Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Arbetet för högre lön och bättre arbetsmiljö måste gå hand i hand

Lön och arbetsmiljö betraktas alldeles för ofta som separata områden. De hänger dock i allra högsta grad ihop. Det måste vi både synliggöra och tydliggöra.

Ofta när de klassiska fackliga områdena lön respektive arbetsmiljö dryftas pratar vi om det som om det rör sig om helt separata områden. Det förekommer regelbundet polariserade debatter med en strömning som hävdar att facket bara pratar om lön och en annan som bestämt hävdar att facket minsann arbetar med arbetsmiljö. Och aldrig mötas de två. Det måste vi sluta upp med: vi ska naturligtvis prata om både och. Främst för att de är så tätt sammankopplade med varandra.

Vilka är problemen?

  • Lärarförbundets medlemmar tjänar idag alldeles för lite i förhållande till sin långa utbildning, komplexiteten i arbetsuppgifterna och det stora ansvaret. Sett i ett livslöneperspektiv tjänar en person som enbart gått gymnasiet med samhällsinriktning mer än de flesta av våra medlemmar och det är ju direkt stötande.
  • Lärarförbundets medlemmar har en i alldeles för många fall dålig arbetsmiljö. Det syns tydligt vad gäller sjukskrivningsmönster i samtliga skolformer men i synnerhet inom förskolan, särskolan och bland fritidspedagogerna. Läraryrket har blivit ett riskyrke från att tidigare ha varit ett friskyrke. Fullkomligt oacceptabelt!
  • Vi har en skriande lärarbrist som bara ökar. Lägg in för låga löner och dålig arbetsmiljö i ekvationen så är framtidsutsikterna dåliga.

Vilka blir konsekvenserna av detta?

Ovanstående problemområden leder inte till en höjd status för våra medlemmar. Inte heller till ett ökat söktryck till utbildningarna. Till det kan läggas alla självutnämnda experter som sitter i tv-sofforna och förklarar att lärare gör allt fel och politiker och beslutsfattare som kommer med ständiga utspel om vad lärare ska och inte ska göra, med beslut som renderar i ständigt ökade krav utan att skjuta till motsvarande resurser.

Ett exempel är när föräldrar har getts möjlighet till fler timmar på förskolan för barn medan de är föräldralediga i samband med ett annat barn. Det låter ju fint, men leder i realiteten till ökade krav för yrkesgrupper som hör till de som ligger absolut sämst till i sjukskrivningsstatistiken! Och, som sagt, inte skjuter man till motsvarande resurser.

Vad är då lösningen?

Det finns mycket vi kan göra som gör skillnad och som är kopplat till både lön och arbetsmiljö.

1. Säkerställ insyn och inflytande över budgetprocesser - både i termer av ett fackligt perspektiv och i arbetsmiljöhänseende. Vi ska givetvis se till att arbetsgivaren lever upp till den förhandlingsskyldighet som finns när det handlar om budget. Använd de fantastiska lagrummen i bl.a MBL 19 och 11 §§, för att inte tala om via samverkansavtal. Var inte rädda för att tycka och föreslå saker. Är ni oeniga, för det till protokollen.

2. Håll koll på finansierade kontra ofinansierade löneökningar. Det förstnämnda är bra, det sistnämnda riktigt dåligt. Konsekvenserna blir att våra medlemmar tvingas arbeta än fortare med än högre krav som ställs och det i en period med alarmerande utveckling av psykisk ohälsa.

3. Riskbedöm lönekriterier, lönepolicy, lönerevision och lönestrukturen. Använd både Systematiskt Arbetsmiljöarbete - SAM och Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Kartlägg, riskbedöm, åtgärda och följ upp. Lägg inte 6 6 a:n bara för att, enbart när det finns en tydlig grund för det. Glöm inte att lyfta arbetsmiljöbiten i samband med löneprocesserna. Och under resten av arbetsåret.

4. Lyft arbetsmiljöfrågan (även) i samband med ditt lönesamtal/lönesättande samtal. Vi ombudsmän hör regelbundet anekdoter om att i de fall att man har lyft problem med för hög arbetsbelastning så har det sedan vänts emot personen när det senare är dags för lönesamtalet. Om det händer, kontakta omgående ditt ombud/avdelning. Du som arbetstagare ska inte klä skott för att du inte ges rimliga förutsättningar för att kunna utföra dina arbetsuppgifter om det leder till så hög arbetsbelastning att du riskerar att drabbas av ohälsa. Mer om lönesamtal hittar du här.

5. Resonera i termer av både befintlig lönestruktur och önskad lönestruktur. Det är ett bra verktyg för att arbeta med orimliga löneskillnader, inte minst i termer av lärarlönelyft och karriärtjänstmedel.

6. Häng inte på retorik som utgår från att öka produktiviteten för lärare. Att lärare ska springa snabbare, hoppa högre och ta ett allt större ansvar med otillräckliga resurser. Vad vi däremot behöver säkerställa är att förutsättningarna för att planera och följa upp undervisningen ges.

Läs gärna tillsammans på arbetsplatsen 2 kap., 1 § i Arbetsmiljölagen, t ex ”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.”

Eller SAM, 3 §, ”Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön” samt 8 §, 1 st: ” Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.”

Och från föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 11 §: ”Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.”

Det är dags att huvudmännen tar sitt ansvar i de här frågorna. Nu. Inte 2525.

7. Se till att det fackliga arbetet fungerar. Kunniga skyddsombud, fackliga ombud och en fungerande samverkan är extremt centralt för att få det här att fungera. Och vet ni vad? Det händer inte av sig självt. Det finns en enorm stödstruktur inom Lärarförbundet för den som engagerar sig.

8. Arbeta tillsammans med chefen. Den som ser rektorn och förskolechefen som en ständig fiende skjuter sig själv i foten. Arbeta tillsammans. Självklart ska man utifrån ett fackligt perspektiv och medarbetarperspektiv kunna ställa krav på sina chefer, men glöm inte att de också är anställda. Cheferna behöver stärkta befogenheter. Och ett rimligt antal medarbetare att ansvara för.

Det handlar alltså om ökad kontroll. Inte i meningen att någon ska kontrollera dig, utan i termer av ditt eget inflytande. Rimliga krav som anpassas efter dina individuella förutsättningar. Bra stöd av chef och av kolleger. De här frågorna måste vävas in i den kontinuerliga dialogen mellan chef och medarbetare, mellan kollegerna, där huvudmännen tar sin uppgift på allvar och skapar förutsättningar för skolledarna och lärarna. Att arbetsmiljö ses som en del av verksamheten och inte en sorglig satellit.

Styrningen av skolan måste ses över. Det är ett område som är lätt att missa. En elefant i rummet är trots allt en elefant. Det här inkluderar förstås finansieringen.

Den huvudman som inser att lön och arbetsmiljö är frågor som är ömsesidigt beroende av varandra kommer att behålla medarbetare och vara attraktiv i samband med rekrytering. Färre kommer att lämna yrket och bli sjukskrivna. Färre kommer att känna att de måste gå ner på deltid för att orka med. Och fler kommer att orka – och må bra – ända fram till pensionen i det som ändå kan vara världens bästa yrke.

Frågor & Svar