Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Från riskyrke till friskyrke - Tillsammans.

Det är en ynnest att se hur lärare i sitt uppdrag som skyddsombud och huvudskyddsombud landet runt arbetar med arbetsmiljöfrågor med en tydlig utgångspunkt i professionen och dess förutsättningar. Häng med på en imponerande arbetsmiljöodyssé!

Framåt

Photo by Miguel Bruna on Unsplash

Fler skolboksexempel!

Vi har skrivit i vintras om ett av de absolut bästa skolboksexemplen jag har sett. Ett annat bländande exempel från Sandviken, om prioritering, finner vi här. Denna gång vill jag lyfta exemplet Kungälv där skyddsombuden/huvudskyddsombuden begärde arbetsmiljöåtgärder inom ett flertal förskolor. Det visade sig nämligen att det extremt sällan fanns förutsättningar för att bedriva verksamheten som den var planerad, närmare bestämt endast 1 av 20 gånger, utifrån den undersökning de gjorde. Att en verksamhet så sällan kan drivas som den är tänkt att drivas ställer än högre krav på att arbetsgivaren vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga ohälsa. Kraven som ställdes listas nedan:

 • Att arbetsgivaren säkrar anställdas arbetsmiljö då bemanningen inte är som planerad.
 • Att arbetsgivaren presenterar en handlingsplan som säkrar att arbetsmiljön inte riskerar att leda till ohälsa då bemanningen inte är som planerat.
 • Att befogenheter och resurser för uppgiften att planera, fatta beslut och vidta åtgärder då bemanningen inte är som planerad säkras.

En väldigt positiv sak från upprinnelsen vad gäller Kungälv var att förskolecheferna anmodade anställda att rapportera tillbud när man upplevde brister i arbetsmiljön. Det är emellertid inte tillräckligt. Givetvis måste undersökningsunderlaget riskbedömas och adekvata åtgärder sättas in, i linje med hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Arbetsmiljöverket kom efter inspektion med ett föreläggande om att följande minst skulle undersökas när det handlade om att se om de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna vid ett antal förskolor, i synnerhet när bemanningen inte är som den var planerad:

 • Kraven i arbetet då bemanningen inte är som planerad, och om resurserna då är anpassade till kraven,
 • om arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för att alla arbetsuppgifter ska utföras, samt
 • om befogenheter och resurser för uppgiften att planera, fatta beslut och vidta åtgärder då bemanningen inte är som planerad är tillräckliga.

Det ska bli intressant att följa det som händer i Kungälv. En sak är säker, skyddsombuden och huvudskyddsombuden har gjort ett enormt imponerande arbete som jag ser som rena rama föredömet för oss alla.

Vad bör vi ta med oss utifrån detta?

Till att börja med börjar engagemanget hos oss som enskilda medarbetare. Vi måste också ”chippa in” för att få det här att fungera. Det är extremt lätt att leta syndabockar på olika håll. Det löser inte ett skvatt. Engagemanget börjar med att vi lyfter risker till vår chef och att vi pratar med våra kolleger om det och vad vi kan göra var och en och vad vi kan göra tillsammans. Engagemanget handlar även om att bidra till att det utses fackliga ombud och skyddsombud. Och att backa upp dem! Ta inte skyddsombud och fackliga ombud för givna!

Som arbetsgivare handlar det egentligen främst om ett par saker: att visa att man verkligen bryr sig om medarbetarna och att arbetsmiljöarbetet görs till en naturlig del av verksamheten och inte förpassas till sista punkten på arbetsplatsträffens dagordning, för att inte tala om hur det ser ut i ledningsgrupper eller dylikt. Att arbeta med arbetsmiljö och arbetsbelastning är att arbeta med motivation, relevanta mål, uppföljning och att genom detta behålla och rekrytera medarbetare. Det bästa av allt? Verksamheten blir bättre och man får råd att lägga resurser på sådant som exempelvis avgiftsfria pedagogiska måltider, arbetskläder inom förskola och fritidshem, löner och ökad lärartäthet, minskade elev- och barngrupper, samt att Sveriges viktigaste chefer - rektorerna - får i snitt maximalt tjugo medarbetare att ansvara för.

Beslutsfattare och huvudmän måste inse, en gång för alla, att det som behövs är följande:

 • Säkra balansen mellan krav och resurser – kraven som ställs är orimligt höga. Detta blir extra angeläget när besparingar görs, eller där ytterligare krav läggs på utan att resurser och inflytande ökar i motsvarande grad.
 • Gör allt ni kan för att öka professionens inflytande.
 • Stärk företagshälsovårdens oberoende.
 • Sluta jaga långtidssjukskrivna, de blir inte friskare för att de drabbas av ekonomisk otrygghet. Tvärtom.
 • Vi måste se till att rehabilitering och arbetsanpassning blir på riktigt och inte som hålla-ryggen-fri-åtgärder inför uppsägning p.g.a. personliga skäl. Utgå från följande: vad kan du göra för att behålla en kompetent medarbetare?
 • Vi måste se till att det förebyggande arbetet ökar i omfattning. Det är tydligt att företagshälsovården har allt sämre kompetens inom de områdena utifrån att den inte efterfrågas. Skärpning!

Sätt arbetsmiljön högt, om inte högst, på agendan. Den är en kärnförutsättning. Använd all kunskap som finns från fackliga parter och skyddsombud. Och lyssna på professionen!

Tack för att ni finns, alla engagerade medlemmar, ombud, skyddsombud och huvudskyddsombud. Utan er har vi ingen ”svensk modell”. Jag bugar mig djupt i vördnad för ert engagerade och kunniga arbete i den här viktiga frågan. Är extremt tacksam över att jag har haft förmånen att själv ha fått vara förtroendevald och skyddsombud. Det har varit makalöst lärorikt, roligt och – viktigast av allt – har lett till effekter på min och mina kollegers arbetsmiljö.

Slutligen: Arbetsmiljöarbete är inte ett krig. Det ska inte behöva vara det. Det borde vara en ren självklarhet för våra fantastiska medlemmar att få arbeta inom friskyrken och inte riskyrken. Ett viktigt delmål med vårt arbetsmiljöarbete är att bidra till en stark och autonom profession. Nu ser vi till att så blir fallet. Tillsammans!

Frågor & Svar