Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet och ETUCE i nytt partnerskap med lärarfacket i Kirgizistan introducerar fackliga studiecirklar

Den 12-16 september samlades 28 lokala fackliga ledare från TUESWK (Trade Union of Education and Science Workers of the Kyrgyz Republic) tillsammans med representanter från ETUCE och Lärarförbundet i Bishkek, Kirgizistan. På programmet stod en femdagars utbildning i studiecirkelmetodik.

Syftet var att ge ledarna grundläggande kunskap för att kunna introducera fackliga studiecirklar i hela landet.

Fackliga studiecirklar är ingen nyhet. De var en viktig del i folkrörelsernas samhällsbyggnad och mobilisering av medlemmarna i Skandinavien i slutet av 1800-talet och har även varit viktiga i att utbilda och engagera Lärarförbundets egna medlemmar genom historien fram till dagens medlemsdialog. Studiecirklar har också varit en viktig del av Lärarförbundets internationella samarbete under många år. Dessa små, informella grupper av kollegor som samlas för att diskutera och hitta lösningar på sina gemensamma problem är relevanta för lärare i alla länder och faktiskt alla tider.

Under veckan arbetade de lokala fackföreningsledarna tillsammans med TUESWK:s utbildningsansvariga Irina Afanasyeva, ETUCE-teamet samt Kjell Kampe och Robert Gustafson (på distans) från Lärarförbundet för att anpassa metoden till den kirgiziska kontexten.

Seminariet öppnades av TUESWK:s ordförande, Asylbeck Toktogulov, som betonade att fackliga studiecirklar är viktiga för rekrytering och för att stärka den fackliga kompetensen. För att praktiskt förstå hur detta kan göras diskuterade deltagarna flera aktuella frågor. I synnerhet relevansen av att skapa fackliga cirklar; hur man går till väga för att rekrytera deltagare till cirklarna; ordna tillstånd från arbetsgivaren samt allt praktiskt för att framgångsrikt organisera fackliga cirkelträffar.

Study circle KirgizistanUtbildningen byggde i hög grad på deltagarnas synpunkter för att utgå ifrån medlemmarnas behov och därmed den kirgiziska kontexten. Grundläggande var att skapa förståelse för skillnaden mellan traditionell undervisning (samt fackliga möten) och den demokratiska, informella studiecirkeln med stor frihet. Diskussion om lämpliga teman att diskutera (exempelvis fackets historia och roll, arbetsbelastning, löneutveckling, kollektivavtal, arbetstid) och en cirkels upplägg följdes av vad det innebar att själva utbilda studiecirkelledare i sina respektive regioner.

I en sammanfattande diskussion och utvärdering, uttryckte deltagarna entusiasm över att få bidra till startandet av studiecirklar för att sprida facklig utbildning, öka kompetensen i sociala och juridiska rättigheter samt öka solidariteten på arbetsplatsen bland landets skolpersonal (förbundet organiserar all personal i skolan).

Efter en väl genomförd utbildning föreslog ordföranden, Asylbeck Toktogulov, att utbildarna nu genomför en sexmånaders försöksperiod där de testar konceptet på hemmaplan. Efter en återsamling med erfarenhetsutbyte och finslipning i vår, är det meningen att 280 studiecirkelledare ska utbildas och starta egna cirklar i de sju regionerna. Erfarenheten från många andra länder visar att det är rimligt att förvänta sig en stark kollegial utveckling där medlemmarna stärker varandra på det personliga, professionella och fackliga området.

Vi, ETUCE:s direktor Susan Flocken och Lärarförbundets utbildare Kjell Kampe och jag själv, avslutade med att uttrycka glädje och förväntan över hur samarbetet kan lyfta medlemmarnas prioriterade frågor och leda till konkret handling och förändring både på arbetsplatserna samt på region- och nationell nivå.

Förutom entusiasmen och kompetensen att snabbt tillägna sig metodiken var det för mig slående hur närvarande och deltagande jag kunde vara på distans från Sverige i det skickligt arrangerade hybridmötet med Teams, Zoom, två översättare och en stor dos god vilja.

Robert Gustafson
Internationell sekreterare

Så skapar vi styrka genom varandra - Internationell lärarfacklig konferens ETUCE

Deltagare från Sverige, Louise Plobeck, Lärarförbundet, Katariina Treville, LR, Line Isaksson, Lärarförbundet, Maria Rönn, Lärarförbundet och Camilla Brown, Lärarförbundet

Deltagare från Sverige, Louise Plobeck, Lärarförbundet, Katariina Treville, LR, Line Isaksson, Lärarförbundet, Maria Rönn, Lärarförbundet och Camilla Brown, Lärarförbundet

​Nu är vi här, i Liège, Belgien på europeisk lärarfacklig konferens, ETUCE Special Conference, för att mötas, dela erfarenheter och i samverkan med Europas lärarorganisationer utveckla gemensam politik.

Konferensen startade idag med förmöten som behandlade kvinnors situation i Europa, artificiell intelligens i skolan och utbildningsfinansiering i Europa. Det är tre stora områden som lärare i Europa har stort behov av att få möjlighet att diskutera, problematisera samt att skapa styrka i varandra för att i slutänden kunna påverka makthavare. Allt för att lärare ska få så bra förutsättningar som möjligt att utbilda för Europas framtid.

Kvinnors situation

När det gäller kvinnors situation lyftes framför allt tre perspektiv fram. Det handlade om kriget i Ukraina och kvinnors utsatthet mitt i kriget och på flykt. Det handlade också om hur kvinnodominerade yrken som lärare inte blivit prioriterade av regeringar under pandemin. Och sist men inte minst om problematiken kring avsaknad av transparens när det gäller löneprocessen och hur det påverkar kvinnors situation i arbetslivet. EU arbetar med ett direktiv för transparens och tillgång till könssegregerad lönestatistik som ska underlätta arbetet för jämställda löner i Europa.

Kvinnor rätt till sin egen kropp - och röst

Ytterligare ett perspektiv som lyftes av Maria Rönn från vår delegation var det som sker USA avseende aborträtten och hur kvinnors rätt till sin egen kropp och sin egen röst hotas i hela världen - också i Europa. Kvinnors rättigheter som vunnits av dem som gått före oss måste försvaras varje dag för att vinna kampen om kvinnors lika värde.

AI - en utmaning för framtiden

Artificiell intelligens är framtidens utmaning. Hur kan vi som lärare och lärarorganisationer hantera de etiska dilemman som uppstår i användningen av AI i skolan? Hur skyddar vi barns och elevers integritet - liksom vår egen - samtidigt som vi drar nytta av de möjligheter AI medför? Diskussionerna landade i att vi som lärare behöver ta ledningen och få möjlighet att tillsammans organisera undervisning så att den möter framtidens krav och samtidigt bevarar de mänskliga relationer som kvalitativ utbildning är helt beroende av.

Det är inte företag eller andra instanser som ska säga vad vi lärare ska göra utan det är vi som ska staka ut framtidens undervisning och dess innehåll. Därför är det viktigt att vi samlar oss och arbetar fram prioriterade arbetsområden så att vi står starka tillsammans och påverkar beslutsfattare även på detta område.

Finansieringen av skolan

Dagens sista workshop berörde vikten av en skola som finansieras på ett sätt som gynnar samhällets utveckling i stort. Den handlade också om vikten av läraryrkets attraktivt och dess betydelse för Europas utveckling i pandemins spår. Irland och Bulgarien förmedlade sina berättelser om förhållandet mellan investeringar i utbildning, lärarlöner, läraryrkets attraktivitet och utbildningskvalitet i sina länder.

Läraryrket behöver bli mer attraktivt

I Bulgarien är lärare relativt välbetalda men däremot utmanas deras arbetssituation genom stora elevgrupper. På Irland är de flesta skolorna privata och drivs ofta av religiösa samfund. Att vara lärare i Irland är förenat med hög status och utbildningen är lång. Däremot är lönen inte särskilt hög.

Under workshopen blev det tydligt att vi behöver arbeta för att öka läraryrkets attraktivitet. Detta är något som förenar Europas länder. De kommande dagarna kommer vi som ETUCE just att fatta beslut om en policy till stöd för alla medlemsorganisationers arbete med att öka läraryrkets attraktivitet. På agendan finns också de krav vi vill ställa kring utbildningens och lärarnas förutsättningar i Europa liksom en resolution till stöd för fred i Ukraina.

We are unstoppable - A new world is possible!

Malala, Olya, Greta Mynttorget 10 juni

Malala, Olya, Greta Mynttorget 10 juni

Det är fredag morgon och jag går förväntansfull mot Mynttorget i Stockholm. Vi har från Lärarförbundet fått möjligheten att möta två unga kvinnor som har gjort och gör ett stort avtryck – Malala Yousafzai och Greta Thunberg.

Fridays for Future har anordnat ett möte med unga aktivister från många länder som varit i Stockholm för klimatmötet och nu vill delta i fredagens strejk. Vi möter unga aktivister från Belgien, Uganda, Storbritannien, Afghanistan, Serbien och Sverige. Kraven på förändring och politiska beslut för ett bättre klimat och flickors utbildning är tydliga. Inte på papper och i tal utan i konkreta handlingar – nu!

Fridays for Future - Malala Fund 10 juni 2022

Dagens möte är ett samarbete mellan Fridays for Future och Malala Fund. Malala lyfter den tydliga kopplingen mellan flickors och kvinnors utbildning och klimatarbetet. Det är de mest utsatta, både flickor/kvinnor på individnivå och utvecklingsländer som möter den största påverkan på sina vardagsliv och förutsättningar. Klimatrelaterade faktorer redan år 2025 kan bidra till att omkring 12,5 miljoner flickor inte kan slutföra sin utbildning (rapport Malala Fund). Det är viktigt framhåller Malala att Sverige tar sitt ansvar och gör verklighet av sin politik. De senaste neddragningarna av biståndet till utvecklingssamarbete är en oroande utveckling. Greta instämmer i kraven och framhåller vikten av klimaträttvisa, social rättvisa och jämställdhet.

Vi möter även Olya Morady från Afghanistan, konstnär och klimataktivist som beskriver förändringarna efter att talibanerna tagit över den politiska styrningen. Tidigare fanns grupper för Fridays for Future även i hennes hemland. Hon hade möjligheten att slutföra sin skolgång innan det politiska skiftet, men hennes lillasyster har nu inte den rättigheten. Talibanerna har beslutat att flickor får endast gå i klass 1-5, sedan är deras möjlighet till utbildning stängd.

Malala och Evelyn flickors utbildning

Jag slås av den energi, beslutsamhet och envishet som finns bland alla unga aktivister. Kritiskt tänkande, undervisning för hållbar utveckling och kontakter mellan länder är viktigare än någonsin, det går att förändra men vi måste lyssna och agera! Vi kommer inte att ge upp förrän vi ser förändring säger en av talarna.

What do we want? Climate change! When do we want it? NOW!

När jag ska lämna mötet kommer en skolklass med plakat, på väg till dagens möte och jag hör en av arrangörerna säga, där kommer de, nästa grupp som tar över efter oss.

Lärarförbundet samarbetar, på nationell och regional nivå, med Education International (världslärarfacket) och Svenska Afghanistankommittén (SAK) för att stärka lärarfacket i Afghanistan, NTEC. För 2022 diskuteras styrelseutbildning samt utrustning av tre regionala kontor.

Jordaniens lärarorganisation JTA behöver vårt stöd – nu!

Jordanian Teachers' Association (JTA) har upplösts och massiva uppsägningar av lärare har skett inklusive 14 ledare för JTA. ​Education International, tillsammans med Labour Start, uppmanar oss att protestera. Skriv under protestbrevet här nedan och sprid gärna denna nyhet. Din röst behövs!

Vi har tidigare nåtts av nyheten att lärarorganisationen i Jordanien (JTA) upplöstes den 31 december 2020 av Ammans magistratsdomstol.

Den 29 september 2021 avslog riksåklagaren JTA:s överklagande mot förbundsupplösningen och alla de 14 JTA-styrelseledamöterna dömdes till ett års fängelse. JTA använde tillfället under Världslärardagen för att fördöma de fortsatta rättsliga trakasserier de utsätts för. Den jordanska regeringen har använt nödlagar som antogs under pandemin för att rättsligt trakassera fackföreningsmedlemmar, lärare och andra som arbetar i skolan. Även anställningsbestämmelserna för offentliganställda har ändrats för att göra det lättare att avsluta någons anställning. Minst 65 lärare har tvingats gå i förtidspension.

Lärarförbundet står eniga med JTA i deras krav:

  • att lärarfackliga organisationers rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar garanteras
  • att omedelbart återanställa de avskedade ledarna för JTA och de förtidspensionerade lärarna
  • att häva stämningen mot JTA:s fackliga verksamhet
  • att ytterligare reformera nationella lagar för att anpassa dem till internationell standard

I samband med Världslärardagen 5 oktober i år arresterades och fängslades återigen de ledande medlemmarna av JTA av de jordanska säkerhetsstyrkorna. Kravallpolis sattes in för att stoppa de fredliga demonstrationerna som organiserades för att fördöma tillslaget mot fackliga rättigheter.!

Vill du delta i protesten mot dessa händelser kan du skriva på här:

Sprid gärna nyheten till dina kollegor och andra intresserade! Tillsammans är vi starka!

Paulo Freire 100 år

En av de största profilerna inom pedagogiken, brasilianaren Paulo Freire, skulle fyllt 100 år den 19 september. Detta uppmärksammas därför runt om i världen, på olika sätt.

Se nedan om olika event och initiativ som är på gång:

Avdelningen Lärarförbundet Folkhögskola

Avdelningen arbetar på en studiehandledning för studiecirklar kring Freires centrala verk ”De förtrycktas pedagogik”. När den är klar återkommer vi med information.

Avdelningen är också på gång med en film, som lyfter svenska röster om vad Freire och hans pedagogik betyder i dagens Sverige. Vi återkommer med mer information där.

Seminarium i Oslo om Freires betydelse i dagens norska samhälle:

Vår norska systerorganisation Utdanningsforbundet organiserar ett intressant seminarium på måndag kväll 20/9 kl 19-21. Lärarförbundets medlemmar är inbjudna att delta digitalt. Språket är norska. Här anmäler du ditt deltagande!

Direktsändning från Paulo Freires födelseort i Brasilien

Söndag 19/9 och måndag 20/9 blir det stora event som sänds via Youtube från Freires födelseort Recife, i Brasilien. Dessa kommer att sändas via Youtube!

Firandet den 19 september pågår mellan kl 19 och midnatt (svensk tid) och har en kulturell prägel, med uppträdande av artister mm.

Måndagen den 20/9 pågår eventet mellan kl 14 och midnatt (svensk tid) och kommer att präglas mer av debatt om utbildningens och pedagogikens villkor.

Fackliga kränkningar och hotet mot demokratin står i fokus i kampanj ledd av Union to Union

Den 30 juni publicerades rapporten Global Rights Index, som årligen följer upp utvecklingen för fackliga rättigheter och arbetstagares villkor i världen. Det blev en hel del publicitet i olika media då, även i Sverige.

Nu följs detta upp av svenska förbund, centralorganisationer och även vår gemensamma organisation Union To Union, med en kampanj som avslutas på fredagen den 10 september kl 10, med ett webinarium på temat ”Varför är demokratin hatad av så många med makt?” https://www.uniontounion.org/varfor-ar-demokratin-hatad-av-sa-manga-med-makt

Union-to-union

Detta webinarium tar avstamp i den internationella rapporten Global Rights Index, men syftar också att belysa läget i vårt eget land, ett år innan våra allmänna val. I år är det också 100 år sedan Sveriges folk kämpade sig till allmän och lika rösträtt, även för kvinnor.

Idag har också en debattartikel publicerats i Dagens Arena, skriven av Union To Unions tre styrelseordföranden från LO, TCO och Saco: https://www.dagensarena.se/opinion/stodet-till-fria-fackforeningar-maste-fortsatta/

Debattartikeln pekar på att Corona-pandemin på många håll i världen utnyttjas av makthavare för att begränsa vanligt folks levnadsvillkor, undergräva fackliga rättigheter och den demokratiska rättsstaten. Debattartikeln hänvisar också till den kommande valrörelsen och uppmanar samtliga partier att vara tydliga i sitt ställningstagande för arbetstagares villkor och fackliga rättigheter, liksom vikten av fortsatt stöd till det internationella fackliga biståndet.

Mot bakgrund av Lärarförbundets mångåriga stöd till fackliga systerorganisationer runt om i världen, är det inte svårt att instämma i de ovanstående budskapen. Vi ser hur det minskade utrymmet för många lärarfackliga organisationer försämrar villkoren för lärare runt om i världen – samtidigt som vi ser hur otaliga lärarfack fortsätter att konstruktivt kämpa för demokrati och för allas rätt till god utbildning.

Fortsatt stöd till elever, lärare och fackligt aktiva inom skolan i Afghanistan

Trots att talibanerna har tagit över makten i Afghanistan fortsätter ideella organisationer som Svenska Afghanistankommittén (SAK) sitt arbete i landet med full kraft. Man anpassar sig när det är nödvändigt, men arbetar med oförändrad styrka. ”Det är vårt ansvar och skyldighet”.

Lärarförbundet och Svenska Afghanistankommittén (SAK) har ett mångårigt samarbete om organisering av lärare i Afghanistan. En facklig organisation i landet, NTEC, har med tiden byggts upp med stöd av SAK och blivit medlem i världslärarfacket Education International. Det finns bland Lärarförbundets medlemmar många lärare som har Afghanska elever i sina klassrum och engagerar sig för deras situation i Sverige. Lokalavdelningar har också engagerat sig för lärare i Afghanistan. Utifrån den senaste tidens utveckling oroar vi oss för en tillbakagång av vunna rättigheter och vad vi kan göra för att engagera oss. Därför har vi ställt några frågor till en före detta lärarförbundskollega, Henrik Herber som idag är chef för enheten för biståndssamordning i SAK.

Vad händer nu i Afghanistan utifrån ditt perspektiv?

SAK fortsätter sitt arbete i landet med full kraft och anpassar sig om och när det är nödvändigt. Vi Flickor på skolgård Afghanistan uppmanar även resten av världen att inte svika lokalbefolkningen i Afghanistan. Talibanerna har publikt sagt (efter maktövertagandet) att både flickor och pojkar ska få gå i skolan men om de kommer leva upp till det i praktiken återstår att se. Våra skolor är fortfarande öppna. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att flickor ska ha samma rätt till utbildning som pojkar. SAK har under många år haft tiotusentals flickor i skolan i områden som styrts av talibanerna. Det ger hopp om att det kommer att gå framöver också. Miljoner flickor har gått i skolan sedan talibanerna sist satt vid makten – många av dem är nu själva mammor som vill att deras döttrar ska få utbildning. Lokalsamhällen kommer att trycka på för att flickor ska få gå i skolan.

Talibanerna har länge haft en stark närvaro i delar av landet, särskilt på landsbygden där SAK har sin verksamhet. Organisationen är opartisk, vilket gjort det möjligt att verka under olika regimer. Arbetet bedrivs alltid i nära samarbete med lokalbefolkningen. SAK har kunnat driva skolor och sjukhus under talibankontroll, även om lokala talibaner ibland motsatt sig aktiviteter eller ställt krav som SAK inte kunnat acceptera. Om talibanerna till exempel satt stopp för flickors skolgång har SAK varit tydliga och sagt att ”vi kan inte undervisa endast pojkar, så då stänger vi alla våra skolor i området”. Detta tillsammans med påtryckningar från lokalsamhället brukar göra att talibanerna accepterar SAK:s arbete, även när det gäller flickors utbildning. Så har det åtminstone varit hittills.

Det som är mest problematiskt för SAK är när det blir aktiva strider i ett område. Då händer det att SAK av säkerhetsskäl får stänga ner verksamheten för att värna om elever, patienter och personal. Men så fort läget stabiliseras öppnar de igen. Oavsett vilken part i striden som har makten.

SAK som jobbat mycket med utbildning, vilka möjligheter ser ni att inte tappa det som uppnåtts, framför allt gällande flickors utbildning?

Svenska Afghanistankommittén (SAK) har arbetat på plats i Afghanistan i 40 år. Organisationen finns till för de mest utsatta grupperna i samhället med särskild inriktning på kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och människor på flykt inom landet. Mer än 100 000 barn går i SAKs skolor varav 59 % är flickor.

Flickor i skola Afghanistan

Vi gör vårt yttersta för att hålla vår verksamhet öppen. Lokalbefolkningen vill ha vår verksamhet och försvarar den, något de redan gjort under flera år där talibanerna har stark närvaro.  De uppvaktar de lokala talibanledarna och säger ”Vi vill att våra pojkar och flickor ska gå i skolan och att kvinnor ska ha tillgång till hälsovård.”

Talibanerna har i sina olika presskonferenser sagt att kvinnor kommer få arbeta och vara aktiva "inom ramen för sharia" – men det är för tidigt att säga exakt vad det kommer att innebära. Oron och rädslan är genuin för kvinnor och flickors rättigheter. Konservativa normer i det afghanska samhället reser hinder för flickors undervisning generellt, oavsett vilket styre som gäller. Traditionella normer som utesluter flickor från undervisning eller bara tillåter flickor att gå i skolan fram till puberteten under förutsättning att de undervisas av kvinnliga lärare. En generell reservation är att situationen inte stabiliserats så att det går att dra några generella slutsatser, det kan se olika ut på olika håll i landet och kan komma att förändras.

Vi hör att inte en spänn ska gå till talibaner, vilket är en helt rimlig hållning. Dilemmat är att fortsätta stödja lokalbefolkningen utan att ge legitimitet eller stöd till en talibanregim. Utan finansiering till till exempelvis hälso- och utbildning finns en risk att dessa sektorer kollapsar med en ännu större humanitär kris som följd. SAK och andra organisationer kan inte täcka upp och hålla igång ett utbildningssystem med 7 miljoner elever, varav 40 % flickor och 170 000 lärare (30 % av dessa är kvinnliga lärare). Så länge det finns hinder att överföra pengar till Afghanistan kommer det gå ut över tillgång till bland annat mediciner och försörjning eftersom kontanter blir färre och priser eskalerarLäs gärna mer om vilka dilemman som uppstår i den här debattartikeln vår generalsekreterare nyligen skrev på Aftonbladet Debatt.

Kan du säga något om situationen för lärare generellt?

Vi har sett en utveckling på 20 år med allt fler elever i skolan, elever som i sin tur växer upp och själva blir lärare vilket är en positiv utveckling. Det betyder att det för första gången finns en generation afghaner där ett flertal är läs- och skrivkunniga. Den tidigare regeringen uppmärksammade dock den utbredda korruptionen inom bland annat utbildningssektorn, en hämsko för utveckling och möjlighet att få kvalificerade lärare på vissa ställen.

SAK ger stöd till lärarorganisationen NTEC (National Teachers Elected Council) och dess provins- och distriktsorganisation för att förbättra situationen för landets lärare. Under 2020 har NTEC bland annat sökt påverka Utbildningsministeriet att ge extra bidrag ("hardship allowance") i synnerhet till kvinnliga lärare som arbetar på landsbygd i svårtillgängliga områden, eller hitta andra incitament att få ut kvalificerade lärare till byarna. Därutöver har man förhandlat om att inte utöka arbetstiden för lärare, ge NTECs medlemmar subventionerad vård och söka samverkan med universitet för vidareutbildning av lärare.

Lärarförbundet har haft en workshop för NTEC:s ledarskap, vad är möjligheterna för facklig organisering under talibanerna?

De senaste uppgifterna från NTEC gör gällande att man som organisation inte uppfattar sig som en primär måltavla för repressalier från talibanerna medan enskilda ledare upplever en hotfull situation. I vissa provinser har säkerhetsläget förbättrats efter att striderna upphört, men det råder ett vakuum kring den politiska situationen och hur framtiden kommer se ut.

En omedelbar utmaning är att NTEC kämpar med sin finansiering, under COVID-epidemin har det varit svårare än vanligt att samla ihop medlemsavgifterna.

För den som vill veta mer och fördjupa sig har vi förstått att SAK har ett studiecirkelmaterial. Kan vi organisera studiecirklar tillsammans på lokal nivå?

Vem som helst kan ta del av SAKs studiecirkel, som finns tillgänglig på vår hemsida: https://sak.se/engagera-dig/anordna-en-aktivitet/starta-en-studiecirkel

Andra tips:

SAKs lokalföreningar ute i landet kan hjälpa till för att komma igång med en studiecirkel. De är också ofta ute och håller föreläsningar för skolklasser -det finns också en del bilder som kan användas som utställning - kontakta oss för att se vad som går att ordna!

Klassuppsättning A-nytt går att beställa via Utbudet. Om tidningen tagit slut på Utbudet kan ni kontakta info@sak.se för att beställa tidningar till skolan.

Robert Gustafson, Lärarförbundet
Foto: Kajsa Waaghals

Utdragna protester framtvingade regeringens reträtt i Colombia

Fredliga protester som denna, med avstånd och munskydd, har varit regeln. Upplopp, bränder och kravaller har däremot anstiftats av provokatörer som vill smutskasta den legitima protesten.

Den 28 april inleddes en stor protestvåg i Colombia. Det blev enorma och ihållande protester, inte bara i storstäderna utan långt ut på landsbygden och i småstäder. Hittills har 52 personer dödats under protesterna, framför allt av kravallpolisen. Periodvis var protesterna varit så omfattande att regeringen satte in militär i de större städerna. Trots att rädslan för att bli smittad av Covid är stor, så har massor av personer inte sett någon annan utväg än att bege sig ut på gatorna och protestera. Många har känt sig lurade av landets konservativa regering som under skydd av pandemin försökte genomföra drastiska nedskärningar och försämringar för stora grupper, såsom försämringar av sjukvården och höjningar av skatter för folk med låga inkomster.

Nu har protesterna mattats av men man kan konstatera att protesterna gav resultat: skatteförslaget har dragits tillbaka, liksom det omstridda ”sjukvårdspaketet”. Finansministern och utrikesministern har bägge avgått, liksom regeringens särskilda samordnare av fredsprocessen. Men regeringens svar har varit tondövt, och centrerat på att inte förhandla, att slå ner protesterna genom att inkalla militär och att utfärda undantagstillstånd i de regioner där protesterna varit starkast. Just kravallpolisens brutala framfart var det som kanske eldade på protesterna än mer.

Protest mot staten Colombia

Mördarstaten, står det på en stor muralmålning i staden Medellín. Eller som en demonstrant uttryckte det: ”de försökte hota oss med att vi skulle dö av Coronaviruset om vi deltog i gatuprotesterna. Men i slutändan var det polisen som hade ihjäl oss.”

Regeringens negativa inställning till all kritik märktes också när den på olika sätt försökte vägra tillstånd för en undersökningskommission från det interamerikanska systemet för mänskliga rättigheter (CIDH). Till slut kom CIDH ändå till Colombia mellan den 8 och 10 juni. Deras rapport har blivit försenad men från konservativt håll har man redan börjat kritisera CIDH och hävda att de tagit ensidig ställning för den ena parten i konflikten. Med andra ord: de förväntar sig stark kritik framför allt mot polisens övervåld.

CIDH Colombia

En demonstrant bär ett plakat med uppmaningen till den regionala undersökningskommissionen från CIDH: ”Rättvisa NU”

Det är en brokig koalition som står bakom protesterna: partier till vänster, fackliga organisationer av olika kulörer, urfolksorganisationerna och den svarta befolkningens organisationer. Även världskändisar som Shakira och Juanes liksom en rad fotbollsspelare har tagit ställning för proteströrelsens yrkanden. Men framför allt har de massiva protesterna burits upp av stora mängder indignerade personer som är urless på dyrtider och ökade sociala orättvisor.

Pressen på lärarfacket FECODE är fortsatt enorm från regeringshåll. Detta beror sannolikt på den viktiga och sammanhållande roll som facket spelar i denna process, liksom i andra sammanhang där den konservativa regeringens politik kritiseras.

Glädjande att många runt om i världen ställer upp och stödjer FECODE. Lärarförbundet har haft ett nära samarbete med FECODE under flera årtionden. Vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, skriver bloggar på temat. Hon skickar även protestbrev till Colombias president. Det känns bra med ett så uthålligt och medvetet stöd från vår sida!

Om du vill ansluta till en protestyttring, kan du gå in på https://www.labourstart.org och leta dig fram till aktuella namninsamlingar.

Arbetet för jämställdhet fortsätter – trots pandemin

Demonstration för rätt till abort i Argentina. Foto: Vero Virga.

Demonstration för rätt till abort i Argentina. Foto: Vero Virga.

Kamp mot våld och kränkningar i Ghana. Kvinnor som utbildas i digitalt arbete. Demonstrationer för aborträtt i Argentina. Trots pandemin har lärarfackliga organisationer runt om i världen lyckats upprätthålla sitt jämställdhetsarbete.

Idag är det internationella kvinnodagen. Därför vill vi särskilt lyfta lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare som i sitt arbete med barn, unga och vuxna visar på flickors och kvinnors rättigheter, lösningar, och möjliga steg på vägen mot ett jämställt samhälle.

Under det gångna året har vi sett hur lärarfackliga organisationer i hela världen, mitt i det kaos som pandemin skapat i skolan och samhället, lyckats hålla fast vid sitt jämställdhetsarbete.

Utmaningarna kring flickors rätt till utbildning, kvinnors plats på arbetsmarknaden, och kvinnors ledarskap i lärarorganisationerna har förstärkts. Men på många platser har också kampen för kvinnors rättigheter stärkts.

Kamp mot våld och kränkningar i Ghana

I Ghana har lärarorganisationerna drivit kampanj för att landet ska ratificera den nya ILO konventionen C190 mot våld och kränkningar i arbetslivet och göra den till nationell lag.

De har använt konventionens krav på att kvinnor ska känna sig trygga på arbetsplatsen, som i deras fall är skolan eller hemma under lock-down, för att stärka jämställdhetsarbetet.

Film om kvinnors tredubbla arbetsbörda

Den 8 mars premiärvisar det latinamerikanska kvinnonätverket inom Education International en brasiliansk film om kvinnors tredubbla arbetsbörda (Abraços). Filmen har producerats av lärarfacket i delstaten Sergipe.

Kvinnor utbildas att arbeta digitalt

För att stärka kvinnors ställning inom sina organisationer, och ge nätverken möjlighet till fortsatt kontakt under pandemin, har Education International ordnat två utbildningar för 100 kvinnor i afrikanska lärarorganisationer i att leda möten online.

Demonstrationer för rätt till abort gav resultat

I Argentina har lärarorganisationerna tillsammans med kvinnorörelsen och andra folkrörelser kämpat för en lagstiftning om aborträtt. De vann!

Se gärna Education Internationals film nedan, och hör dessa kvinnor, lärare och ledare berätta om sin kamp och sina mål.


Den 8 mars firar vi kvinnors framgångar och förnyar vårt ställningstagande för jämställdhet i skolan, på jobbet i samhället. Tillsammans är vi starka!

Läs mer om Lärarförbundets internationella arbete här

Så skakar pandemin världens skolor

1,6 miljarder elever i över 190 länder har påverkats av stängningar av skolor och universitet. Världslärarfacket Education International, rapporterar att pandemins inverkan på den globala utbildningssektorn är historisk.

Det kan tyckas självklart att en kris av denna storlek kräver ett lika historiskt krisstöd, men i realiteten har utbildning fått minimalt stöd i länders stimulanspaket.

En förlorad generation är tyvärr inte en överdrift. Minst 463 miljoner barn (över en tredjedel av världens elever) har inte fått tillgång till någon distansundervisning, digital eller på annat sätt, under de första månaderna av pandemin. Ojämn tillgång till digital hårdvara och internetanslutningar för både studenter och lärare har skapat en digital klyfta som förvärrar redan befintliga ojämlikheter.

I en nyligen släppt rapport fastslår OECD att lärare inte kan ersättas av online utbildning, och att data bekräftar vikten av lärare och skolor för elevers sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

För att användningen av digital teknik i utbildningen ska leva upp till sitt löfte om att bidra till att kvalitetsutbildning för alla uppnås, måste tillgången vara rättvis. Lärare måste ha den utbildning, färdigheter, kompetenser och stöd som krävs för att använda tekniken effektivt. Och lärarna måste involveras i införandet av ny digital teknik på arbetsplatserna/skolorna.

EI: s senaste globala undersökning bland medlemsorganisationerna visade att så inte är fallet. Flicka med ansiktsmask UnsplashÖver 70% av utbildningsfacken som svarade betonade att lärarnas utbildningsbehov för digital teknik inte tillgodoses. 57% av de svarande fackföreningarna rapporterade att de inte rådfrågades om vilken typ av digital teknik som lärare önskar sig och 74% rapporterade att de inte var inblandade i att utvärdera effektiviteten hos ny teknik som introducerats i klassrummen.

Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete har också påverkats radikalt av pandemin. Samarbetspartners har fått ställa om till digital kommunikation, utbildning och mobilisering. Vi har agerat snabbt för att ge stöd till digital infrastruktur, datorer, internettrafik och utbildning i att hålla möten online.

Våra partners har klarat omställningen på olika sätt
I Indonesien har lärarfacket PGRI med två miljoner medlemmar genomfört alla regionala årsmöten online, genomfört två veckor av digitala seminarier på Youtube för att utbilda medlemmar i den nya lärarrollen och tryckt på mot myndigheter för trygga arbetsvillkor.

Inom AWEN, kvinnonätverket i Afrika, har 101 kvinnor gått en utbildning i hur de kan delta i och arrangera möten och utbildningar i Zoom, ett användbart verktyg nu och i framtiden. Kursen har anordnats med stöd av bland annat Lärarförbundet.

I Latinamerika har lärarfacken i varierande grad lyckats ställa om sitt arbetssätt för att kunna nå ut och agera under svåra perioder av inlåsning. I Colombia har lärarfacket FECODE genomfört en total omställning av sin interna fortbildning och lyckats genomföra praktiskt taget all planerad verksamhet. Hoten mot facket har däremot inte minskat alls och fackliga och sociala ledare på lokal nivå fortsätter att trakasseras och mördas.

I Filippinerna har facken också mobiliserat trots fortsatta trakasserier från centralregeringen. Landet har förutom pandemin också drabbats av en ovanligt intensiv orkansäsong med stor förstörelse och dessutom vulkanutbrott och jordbävningar. Att flera fack ändå mobiliserat mitt i denna kaotiska situation vittnar om stor styrka.

Kommersialiseringen av utbildningen inom ramen för pandemin är också en allvarlig utmaning. Edtech-marknaden har en beräknad årlig tillväxttakt på 18% och förväntas omsätta 28,5 miljarder USD 2027. EI:s forskningsrapport från 2020 visar att privata aktörer inte bara har erbjudit Edtech som ett akut stöd för distansundervisning utan även har försökt bädda in sina tjänster i utbildning på lång sikt.

Ny forskning som presenterades vid EI: s högskolekonferens visar att privata aktörer också drar nytta av pandemin inom vidareutbildning och högre utbildning. Om inte fackföreningar vidtar snabba åtgärder kommer den digitala klyftan att fortsätta att utvidgas, Edtech kommer inte att stödja lärarprofessionen på ett effektivt sätt och lärare och elever kommer att fortsätta att få sin integritet och sina personliga data kränkta av kommersiella aktörer inom utbildning. Det är avgörande att fackföreningarna stärker sin kapacitet att engagera sig i politiken för digital teknik i utbildningen och att fackföreningarna har en plats vid bordet i styrningen av Edtech. Digital teknik är här för att stanna. Vi måste se till att lärare har en roll när det gäller att bestämma yrkets framtid – understryker Education International i sin rapport.

Dela gärna och sprid den globala undersökningsrapporten ”Teaching with Tech: The Role of Education Unions in Shaping the Future”.

Den enda vägen framåt är att dra lärdom av pandemin och agera snabbt. Kostnaden för passivitet, att en generation förlorar sin mänskliga rättighet till utbildning p.g.a. COVID-19, är något som världen helt enkelt inte har råd med.

Robert Gustafson, internationell sekreterare

Foton från Unsplash: Skola i Tokyo; Kyo Azuma, Flicka läser; Kelly Sikkema, Pojke vid fönster; Jeremy Alford. Foto från demonstration: ACT.

Frågor & Svar