Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Skyddsombud med fackligt stöd ger bäst arbetsmiljö

Svenskt Näringsliv har fel om regionala skyddsombud.

Svenskt Näringsliv har fel om regionala skyddsombud.

Svenskt Näringsliv kräver modernare regler kring skyddsombuden. En modernisering vore dock inte att kapa banden mellan fack och skyddsombud. Tvärtom är det när skyddsombudet har fackligt stöd som arbetsmiljön blir bäst, skriver våra gästbloggare Cyrene Martinsson Waern och Hans Flygare.

Med anledning av Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete”, där organisationen kräver vad den menar är moderna regler och roller vill Lärarförbundet förtydliga vår inställning.

Förslaget är inget annat än ett tydligt angrepp på den svenska partsmodellen. Svenskt Näringsliv gör här ett tydligt försök att försvaga fackets ställning genom att försöka särskilja skyddsombuden från sin fackliga organisation.

Vad som är det regionala skyddsombudets roll råder det ingen tvekan om. Det regionala skyddsombudet ska ha möjlighet att stärka arbetsmiljöarbetet på de arbetsplatser där det inte finns ett lokalt skyddsombud.

Svenskt Näringsliv borde se möjligheten till ett stärkt arbetsmiljöarbete

Svenskt Näringsliv borde, istället för att klaga över utredningens slutsatser (SOU 2017:24) om utökat tillträde för regionala skyddsombud, se möjligheten till ett stärkt arbetsmiljöarbete med de resurser som ett fackförbund faktiskt bidrar med (se vårt remissvar). Både i fråga om kunskaper inom arbetsmiljö men även de pengar som facken lägger ner på denna verksamhet utöver de bidrag som kommer från stat, i form av bl.a. utbildning till regionala skyddsombud.

Svenskt Näringsliv vill att arbetstagarna ska utse skyddsombud. Det görs i praktiken redan idag genom att kollegorna väljer en person som skyddsombud bland de fackligt anslutna som de har förtroende för och sedan utser fackförbundet denna person.

En friska arbetsplats är lönsam

Förslaget som Svenskt Näringsliv ger strider mot det som arbetsvetenskaplig forskning entydigt kommit fram till, vilket bekräftas av Kaj Frick, nämligen att ”skyddsombud med fackligt stöd ger den överlägset bästa arbetsmiljön”.

Att urvattna partsmodellen skulle urholka möjligheten att se arbetsmiljön från både arbetstagares och arbetsgivares sida och gemensamt hitta framkomliga vägar till friska arbetsplatser. En frisk arbetsplats är en lönsam arbetsplats!

Skulle ett skyddsombud utses utan koppling till ett fackförbund faller styrkan i att se arbetsmiljöarbetet ur ett partsförhållande och risken är att om arbetsgivaren inte ser positivt på ex en riskbedömning så blir det svårt för ett skyddsombud att faktiskt axla rollen som företrädare för arbetsmiljön. Dessutom kan även ett skyddsombud behöva stöd. Ett fackligt sådant.

För små företag - i vår värld oftast små personalkooperativ - ger tillgången till ett regionalt skyddsombud en unik möjlighet att få stöd i arbetsmiljöarbetet och dra nytta av de fackliga resurserna.

Ingen motsättning

I det finns det ingen motsättning till Svenskt Näringslivs vision om att arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbete som bör ske mellan chef och anställda. Det vill vi också, men när det skaver så behövs starka parter som kan tillgodose bägge parters behov och förutsättningar.

Det som är den stora frågan är att vi behöver stärka kunskapen om arbetsmiljö, se till att förutsättningarna för en bra samverkan finns, att skyddsombuden involveras tidigt i processen innan beslut fattas för att förebygga eventuella problem som kan uppstå samt att inte bara lösa akuta problem utan att arbeta förebyggande och främjande med arbetsmiljöfrågorna.

Frågan är om inte Svenskt Näringslivs inspel mer ska ses som ett anti-fackligt uttalande med avsikt att komma åt partsmodellen, än som ett seriöst förslag.

Även TCO har reagerat på Svenskt Näringslivs tankar. Här i Arbetsvärlden och här i ett blogginlägg av TCO:s utredare Ulrika Hagström.

Detta inlägg är ett gästinlägg av Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Cyrene Martinsson Waern och arbetsskade- och socialförsäkringsexpert Hans Flygare.

Frågor & Svar