Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Vårdnadshavare dömd för hot mot tjänsteman efter att ha hotat en lärare

Vårdnadshavare dömd för hot mot tjänsteman – bra och tydlig dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge. En vårdnadshavare hotade en lärare i sin myndighetsutövning via mejl och sms efter beslut av läraren - med stöd av biträdande rektor - att en ordningsstörande elev fick lämna klassrummet.

Bakgrund

En elev störde ordningen i klassrummet, bland annat genom att kasta föremål. Läraren ville att eleven skulle lämna klassrummet. Eleven vägrade, varpå läraren vände sig till biträdande rektor för att få hjälp med att få den ordningsstörande eleven att lämna klassrummet. Beslut fattades om att så skulle ske. Vårdnadshavaren skickade sedan sms och mejl till läraren och riktade hot mot denne.

Myndighetsutövning eller inte?

En lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det regleras i 5 kap. 6 § första stycket i skollagen (2010:800). Som både tingsrätten och hovrätten anför finns det ingen uttömmande lista över de åtgärder som kan komma att vidtas, vilket bl.a. framgår av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 680 f).

Var då lärarens tillkallande av biträdande rektor att betrakta som myndighetsutövning?

Ja. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten, nämligen att det faktum att läraren med stöd av ovan nämnda bestämmelse agerade mot det ordningsstörande beteendet genom att tillkalla biträdande rektor och bestämma att eleven skulle lämna klassrummet.

Hot mot tjänsteman?

Utgjorde då de meddelanden via mejl och sms som vårdnadshavaren hot mot tjänsteman?

Ja. Hovrätten, precis som tingsrätten, kom fram till slutsatsen att meddelandena skickades som en reaktion på de åtgärder som läraren gjort inom ramen för sin myndighetsutövning och att de skickades i syfte att påverka myndighetsutövningen. För att skyddet i 17 kap. Brottsbalken ska kunna vara aktuellt krävs det att hotet står i samband med myndighetsutövning. Skyddet är alltså inte kopplat till någon särskild ställning eller yrke utan helt enkelt till den som blir hotad utifrån att ha utövat myndighet.

Påföljder för vårdnadshavaren

Vårdnadshavaren dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Vederbörande ska även betala skadestånd till läraren och en avgift till brottsofferfonden. Hade vårdnadshavaren varit tidigare dömd för brott hade det kunnat bli aktuellt med att hon skulle ha fått påföljden fängelse, eftersom hot mot tjänsteman utgör ett brott av en sådan art att det föreligger en s.k. presumtion för att påföljden ska bestämmas till just fängelse.

Konsekvenser av detta?

Till att börja med vet vi inte i nuläget om domen kommer att överklagas och, om så blir fallet, om prövningstillstånd kommer att ges. Men här följer några relevanta punkter för dig som är lärare eller pedagog:

  • Lärare tillhör den krets av skyddade objekt som kan omfattas av bestämmelsen hot mot tjänsteman.
  • Beslut/faktiska åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter och som kommer till stånd och får rättsverkningar emot den enskilde är myndighetsutövning.
  • De åtgärder som en lärare vidtar inom ramen för sin tjänsteutövning är ytterst uttryck för samhällets maktbefogenheter.
  • Även en icke-behörig lärare kan i sin anställning ha samma ansvar och befogenheter som en behörig, vilket inkluderar att upprätthålla trygghet och studiero samt befogenhet att begränsa eleverna.
  • Försök att påverka åtgärder som vidtas inom ramen för myndighetsutövningen kan alltså leda till att gärningsperson döms för hot mot tjänsteman.

Att inte bli utsatt för hot mot tjänsteman borde vara en självklarhet 2018. Nu är det dags att vi alla kavlar upp ärmarna och bidrar till att lärare ges rätt förutsättningar!

Kommentarer:

Maria
Maria Bengtsson Hurtig

Intressant och viktigt. Både vård och skola har hamnat i en sits där medborgarna ibland slutat visa respekt för professionen. Viktigt med konsekvenser och ett tydliggörande av vad som krävs av medborgarna. Marknadens incitament gör att "kunderna" upplever sig ha rätt. Kan påverka myndighetsutövare att stryka medhårs och låta sig utnyttjas för att slippa konflikt. En fara för likvärdigheten.

  • Skapad 2018-11-02 15:09
Jens
Jens Ranta
Svar till Maria Bengtsson Hurtig

Stort tack för återkopplingen. Det är väldigt positivt om styrdokumenten i än högre grad kan bidra till stöd för professionen. Jag är väldigt imponerad över lärarens lugn i den här situationen: bad eleven lämna klassrummet och när så inte skedde gick hon för att hämta biträdande rektor. Mycket viktigt att vara tydlig med vilket regelverk man lutar sig mot. Klargöra myndighetsutövningen.

  • Skapad 2018-11-02 16:58
Jens

Om Jens Ranta

Ombudsman och arbetsmiljöexpert. Det är dags att lärarna blir lyssnade på och att de sätts i förarsätet. Det är dags att skolledare och förskolechefer ges bra förutsättningar. And action!

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar