kommun- och landstingssektorn är psykiska diagnoser, och det gäller både kvinnor och män inom detta avtalsområde. Just där finns en stor del av Lärarförbundets medlemmar.

Arbetsgivare och fack behöver fortsätta arbetet med friskare arbetsplatser och samhället måste se till att det finns tillräckliga resurser och bemanning. Även själva styrningen av verksamheterna behöver ses över.

Något som måste bort är den rättsosäkerhetsskapande och förtroendesänkande målstyrning i Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan, som fått myndigheten att fokusera på siffror istället för att se varje individuell människa bakom siffrorna. Försäkringarna ska fungera som en standardtrygghet den gången du behöver det och ge stöd till en återgång i arbete och hälsa.

Försäkringskassan har fått en ny generaldirektör och nya direktiv. Utredningar har tillsatts från regeringen och det återstår att hur allt detta kommer att påverka. Lärarförbundet har sett konsekvenserna både för enskilda medlemmar och på samhällsnivå. Det är ett faktum att vi har en skriande lärarbrist, alla lärare är viktiga och behövs, även de som under en period varit sjukskrivna. Läraryrket måste få en arbetsmiljö värd namnet.

Frågor & Svar