Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Andrummet för särskolan måste fyllas med vägar ut ur behörighetskrisen

Allt tyder på att övergångsbestämmelser i särskolan kommer att förlängas till 2021 och alltså inte upphör första juli. Det är bra att lärare i särskolan på sikt omfattas av behörighetskraven, men bristläget kräver att fler reformer behöver göras innan dess.

I grundsärskolan och gymnasiesärskolan visar Statens skolverks statistik över läsåret 2016/17 att endast 15,3 procent i grundsärskolan respektive 19,6 procent i gymnasiesärskolan är behöriga att undervisa.

Att det är högt satta krav för behörighet i särskolan bidrar till den låga andelen behöriga. För att vara behörig att bedriva undervisning i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna krävs som huvudregel dels en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen, dels en speciallärarexamen.

Förra året kom ett delbetänkande från Nationell samling-utredningen och därmed en rad förslag på hur brister i legitimationsreformen kan rättas till, vilka bland annat rör speciallärare och specialpedagoger. Lärarförbundet har under flera år uppmärksammat dessa frågor, bland annat i skrivelser. Lärarförbundet har varit aktivt även gentemot utredningen, både muntligt och skriftligt, och när nu processen är avslutad går det att konstatera att delar Lärarförbundets förslag när det gäller speciallärare och specialpedagoger finns med i propositionen.

I sommar, den 1 juli 2018 skulle särskolans förlängda övergångsperiod ta slut, och kraven på leg och behörighet träda i kraft fullt ut. Det var svårt att se hur det överhuvudtaget skulle kunna fungera. Lärarförbundet har därför drivit på för att få till ett anstånd i behörighetskraven och nu har utredningen och regeringen landat i samma position.

Regeringen har lagt ett förslag som riksdagen ska ta ställning till inom några veckor. Det är dock olyckligt att det blir så kort framförhållning. Många obehöriga lärare i särskolan är oroliga inför vad det hade inneburit om det blivit krav på behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i särskolan redan i sommar.

Lärarförbundet anser att de förlängda övergångsbestämmelserna kan fungera som avsett endast om regeringen fattar beslut om ändringar i förordningen om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt satsar ytterligare på behörighetsgivande kompetensutveckling under de närmaste åren. I utredningen finns förslag som kan göra skillnad för många lärare inom särskolan (och för de som undervisar inom särskilt stöd i någon annan del av skolväsendet). Många av dem extremt välutbildade och kompetenta, och detta inom ett område där lärarbristen ju är särskilt stor. Ändå har de fallit utanför.
Frågor & Svar