Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Rehabilitering som fungerar

För första gången har en vetenskaplig studie av en rehabiliteringsmetod för patienter med diagnosen utmattningssyndrom visat på snabbare återgång i arbete. Det är Lärarförsäkringar som drivit ett forskningsprojekt tillsammans med Folksam och Karolinska institutet.

Utmattningssyndrom är den sjukdom som orsakat flest sjukskrivningsdagar under de senaste 20 åren och lärare är en hårt drabbad grupp.

Rehabilitering vid utmattningssyndrom

Många är de lärare som varit med på olika sorters rehabilitering men ingen rehabiliteringsinsats har ännu visat någon övertygande effekt. Därmed inte sagt att olika rehabiliteringsinsatser inte gett effekt för den enskilde, många har mått bättre. Men det som varit ifrågasatt är om rehabiliteringen verkligen lett till ökad återgång i arbete. Många gånger har fokus varit att lära sig hantera stress genom till exempel KBT och även tid att läka genom att vara borta från arbetet genom långa sjukskrivningar. Det som ofta missats är att ta tag i och åtgärda den arbetssituation som orsakat utmattningen. Detta har gjort att det många gånger inte gått att gå tillbaka till det arbete som en gång gjorde en sjuk.

Svårt att forska på

Det har varit svårt att studera vad som ger effekt på arbetsåtergång. Ett problem med att studera utmattningssyndrom är att få kontakt med de drabbade.

Lärarprojektet

Lärarförsäkringar, som ägs gemensamt av Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, har via sin sjukförsäkring haft uppgifter kring lärare som använt den. Det är ett unikt material där långtidssjuka med samma yrke kunnat vaskas fram. Givetvis under de stränga sekretessregler som gäller integritetskänsliga uppgifter.

Lärarförsäkringar har utifrån deras unika material drivit ett forskningsprojekt tillsammans med Folksam och Karolinska institutet kring rehabilitering av lärare med utmattningssyndrom

Snabbare återgång i arbete

Nyligen har resultaten av studien publicerats i Läkartidningen. Projektet är den första vetenskapliga studie som statistiskt säkerställt kunnat påvisa en snabbare återgång i arbete. Ett år efter avslutad behandling var deltagarnas genomsnittliga arbetsgrad 74 %, jämfört med 58 % för den kontrollgrupp som inte genomgått den speciella behandlingen.

Framgångsfaktorer

  • Att tillsammans med andra lärare åka iväg tre veckor till ett internat och lämna hem och arbete. På internatet finns tillgång till terapeuter med olika utbildning. Det ges också möjlighet till egen tid och friskvård av olika slag.
  • Tillsammans med andra lärare föra kollegiala samtal om de erfarenheter som deltagarna bär med sig och fokus på lösningar och behov, att prata med de som förstår hur det är att vara lärare
  • En aktiv uppföljning där deltagaren vid behov får stöd i relationen till sin arbetsgivare, chef och arbetskamrater

Hinder

Något som däremot stört rehabiliteringen är krångel med sjukpenningen. Försäkringskassan gör stelbenta bedömningar utifrån rehabiliteringskedjan och detta har för flera deltagare allvarligt stört rehabiliteringen

Bilden känns igen

De lärare som var med i projektet fick svara på en enkät om vad det var i arbetet som orsakat utmattningen. Elever i behov av stöd, mobbing och bråk mellan elever och de omfattande dokumentationskraven är några faktorer som lärarna lyfter fram. Detta känns igen från Lärarförbundets egna arbetsmiljöundersökningar och är centralt att komma till rätta med för alla lärare.

Den kollegiala dialogen

Ett kraftfullt verktyg och en av framgångsfaktorerna var den kollegiala dialogen.

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper har, i en studie på Linneuniversitetet, (länk) visat sig ge en lägre grad av utmattning, minskade depressiva symptom och ångest samt mindre krav/stress jämfört med en kontrollgrupp.

I studien på Linneuniversitetet var det medarbetare som var riskzonen för stressrelaterad ohälsa som bildade samtalsgrupper.

Borde bli en fortsättning

Som helhet är Lärarprojektet mycket intressant och jag hoppas det utvecklas och att det kan bli en möjligt att genomföra det i en större omfattning. Vinsterna för individen och ur ett ekonomiskt- och verksamhetsperspektiv för arbetsgivare och samhälle är uppenbara.

Lärarförbundets arbetsplatsdialog

Alla kan ha nytta av kollegiala samtal. Både för att identifiera och hitta lösningar på arbetsmiljöproblem och för att utveckla verksamheten.

Att lärare pratar med varandra om sitt arbete i strukturerade former är grunden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete ute på alla våra förskolor och skolor.

Lärarförbundet har därför utvecklat en lättanvänd arbetsdialog som kan vara en start på de kollegiala samtalen på arbetsplatsen. Läs mer här!

Frågor & Svar