Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Arbetsbelastningen för lärare och förskollärare måste komma i första rummet!

Arbetsbelastningen för lärare orsakar allt högre sjuktal, inte minst för förskollärare. Därför måste både stat och huvudmän göra konsekvensanalyser av vad reformer innebär för arbetsbelastningen. Ett exempel på bristande analys är Stockholms stads utökade vistelsetider på förskolan.

Det kommer fler och fler alarmerande rapporter om lärares arbetsmiljö. I förra veckan kom OECD Education at Glance som visar att svenska lärare arbetar mycket mer än genomsnittet i andra länder. I somras kom Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljön 2015” som visar att arbetsmiljön för samtliga lärargrupper är betydligt sämre än för de flesta andra yrken och att arbetsbelastningen är hög. Det här får många konsekvenser, den kanske värsta är de höga sjuktalen. Enligt försäkringskassan är förskollärare och fritidspedagoger den fjärde mest drabbade yrkesgruppen i landet vad gäller störst antal sjukfall. Trenden verkar inte heller vända, sjukfallen per tusen anställda har ökat stadigt de senaste åren.

Satsa på förskollärares kompetensförsörjning

För bristyrken som förskollärare måste det också klargöras hur kompetensförsörjningen ska gå till.

Lärarförbundet menar därför att förbättring av arbetsmiljön och minskning av arbetsbelastningen måste prioriteras. Varje ny reform på skolområdet måste matchas med tillräckliga resurser i form av tid och pengar så att de kan genomföras utan att arbetsbördan eller lärares administration ökar. För bristyrken som lärare, till exempel förskollärare, måste det också klargöras hur kompetensförsörjningen ska gå till. På samma sätt som det inom näringspolitiken blivit norm att se över vad nya regler innebär för administrativ börda för företag bör det finnas en konsekvensanalys av vilken innebörd olika förslag på skolans område har för lärarnas arbetssituation. Och det gäller på såväl statlig nivå som huvudmannanivå.

Ibland glöms huvudmannanivån bort i de här diskussionerna. Men ett aktuellt exempel är Stockholms stad som lagt ett förslag på att barn till föräldralediga ska kunna gå heltid på förskola från och med i vinter. I dag har barnen i Stockholm vars föräldrar är hemma med yngre syskon rätt att vara 30 timmar i veckan på förskolan. Det är dubbelt så mycket som skollagens minimikav på 15 timmar i veckan. Enligt det nya förslaget kommer barnen att ha rätt till heltid på förskola. Vistelse på en bra förskola gynnar barnen, så i sig är det inget fel på förslaget, problemet är en sådan reform inte är genomförbar utan att det går ut över personalen, och möjligen även över förskolans kvalitet.

Ansträngt läge i Stockholm

Redan idag har Stockholmsregionen klart lägst andel förskollärare av alla Sveriges regioner, endast 28 procent av de anställda inom förskolan är förskollärare. Stockholms stad har som målsättning att öka den andel med fyra procentenheter, vilket är en viktig kvalitetsreform. Nu kommer också skolverkets nya riktlinjer för att minska barngrupperna, vilket också innebär att antalet förskollärare behöver öka. Samtidigt är lärarutbildningarna i regionen inte alls dimensionerade ens för att kunna kompensera för pensionsavgångar, personalflykt, nyanlända och större barnkullar, det vill säga oaktat satsningarna. Platserna på förskollärarprogrammen i regionen tillhör de allra minsta sett till befolkningen jämfört med andra regioner i Sverige. Det här blir en olöslig ekvation. Det är lätt att anta att lösningen blir att det på många förskoleavdelningar endast kommer att jobba en ensam förskollärare. Detta kommer rimligen gå ut över kvaliteten på verksamheten. I en enkät som Lärarförbundet samlade in år 2015 visade det sig att förskollärare som jobbade ensamma hade betydligt mindre tid för planering än de som jobbade flera i lag.

Men kanske ännu väsentligare är att ett sådant förslag skulle gå ut över förskollärarnas arbetsbelastning i en situation då de redan har höga och stigande sjuktal. Om Stockholms stad hade gjort en konsekvensanalys av arbetsbelastningen hade de kommit fram till att längre vistelsetid för barnen i dagsläget enbart kan gå ut över förskollärarna.

Frågor & Svar