Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Så skakar pandemin världens skolor

1,6 miljarder elever i över 190 länder har påverkats av stängningar av skolor och universitet. Världslärarfacket Education International, rapporterar att pandemins inverkan på den globala utbildningssektorn är historisk.

Det kan tyckas självklart att en kris av denna storlek kräver ett lika historiskt krisstöd, men i realiteten har utbildning fått minimalt stöd i länders stimulanspaket.

En förlorad generation är tyvärr inte en överdrift. Minst 463 miljoner barn (över en tredjedel av världens elever) har inte fått tillgång till någon distansundervisning, digital eller på annat sätt, under de första månaderna av pandemin. Ojämn tillgång till digital hårdvara och internetanslutningar för både studenter och lärare har skapat en digital klyfta som förvärrar redan befintliga ojämlikheter.

I en nyligen släppt rapport fastslår OECD att lärare inte kan ersättas av online utbildning, och att data bekräftar vikten av lärare och skolor för elevers sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

För att användningen av digital teknik i utbildningen ska leva upp till sitt löfte om att bidra till att kvalitetsutbildning för alla uppnås, måste tillgången vara rättvis. Lärare måste ha den utbildning, färdigheter, kompetenser och stöd som krävs för att använda tekniken effektivt. Och lärarna måste involveras i införandet av ny digital teknik på arbetsplatserna/skolorna.

EI: s senaste globala undersökning bland medlemsorganisationerna visade att så inte är fallet. Flicka med ansiktsmask UnsplashÖver 70% av utbildningsfacken som svarade betonade att lärarnas utbildningsbehov för digital teknik inte tillgodoses. 57% av de svarande fackföreningarna rapporterade att de inte rådfrågades om vilken typ av digital teknik som lärare önskar sig och 74% rapporterade att de inte var inblandade i att utvärdera effektiviteten hos ny teknik som introducerats i klassrummen.

Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete har också påverkats radikalt av pandemin. Samarbetspartners har fått ställa om till digital kommunikation, utbildning och mobilisering. Vi har agerat snabbt för att ge stöd till digital infrastruktur, datorer, internettrafik och utbildning i att hålla möten online.

Våra partners har klarat omställningen på olika sätt
I Indonesien har lärarfacket PGRI med två miljoner medlemmar genomfört alla regionala årsmöten online, genomfört två veckor av digitala seminarier på Youtube för att utbilda medlemmar i den nya lärarrollen och tryckt på mot myndigheter för trygga arbetsvillkor.

Inom AWEN, kvinnonätverket i Afrika, har 101 kvinnor gått en utbildning i hur de kan delta i och arrangera möten och utbildningar i Zoom, ett användbart verktyg nu och i framtiden. Kursen har anordnats med stöd av bland annat Lärarförbundet.

I Latinamerika har lärarfacken i varierande grad lyckats ställa om sitt arbetssätt för att kunna nå ut och agera under svåra perioder av inlåsning. I Colombia har lärarfacket FECODE genomfört en total omställning av sin interna fortbildning och lyckats genomföra praktiskt taget all planerad verksamhet. Hoten mot facket har däremot inte minskat alls och fackliga och sociala ledare på lokal nivå fortsätter att trakasseras och mördas.

I Filippinerna har facken också mobiliserat trots fortsatta trakasserier från centralregeringen. Landet har förutom pandemin också drabbats av en ovanligt intensiv orkansäsong med stor förstörelse och dessutom vulkanutbrott och jordbävningar. Att flera fack ändå mobiliserat mitt i denna kaotiska situation vittnar om stor styrka.

Kommersialiseringen av utbildningen inom ramen för pandemin är också en allvarlig utmaning. Edtech-marknaden har en beräknad årlig tillväxttakt på 18% och förväntas omsätta 28,5 miljarder USD 2027. EI:s forskningsrapport från 2020 visar att privata aktörer inte bara har erbjudit Edtech som ett akut stöd för distansundervisning utan även har försökt bädda in sina tjänster i utbildning på lång sikt.

Ny forskning som presenterades vid EI: s högskolekonferens visar att privata aktörer också drar nytta av pandemin inom vidareutbildning och högre utbildning. Om inte fackföreningar vidtar snabba åtgärder kommer den digitala klyftan att fortsätta att utvidgas, Edtech kommer inte att stödja lärarprofessionen på ett effektivt sätt och lärare och elever kommer att fortsätta att få sin integritet och sina personliga data kränkta av kommersiella aktörer inom utbildning. Det är avgörande att fackföreningarna stärker sin kapacitet att engagera sig i politiken för digital teknik i utbildningen och att fackföreningarna har en plats vid bordet i styrningen av Edtech. Digital teknik är här för att stanna. Vi måste se till att lärare har en roll när det gäller att bestämma yrkets framtid – understryker Education International i sin rapport.

Dela gärna och sprid den globala undersökningsrapporten ”Teaching with Tech: The Role of Education Unions in Shaping the Future”.

Den enda vägen framåt är att dra lärdom av pandemin och agera snabbt. Kostnaden för passivitet, att en generation förlorar sin mänskliga rättighet till utbildning p.g.a. COVID-19, är något som världen helt enkelt inte har råd med.

Robert Gustafson, internationell sekreterare

Foton från Unsplash: Skola i Tokyo; Kyo Azuma, Flicka läser; Kelly Sikkema, Pojke vid fönster; Jeremy Alford. Foto från demonstration: ACT.

Frågor & Svar