Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg

Alla passar inte in i sjukmallen

Många sjuka passar inte in i mallen.

Många sjuka passar inte in i mallen.

Regeringens särskilde utredare Claes Jansson har i dagarna lämnat sitt delbetänkande till utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum”. Det är välkommet att utredarens föreslår att de fasta tidsgränserna för prövning av rätt till sjukpenning mjukas upp.

Utredningen har dragit tre slutsatser:

  1. kravet på att den försäkrade efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan ska kunna få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos arbetsgivaren är alltför strängt
  2. begreppet ”oskäligt” kompenserar inte tillräckligt för att de särskilda skälen inte är tillämpliga efter 365 dagar
  3. personer med kort tid kvar av arbetslivet prövas mot ett normalt förekommande arbete. Detta trots att sådan prövning ibland kan vara orimlig då man kan anta att omställningen till annat arbete tar längre tid än vad den försäkrade har kvar av sitt arbetsliv

Snäva och rigida tidsgränser

Utredarens problembild stämmer väl överens av Lärarförbundets bild av dagens sjukförsäkring där allt för snäva och rigida tidsgränser för den prövning som görs, främst vid 180-dagars sjukskrivning, leder till störda rehabiliteringsprocesser och i många fall försämrar möjligheten till återgång i arbetet.

Flera av Lärarförbundets medlemmar har fått sjukpenningen indragen mitt i en rehabilitering där utsikterna för återgång har varit mycket goda. Specialistläkare har med välskrivna intyg intygat detta. Problemet har varit att tidsgränsen att vara tillbaka inom ett års sjukskrivning inte hållits. I ett av fallen har det handlat om två månader.

Slöseri med resurser

Detta är ett slöseri med resurser både på individ och samhällsnivå. Individen har satsat stora resurser på att utbilda sig och i samhället har vi en stor brist på lärare. Lärare som med stor sannolikhet kan komma tillbaka till yrket uppmanas söka andra enklare jobb. Detta är inte rimligt!

Diagnoser passar inte in i mallen

Ett av syftena med tidsgränserna var när de infördes, var att sjukskrivna inte skulle fastna i långa skrivningar. Långa sjukskrivningar gynnar generellt inte återgång i arbete. Men det finns diagnoser som inte passar in i mallen, till exempel utmattningssyndrom, där det enligt Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning kan ta mer än ett år. En avvägning behöver därför alltid göras mellan risken att stanna i sjukförsäkringen och möjligheten att återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Välkomna slutsatser

Att det finns gränser i sjukförsäkringen är rimligt men de måste vara förutsägbara och ha legitimitet hos allmänheten. Sjukförsäkringen måste kunna ta mer hänsyn till individens förutsättningar.

Utredarens slutsatser i delbetänkandet är därför mycket välkomna.

Frågor & Svar