Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Trots fler förklaringar till skolsegregationen bör skolvalet diskuteras

Argumentet om att 80 procent av skolsegregationen förklaras av boendesegregationen ger inget fribrev från att diskutera skolvalets effekt

Argumentet om att 80 procent av skolsegregationen förklaras av boendesegregationen ger inget fribrev från att diskutera skolvalets effekt

Ett vanligt argument är att skolsegregationen till stor del förklaras av boendesegregationen. Implicit avses att den mindre del som förklaras av skolvalet inte bör ägnas så mycket kraft. Det är en förvånande argumentationslinje, där man måste fråga sig om debattörerna tänkt igenom vad de avser.

Argumentet – som är sant, boendesegregationen förklarar ungefär 80 procent – förekommer ganska ofta i debatten. Senaste gången jag stötte på det var i samband med Arena idés rapportsläpp av Ett söndrat land skriven av German Bender och Per Kornhall (kortversion på DN-debatt). Bland annat sades det av riksdagsledamoten Maria Stockhaus (M) när hon debatterade rapporten med Per Kornhall i Studio Ett, förekom på twitter i ett svar till mig från Almegas Fredric Skälstad och finns med som ett bärande tema i svaret från Svenskt Näringsliv till Bender och Kornhall.

Men låt oss begrunda nedanstående bild, hämtad från IFAU:s studie Decentralisering, skolval och fristående skolor. Den visar hur stor del av det förväntade betyget i år 9 som förklaras av kommun, skolområde och skola. Skillnaden mellan de två sistnämnda, som också visas i den understa linjen, är hur mycket skolvalet påverkar skolsegregationen.


Andel av den totala variationen i elevers förväntade betyg som förklaras av skola, skolområde och kommun. Från Decentralisering, skolval och fristående skolor (IFAU 2014:25)

Om vi går drygt 20 år bakåt i tiden, till år 1993, så förklarades nästintill all skolsegregation – alltså nästan 100 procent – av boendesegregationen. Men skolsegregationen var samtidigt bara knappt två tredjedelar av vad den var år 2010 (1993 förklarade skolsegregationen 13 procent av variationen mot 21 procent 2010). Rimligen var det en bättre situation när skolsegregation var lägre, även om den helt förklarades av en faktor, än dagens där skolsegregationen är mycket högre och en annan faktor har tillkommit.

Om argumentet om de 80 procenten är seriöst innebär det rimligen att debattören även anser att det vore bättre att den skolsegregation som beror på skolval fortsätter växa så att dess andel ökar på bekostnad av boendesegregationen.

Det här skulle till exempel ske om den sammanlagda segregationen växer till 30 procent istället för dagens dryga 20 och där delen som förklaras av skolvalet blir en tredjedel av den totala segregationen, så boendesegregationen endast står för två tredjedelar. En sådan minskad boendesegregation vore, baserat på argumentationen, en klar förbättring.

Jag tror faktiskt det bara är debattörer, som inte fullt ut har tänkt igenom sin position, som kan hamna i en sådan slutsats.

Utvecklingen har fortsatt

Värt att notera är också två andra saker: För det första så verkar det som om skolsegregation ökar enligt Skolverket. För det andra så kom det i somras en rapport som visar att skolsegregationen ökar när nya fristående skolor etableras. Mycket talar därför att utvecklingen har fortsatt på samma sätt även efter 2010.

För mig kan hela frågan sammanfattas i följande fem punkter:

 1. Det är ett problem att skolsegregationen växer, oberoende av skäl, då det leder till helt olika förutsättningar för olika skolor, elever och lärare
 2. Skolsegregationen bör därför motverkas på de sätt som är möjliga
 3. Av det som avgörs inom skolpolitiken beror en avgörande del av skolsegregationen på hur skolvalet är utformat, därför talar mycket för att det behöver förändras
 4. En stor del av skolsegregationen beror på andra politikområden, framför allt bostadspolitiken; dessa delar kan bara åtgärdas inom dessa politikområden (tex påpekar Jonas Vlachos att det här stoppet av byggandet av hyresrätter i en villaförort till Stockholm är ett problem av det skälet)
 5. 4:an ger inget fribrev för 3:an utan åtgärder måste ske både inom skolpolitiken och inom andra politikområden

Att komma dragandes med att boendesegregationen står för 80 procent av skolsegregationen, och att skolvalet därför inte påverkar så mycket, är i praktiken att säga att det är vore bättre med ännu mer skolsegregation så länge den beror på skolvalet. Det är inte en rimlig hållning – alltså är argumentet om 80 procent inte heller rimligt.

Planeringstiden i förskolan - en bristvara!

Undervisningen i förskolan måste planeras! Foto: Jana Julian

Undervisningen i förskolan måste planeras! Foto: Jana Julian

Planeringstiden i förskolan är en långbänksfråga. Kan HÖK 18 hjälpa till i arbetet att få till planeringstid?

23 augusti beslutade regeringen om en reviderad läroplan. Den innehåller det vi efterfrågat länge, tydligare roller. Förskollärares ansvar i undervisningen har ett eget stycke. Det är en nödvändig reform men det ställer också högre krav på förskollärare men också på politiker och beslutsfattare. Att ha legitimerade förskollärare har blivit allt viktigare och nu verkar det som förskollärarbristen har sprungit ikapp huvudmännen. De har äntligen insett att de måste arbeta aktivt för att förskollärare ska vara ett attraktivt yrke.

En av förutsättningarna som måste vara på plats är tillräckligt med planeringstid. Det har varit en riktig långbänksfråga. Viljan har funnits att föra in det i centrala avtal men det har alltid motarbetats. En del avdelningar i Lärarförbundet har lyckats få in skrivningar i ett lokalt avtal, exempelvis Malmö.

Det gäller också att det görs på riktigt! Att förskollärarna får ut sin planeringstid. Många gånger är det planeringstiden som stryker på foten när kollegor saknas eller är sjuka. Den är i stort behov av att fredas. Det handlar om kvaliteten och det handlar om arbetsmiljön för förskollärare. Om förskollärare inte får planera och utveckla undervisningen på förskolan kan du inte genomföra ditt uppdrag med den självklara stolthet som förskollärare alltid haft. Då kan kraven överstiga vad du mäktar med. Sjukstatistiken visar att så är fallet, förskolans sjukskrivningstal är alldeles för höga.

Kan nya avtalet HÖK 18 ge planeringstid? Det finns inga konkreta siffror. En siffra kan också i praktiken bli ett tak när Lärarförbundet vill se det som ett golv. HÖK 18 syftar till att parterna gemensamt sätter upp mål och åtgärder för att minska ohälsan och intentionerna är att parterna ska ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljön. Det arbetet ska ske i samverkan och dialog mellan såvällokala parter som på respektive förskola/skola.

För att förskollärare ska bli friskare krävs det att det händer på varje arbetsplats. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är en friskfaktor. Därför är det så viktigt att avtalet är tydligt att det ska ske, parterna åläggs därför ett särskilt uppdrag. Genom att centrala och lokala parter stöttar arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats kan vi få till stånd en positiv förändring med friskare förskollärare som följd.

Vad ska de lokala parterna uppmärksamma? Jo, arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid och det vore ju sjutton också om inte parterna kom fram till att planeringstid krävs och sen göra något åt det!

Vårdnadshavare dömd för hot mot tjänsteman efter att ha hotat en lärare

Vårdnadshavare dömd för hot mot tjänsteman – bra och tydlig dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge. En vårdnadshavare hotade en lärare i sin myndighetsutövning via mejl och sms efter beslut av läraren - med stöd av biträdande rektor - att en ordningsstörande elev fick lämna klassrummet.

Bakgrund

En elev störde ordningen i klassrummet, bland annat genom att kasta föremål. Läraren ville att eleven skulle lämna klassrummet. Eleven vägrade, varpå läraren vände sig till biträdande rektor för att få hjälp med att få den ordningsstörande eleven att lämna klassrummet. Beslut fattades om att så skulle ske. Vårdnadshavaren skickade sedan sms och mejl till läraren och riktade hot mot denne.

Myndighetsutövning eller inte?

En lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det regleras i 5 kap. 6 § första stycket i skollagen (2010:800). Som både tingsrätten och hovrätten anför finns det ingen uttömmande lista över de åtgärder som kan komma att vidtas, vilket bl.a. framgår av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 680 f).

Var då lärarens tillkallande av biträdande rektor att betrakta som myndighetsutövning?

Ja. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten, nämligen att det faktum att läraren med stöd av ovan nämnda bestämmelse agerade mot det ordningsstörande beteendet genom att tillkalla biträdande rektor och bestämma att eleven skulle lämna klassrummet.

Hot mot tjänsteman?

Utgjorde då de meddelanden via mejl och sms som vårdnadshavaren hot mot tjänsteman?

Ja. Hovrätten, precis som tingsrätten, kom fram till slutsatsen att meddelandena skickades som en reaktion på de åtgärder som läraren gjort inom ramen för sin myndighetsutövning och att de skickades i syfte att påverka myndighetsutövningen. För att skyddet i 17 kap. Brottsbalken ska kunna vara aktuellt krävs det att hotet står i samband med myndighetsutövning. Skyddet är alltså inte kopplat till någon särskild ställning eller yrke utan helt enkelt till den som blir hotad utifrån att ha utövat myndighet.

Påföljder för vårdnadshavaren

Vårdnadshavaren dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Vederbörande ska även betala skadestånd till läraren och en avgift till brottsofferfonden. Hade vårdnadshavaren varit tidigare dömd för brott hade det kunnat bli aktuellt med att hon skulle ha fått påföljden fängelse, eftersom hot mot tjänsteman utgör ett brott av en sådan art att det föreligger en s.k. presumtion för att påföljden ska bestämmas till just fängelse.

Konsekvenser av detta?

Till att börja med vet vi inte i nuläget om domen kommer att överklagas och, om så blir fallet, om prövningstillstånd kommer att ges. Men här följer några relevanta punkter för dig som är lärare eller pedagog:

 • Lärare tillhör den krets av skyddade objekt som kan omfattas av bestämmelsen hot mot tjänsteman.
 • Beslut/faktiska åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter och som kommer till stånd och får rättsverkningar emot den enskilde är myndighetsutövning.
 • De åtgärder som en lärare vidtar inom ramen för sin tjänsteutövning är ytterst uttryck för samhällets maktbefogenheter.
 • Även en icke-behörig lärare kan i sin anställning ha samma ansvar och befogenheter som en behörig, vilket inkluderar att upprätthålla trygghet och studiero samt befogenhet att begränsa eleverna.
 • Försök att påverka åtgärder som vidtas inom ramen för myndighetsutövningen kan alltså leda till att gärningsperson döms för hot mot tjänsteman.

Att inte bli utsatt för hot mot tjänsteman borde vara en självklarhet 2018. Nu är det dags att vi alla kavlar upp ärmarna och bidrar till att lärare ges rätt förutsättningar!

Kommentarer:

Maria
Maria Bengtsson Hurtig

Intressant och viktigt. Både vård och skola har hamnat i en sits där medborgarna ibland slutat visa respekt för professionen. Viktigt med konsekvenser och ett tydliggörande av vad som krävs av medborgarna. Marknadens incitament gör att "kunderna" upplever sig ha rätt. Kan påverka myndighetsutövare att stryka medhårs och låta sig utnyttjas för att slippa konflikt. En fara för likvärdigheten.

 • Skapad 2018-11-02 15:09
Jens
Jens Ranta
Svar till Maria Bengtsson Hurtig

Stort tack för återkopplingen. Det är väldigt positivt om styrdokumenten i än högre grad kan bidra till stöd för professionen. Jag är väldigt imponerad över lärarens lugn i den här situationen: bad eleven lämna klassrummet och när så inte skedde gick hon för att hämta biträdande rektor. Mycket viktigt att vara tydlig med vilket regelverk man lutar sig mot. Klargöra myndighetsutövningen.

 • Skapad 2018-11-02 16:58
Jens

Om Jens Ranta

Ombudsman och arbetsmiljöexpert. Det är dags att lärarna blir lyssnade på och att de sätts i förarsätet. Det är dags att skolledare och förskolechefer ges bra förutsättningar. And action!

Kan datortestande förklara förbättrade resultat?

Är det någon skillnad mellan att lösa PISA-testet med dator respektive penna och papper?

Är det någon skillnad mellan att lösa PISA-testet med dator respektive penna och papper?

2015 gjordes PISA testet helt och hållet med datorer istället för med papper och penna. Frågan är om det hade någon effekt på resultatet eller inte? Ett par forskare, Maria Rasmusson och Ulf Fredriksson, har grävt lite mer i de nordiska resultaten för att se eventuella effekter.

Deras studie presenterades på en konferens, som arrangerades av Nordiska ministerrådet, i Helsingfors för ett par veckor sedan och finns också publicerat i rapporten Northern Lights on TIMSS and PISA 2018.

Konferensen hade en del väldigt intressanta inlägg. Bland annat konstaterade Dirk Hastedt från IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) att Sverige har en mycket större utbildningsutmaning än Norge och Finland på grund av att våra elevkullar varierar mycket mer i storlek. Det är en aspekt som man bör komma ihåg när man jämför resultat. (Se bilden nedan.)


Elevkullsutvecklingen i skolår 8 i Sverige, Norge och Finland 1996-2015.

För att återgå till Fredrikssons och Rasmussons bidrag så visade de att framför allt elever i Sverige som tillbringar mycket tid framför datorer utanför skolan, var de som förbättrade sina resultat på läsdelen av Pisa mest 2015 jämfört med 2012. I de andra nordiska länderna är det inte alls lika tydligt vilka som presterade bättre.


Resultatskillnad i PISAs läsförståelsedel relaterat till daglig tid på internet. (Hämtad från Northern Lights on TIMSS and PISA.)

En del av studien som väcker många frågor är den där de tittar på hur många uppgifter eleverna löste av de uppgifter som var identiska 2012 och 2015. Tydligt är att eleverna i de nordiska länderna löste fler uppgifter, men långtifrån alltid korrekt. Det var klart färre frågor som inte blev besvarade eller som eleverna aldrig nådde till år 2015 jämfört med år 2012.

Detta väcker ju åter den fråga som diskuterades i samband med att PISA-resultatet för 2012 presenterades – spelar motivationen någon roll (ett par av uppsatserna i antologin behandlar just motivation). Då gjorde Skolverket en granskning av just hur mycket motivationen skulle kunna förklara av tappet, och kom fram till att minskning av motivationen endast kunde förklara en liten del. Men även om så är fallet kan ju den faktiska motivationen bli högre när datorn allt eftersom man svarar presenterar nya uppgifter, istället för att man själv ska bläddra i provhäftet.

Skillnad mellan olika slags uppgifter

Det allra intressantaste är dock skillnaden elevernas resultat mellan 2012 och 2015 på olika slags uppgifter. PISA-uppgifterna kan delas in tre olika slags uppgifter: reflektera och utvärdera, leta upp och använd samt integrera och tolka. Det är, i alla de nordiska länderna, uppgifterna där det gäller att reflektera och utvärdera som eleverna presterar bättre på 2015 än 2012 (se bilden nedan).


Förändring i PISA-svar mellan 2012 och 2015 relativt olika uppgiftstyper. (Hämtad från Northern Lights on TIMSS and PISA.)

Reflektera och utvärdera kräver i högre grad ett längre textsvar än de andra uppgifterna. En möjlig förklaring är att elever med en hög datorvana (dessa klarade sig som sagt generellt, men framför allt i Sverige, bättre) helt enkelt har lättare att skriva långa texter på dator än med papper och penna.

Och är det förklaringen kanske det vare sig är dålig läsförmåga eller oförmåga att dra slutsatser som förklarar dippen 2012 för Sveriges del – utan att elever med stor datorvana både har läsförmåga och förmåga att dra slutsatser, de är bara ovana att skriva med papper och penna.

Så den riktiga slutsatsen är kanske att man ska behandla resultaten från alla undersökningar med viss skepticism. Det kan finnas helt andra förklaringar till resultatförändringar än de man tror.Skapa rättvisa mellan kommunerna

Olika kommuner har, bland annat på grund av socioekonomi, olika förutsättningar att bedriva skolverksamhet. Detta måste det kommunala utjämningssystemet beakta.

Olika kommuner har, bland annat på grund av socioekonomi, olika förutsättningar att bedriva skolverksamhet. Detta måste det kommunala utjämningssystemet beakta.

Det kommunala utjämningsystemet är ofta debatterat, inte minst eftersom det uppdateras med viss regelbundenhet. Vissa anser att det är helt fel att ha någon kommunal utjämning, medan andra anser att systemet omfördelar för lite eller efter fel kriterier. Lärarförbundet är mer på den senare linjen.

Vi anser att det behövs en kommunal utjämning för att möjliggöra för alla kommuner att driva verksamhet och att kostnadsutjämningen har varit felkonstruerad, så tillvida att den inte har beaktat socioekonomiska förutsättningar utan, när det gäller skola och förskola, haft fokus på antalet barn. Till vår glädje föreslår nu utredaren Håkan Sörman i Kostnadsutjämningsutredningen att socioekonomi ska beaktas när det gäller förskola och vuxenutbildning. När det gäller grundskolan avstår han från att lägga ett sådant förslag eftersom statens likvärdighetsbidrag fyller samma funktion.

Frågan är dock vad detta betyder för skolan i praktiken? Ett sätt är att se till hur kommuns kostnader för en viss verksamhet förhåller sig till referenskostnaden (ett sätt att göra kommunala kostnader jämförbara med varandra, se nedan) för samma verksamhet (motsvarande uträkning för totalkostnaden för utbildning per kommun gjorde vi här) och hur denna kvot är relaterad till något värde som mäter skolutmaningen för en kommun.

Numera tas det fram ett index över hur stor utbildningsutmaning varje huvudman har (finns hos Skolverket under rubriken Stöd för att ta fram en plan), som går att använda till det. Indexets genomsnitt är satt till 100 och en kommun som har lägre värde än 100 har en mindre utbildningsutmaning än genomsnittet och ju lägre tal desto mindre utmaning; för kommuner över 100 är det det omvända som gäller.

Här nedan kommer jag av två skäl använda det preliminära indexet som togs fram av Skolkommissionen för år 2016; det ena är att jag tittar på kostnaderna för åren 2016 och 2017 och det andra att detta är ett värde för alla elever som bor i kommunen, inte bara för dem som går hos den kommunala huvudmannen.

Om vi börjar med grundskolans kostnader delat med grundskolans referenskostnad relativt likvärdighetsindexet så får vi fram denna graf för de två åren:


Varje prick är en kommun där de blå prickarna är 2016 års värden och de orange 2017 års. För båda åren gäller att det finns ett samband mellan likvärdighetsindexet och hur mycket en kommun lägger på skolan, ett samband som är klart starkare år 2017 än 2016. De statliga likvärdighetspengarna började komma höstterminen 2017 och tydligt är att det fick effekt genast – resurserna till grundskolan i socioekonomiskt svaga kommuner växer mer mellan de två åren än vad de gör i socioekonomiskt starkare kommuner.

Likvärdighetsbidraget fungerar

Vi kan alltså konstatera att kommuner med större socioekonomisk utmaning lägger mer pengar relativt sin referenskostnad än andra kommuner och att detta har förstärkts mellan åren 2016 och 2017 – avsikten med det statliga likvärdighetsbidraget har alltså uppfyllts.

Det bör därför finnas kvar, i en eller annan form: Endera i sin nuvarande som ett riktat statsbidrag eller om man vill avskaffa det (som delar av oppositionen vill) genom att det förs in kostnadsutjämningen istället.

Om vi istället riktar blicken mot förskola, fritidshem och gymnasieskola blir bilden en helt annan. Först och främst sker det ingen förändring mellan åren, utan bilden för de tre verksamheterna är densamma för bägge åren. Därför har jag valt att visa allra tre verksamheternas bild bara för året 2016.


För alla tre områdena är det väldigt lite som händer när likvärdighetsindexet ökar, samtidigt som spridningen mellan punkterna är väldigt stor.

Om det är något område där det kan finnas en större satsning i kommuner med större skolutmaning så är det för gymnasieskolan. Men det är både en modest ökning och genomsnittslinjen förklarar väldigt lite av skillnaden mellan kommunerna. För både fritidshem och förskola kan man konstatera att det inte föreligger någon som helst större satsning i kommuner med större socioekonomisk utmaning än i kommuner med mindre socioekonomisk utmaning.

Ju tidigare resurser sätts in desto bättre

När man ser detta – och samtidigt vet att resurser är extra viktiga för barn med större socioekonomisk utmaning än andra barn och att, enligt nobelpristagaren James J. Heckman, ju tidigare resurserna sätts in desto bättre är det – är det svårt att inte förvånas över att politiker inte har tagit tag i denna fråga ännu.

Med en smart omfördelning genom kostnadsutjämningen skulle resurserna till de barn som går i fritidshem och förskola i socioekonomiskt utsatta kommuner kunna öka och dessa barn få en klart bättre start på sin skolgång. Därför är Håkan Sörmans förslag om att socioekonomiska komponenter bör in i kostnadsutjämningen för dessa verksamheter ett förslag i rätt riktning, som skapar större rättvisa mellan kommunerna.

Detta är också något som Lärarförbundet har drivit en längre period, till exempel i samband med att kravet på att kommuner ska fördela resurserna socioekonomiskt fördes in skollagen och i det arbete som Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand gjorde i Skolkommissionen. Ett arbete som ledde fram till det likvärdighetsbidrag som idag finns i för grundskolan och som vi kan se har haft effekt genast.

Not referenskostnad

För grundskolan beaktas när referenskostnaden tas fram andel 7–15-åringar i kommunen, andel barn med utländska bakgrund samt beräknade merkostnader för skolskjuts och små skolor. Dessutom beaktas löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. För de andra tre områdena ser det ut på motsvarande sätt.

Fejkade grupper i förskolan?

Statistiken tyder på att förskoleavdelningar beräknas på olika sätt i olika kommuner.

Statistiken tyder på att förskoleavdelningar beräknas på olika sätt i olika kommuner.

I början av oktober fram till 1 november ska huvudmännen rapportera hur många inskrivna barn det finns per avdelning i förskolan. Men hur definierar huvudmännen en avdelning? På den frågan finns det många olika svar i olika kommuner.

När huvudmännen, kommunala som fristående, ska rapportera in hur stora barngrupperna är så är Skolverkets definition inskrivna barn per avdelning. I början av oktober skickar SCB ut inloggningsuppgifter för inrapportering av hur många inskrivna barn det finns per avdelning. Huvudmännen ska svara innan 1 november.

Inskrivna barn per avdelning låter ju som en enkel definition, eller? Visst slipper vi diskussionen om hur många barn som vistas där samtidigt, eller att föräldraledigas och arbetssökandes barn går på förskolan 15 timmar och räknas som ”halva” barn osv. Men hur definierar huvudmännen en avdelning? På den frågan finns det många olika svar i olika kommuner.

Det har dessutom funnits ett riktat statsbidrag för att minska storleken på barngrupperna. Bra och nödvändigt för att göra något åt ett av de största arbetsmiljöproblemen i förskolan har Lärarförbundet hävdat men uppfinningsrikedomen har på sina håll varit alltför stor.

En förtroendevald i Lärarförbundet Kungsbacka berättade om att Kungsbacka kommun gör 3 avdelningar av 2 utan att göra några anpassningar av lokalerna. Den personalförstärkning som görs är endast avlösare som avlöser på flera ställen när planering ska genomföras. Ingen ökning av förskollärartätheten eller antalet barn per personal är oförändrat. Kontentan är att arbetsbelastningen är oförändrat hög men antalet barn har i statistiken sjunkit från 18,6 2015 till 11,6 2016. Det ser snyggt ut på pappret men medlemmar känner inte igen sig.

Att tänja på begreppet avdelning har tagit en helt annan vändning i Linköping. Där har en personal med en trygghetsgrupp med ca 6 barn blivit en avdelning som rapporterats in till Skolverket. Det ser också snyggt ut på pappret, lite för snyggt?

2015 hade Linköping 18,2 barn/avdelning enligt Skolverkets statistik. 2016 hade siffran ändrats till 9,3 barn/avdelning. Samtidigt hade antalet barn/årsarbetare sjunkit från 5,3 till 5,0. Mer siffror från Linköping som retar nyfikenheten är antalet avdelningar i Linköpings förskolor. 2015 fanns 428 avdelningar, 2016 fanns 839 avdelningar och 2017 steg antalet till 1033! Babyboom? Enorm inflyttning? Nej, den lilla trygghetsgruppen som en personal ansvarar för blev i statistiken en avdelning. Det här är statistik som politiker studerar innan beslut fattas och i Linköping visade den missvisande statistiken att det fanns utrymme för att utöka vistelsetiden för föräldraledigas och arbetssökandes barn. Det politiker såg var att barngrupperna var så små!

Denna godtycklighet skapar inte en rättvisande bild som medlemmar känner igen sig i. Beräkning av statsbidrag och politiska beslut måste kunna luta sig mot tillförlitliga, rättvisande och jämförbara siffror. Därför måste Skolverket tydligare definiera vad en avdelning är.

En uppmaning till avdelningarna att föra upp frågan om inrapportering i samverkan eller MBL och att Lärarförbundet är delaktiga i hur det rapporteras. Lärarförbundets förtroendevalda kan verkligheten och har daglig kontakt med medlemmar därför är det så viktigt att inrapporteringen granskas ytterligare en gång, genom Lärarförbundets ögon.

Kommentarer:

Felicia
Felicia Karlsson

Stämmer alldeles för bra! Vi har många delar under dagen över 10 upp mot 15 barn själv fast de ska låta som vi inte har mer än 7-8 per person under en dag!

 • Skapad 2018-10-31 21:34
Elisabet
Elisabet Mossberg
Svar till Felicia Karlsson

Hej Felicia!
Det är sådana här scenarion jag vill visa på orimligheten. Jag hoppas att du har kontaktat Lärarförbundet eller din fackliga organisation.
Hur du än gör med den saken så hoppas jag att ni kan få konstruktiva diskussioner på din arbetsplats och hos huvudmannen.
Elisabet Mossberg

 • Skapad 2018-11-05 09:05
Elisabet

Om Elisabet Mossberg

Ombudsman med arbetsmiljöinriktning på enheten för avtal och juridik.

Anonym
Anonym

Barnantalet i grupperna är lika många som tidigare!
Kungsbacka är en kommun som med samma antal barn och personal som tidigare rapporterar om färre barn i grupperna.

 • Skapad 2018-10-31 21:22
Elisabet
Elisabet Mossberg
Svar till Anonym

Hej!
Det är ungefär de rapporterna jag har fått av lokala fackliga också.
Det blir konstigt om inte förskollärare i verksamheten känner igen sig i siffrorna.
Elisabet Mossberg

 • Skapad 2018-11-05 09:10
Elisabet

Om Elisabet Mossberg

Ombudsman med arbetsmiljöinriktning på enheten för avtal och juridik.

Cecilia
Cecilia Karlsson

Låt göra en inrapportering i mars-april också. Det är oftast under hösten det är bra barnantal i barngrupperna. Överinskrivningar sker efter årsskiftet.

 • Skapad 2018-10-31 17:25
Elisabet
Elisabet Mossberg
Svar till Cecilia Karlsson

Det är ett fenomen som jag har stött på många gånger.
Jag antar att tidpunkten är vald så att det ska passa olika processer. Detta är en statistik på nationell nivå men det finns inget som hindrar att huvudmannen gör flera mätningar för att ta reda på mer specifik fakta.
Elisabet Mossberg

 • Skapad 2018-11-05 09:08
Elisabet

Om Elisabet Mossberg

Ombudsman med arbetsmiljöinriktning på enheten för avtal och juridik.

Vad förklarar den ökade behörigheten?

När man jämför resultat mellan åren måste man beakta sammansättningsförändringarna, annars kan man dra fel slutsatser.

När man jämför resultat mellan åren måste man beakta sammansättningsförändringarna, annars kan man dra fel slutsatser.

Härom veckan presenterades grundskolans betygsresultat från i somras. Allt större andel blir behöriga till gymnasieskolan. Det är glädjande, men frågan är hur mycket resultatförändringen säger.

Förra året skrev jag ett inlägg om att det mest var sammansättningsförändringarna som förklarade de sjunkande resultaten, där jag i slutet konstaterade att jag var ”övertygad om att totalresultaten kommer att stiga de kommande åren” på grund av att sammansättningsförändringarna skulle gå åt andra hållet. Och så är det så klart.

Nu ska man inte tolka det här som att det inte spelar roll vad som görs i klassrummen varje dag eller att vi inte bör satsa på alla elever och se till att fler når målen. Det ska vi självfallet göra. Det är genom en bra skola för varje elev som vi kommer kunna nå högre resultat och se fler elever klara kunskapskraven. Lärarnas jobb är fortfarande det viktigaste för vad som händer i skolan.

Låt oss glädjas

Så låt oss glädjas att det går åt rätt håll med resultaten, men inte glömma de strukturella förklaringar som förklarar en hel del. Nu tänker jag visa varför:

I förra årets inlägg grävde jag fram uppgifter om resultat för olika delgrupper under de senaste åren och satte resultaten i relation till andel av eleverna i de olika delgrupperna. Slutsatsen var att väldigt mycket av de sjunkande resultaten förklaras av att andelen nyanlända och andelen med okänd bakgrund vuxit kraftigt, snarare än att någon grupp i sig fått kraftigt försämrade resultat.

I årets PM har Skolverket detta diagram, som visar hur olika grupper klarat sig olika år:För de som är födda i Sverige och de som invandrat före skolstart är behörigheten relativt konstant över åren, och eftersom dessa normalt är omkring 90 procent av eleverna står det rätt klart att så stora förändringar som vi sett över tid inte kan förklaras av enbart resultatförändringarna (2013 och 2014 låg behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram på cirka 87 procent, vilket sjönk till drygt 82 procent år 2017).

Anledningen är i stället det som brukar kallas för sammansättningsförändringen, alltså hur stora de ingående grupperna är i förhållande till varandra. Det blir tydligt när vi ser till andelen som var född utomlands (inklusive okänd bakgrund) de olika åren: 2013 och 2014 var den strax över tio procent, men 2017 hade andelen stigit till 18 procent. När jag uppskattar andelarna i Skolverkets PM i år (se bilden nedan) så har andelen född utomlands sjunkit till 15,6 procent.Det är, enligt Skolverkets PM, 5,8 procent som är nyinvandrade och 1,6 procent som har okänd bakgrund som slutade i år 9 i år. Förra året var samma siffror 5,7 procent respektive 3,6 procent. Bara den förändringen lär påverka resultaten kraftigt.

I år var det 84,4 procent som blev behöriga till ett nationellt program, förra året var det 82,5 procent. Det är en ökning med 1,9 procentenheter, vilket är mycket. Men om vi räknar om förra årets resultat per varje delgrupp med årets storlekar på delgrupperna så skulle det årets snitt varit 83,9 procentenheter (finns viss osäkerhet i siffrorna, eftersom jag uppskattat vissa gruppers storlek). En stor del av förbättringen kan alltså förklaras av sammansättningsförändringen.

Sammansättningsförändringar spelar roll

En slutsats är i varje fall klar: Sammansättningsförändringarna spelar roll för resultaten, inte minst år när olika delgruppers andelar förändras så kraftigt som de senaste åren. Det måste man komma ihåg när man granskar resultatutvecklingen mellan åren.


Arbetet i skolan pågår oavsett vem som tar vem i riksdagen

Foto: Melker Dahlstrand

Foto: Melker Dahlstrand

​Valet är över men vem som kommer ta vem i riksdagen är fortfarande skrivit i stjärnorna. Men oavsett hur det blir så pågår flera skolpolitiska utredningar som kan spela stor roll framöver. Lärarförbundets samhällspolitiska chef Malin Tufvesson belyser här de viktigaste.

I riksdagen och i många kommuner är det parlamentariska läget oklart. Var det slutar får framtiden utvisa men oavsett så måste de politiska partierna samarbeta i skolfrågorna. Skolan är i stort behov av att det skapas en stabil skolpolitik – enbart då kan skolan styras långsiktigt och med stabilitet.

Inom skolans område pågår ett antal statliga utredningar och det finns några frågor som ligger och väntar på att bli omhändertagna av en utbildningsminister. Jag tänkte lyfta några av de viktigaste.


Kursplaner och betyg

Skolverket arbetar med en kursplanerevidering för grundskolan och kommer att titta på kunskapskrav, uttrycken för kunskaperna och det centrala innehållet. Det är en revidering som är viktig för att lärares uppdrag ska kunna begränsas. Arbetet ska ske i samverkan med forskare och professionen och i oktober ska en enkät som ger möjlighet till att ge input lanseras. Ta chansen och kom med åsikter! Mer information finns hos Skolverket.

Det pågår också en betygsutredning som ska titta på hur ämnesbetyg ska kunna införas i gymnasieskolan samt om och hur kompensatoriska inslag kan införas i betygssystemet. Det här är en utredning som kommer kunna föreslå en hel del förändringar som kommer påverka alla betygssättande lärare. Utredningen arbetar aktivt med att hämta in lärarsynpunkter och gör det via en facebooksida. Du hittar den här: https://www.facebook.com/betygsutredningen2018/ Utredningen pågår till november 2019.


Skolval, styrning och finansiering

I somras tillsattes en utredning som kan få stor påverkan på skolsystemet. Utredningen ska föreslå åtgärder som kan minska skolsegregationen och utreda frågan om hur elevers önskemål om skolplacering ska fungera framöver. Utredningen ska också föreslå åtgärder som kan förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Det här är en viktig utredning som kan leda till åtgärder som gör att likvärdigheten i skolan ökar. Men det kommer också kräva att politiker från alla politiska partier vågar ta hand om utredningens förslag och göra förändringar som kanske inte är de enkla lösningarna.

Gymnasieskolans styrning ska se över. Utredaren ska föreslå en modell för hur gymnasieskolan kan planeras och dimensioneras regionalt och hur finansieringen ska utvecklas. Utredningen ska pågå fram till februari 2020. Det här är en utredning som kan komma med förslag som kräver en del förändringar och som förhoppningsvis gör att resursfördelningen förändras. Skolpengen behöver viktas inte bara efter program utan även efter elevernas förkunskaper. Samma program på olika skolor kan behöva olika resurser beroende på vilka förkunskaper eleverna har med sig.


Fritidshem och modersmål

Precis före valet tillsattes en utredning om fritidshem. Utredningen ska titta på likvärdighet och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Det här en viktig utredning då det verkligen krävs åtgärder för att komma tillrätta med de växande elevgrupperna och den sjunkande lärartätheten på fritidshemmen.

Det pågår även en utredning om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Utredningen ska kartlägga tillgången till och deltagandet i modersmålsundervisning och studiehandledning i modersmål i grundskolan, vilket är viktigt för att alla elever ska få det stöd som de behöver. Utredningen ska också analysera hur modersmålsstudier och studiehandledning på modersmål förbättrar elevens resultat i skolan. Det här en utredning som pågår året ut och som är en viktig pusselbit för den framtida utvecklingen av modersmål i skolan. Parallellt med denna utredning måste det börjas dra i en mängd olika frågor kopplat till modersmålslärarna som nyckelspelare i ett flerspråkigt Sverige. Lisa Heino bloggade om det på utredarbloggen för ett tag sedan.


Professionsprogram

På utbildningsdepartementet ligger förslag från Nationella samlingsutredningen och väntar. I den utredningen finns förslag om hur ett professionsprogram för lärare och skolledare skulle kunna införas. De förslagen är viktiga för att säkerställa att lärare få möjlighet till kompetensutveckling och utveckling under hela yrkeslivet. I utredningens förslag finns också förslag om att skollagen ska förtydligas gällande att huvudmannen ska se till att skolledare har goda förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Det är ett förtydligande av lagen som är viktigt att få på plats.


Men vem tar vem?

Det är tydligt att oavsett vem som kommer ta vem i riksdagen så pågår ett aktivt arbete i utredningar som kan leda till förändringar som kan öka likvärdigheten, resurserna och läraruppdragets innehåll på olika sätt. Och den kloka politikern ser till att dessa utredningar verkligen får arbeta igenom sina frågor. För förhoppningsvis kan de leda till att den svenska skolan får bättre förutsättningar. Men oavsett vem som tar vem så pågår det ett makalöst arbete i landets skolor varje dag, varje timme och varje minut. Och det arbetet får det inte på något sätt ruckas på oavsett vem som tar vem. För det är där samhällets framtid byggs på riktigt.


PS. Vill du fördjupa dig mer i valresultatet så har 80 forskare analyserat valet ur flera olika aspekter och samlat det under paraplyet Snabbtänkt. Du hittar deras arbete här.

Det går att bygga ut lärarutbildningen med bibehållet söktryck

Trots att antalet unga vuxna sjunkit de senaste åren har söktrycket till lärarutbildningarna fortsatt att gå upp nästan varje år sedan starten för den nya lärarutbildningen 2011. Snart vänder demografin och det kommer att bli fler som kan söka sig till högre utbildning och lärarutbildning.

SCB:s senaste prognos om lärarbristen i Sverige visar att det kommer råda brist på 79 000 lärare år 2035. Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) behövs det därför 8 000 fler nyexaminerade lärare varje år för att täcka behovet. Det är dock lättare sagt än gjort, för det måste också finnas de som söker till lärarutbildningarna. Dessutom finns det i debatten om att stärka läraryrkets attraktivitet även en önskan att öka söktrycket till utbildningen (definierat som antalet behöriga förstahandssökande per antagen). Det finns dock en inneboende motsättning i att sträva efter allt fler lärarstudenter, ökat söktryck och högre antagningskrav samtidigt. Risken är att en utbyggnad leder till att fler tas in som saknar möjlighet att ta sig igenom lärarutbildningen.

Mediabilden av söktrycket till lärarutbildningen är dock onödigt mörk. Det är endast ett fåtal lärosäten som har program som inte går att fylla. Såväl dimensionering som söktryck varierar mellan olika lärarutbildningar, mellan 1,2 och 1,9 förstahandssökande per plats. Så för vissa program är det möjligt att bygga ut antal platser, de har helt enkelt tillräckligt med kvalificerade reserver redan idag.

Söktrycket till lärarutbildningen är inte heller givet, det går att påverka. Dels påverkas söktrycket av lärarutbildningens egen attraktivitet, men det kan även handla om nya modeller för studiemedel (exempelvis det högre studiebidraget för KPU) eller bilden av kvalitet på utbildningen. Men framför allt påverkas söktrycket av läraryrkets attraktivitet, det är därför en god löneutveckling och goda arbetsvillkor är centrala för att mildra lärarbristen.

Men möjligheterna att bygga ut lärarutbildningen behöver också ta hänsyn till underliggande demografiska och ekonomiska trender. Därför behöver vi följa hur söktrycket utvecklats över tid. I diagrammet nedan från BP 2018 redovisas utvecklingen av antalet behöriga förstahandssökande, antalet antagna och söktrycket till lärarutbildningarna för perioden 2011–2016, dvs sen den nya lärarutbildningen introducerades. Antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningarna ökade kraftigt efter att de nya lärar- och förskollärarexamina infördes 2011, vilket möjliggjort en utbyggnad. Trots utbyggnaden har söktrycket till utbildningarna ökat något sedan 2011. Höstterminen 2016 var söktrycket 1,5 behörig förstahandssökande per antagen. Motsvarande siffra höstterminen 2011 var 1,2. De två senaste åren har programmen byggts ut något samtidigt som vi kan se en mindre minskning av antalet sökande (särskilt till förskollärarprogrammet), vilket inneburit ett något lägre söktryck.

Diagram 1. Antal behöriga förstahandssökande, antagna och söktryck till yrkesexamensprogrammen inom pedagogik och lärarutbildning, hösttermin. Källa BP2018 [1]

Det finns dock ytterligare en komponent att ta hänsyn till när det gäller möjligheten att bygga ut lärarutbildningarna, och det är den demografiska utvecklingen. Ju större åldersgruppen unga vuxna är, desto fler finns det att rekrytera till lärarutbildningen. I diagrammet nedan så kan vi se att åldersgruppen 19-24 har minskat stadigt sen 2012. Det är därför positivt och hoppingivande att söktrycket till lärarutbildningen trots det har gått upp under nästan hela denna period. Lärarutbildningen har alltså blivit betydligt attraktivare under denna tid, även jämfört med övriga utbildningar och karriärval för denna åldersgrupp.

Om antalet unga vuxna skulle minska de närmaste åren skulle det på sikt vara svårt att upprätthålla söktrycket. Lyckligtvis har vi i stort sett nått botten, nu vänder det. I SCBs prognos av befolkningsutvecklingen kan vi se att antalet unga vuxna (i det här fallet åldern 19-24) ökar många år fram i tiden. Statistiken visar att botten nås år 2020 och att det sedan blir en ihållande ökning, i varje fall fram till år 2030. Som lägst kommer det att vara 693 000 individer i åldern 19-24. Det kommer sen att stiga med mer än 100 000 individer fram till år 2030, alltså en ökning med mer än tio procent. Allt annat lika betyder det att 1500 fler studenter än idag kan antas till lärarutbildningar.

Diagram 2. Antalet individer i åldern 19-24 åren 2011-2030. Källa SCB (egna beräkningar)


Ytterligare en faktor som tillkommer och som kan vara en delförklaring till att antalet sökande till lärarutbildningen minskat de senaste åren är konjunkturläget. Enligt Konjunkturinstitutetkulminerar den rådande högkonjunkturen i Sverige i år. Det spelar roll för utvecklingen av söktrycket eftersom forskning visar på att det finns ett tydligt samband mellan efterfrågan på högre utbildning och konjunktur i Sverige, ju bättre konjunkturen är desto färre söker sig till högre utbildning. Den kommande lågkonjunkturen som förutspås av KI kommer alltså att addera på effekten av att kullarna unga vuxna växer.

Det finns alltså goda möjligheter att bygga ut lärarutbildningen från 2020 utan att behöva riskera att söktrycket sjunker. Det är svårt att bedöma hur många platser det kan handla om men enbart den demografiska utvecklingen bör innebära att det går att bygga ut lärarutbildningen med samma proportion vilket skulle innebära ca 1500 platser. Det är på intet sätt tillräckligt med tanke på den stora och ökande lärarbristen, utan det krävs fler reformer för att öka lärarutbildningens och läraryrkets attraktivitet. Men det visar att vi redan nu kan börja planera för en väldigt välbehövlig utbyggnad.1. Anm.: Avser totalt antal sökande och antagna till yrkesexamensprogram inom pedagogik och lärarutbildning (folkhögskollärarexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, yrkeslärarexamen, ämneslärarexamen och lärarexamen). Söktryck definieras som antal behöriga förstahandssökande per antagen och visas på sekundäraxeln. Antagen motsvarar inte faktiska nybörjare utan de som erbjudits en utbildningsplats.


Siffrorna visar sjunkande sjuktal, men blir vi friskare?

Försäkringskassan har publicerat nya siffror på hur sjukskrivningarna har utvecklats sista året. Glädjande nog visas en fortsatt nedåtgående trend från förra året. Det gäller arbetsmarknaden som helhet men också för de som arbetar inom skola och förskola.

Senaste åren har sjukdomarna inom psykisk ohälsa och de diagnoser som ingår varit i fokus, då vi ser att det är där lärare och skolledare är mest drabbade. I diagnosgruppen ”Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar” ingår ex posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning, reaktion på svår stress, utmattningssyndrom, förstämningssyndrom, m fl.

Antal sjukskrivna har fluktuerat över tid, ofta följs lågkonjunktur och sjuktal åt.

Sjuktal bild 1 utredarbloggen

I diagrammet ovan där vi ser pågående sjukfall inom psykiska sjukdomar, för samtliga på arbetsmarknaden, så syns det tydligt att nivån på antal pågående sjukfall var låga 2010 medan det 2016 låg på en rekordhög nivå (alla siffror är tagna från kvartal 2 varje år).

Tittar vi på hela arbetsmarknaden så följer även den en nedåtgående trend när det gäller antal startade sjukfall per 1000 anställda:

Sjuktal bild 2 utredarbloggen


Tittar vi specifikt på gruppen inom bransch utbildning* så ser vi att det följer samma mönster. Tyvärr har vi ännu inte tillgång till de sammanställda siffrorna för 2018 utan de sträcker sig fram till 2017, eftersom man här tittar på helår.

Sjuktal bild 3 utredarbloggen


Men har vi då blivit friskare inom skolans värld?

En relevant fråga att ställa sig blir då: blir vi friskare? Statistiken visar ju tydligt på att sjuktalen inom förskola och skola fortsatt är höga även om de har börjat att sjunka något.

Försäkringskassan beskriver i sin rapport ”Sjukfrånvaron på svensk arbetsmarknad” (maj 2018) den ökade risken för sjukskrivning för bland annat verksamma inom förskolan. I rapporten påpekas det också: ”De stora yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg bidrar genom sin storlek betydligt mer till utgifterna inom sjukförsäkringen”. Är det en uppmaning till arbetsgivarna att ta sitt ansvar när det gäller kostnaderna för sjukförsäkringen? Borde inte myndigheter kunna göra gemensam sak i en sådan viktig fråga som individers hälsa, istället för att påpeka att kostnaderna för sjukförsäkringen är för höga? För vem finns våra myndigheter? De är ju satta att tillvarata medborgares rättigheter utifrån socialförsäkringsbalkens lagparagrafer!

Borde det inte istället vara så att vi gemensamt uppmanar huvudmän att följa arbetsmiljölagen och se till att ingen blir sjuk av arbetet? Att myndigheter i den här frågan gör gemensam sak? Att uppmana huvudmän att se till att rektorer får förutsättningar för sin verksamhet, både för att bedriva en verksamhet med kvalitét och en frisk arbetsplats?

Många frågor blir det och under tiden så fortsätter lärare och skolledare att ha hög arbetsbelastning och därmed riskerar sjukskrivning. Aldrig har det varit så viktigt som nu att se över sitt schema och vara noga med att paus och rast ryms inom arbetstiden.

Vad säger forskningen?

Forskning visar tydligt på hur viktigt det är med återhämtning, även under arbetsdagen. Vi blir mindre effektiva om vi inte respekterar kroppens behov av återhämtning. Mats Hagberg, professor i arbetsmedicin, har tillsammans med kollegor från Göteborgs universitet genomfört en studie som omfattar 3534 män och 4115 kvinnor, som två år efter sjukfrånvaron fick besvara ett antal frågor kring möjlighet att ta paus och rast och därmed få den återhämtning som behövs under arbetsdagen men även hur man sov och om vilan mellan arbetsdagarna var tillräcklig. I studien förklarar han att skillnaden i män och kvinnors sjukfrånvaro till 60 % består av brist på återhämtning i arbetet. Studien publicerades i den engelskspråkiga vetenskapliga tidskriften Plos One i juli 2017.

Så se över ditt schema! Finns det utrymme för rast och paus? Om inte, prata med din chef! Att godta svar som ”rast och paus kan du ta om verksamheten tillåter” är inte ett alternativ! Sådana svar kan endast ges i särskilda fall, vid plötslig sjukdom eller annan plötslig händelse som inte har kunnat planeras i förväg. Inte användas som en möjlighet att i smyg skära ned på personal! För om organisationen är så tajt att du inte hinner ta ut rast och paus, då har verksamheten inte organiserats utifrån de lagkrav som finns, både i Arbetsmiljölagen, i föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö och sist men inte minst; Arbetstidslagen.

Vem ska jobba i Sveriges förskolor och skolor?

Om arbetsmiljön på våra arbetsplatser riskerar att göra oss sjuka, vem ska då ta hand om Sveriges framtid? För det är ju just det som våra barn och elever är: Sveriges framtid! De förtjänar en förskola och en skola av bästa kvalitét! För att kunna ge det behöver vi förutsättningar och en av dessa förutsättningar är just en arbetsmiljö som inte gör oss sjuka!

Om jag är nöjd med en nedåtgående trend i sjuktalen? Det blir jag först när det är bevisat att det beror på att vi är friskare (inte på ökade andel avslag på sjukpenning) och när rektorer har fått förutsättningar för en verksamhet där ingen riskerar att bli sjuk p g a för hög arbetsbelastning!

*Sedan 2014 har Försäkringskassan övergått till att sammanställa sjuktal utifrån bransch istället för yrkeskategori som tidigare.