Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Lärarstressens konsekvenser - sämre hälsa, sämre livssituation och sämre arbetsprestation.

Lärare har för hög arbetsbelastning och situationen har förvärrats. Vad innebär det att uppleva stress på det sättet, på kort och lång sikt? Forskningen visar att det finns negativa effekter på såväl fysisk som psykosocial hälsa vilket får konsekvenser för elevers resultat.

Ett högt tempo i arbetet behöver inte vara ett problem. Det kan vara både stimulerande och roligt. Men när tiden inte räcker till för att göra jobbet så bra som man skulle vilja, när arbetsuppgifterna blir fler utan att något tas bort och när ens kompetens används till fel saker, blir arbetsbelastningen ett problem. Så är det för många lärare. I rapporten Låt lärare vara lärare, del 2 från 2016 visade vi att lärares arbetsbelastning är stor och ökar. Men vad innebär den höga arbetsbelastningen på kort och lång sikt?

Forskning visar att stress är negativt på flera sätt. För det första leder stress till fysiska besvär. Stress kan orsaka värk i huvud och kropp (May Clinic Staff, 2016; Richards 2012; Tovian mfl 2012). Studierna visar också att långvarig stress ger större risk för smärta – muskelvärk, huvudvärk, magont m.m. Stress kan också höja blodtrycket och orsaka hjärtklappning. Det är också väl känt att stress försämrar sömnen (May Clinic Staff, 2016; Prilleltensky & Mautner, 2016) Långvarig stress kan också leda till rent fysisk trötthet (May Clinic Staff, 2016; Richards 2012; Tovian mfl 2012). Sömnbrist i sig kan leda till stress vilket skapar en ond spiral. Arbetsmiljöverkets studier visar att lärare tillhör de yrkesgrupper som har allra mest sömnproblem, vilket rimligen i alla fall delvis beror på den höga arbetsbelastning vi vet att svenska lärare har.

För det andra leder stress till psykosociala besvär. En sådan effekt är minskad koncentrationsförmåga (Prilleltensky & Mautner, 2016). Den effekten riskerar dessutom att förstärkas av de sömnproblem som är vanliga vid stress. Stress kan också orsaka svårigheter att planera sin tid (Prilleltensky & Mautner, 2016). Det är viktigt att komma ihåg eftersom man ofta annars misstänker att stressade personer hamnar i tidsbrist för att de planerar dåligt, men orsakssambandet kan alltså vara det omvända. Stress kan också leda till att man tappar självförtroendet i sin yrkesroll, en effekt som visats för just lärare (Berryhill mfl 2009; Collie mfl 2012).

För det tredje påverkar stress en persons känsloliv. Stress kan leda till att man upplever sig lättretlig, lynnig, ledsen, arg, oroad och rastlös. (Prilleltensky & Mautner, 2016). En stressad person får också en mer negativ bild på sin situation och sin omvärld, och får därför svårare att hitta lösningar. Stress i yrkeslivet kan leda till att man tappar arbetslusten; studier visar att detta bl.a. gäller just lärare (Berryhill mfl 2009, Collie mfl 2012; Liu & Ramsey, 2008). Ytterligare en effekt som visat sig drabba bl.a. lärare är att stress påverkar relationer även utanför arbetslivet negativt (Richards, 2012). Man riskerar att dra sig undan från sociala sammanhang (Prilleltensky & Mautner, 2016, Richards 2012).

Lärarförbundet värnar givetvis lärares hälsa och välbefinnande i sig. Vi konstaterar också att attraktiviteten för läraryrket påverkas av den höga arbetsbelastningen och därpå följande stress. Men till detta kommer att stressade lärare också blir sämre på utföra sina arbetsuppgifter. Forskning visar att elever som har stressade lärare presterar sämre (Caprara mfl, 2006; Kipps-Vaughan mfl 2012; Ross mfl, 2001). Med tanke på att de effekter som stress har på fysiskt och psykiskt välbefinnade är det väntat att det blir sådana effekter. Många lärare rapporterar också detta samband själva, de upplever att stress gör att de fungerar sämre som lärare och att eleverna därför inte presterar som de annars skulle ha gjort (Kipps-Vaughn mfl 2012).

För lärares hälsas skull, för att öka läraryrkets attraktivitet och för elevernas skull behöver vi alltså göra något åt stressen i skolan. Det är därför Lärarförbundet pratar så mycket om att avlasta lärarna och rensa bland lärares alla arbetsuppgifter.

Frågor & Svar