Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Nationell samling – en viktig dialog för att nå resultat

​Under flera år har Lärarförbundet deltagit i Nationell samling för läraryrket ​​​som är regeringens forum för dialog med skolans olika intressenter.

Vi har i dialogen aktivt arbetat med alla de frågor som påverkar lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb och möjligheten att kunna utvecklas i yrket. Avsikten är att också höja yrkets status och attraktivitet. Ett resultat av dessa dialoger återfinns nu i den utredning som regeringen har tillsatt ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”.

Utredningen, som ska arbeta i nära dialog med skolans parter, leds av Björn Åstrand, dekan vid Karlstads universitet. Igår hölls det första uppstartsmötet kring utredningens arbete. Vid mötet diskuterades alla de frågor som det ska vändas och vridas på under ett år framöver. Det uppdrag som utredningen har fått är stort och mångfacetterat men går väl i linje med många av de frågor som Lärarförbundet har krävt ska åtgärdas.

Den första frågan som utredningen ska titta på är legitimations- och behörighetsreglerna. I uppdraget ingår även att ta fram tidsplaner för hur lärare som undervisar som yrkeslärare och modersmålslärare ska kunna omfattas av lärarlegitimation och att den fritidspedagogiska verksamheten också ska omfattas av legitimationskrav. Förändringar som Lärarförbundet tidigare har har krävt i skrivelser till regeringen.

Den andra frågan som utredningen ska fördjupa sig inom är hur lärare och förskollärare kan stärkas i sin profession, bl.a. hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras. Lärarförbundet har vid många tillfällen de senaste åren kritiserat introduktionen för nya lärare.

Vi har också skrivit in detta område som ett gemensamt utvecklingsområde i det kommunala avtalet (HÖK) där parterna nu arbetar med en gemensam analys av situationen, och som en första del i arbetet har överlämnat en skrivelse till regeringen.

Det måste bli en självklarhet att varje ny lärare ska få en god introduktion i yrket. I utredningsdirektiven står: ”Forskning pekar på att nyexaminerade lärare tenderar att vara idealistiska och orealistiska i förväntningarna på den egna undervisningen. De kan dessutom inte planera sin undervisning lika effektivt som mer erfarna kollegor och har även svårare att hantera oväntade händelser. Såväl svensk som internationell forskning visar vidare att det främst är klassrumssituationen och disciplinfrågor som nyexaminerade lärare har svårt att hantera. Lärarna är inte förberedda på den arbetsbelastning och det ansvar de förväntas klara av. Känslan av otillräcklighet är ett stressmoment för den nyexaminerade läraren, som ofta har svårt att koppla av från arbetet”. Det säger sig självt att Sverige inte har råd att inte satsa på de nya lärarna.

Utredningens tredje uppdrag har fokus på lärarutbildningen och möjligheten att läsa språkutvecklande arbetssätt, svenska som andraspråk och modersmål i grund- och ämneslärarutbildningen. Viktiga frågor som utredarbloggen skrivit om tidigare

Utredningens fjärde uppdrag handlar om karriärtjänsternas utformning och innehåll. Frågor som Lärarförbundet påtalat på många sätt genom åren.

Det femte och det riktigt stora uppdraget handlar om att se över lärares, rektorers och förskolechefers administrativa arbetsbörda. En mycket viktig fråga för alla lärare och skolledare och för elevernas resultat. Lärarförbundet har länge krävt att åtgärder vidtas bland annat i vår rapportserie Låt lärare vara lärare och i en rapportserie om skolledaryrket.

Lärarförbundet har också vid flera tillfällen begärt att lärares arbete ska underlättas på olika sätt bland annat genom att det anställs fler yrkeskategorier i skolan för att klara lärarbristen. Den nationella samlingsutredningen måste resultera i åtgärder som gör att arbetsbelastningen minskar för landets lärare och skolledare.

Den sista frågan som utredningen ska titta på är hur förskolechefer i förskolan ska kunna benämnas rektorer i skollagen. Ännu en fråga som Lärarförbundet har drivit sedan länge och bland annat skrivit om tillsammans med Moderaterna.

Från Lärarförbundet kommer vi att arbeta mycket aktivt och intensivt med utredningen för att få till åtgärder som gör att lärare och skolledare får det bättre. Det kommer dröja ett tag tills resultaten visar sig men samtidigt vet vi att genom långsiktigt och medvetet arbete så når vi resultat. Det visar sig inte minst i det uppdrag som utredningen har fått och som går hand i hand med många av Lärarförbundets krav.

Frågor & Svar