Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

Open Access - viktigt att tillgången till forskning är fortsatt fri!

Karin Åmossa SULF medverkar i panel

Karin Åmossa SULF medverkar i panel

Dag 2 från Kia Kimhag, Lärarförbundets representant på: "Educational International 11th International Further & Higher Education & Research Conference in Taiwan 12-14 november 2018 om bland annat lärares kampanj i USA för att kunna leva på sin lön och rätten till fri tillgång till forskning,

Här i Taipei fortsätter de deltagande representanterna att lyfta sina frågor och berättelser. Dagen handlar om goda exempel i hur vi kan agera och lyfta fackliga frågor men även hur direkta aktioner kan göra skillnad. Tyvärr var de goda exemplen inte lika synliga i jämförelse med utmaningarna. I samtalet om "We walk the line - Success through industrial action" kom dock några bra exempel fram.

Princess Moss från NEA, USA beskrev deras kampanj RED for ED". Medlemmar kan inte leva på sin inkomst som lärare då lönerna är låga, lyftes som en orsak till drivet i kampanjen. Lärare och studenter har fått nog! Kampanjen engagerade särskilt fler studenter då frågorna är viktiga för deras framtid exempelvis problematiken av ökade studielån, framtida lön och arbetssituation. Att arbeta som lärare med en examen, ha lång erfarenhet och ändå utöver sin lärartjänst behöva ha två andra jobb för att kunna försörja sig. Princess talade även om den entusiasm hon möter hos lärare och deras hjärta de har för sina elever och studenter "Because education matters"!

Fler berörde problematiken kring kostnader och neddragningar av statligt bidrag och vilka konsekvenser det får exempelvis för den akademiska friheten men även jakten på forskningsmedel. En deltagare förklarade att universitetet var helt beroende av finansiering från marknaden vilket gör att de både är sårbara och tappar den egna kontrollen. De får arbeta för att finna medel överallt vilket gör att de inte känner sig akademiskt fria. Regeringen lovade finansiering men redan efter första året halverades summan och minskade sedan varje år till noll. En annan deltagare berörde vikten av att finna stöd, ha kontakter inom media men framförallt att inte ge upp kampen för bättre villkor. Media hjälper att sprida information och deltagaren menade att " Goverment are always keen on public support". I Hongkong är lärares arbetssituation problematisk enligt en av deltagarna som förklarade att stressen och självmorden ökat bland dem. Bland de deltagande representanterna fanns dock en kämparglöd även om viss frustration märktes i det som berättades. En fråga återkom, vad ska man göra för att få till bättre villkor. Vi är bra på att beskriva problem men inte på att skapa en policy som "tacklar" detta avslutades diskussionen med.

En aktuell fråga för oss i Sverige vilken debatterades i plenum gällande ”Open Access” och rätten till eget forskningsresultat. Problematiken kring vem som har rätten till sitt material och hur den privata publikationssektorn tar över ägandet och makten. Jonathan Tennant presenterade vilka kostnader den högre utbildningen har då den både ska producera forskningsresultat, betala för publicering och dessutom betala för att ha tillgång till sitt eget materiel. Han menar att här finns stora pengar att spara som istället kan investeras i mer forskning. I länder såsom Sverige och Tyskland strävar man att alla ska ha fri tillgång till all forskning. Det är av vikt att det som publiceras skall vara Open Access nämner Karin Åmossa, SULF Sverige. Det är inte relevant att forskningsresultat som vi själva redan betalt för låses in i databaser som vi sedan ska betala för.


Enligt Jonathan Tennant har detta varit känt länge och att det är dags att agera då det finns länder som redan har open access. Deltagarna var dock eniga att det är dags att agera samtidigt som det är forskare som kommer publicera sig enligt denna modell är strävan att få fri tillgång till den forskning som produceras. Konferensen rekommenderade att EI sekretariat arbetar vidare med detta. Återkommande kommentarer kopplade detta mot den akademiska friheten och vilken konsekvens detta kan ha och har.

En spännande dag som fortsatte med grupparbeten vilka kommer redovisas imorgon.

Frågor & Svar