Lärarförbundet
Bli medlem

EI:s 8th World Congress Dag 2

Fr v: Luisa Tongatama, Cook-öarna; Juan Campechano, Mexico; Hege Valås, Norge; madeleine kennedy-macfoy EI Bryssel Dag två har handlat om urbefolkningar och deras rätt till utbildning och lärarnas rätt till bra förutsättningar för undervisning.

Denna dag blev ett uppvaknande för mig över hur vi i Sverige behandlar vår urbefolkning. I många sammanhang är vi i Sverige ledande med ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande förhållningssätt där varje individ har rätt att yttra sig och meddela sin åsikt. Men när det gäller vår urbefolkning har vi stor utvecklingspotential. Till exempel trodde jag att det var självklart att i Sverige är det varje individs rätt att definiera vem den är men så är inte fallet för samer. Det är sametinget på uppdrag från staten som bestämmer om du har rätt att identifiera dig själv som same eller ej. Likaså finns det en konvention som är antagen internationellt. Denna konvention (ILO 169) bygger på att principerna från FN:s övriga rättigheter även ska gälla för urbefolkningar. Denna konvention är Sverige ett utav få länder som inte har skrivit på. Lärarnas tidning har gjort ett reportage om sameskolan blick för samisk kultur i Tärnaby.

Vi är har även haft förmånen att ta del av berättelser från hela världen. Becky Tootoo berättade om hur Canada har lyckats utveckla sitt arbete. Staten åkte till hennes hemort för att registrera varje individ som identifierar sig som Inuit. Staten registrerade inte för att kontrollera utan för att erbjuda hjälp. Inuiterna kände sig inte hjälpta utan snarare diskriminerade och kontrollerade. Nu har parterna utvecklat ett bättre samarbete som bygger på dialog.

Darcel RusselDarcel Russel berättade gripande om när hennes hemby koloniserades och hennes familjs språk förbjöds. Hon berättade om hur hennes farmor och hennes vänner i hemlighet tog med barnen i byn till floden för att sjunga sånger på sitt ursprungliga språk. Förra året hittades några inspelade band med dessa sånger. Darcel tog med banden till sin hemby. Hon berättade rörande hur dessa spelades upp för kvinnor som inte hade hört dem på över 50 år. Spontandans uppstod, så språket vilar, det är inte dött utan väntar på att väckas upp igen.

I dessa berättelser finns mycket våld och trakasserier beskrivna, som urinvånare över hela världen tvingas utstå. Att vi lärare samlas och enas om att våld måste få ett slut och att alla har rätt till utbildning känns allt viktigare.

Vi fick även lyssna på Luisa Tongatama. Hon beskrev hur man på Cook-öarna uppmuntrar sin ursprungliga kultur och är stolt över den. Här är turismen oerhört viktig och därför lär sig eleverna i skolan om sin ursprungskultur. De lär sig danser, matlagning, språk och andra uttrycksformer som åskådliggör deras ursprung.

I Norge arbetar man för att samernas historia ska bli känd för alla. Deras lärarorganisation, Utdanningsforbundet, har en samisk referensgrupp och nära dialog för att lyssna in vilka utmaningar samerna upplever och hur man kan arbeta för att bemöta dessa.

Efter att ha lyssnat till dessa exempel och utmaningar funderar jag på vad vi som fackförbund kan göra för att synliggöra och stärka samernas kultur och rättigheter. Vårt första steg borde ändå bli att lyssna på vad samerna själva ser att vi tillsammans skulle kunna göra för att förbättra förutsättningarna till en utbildning för alla.

Lärarförbundet - en del av något större

Branimir Strukelj, en av de vice ordförandena i ETUCE, bar Lärarförbundets knapp ”Allt börjar med en bra lärare” på kongressen.

Branimir Strukelj, en av de vice ordförandena i ETUCE, bar Lärarförbundets knapp ”Allt börjar med en bra lärare” på kongressen.

​I början av december deltog jag, Line Isaksson, på ETUCE Conference Empowering Education Trade Unions: The Key to Promoting Quality Education. Konferensen ägde rum i Belgrad.

Att vara Lärarförbundare det är att vara del av något större. Det har jag fått erfara flera gånger under mitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen. Jag åkte hem med nya erfarenheter men även lärdomar som kan bidra till lösningar för de utmaningar vi står inför.

Gemensam lärarröst i Europa

Under kongressen togs ett program som förpliktar alla medlemsländer till agerande utifrån programmets innehåll. Varje land opinionsbildar på sin hemmaplan utifrån programmets innehåll. Det innebär att när politiker träffas i europeiska sammanhang finns det lärarorganisationer i alla delar av Europa som påverkat politiker i samma riktning. På så sätt blir din lärarröst genom Lärarförbundet bärare av en gemensam lärarröst i Europa.

Under kongressen lyfte Lärarförbundet fram vikten av modersmålsundervisningen och vikten av att vi snabbt får in nyanlända lärare på arbetsmarknaden och till våra verksamheter.

Naturligtvis var migration en stor fråga under konferensen. Alla länder berörs av flyktingströmmarna som är en följd av konflikter i världen. Det utbyttes erfarenheter och vi är överens om att utbildning är nyckeln för ett samhälle i utveckling där lärarens roll är avgörande. Vi var även överens som att migranter ska ses som en resurs i samhället. Under kongressen lyfte Lärarförbundet fram vikten av modersmålsundervisningen och vikten av att vi snabbt får in nyanlända lärare på arbetsmarknaden och till våra verksamheter. Utbildning är nyckeln och alla både barn och vuxna ska snabbt komma i utbildning i det nya landet. I september enades FN om nya hållbarhets och utvecklingsmål. Det fjärde målet handlar om rätten till utbildning. Lärarförbundet har länge varit del i arbetet att tillsammans med EI se till att ett av målen handlar om rätten till utbildning.

Fortsatt engagemang för Turkiet

Situationen för Turkiets lärare var uppe på agendan. Vi fick lyssna till ett gripande tal och talaren var glad att ETUCE hade visat stor solidaritet till lärarna i Turkiet och uppmanande till fortsatt engagemang.

Under konferensen deltog jag på en workshop som handlade om jämställdhet och likabehandling. Här fick jag erfara att flera länder är längre fram i sitt arbete kring jämställdhet än vad vi är. Fortfarande är det så enligt Usnews att är du flicka har du bäst förutsättningar att lyckas om du växer upp i Sverige. Men kanske är det så att denna fråga har kommit lite i skymundan och att det nu är tid att lyfta den igen. Tyskland berättade om sitt arbete för att locka unga till yrket och möjliggöra för unga lärare att engagera sig fackligt. Idag har våra spelregler i samhället blivit självklara för många utav oss. Vi glömmer vår historia om varför fackförbunden bildades och det är svårt att synliggöra fackets betydelse i vårt samhällsbygge.

Demokrati i skolan, yngre barns lärande, högre utbildning var andra ämnen som berördes.

En utav vice presidenterna, Branimir Strukelj, hade Lärarförbundets knapp ”Allt börjar med en bra lärare” och betydelse av allas rätt till utbildning var det genomgående temat under hela kongressen.

#viärlärare

Frågor & Svar