Lärarförbundet
Bli medlem

​Tredje gången gillt: löftet om utbildning för alla

Antonia Wulff berättar om FNs globala utvecklingsmål och om målet Utbildning för alla.

Antonia Wulff berättar om FNs globala utvecklingsmål och om målet Utbildning för alla.

Antonia Wulff, koordinator på Education International (EI) har länge arbetat med de 17 globala utvecklingsmål som FN nu har tagit fram. Här berättar hon mer om vägen fram till de nya målen, varför de är så viktiga och om det fjärde målet: utbildning för alla.

I september 2015 klubbades FN:s nya agenda för hållbar utveckling igenom, och världens länder enades – än en gång – om att garantera alla människor ett värdigt liv. Den nya agendan lovar kvalitetsutbildning, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och tillgång till vatten för alla. Samtidigt skall fattigdom, hunger och barnarbete utrotas, skogar och oceaner skyddas och klimatförändringen stoppas, bland annat.

De nya målen är en universell agenda

Millenniemålen var långt de rika ländernas agenda för att utrota fattigdomen, utarbetad av experter i New York. De nya målen har förhandlats fram av alla världens länder och är en universell agenda – samma mål skall alltså nås i alla världens länder. Fattigdomsfokuset har ersatts av en bredare agenda för hållbar – social, ekologisk och ekonomisk – utveckling. Dessutom finns det en stark jämlikhetsprincip: inget mål skall anses vara nått förrän det är nått också för de mest marginaliserade grupperna i samhället.

Politiskt modiga mål

Det hela låter för bra för att vara sant och den nya agendan har också kritiserats för att vara omöjlig att förverkliga. De nya målen, 17 till antalet, med 169 så kallade delmål, är många. En stor del av dem är otydliga och tekniskt svaga. Men de är också politiskt modiga. För målen är många eftersom problemen är många och beroende av varandra: fattigdom är kopplat till ojämlikhet som är kopplat till arbetslöshet som är kopplat till jämställdhet till hälsa till utbildning till klimatförändring till skogar och hav till hunger. Och så vidare. Komplexa problem kräver komplexa lösningar.

Trots de stora framsteg som gjordes under de senaste femton åren har Millenniemålet om lågstadieutbildning för alla inte nåtts. Samtidigt innebar dess fokus på att alla barn skulle få börja lågstadiet att andra aspekter glömdes bort. Kvaliteten på utbildningen led då tusentals barn skulle in i alltför få klassrum med alltför få kvalificerade lärare, många barn började skolan men föll ut inom ett par år, och ett antal privata aktörer drog nytta av trycket på ökad tillgång till (lågstadie)utbildning.

Utbildning är ett eget mål

Education International jobbade hårt för att utbildning skulle vara ett av de nya målen – för att allas rätt till utbildning äntligen skulle förverkligas. Vi krävde att stater skulle förbinda sig till jämlik, gratis kvalitetsutbildning, och till alla barns rätt till en utbildad lärare.

Det nya utbildningsmålet är på många sätt fantastiskt – och enormt ambitiöst i jämförelse med Millenniemålet om lågstadieutbildning för alla. De tio delmålen för utbildning lovar 12 år av gratis utbildning av god kvalitet, och framsteg på alla nivåer av utbildningssystemet, från dagis och förskola, till yrkesutbildning och högskola, men också jämställdhet, trygga inlärningsmiljöer, och kvalificerade lärare.

Men trots det fantastiska utbildningsmålet och en bred konsensus om vikten av utbildning – hur man än vänder och vrider på den nya agendan så kan ingen av de andra målen nås utan utbildning – finns det inga garantier. Förhandlingarna präglades av motsättningar och oändliga försök att sänka ambitionsnivån; flera europeiska länder såg gratis gymnasieutbildning som ett allt för ambitiöst mål, England ifrågasatte löftet om utbildade lärare, amerikanerna kritiska till löftet om trygga och fredliga skolor, och alla länder vägrade förbinda sig till någon som helst finansiering av utbildning.

Samtidigt rymmer agendan ett mål om att minska på ojämlikheten både inom och mellan länder. Och en mängd andra fantastiska ambitioner som diverse skurkstater inte lyckades stryka – såsom löftena om gratis grundskola och gymnasium, utbildade lärare, jämställd utbildning och trygga, fredliga lärandemiljöer.

Upp till oss att se till att målen genomförs

Det är upp till oss vad som nu händer. Den nya agendan är en politisk överenskommelse, men både bindande åtaganden och finansiering saknas i det här skedet. Medlemsstater vill varken betala för kalaset eller hållas till svars för bristen på åtgärder på hemmaplan eller för den inverkan som deras politik har på miljö och mänskliga rättigheter utanför dess egna gränser.

Vi har jobbat hårt för att det nya utbildningsmålet skall se ut som det gör och vi kommer – precis som medlemsstaterna – att omdefiniera agendan till vår fördel, använda den i vårt påverkansarbete, och utnyttja varje möjlighet att hålla medlemsstater till svars för deras löften.

Målet om god utbildning för alla har 10 så kallade delmål:

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland r tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

4.b Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer under utveckling och afrikanska länder, för studier inom högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt informations- och kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i utvecklade länder och andra utvecklingsländer.

4.c Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Du kan också läsa mer om utbildningsmålet på regeringens hemsida.

Antonia Wulff,
Coordinator, Education & Employment, Education International
Följ EI på twitter

Jämställdhet och pedagogik i Latinamerika

Lärarförbundet har samarbetat med ett jämställdhetsnätverk i Latinamerika samt ett nätverk för den pedagogiska rörelsen. Nyligen hade nätverken en gemensam konferens i Costa Rica och om du är nyfiken på varför nätverken finns och vad de gör så titta på filmen där Ina Eriksson berättar mer.

Ina Eriksson, Internationell Sekreterare på Lärarförbundet.

Skriv under för frisläppandet av ledaren i utbildningsfacket i Djibouti

Omar Ali Ewado

Omar Ali Ewado

Biträdande generalsekreterare i vår systerorganisation i Djibouti Omar Ali Ewado har blivit arresterad för fackliga aktiviteter. Här kan du skriva under Education Internationals protest:

Omar Ali Ewado, biträdande generalsekreterare för grundskollärare samt president för Förbundet för Mänskliga Rättigheter har blivit arresterad och dömd till tre månaders fängelse för att ha publicerat en lista på civila offer vid en massaker utförd av säkerhetsstyrkorna 21 december i Balbala, Djibouti.

Det är oacceptabelt att Ewado fängslats för legitimt agerande som försvarare av mänskliga rättigheter. Vi är också djupt oroade över de oacceptable villkoren i arresten. Dessutom stoppades Ewados advokat på Djiboutis flygplats och kunde därför inte försvara sin klient när domen skulle överklagas den 30 januari, vilket är ett klart brott mot internationell rätt till försvar.

Vi uppmanar Djiboutis myndigheter att garantera Ewado en rättvis rättegång och upphöra med alla trakasserier mot honom och alla MR-aktivister i Djibouti.

Education International uppmanar alla medlemmar att skriva under till stöd för Omar Ali Ewado.


Universitetsdådet i Pakistan

Igår attackerades ett universitet i Pakistan där över 30 elever och lärare dödades. En attack riktat mot en skola är ett angrepp på ett öppet och demokratiskt samhälle. Skolan måste vara en säker plats, för elever såväl som för lärare.

I går morse nåddes vi av nyheten att en grupp beväpnade män har gått till attack mot ett universitet i Pakistan. Attacken sker lite drygt ett år efter den stora terrorattacken i landet då över 140 personer dog på en skola i Peshawar. Omfattningen på gårdagens attack är fortfarande oklar men vi vet att den har lett till att minst 30 personer har dött och att minst ett 30-tal uppges vara skadade. Siffrorna väntas öka.

Än så länge är det inte bekräftat vilka som ligger bakom dådet eller varför det genomfördes men en attack mot en skola är att angripa ett öppet, demokratiskt samhälle. Att attackera en skola, lärare och studenter slår hårt mot ett samhälle och sprider oro, rädsla och osäkerhet, något som de som ligger bakom dådet naturligtvis är medvetna om och räknar med. Detta måste vi gemensamt motarbeta, som lärare, som förtroendevalda, som fackliga medlemmar, som individer. Vi måste fortsätta arbeta för en stabil, demokratisk och öppen värld. Tillsammans.

Bland de döda finns läraren Hamid Hussain som var medlem i Lärarförbundets systerorganisation All Pakistan Government School Teachers Associations (APGSTA). Fred van Leeuwen som är Education Internationals generalsekreterare sa igår ”Education International expresses its heartfelt condolences to the families and friends of those who died as a result of this senseless violence”. Vi instämmer med Fred och våra tankar går till de som blivit drabbade.


Nu behövs vårt globala samarbete mer än någonsin

Under helgen har vi nåtts av fruktansvärda nyheter från Paris och Beirut. Återigen har terrorattacker riktats mot civila människor. Det är lika avskyvärt var än i världen våldet används för att sprida skräck och oro. Nu mer än någonsin behövs våra globala kontakter för vårt gemensamma arbete.

I dag har vår världsorganisation Education Internationals styrelse träffats för första gången sedan de blev valda i juli. Vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand representerar Europa i styrelsen. De senaste dygnens händelser i olika delar av världen fanns självklart på agendan. Styrelsen har ikväll gjort ett uttalande där de skickar sina kondoleanser till alla dem som drabbats av den senaste tidens terroristattacker, men särskilt de i Paris, i Beirut och i Sinai.

Mångfalden av nationaliteter hos dem som berörs av morden i Paris betonar att detta är en global snarare än en nationell fråga. Morden har en inverkan på säkerhet, trygghet och stabilitet i samhället över hela världen. De kräver ett samordnat globalt svar.

En del av detta svar måste baseras på att tillhandahålla god utbildning för alla och tillgång till utbildning som främjar tolerans och förståelse, och erkänner och respekterar mångfalden, Dessa mord bör ge större kraft åt behovet av ett effektivt och snabbt genomförande av de nyligen formulerade Sustainable Development Goals. Uppnåendet av dessa mål skulle bidra till att undanröja många av de sociala och ekonomiska problem som främjar tillväxten av terroristorganisationer.

Education International har åtagit sig att arbeta med likasinnade organisationer och mellanstatliga organ över hela världen för att främja fred, tolerans och ömsesidig förståelse. EI uppmanar alla medlemsorganisationer att fortsätta sitt engagemang för att främja fred, rättvisa och tolerans i skolor och andra utbildningsinstitutioner och att uppmuntra lärare över hela världen att förena sig i arbetet för de hållbar utvecklingsmålen. Tillsammans!

Fördömande av attacken i Turkiet

Ett av 100 dödsoffer i Ankara. Bild Education International

Ett av 100 dödsoffer i Ankara. Bild Education International

”Bara det faktum att vi vet att några utanför Turkiet känner till vår situation och hur vi har det är ovärderligt för oss. Det enda som kan skydda oss och vår organisation är att vi har internationella kontakter”.

Ett 100-tal demonstranter dödades i attacken och världen över fördömer fackliga och andra organisationer det tilltagande våldet mot fackligt aktiva, fredsaktivister, journalister och andra i Turkiet. Det turkiska lärarfackförbundet (The Education and Science Workers’ Union EGITIM-SEN) sörjer sina åtta medlemmar som dödades i bombattentatet mot fredsdemonstrationen i Ankara den 10 oktober. Gülhan Elmascan, Sirin Killcalp, Hakan Dursiun Akalin, Niyazi Büyüsütcü, Gökmen Dalmac, Ramazan Caliskan, Basak Sidar Cevik, och Nilgün Cevik förlorade sina liv i när bomberna briserade under manifestationen.

Lärarförbundet delar EGITIM- SENs sorg över våra kollegor.

Lärarförbundet instämmer i det fördömande som Education International publicerat där man kallar det som skett en attack mot fred och demokrati. EI har också begärt att Turkiets regering ska inleda en genomgripande, opartisk och omedelbar utredning av bombattentatet.

Vår centralorganisation TCO har ett samarbete med sin turkiska systerorganisation KESK som tillsammans med EGITIM-SEN och andra organisationer var initiativtagare till fredsdemonstrationen i Ankara.

Lärarförbundet samarbetar med EGITIM-SEN inom Education International och dess europeiska gren ETUCE Vi har deltagit tillsammans med TCO vid rättegångar som hållits mot EGITIM-SENs medlemmar som fängslats för sitt fackliga engagemang.

Lärarförbundets lokalavdelningar i ABI län har sedan länge ett samarbete med EGITIM-SENs avdelningar i Istanbul och Diyarbakir och har också goda kontakter i Ankara. I september besökte representanter från Stockholms och Sigtunas lokalavdelningar kollegorna i Turkiet och kom hem med skakande berättelser om det ökande våldet i Turkiet. Utbytet mellan Lärarförbundet och EGITIM-SEN fortsätter och den kommande perioden har flera möten och erfarenhetsutbyten planerats. När representanterna från Stockholm och Sigtuna frågade EGITIM-SEN vad vi kan göra fick de svaret:

”Bara det faktum att vi vet att några utanför Turkiet känner till vår situation och hur vi har det är ovärderligt för oss. Det enda som kan skydda oss och vår organisation är att vi har internationella kontakter”.

Lärarförbundets fackliga arbete bygger på solidarisk samverkan och gemensamma lösningar: solidaritet med kollegorna på arbetsplatsen, med medlemmar och med världens lärare. Just nu behöver lärarna i Turkiet vår solidaritet.

Länk till Education Internationals artikel.

Protest mot fängslande av iranska lärare

Bild Education International, fängslade aktivister

Bild Education International, fängslade aktivister

​Lärarförbundet fördömer den senaste vågen av arresteringar och fängslanden av lärare på falska grunder. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skickade ett protestbrev till Irans president, regering och FN-delegation den 10 oktober.

Samtidigt som vi välkomnar frisläppandet av Mahmoud Bagheri den 17 augusti 2015 efter att ha hållits fängslad under 44 månader, beklagar vi att sex medlemmar av den iranska Teacher Trade Association fortfarande är fängslade:

  • Alireza Hashemi, fängslad sedan 2007
  • Abdolreza Ghanbari, fängslad sedan januari 2010 och sedan ytterligare dömd till 15 år fängelse i juni 2013
  • Rasoul Bodaghi, fängslad sedan september 2009. Nya åtal har väckts mot honom efter sex års fängelse
  • Ali Akbar Baghani, fängslad sedan april 2010
  • Esmael Abdi, fängslad sedan 27 juni 2015
  • Mahmoud Beheshti Langroodi, greps den 6 september år 2015.

Alla dessa lärare och aktivister har felaktigt gripits på grund av fredliga och legitima fackliga aktiviteter.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skickade ett protestbrev till Irans president, regering och FN-delegation den 10 oktober. Vi kräver att Irans regering följer internationella konventioner och respekterar rättigheterna för iranska arbetare till mötes-yttrande- och föreningsfrihet. Iranska fackföreningar bör tillåtas att spela sin roll i ett klimat fritt från våld, påtryckningar eller hot av något slag.

Lärarförbundet gratulerar Tunisien till Nobels fredspris

Lärarförbundet gratulerar de nyblivna fredspristagarna i den tunisiska kvartetten inklusive den tunisiska fackliga landsorganisationen UGTT som vi nyligen inlett ett samarbetsprojekt med.

- Dialog vinner alltid, kommenterade UGTT-ledaren Houcine Abbassi odramatiskt när nyheten om fredspriset blivit känd.

Lärarförbundet gratulerar de nyblivna fredspristagarna: den tunisiska fackliga landsorganisationen UGTT, arbetsgivarnas UTICA, människorätts­organisationen LDTH samt det tunisiska advokatsamfundet.

Arbetsgivarna, facket, juristerna och den ledande människorättsorganisationen har gemensamt tagit initiativet till en ”nationell dialog” och verkar genom enträget arbete ha hitta en väg ur den politiska krisen. Demokratin har uppehållits i Tunisien, president- och parlamentsval har hållits under ordnade former och våldsbejakande islamism har hållits under kontroll trots ett par blodiga attentat.

Lärarförbundet samarbetar sedan våren 2015 med fyra lärarfack under ledning av UGTT i ett projekt som stödjer facklig utbildning och samarbete mellan de olika förbunden som ingår i centralorganisationen.


Återträff med fackliga lärarkollegor från Zimbabwe

Från vänster: Edgar Moyo kassör, Shamiso Makumbe vice ordförande, Daisy Zambuko presschef, John Mulilo generalsekreterare, Anna-Mia Nilsson ledamot FS, Maria Rönn 1:e vice ordförande, Sifiso Ndlovu kanslichef, Eva Elmstedt Frisk internationell sekreterare

Från vänster: Edgar Moyo kassör, Shamiso Makumbe vice ordförande, Daisy Zambuko presschef, John Mulilo generalsekreterare, Anna-Mia Nilsson ledamot FS, Maria Rönn 1:e vice ordförande, Sifiso Ndlovu kanslichef, Eva Elmstedt Frisk internationell sekreterare

Ibland är det bra att bli påmind om våra kollegor i världen och våra gemensamma utmaningar. I somras hade jag möjlighet att återse några kollegor från Lärarförbundets systerorganisation ZIMTA i Zimbabwe.

Hösten 2013 hade jag förmånen att få vara med och besöka våra fackliga lärarkollegor i ZIMTA, Zimbabwe Teachers Association. En resa som skulle påverka mig starkt och ge mig nya perspektiv och insikter.

Under vår vecka anordnade ZIMTA fantastiska möten med lärare, elever, lärarstudenter och fackliga kollegor. På ett av våra skolbesök lyfte lärarna tre av sina viktiga frågor. Det var lön, möjligheterna att få vara lärare och tillgången till lämliga lokaler. Frågor som delas med lärarkollegor i Sverige. När vi var där så var också ZIMTA mitt uppe i tuffa löneförhandlingar.

I somras hölls Education International 7:e världslärarkongress i Ottawa Kanada. Då fick jag återigen träffa kollegor från ZIMTA. På ett lunchmöte samtalade vi om gemensamma fackliga frågor. Våra kollegor berättade att regeringen har hållit inne pengar för löner vilket har lett till att ZIMTA inte fått in sina medlemsavgifter. Det har varit en tuff period för alla. Vi fick också ta del av en skrift om Ledarskap som ZIMTA håller på att arbeta fram. Vi samtalade också och utbytte erfarenheter kring arbetet med att engagera unga och jämställdhetsarbetet.

Än en gång blev jag påmind om det fantastiska arbete som Lärarförbundet gör och bidrar till internationellt. Ett arbete som gör skillnad för lärarkollegor i världen. Jag är stolt att tillhöra Lärarförbundet.

Allt börjar med en bra lärare!

Anna-Mia Nilsson
Ledamot i FSVill du veta mera om ZIMTA:

Artikel om Lärarförbundets samarbete med ZIMTA från TCO juni 2015
http://www.arbetsvarlden.se/fackligt-bistand-hjalpte-i-krisen/

Film med Tendai Chikowore, tidigare ordförande i ZIMTA 2005-2013, numera lärare på sin tidigare skola i Mutare, Zimbabwe.
Idag firar vi Världslärardagen!

Idag är det 5 oktober, Världslärardagen. Den firar vi tillsammans med lärare över hela världen, inom Education International är vi 30 miljoner, vilken fest!

Jag satt igår kväll och tänkte på vilka av mina lärare jag skulle vilja fira. Ni är många men här är några av er jag mött:

Min lågstadielärare Ingrid. Vi möttes mitt i vårterminen i åk 2. Du var så engagerad och du hade ett oändligt tålamod. Tydliga ramar och ett stort kunnande. Du satte spår och jag tror att du var en av anledningarna till att jag 10 år senare valde läraryrket.

Eva, min klassföreståndare på högstadiet och lärare i engelska och tyska. Du mötte oss för de vi var, ibland ifrågasättande och pratsamma, men som du sa en grupp med mycket energi och vilja. Du fick oss att utvecklas, gillade oss och det visade du!

Arne, min matte och fysiklärare på gymnasiet. Du la 100% fokus (ibland mer :)) på att vi skulle förstå, du kämpade med ekvationer och algoritmer och gav dig aldrig. Vi mötte ditt stora förtroende när du lånade ut din villa för att vi skulle kunna ha klassfest.

Mitt i denna stund av lärarminnen får jag ett mail från min kollega Carolina som gör att vårt firande får ett helt annat allvar. Hon har blivit kontaktad av en av våra medlemmar som ber oss uppmärksamma lärares situation i Iran. De planerar också inför att fira Världslärardagen i morgon. Men de har fått besked att de är förbjudna att uppmärksamma dagen. Men de tänker fira ändå, trots att de vet om vilka konsekvenser det kan få.

Det som för oss är viktigt och samtidigt självklart att få göra, riskerar andra lärare fängelse för!
Vi har tidigare i bloggen berättat om det iranska lärarförbundets generalsekreterare som fängslades i samband med att han sökte visum för att åka till EI:s kongress i somras. Vi som åkte från Sverige behövde inte ens söka visum...

Ta möjligheten! Fira dig själv, de lärare du mött och de du har omkring dig.
Allt börjar med en bra lärare!

Eva Elmstedt Frisk