Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetet för jämställdhet fortsätter – trots pandemin

Demonstration för rätt till abort i Argentina. Foto: Vero Virga.

Demonstration för rätt till abort i Argentina. Foto: Vero Virga.

Kamp mot våld och kränkningar i Ghana. Kvinnor som utbildas i digitalt arbete. Demonstrationer för aborträtt i Argentina. Trots pandemin har lärarfackliga organisationer runt om i världen lyckats upprätthålla sitt jämställdhetsarbete.

Idag är det internationella kvinnodagen. Därför vill vi särskilt lyfta lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare som i sitt arbete med barn, unga och vuxna visar på flickors och kvinnors rättigheter, lösningar, och möjliga steg på vägen mot ett jämställt samhälle.

Under det gångna året har vi sett hur lärarfackliga organisationer i hela världen, mitt i det kaos som pandemin skapat i skolan och samhället, lyckats hålla fast vid sitt jämställdhetsarbete.

Utmaningarna kring flickors rätt till utbildning, kvinnors plats på arbetsmarknaden, och kvinnors ledarskap i lärarorganisationerna har förstärkts. Men på många platser har också kampen för kvinnors rättigheter stärkts.

Kamp mot våld och kränkningar i Ghana

I Ghana har lärarorganisationerna drivit kampanj för att landet ska ratificera den nya ILO konventionen C190 mot våld och kränkningar i arbetslivet och göra den till nationell lag.

De har använt konventionens krav på att kvinnor ska känna sig trygga på arbetsplatsen, som i deras fall är skolan eller hemma under lock-down, för att stärka jämställdhetsarbetet.

Film om kvinnors tredubbla arbetsbörda

Den 8 mars premiärvisar det latinamerikanska kvinnonätverket inom Education International en brasiliansk film om kvinnors tredubbla arbetsbörda (Abraços). Filmen har producerats av lärarfacket i delstaten Sergipe.

Kvinnor utbildas att arbeta digitalt

För att stärka kvinnors ställning inom sina organisationer, och ge nätverken möjlighet till fortsatt kontakt under pandemin, har Education International ordnat två utbildningar för 100 kvinnor i afrikanska lärarorganisationer i att leda möten online.

Demonstrationer för rätt till abort gav resultat

I Argentina har lärarorganisationerna tillsammans med kvinnorörelsen och andra folkrörelser kämpat för en lagstiftning om aborträtt. De vann!

Se gärna Education Internationals film nedan, och hör dessa kvinnor, lärare och ledare berätta om sin kamp och sina mål.


Den 8 mars firar vi kvinnors framgångar och förnyar vårt ställningstagande för jämställdhet i skolan, på jobbet i samhället. Tillsammans är vi starka!

Läs mer om Lärarförbundets internationella arbete här

Så skakar pandemin världens skolor

1,6 miljarder elever i över 190 länder har påverkats av stängningar av skolor och universitet. Världslärarfacket Education International, rapporterar att pandemins inverkan på den globala utbildningssektorn är historisk.

Det kan tyckas självklart att en kris av denna storlek kräver ett lika historiskt krisstöd, men i realiteten har utbildning fått minimalt stöd i länders stimulanspaket.

En förlorad generation är tyvärr inte en överdrift. Minst 463 miljoner barn (över en tredjedel av världens elever) har inte fått tillgång till någon distansundervisning, digital eller på annat sätt, under de första månaderna av pandemin. Ojämn tillgång till digital hårdvara och internetanslutningar för både studenter och lärare har skapat en digital klyfta som förvärrar redan befintliga ojämlikheter.

I en nyligen släppt rapport fastslår OECD att lärare inte kan ersättas av online utbildning, och att data bekräftar vikten av lärare och skolor för elevers sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

För att användningen av digital teknik i utbildningen ska leva upp till sitt löfte om att bidra till att kvalitetsutbildning för alla uppnås, måste tillgången vara rättvis. Lärare måste ha den utbildning, färdigheter, kompetenser och stöd som krävs för att använda tekniken effektivt. Och lärarna måste involveras i införandet av ny digital teknik på arbetsplatserna/skolorna.

EI: s senaste globala undersökning bland medlemsorganisationerna visade att så inte är fallet. Flicka med ansiktsmask UnsplashÖver 70% av utbildningsfacken som svarade betonade att lärarnas utbildningsbehov för digital teknik inte tillgodoses. 57% av de svarande fackföreningarna rapporterade att de inte rådfrågades om vilken typ av digital teknik som lärare önskar sig och 74% rapporterade att de inte var inblandade i att utvärdera effektiviteten hos ny teknik som introducerats i klassrummen.

Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete har också påverkats radikalt av pandemin. Samarbetspartners har fått ställa om till digital kommunikation, utbildning och mobilisering. Vi har agerat snabbt för att ge stöd till digital infrastruktur, datorer, internettrafik och utbildning i att hålla möten online.

Våra partners har klarat omställningen på olika sätt
I Indonesien har lärarfacket PGRI med två miljoner medlemmar genomfört alla regionala årsmöten online, genomfört två veckor av digitala seminarier på Youtube för att utbilda medlemmar i den nya lärarrollen och tryckt på mot myndigheter för trygga arbetsvillkor.

Inom AWEN, kvinnonätverket i Afrika, har 101 kvinnor gått en utbildning i hur de kan delta i och arrangera möten och utbildningar i Zoom, ett användbart verktyg nu och i framtiden. Kursen har anordnats med stöd av bland annat Lärarförbundet.

I Latinamerika har lärarfacken i varierande grad lyckats ställa om sitt arbetssätt för att kunna nå ut och agera under svåra perioder av inlåsning. I Colombia har lärarfacket FECODE genomfört en total omställning av sin interna fortbildning och lyckats genomföra praktiskt taget all planerad verksamhet. Hoten mot facket har däremot inte minskat alls och fackliga och sociala ledare på lokal nivå fortsätter att trakasseras och mördas.

I Filippinerna har facken också mobiliserat trots fortsatta trakasserier från centralregeringen. Landet har förutom pandemin också drabbats av en ovanligt intensiv orkansäsong med stor förstörelse och dessutom vulkanutbrott och jordbävningar. Att flera fack ändå mobiliserat mitt i denna kaotiska situation vittnar om stor styrka.

Kommersialiseringen av utbildningen inom ramen för pandemin är också en allvarlig utmaning. Edtech-marknaden har en beräknad årlig tillväxttakt på 18% och förväntas omsätta 28,5 miljarder USD 2027. EI:s forskningsrapport från 2020 visar att privata aktörer inte bara har erbjudit Edtech som ett akut stöd för distansundervisning utan även har försökt bädda in sina tjänster i utbildning på lång sikt.

Ny forskning som presenterades vid EI: s högskolekonferens visar att privata aktörer också drar nytta av pandemin inom vidareutbildning och högre utbildning. Om inte fackföreningar vidtar snabba åtgärder kommer den digitala klyftan att fortsätta att utvidgas, Edtech kommer inte att stödja lärarprofessionen på ett effektivt sätt och lärare och elever kommer att fortsätta att få sin integritet och sina personliga data kränkta av kommersiella aktörer inom utbildning. Det är avgörande att fackföreningarna stärker sin kapacitet att engagera sig i politiken för digital teknik i utbildningen och att fackföreningarna har en plats vid bordet i styrningen av Edtech. Digital teknik är här för att stanna. Vi måste se till att lärare har en roll när det gäller att bestämma yrkets framtid – understryker Education International i sin rapport.

Dela gärna och sprid den globala undersökningsrapporten ”Teaching with Tech: The Role of Education Unions in Shaping the Future”.

Den enda vägen framåt är att dra lärdom av pandemin och agera snabbt. Kostnaden för passivitet, att en generation förlorar sin mänskliga rättighet till utbildning p.g.a. COVID-19, är något som världen helt enkelt inte har råd med.

Robert Gustafson, internationell sekreterare

Foton från Unsplash: Skola i Tokyo; Kyo Azuma, Flicka läser; Kelly Sikkema, Pojke vid fönster; Jeremy Alford. Foto från demonstration: ACT.

ETUCE Kongress – Europas lärare stöder varandra i solidaritet!

Under två decemberdagar har jag haft förmånen att tillsammans med en delegation från Lärarförbundet delta i regional kongress inom ETUCE-den lärarfackliga federationen i Europa. Lärarorganisationer från hela Europa möttes för att tillsammans diskutera och fatta viktiga beslut.

Kongressen hade över tre hundra deltagare och leddes av ordförande Christine Blower. Vi kongressdelegater var på plats framför våra många olika skärmar i plattformen Zoom. Kongressens tema pekar ut de fokusområden som jag tror speglar vår skolvardag oaktat var vi är yrkesverksamma.

Tillsammans vill vi utveckla lärarprofessionens status och attraktivitet för att klara gemensamma utbildningsutmaningar kring solidaritet, demokrati, jämlikhet och hållbar utveckling i Europa. Viktiga beslut fattades som angår mer än 11 miljoner lärare under fyra år framåt.

Många talare tog såklart upp pandemin och dess konsekvenser. Vi är helt överens om att det kommer att krävas en stor solidaritet från oss alla under den kommande vintern och sannolikt längre än så? Restriktioner av olika slag lär finnas kvar och det påverkar lärare, elever och hela samhället. Vardagen så som vi vanligen känner den kommer inte att återvända i närtid. Det är också därför ETUCE 2020 inte hölls i Portugal, vilket var ursprungsplanen. I stället såg vi varandra i vad jag ibland tänker påminner om ett akvarium, där var och en simmar i sin egen ruta men med en stark vilja om att uppbåda gemensam kraft framåt.

ETUCE "Pandemin har på så många platser visat på och ökat ojämlikheten. Kollegor, det är skälet till att vi måste kämpa för likvärdig utbildning och social rättvisa. Det är därför vi är engagerade i facket.” som ETUCEs ordförande Christine Blower, uttryckte det.

Min första kongress med fackliga kollegor från Europa sammanfattar jag som demokratisk, samtidigt som jag grubblar på vad vi lärare från alla Europas olika hörn egentligen lägger in i begreppen som uttalas. Lärare är olika på flera sätt, samtidigt som vi förenas i våra yrkesfrågor och i delar av våra värderingar när vi möts så här. När människor från olika kulturer med skilda förkunskaper begär ordet, räknar röster och lyfter åsikter kan det bli lite tålamodsprövande för de av oss som vill framåt i agendan. Vår delegation från Lärarförbundet är eniga om att vi är alla ganska nyligen inskolade i den nya digitala miljön. Vi har en likartad situation framför våra datorer, jämfört med tidigare irl-kongresser. En spaning värd att lyfta, även om ”akvariemöten” är second best så att säga.

Mitt engagemang för lärares arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö har stärkts under dessa dagar, det var välbehövligt och mäktigt på samma gång. Efter en riktigt tuff vår och höst för oss lärare behövde ”engagemangsreserven” fyllas på. Jag fick ta del av värdefulla perspektiv och på allvar känna att kraften av tillsammansarbete i avgörande frågor ger energi, trots skärmar som hindrar oss att nätverka på det sätt som vi är vana vid. Jag noterade också att jag kunde räkna in flera yngre kvinnor bland delegaterna, det är hoppfullt och spelar roll tycker jag.

Alla har vi vår egen berättelse kring yrkesval, engagemang i fackföreningsrörelsen samt de personliga drivkrafterna men utgångspunkten för det internationella samarbete som Lärarförbundet står för är gemensam. Vi stödjer lärare som förhindras att organisera sig och arbeta fackligt och medverkar till att lärare kan bygga starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer. Det är jag stolt över. Jag är stolt över oss! Det råder verkligen ett starkt samband mellan demokrati och solidaritet och jag känner att jag värderar gemenskap med kollegor högt.

ETUCE-delegation på Teams
Så här uttryckte vi oss när ETUCEs verksamhetsplan 2021-2024 diskuterades:

”Lärarförbundet tror att ett ökat fokus på att stärka lärarfacken, genom organisationsutveckling och facklig förnyelse bör prioriteras de kommande fyra åren. En stärkt social dialog, rätten till kollektivavtalsförhandlingar, och respekt för de avtal som sluts i vår region, Europa, är nyckeln till att nå våra uppsatta mål”.

Ett samlat agerade från miljontals lärare ger dessa ord mening, betydelse och leder till förändring – det är kärnan i vårt fackliga arbete. Resolutionen som vi antog på #ETUCE2020 är kraftfull, nu behöver vi agera för att detta ska bli verklighet.

ETUCE kongressen är nu delvis avslutad och det var endast en resolution som utgick från konferenstemat vid detta möte. Resolutioner kring politikutveckling på specifika teman från styrelsen och medlemsorganisationerna sköts upp till en extrakongress i juli, som vi just nu hoppas ska kunna genomföras live.

Larry Flanagan från EIS, Skottland valdes till president och ytterligare sex personer valdes in till vice ordföranden: Dorte Lange DLF Danmark, Odile Cordelier SNES/FSU Frankrike, Branimir Strukelj, SVIZ Slovenien, Trudy Kerperein, AoB Nederländerna, Andreas Keller GEW, Tyskland och Galina Merkulova, ESEUR, Ryssland. Tillsammans representerar de olika fackliga verkligheter och lärarerfarenheter från hela Europa.

Håll ut en tid till, följ råden och bär dem lyhört. Det är ett sätt att värna om både nutid och framtid.

De varmaste av hälsningar

Anna Olskog
Grundskollärare
Ordförande i Lärarförbundet Umeå
Ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse
#ETUCE2020

Fackligt arbete i Colombia under dödshot

Det colombianska lärarfacket FECODE, som Lärarförbundet samarbetat med i flera årtionden har nyligen fått dödshot mot hela sin förbundsstyrelse. FECODE har orubbligt stött fredsavtalet och skolan som fredat område. Hur påverkar det deras liv och arbete? Delta i kampanjen för att stödja dem!

Fredagen den 23 oktober deltog jag via Zoom på ett seminarium organiserat av FECODE, det colombianska lärarfacket som Lärarförbundet har haft nära samarbete med i flera årtionden.

FECODEs ordförande Nelson Alarcón (bilden nedan) inledde med en genomgång av läget i landet.

Nelson Alarcon FECODE

Några dagar tidigare hade en person i deras förbundsstyrelse mottagit dödshot från en mäktig narkotikakartell. Alarcón uppmanade alla att vara på sin vakt för att det kunde komma flera hot.

Jag reflekterade över att hans ord och åtbörder var en blandning av uppgivenhet och jävlaranamma: å ena sidan, hur länge till ska vi behöva leva i oro – å andra sidan, om vi blir hotade måste det ju vara för att vårt arbete är framgångsrikt!

Nelson Alarcón blev sannspådd. Bara tre dagar senare, den 26 oktober, blev hela förbundsledningen dödshotad. En begravningskrans med texten Vila i frid, tillsammans med fingerade dödsannonser på var och en, samt 16 gravljus, anlände hem till den tidigare förbundsordföranden och nuvarande juridiskt ansvarige i förbundsledningen, Carlos Rivas. Förutom de 15 i FECODEs ledning fanns också ordföranden i centralorganisationen CUT – även han en tidigare medlem av FECODE - med bland de hotade.

Lärarnas världsfack Education International (EI) drog snabbt igång en kampanj, med protestbrev riktade till landets president Iván Duque. Lärarförbundet hängde på och samma dag som vi fick uppmaningen från EI, hade protestbrevet skrivits under och sänts av Johanna Jaara Åstrand. Samtidigt drog även Labour Start igång sin kampanj för att uppmana folk att skicka sitt eget protestbrev.

En kan fundera på varför en tungt beväpnad narkotika-kartell, skulle känna sig hotad av en öppen, laglig och demokratisk folkrörelse som ett lärarfack?

Kanske finns en del av svaret i FECODEs orubbliga stöd för fredsavtalet i Colombia och synen på skolan som ett fredens territorium i hela landet. De ser lärares arbete med undervisning om demokrati och mänskliga rättigheter liksom det fackliga arbetet som nycklar till en fredlig framtid med social rättvisa i Colombia. Möjligen ses den visionen som ett hot av knarkkartellerna som vill fortsätta bedriva sin våldsamma och lönsamma verksamhet ostörda.

Varför riktar sig då vårt protestbrev till landets regering? Det är väl inte deras fel att knark-karteller hotar fackföreningsledare?

Det finns flera sätt att besvara den frågan.

1: En rättsstat måste skydda sina medborgare och kan därför inte tolerera våld som kommer från icke-officiella instanser. Dödshot är ytterst allvarligt och undergräver vilket samhälle som helst. Därför måste staten agera - och vi måste uppmana dem att agera, och visa att de har världens blickar på sig.

2. Delar av den politiska och ekonomiska makten i Colombia har genom åren sanktionerat att ”någon” gör det smutsiga jobbet med att hota folkrörelser till tystnad för att behålla sitt inflytande orubbat. De som stått för hoten och våldet mot folkrörelserna har varit paramilitära grupper eller dödspatruller, ofta med starka band till knarkkartellerna. Det är viktigt att Colombias regering visar att de helt tar avstånd från, utreder och bestraffar den här typen av hot.

3: På senare tid har regeringen börjat dra tillbaks det livvaktsskydd som FECODEs ledarskap har haft i åratal, med motiveringen att allt är lugnt och inget ju har hänt.

Att leva med livvaktsskydd år efter år är ingen enkel sak. Särskilt om du inte känner dig helt trygg med livvaktens uppdragsgivare och hur din livvakt kommer att reagera i den stund som ett attentat inträffar? Trots det vill FECODE ha kvar statens skydd, då den här typen av hot fortsätter att komma.

Gatubild Colombia

Gatubild Colombia. Foto Joakim Olsson.

Jag är stolt över att arbeta för ett förbund som har solidaritet som en av sina grundläggande värderingar och ser kopplingen mellan det som händer i Latinamerika och vår fackliga vardag här i Sverige. När Lärarförbundet tydligt säger nej till urvattningen av anställningstryggheten här hemmavid är det ett konkret försvar av de egna medlemmarnas, rättigheter som det tagit så lång tid och så mycket energi att erövra. Samtidigt är vi vaksamma på vad som händer med våra lärarkollegors rättigheter i andra delar i världen och svarar när de efterfrågar vår solidaritet

Den verklighet som våra kolleger i Colombia lever under är väsensskild från vår trygga svenska verklighet. De vet det, men de vet också att vi står eniga med dem i försvaret för lärares fackliga rättigheter och har bett om vår solidaritet i den svåra situation de befinner sig i.

Om du vill visa ditt stöd för våra hotade colombianska lärarkolleger, kan du göra det på Labour Start här.

"In the three decades until 2016, Colombian trade unions report that 990 of their members were murdered. Another 3 000 where threatened with assassination."


Länk till uppropet.Världslärardagen på nytt sätt

Årets Världslärardag firades som vanligt den 5 oktober, men i år på ett lite annorlunda sätt.

Vad är Världslärardagen?
Den firas varje år 5 oktober och på den dagen uppmärksammar och uppmuntrar vi alla lärare på våra skolor och förskolor i hela Sverige och i världen, tillsammans med våra kollegor.

Hur var årets upplaga?
Det var starten på en kampanj där Lärarförbundet uppmärksammar arbetsmiljö och friskfaktorer. 5 oktober var första dagen och ett bra avstamp med många arbetsplatsbesök och firande på många skolor med kanelbullar och tårtor. Tävlingar för lärare, intervjuer av politiker och lokala tidningsartiklar är exempel på andra aktiviteter. Det är inspirerande att se uppfinnings-rikedomen när vi uppmärksammar denna dag där lärarna står i centrum.

Ett internationellt evenemang
Samtidigt med firandet på våra arbetsplatser ordnade Education International, världslärarfacket, ett 24 timmars webinarium med start kl 3 på natten. Det blev 3-4 timmars sändningar per kontinent och Lärarförbundet bidrog framför allt i den europeiska delen med olika korta videofilmer där lärare och ledare berättade om hur vardagsarbetet påverkats av Corona. Filmerna var uppskattade inslag i hela den här mosaiken av lärare, elever och ledare från EI, UNESCO, WHO och ILO.

Hela 24-timmarswebinariet finns här.

EI Världslärardagen 5 okt Youtube 3

Intresset för Sverige har varit stort i världen eftersom vi stack ut när vi höll skolor öppna och många vill veta hur det fungerade. Flera lärare berättade hur dom lyckades hitta lösningar på utmaningarna och om lokala riskbedömningar där både fackliga ombud och arbetsgivare var involverade.


Eva Karsvik VärldslärardagenEva Karsvik från Fagersta visar sina egentillverkade skydd i plexiglas.

För dig som vill läsa mera, gå till startsidan för världslärardagen


På startsidan kan du se materialet från i år, även en del exempel på vad som gjordes på olika håll i landet och olika tidningsartiklar. Det finns också länkar till alla filmer som sändes från hela världen med filmen om Eva och de andra svenska inslagen.

Stort tack till alla er som gjorde dagen till en riktig fest!

Arbetstagares rättigheter alltmer kringskurna i världen

Rapporten ”Global Rights Index” som släpps idag (datum), visar på ökande hinder för facklig organisering. Hindren återfinns på alla kontinenter och handlar om allt från byråkratiska hinder, till statsterrorism riktad mot folklig, demokratisk organisering.

Den bild som förmedlas i rapporten stämmer väl överens med de rapporter som Lärarförbundet får från våra samarbetsorganisationer i många länder. En av de mest utsatta organisationerna är ACT i Filippinerna, som trots ständiga förföljelser outtröttligt organiserar lärare och bildar opinion mot orättvisor och för ett mer rättvist samhälle.

Raymond Basilio ACT

Sedan sju år släpper världsfacket IFS (ITUC) en årlig rapport om läget för facklig organisering och arbetstagares rättigheter. I år släpps rapporten en vecka tidigare i Sverige jämfört med övriga världen. Här hittar du ett flygblad som sammanfattar det viktigaste i rapporten.

Den bild som Global Rights Index förmedlar är överlag dyster. Fackliga rättigheter har åsidosatts och ledare på olika nivåer förföljs, fängslas eller mördas. I nio länder där det råder krig, ockupation eller där rättsstaten upphört att fungera, är det särskilt svåra omständigheter för all demokratisk organisering.


Rankning GRI Sämsta länderna

De 10 värsta länderna för facklig organisering i ITUC-rapporten är dock nationer med en fungerande statsmakt - bara det att rättsordningen inte tillämpas för att tillvarata arbetstagares rättigheter. Av dessa tio bottennoteringar, har Lärarförbundet samarbete med organisationer i fem länder, varav två i Asien (Indien och Filippinerna) och tre i Latinamerika (Colombia, Brasilien och Honduras). Vittnesbörden från våra systerorganisationer återspeglar det som ITUC-rapporten beskriver: en giftig mix av byråkratiska hinder, lagreformer som ”backar bandet”, påhittade åtal om grova brott som terrorism men även direkta attentat mot ledare, ofta på lägre nivå. Attentat som dessutom aldrig klaras upp av ett ovilligt rättssystem, eller till följd av hot mot de domare och åklagare som försöker ta sig an dessa fall.

En annan sak som är värd att notera, är att fyra av de 10 värsta länderna styrs av högerpopulistiska ledare. I Indien läggs nu ett förslag från regeringen om att ”pausa” arbetsrätten under tre års tid, med argumentet att det kommer att underlätta för företagen att återanställa personer efter pandemin. Brasiliens president, exmilitären Jair Bolsonaro, har offentligt sagt att Corona-pandemin är en bluff som är påhittad av vänstern för att sabotera ekonomin och försvåra för hans regering.

Även om utvecklingen innehåller mycket av försämringar så kan man också tolka in några ljuspunkter – som att konstatera att fackliga organisationer uppenbarligen står för något ”besvärligt” för den politiska eller ekonomiska makten i landet. Vore facken irrelevanta så kunde man låta det bero.

I länder där den fackliga organiseringsgraden är låg, så finns det ändå kvar ett lärarfack. Lärarnas utbildningsnivå gör också att deras fackliga organisation ofta blir tongivande inom den fackliga rörelsen i landet.

En annan relativ ljuspunkt i Global Rights Index är att det blivit bättre för arbetstagare och fack i åtta länder medan det blivit sämre i fem, under det gångna året.

GRI Rankning

Från flera länder och regioner har vi också fått höra att facklig organisering fått ett uppsving i och med Coronapandemin, dels för att värdet av gemensamma ansträngningar generellt vunnit alltmer genklang och att fackliga initiativ av den allmänna opinionen setts som konstruktiva förslag i en orolig tid. Dels har den offentliga sektorn till följd av sina samhällsbärande insatser återvunnit en högre legitimitet, tack vare lärares och sjukvårdares framträdande roll under pandemin.

Som medlem i Lärarförbundet går 1,5% av din medlemsavgift till internationellt arbete. En del av det arbetet handlar om att motverka kränkningar av fackliga rättigheter. Detta gör Lärarförbundet tillsammans med andra lärarfack och Education International, vår gemensamma globala organisation. Education International har också en mekanism för att försvara fackligt engagerade personer som råkat ut för förföljelser. Tillsammans med andra världsfack använder man Labour Start, en kanal för att sprida information och uppmana till att skriva protestbrev. Det visar sig att denna sorts världsomspännande protester ofta har en stor inverkan på enskilda fall. Om du vill bidra konkret kan du prenumerera på Labour Starts uppmaningar att skriva under protestlistor - se vidare på: www.labourstart.org

Idag organiserar Union To Union ett webinarium kring Global Rights Index-rapporten, med deltagande av Sveriges utrikesminister Ann Linde och de fackliga centralorganisationernas högsta ledning: Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Therese Svanström (TCO) samt Heike Erkers (Saco). Torsdag den 11 juni kl 13. Webinariet är öppet för alla. Här finns info och vägbeskrivning.


Ökat våld mot flickor och kvinnor i kristider - så kan vi stoppa det

Krav vi kan ställa på nationell nivå för att bekämpa könsrelaterat våld (Gender Based Violence) källa undp.org

Krav vi kan ställa på nationell nivå för att bekämpa könsrelaterat våld (Gender Based Violence) källa undp.org

Signaler kommer från många länder om en klar ökning av ett redan allvarligt våld mot flickor och kvinnor, framför allt i hemmet men också i samhället.

Denna ökning ör ofta vanlig i krissituationer. En vardag som präglas av ojämlika sociala normer och kanske sedan tidigare innehöll hot om våld eller våld från sin/sina närmaste, fylls av ny oro och stress för hälsa, för jobb och ekonomi. Till detta kommer kanske begränsad rörlighet och social isolering.


Hur ringer jag kvinnojouren och berättar vad som händer när jag aldrig är ensam? Var ska jag ta vägen om jag gör valet att lämna mitt hem med mina barn? Frågor som alltför många kvinnor brottas med i många delar av världen just nu. Under det senaste året har 243 miljoner kvinnor i åldern 15-49 år varit utsatta för våld av en partner, siffror som nu stiger:


Ökningar av våld mot flickor och kvinnor under Covid-19, källa undp.org

Gender Based Violence and Covid-19. Vill du läsa hela rapporten, klicka på bilden ovan.

Vad kan vi då göra? FN:s organ för utvecklingsfrågor UNDP har tagit fram några förslag på åtgärder både nu under pandemin men även för en mer jämlik framtid:

 • Integrera arbete mot våld i nära relationer i nationella planer för Covid 19
 • Se till att stöd och hjälplinjer finns för utsatta kvinnor
 • Utökade resurser för tillfälligt boende och psykologiskt stöd
 • Ökade resurser för stöd från polis och rättsväsende
 • Stöd samarbete mellan olika aktörer från civilsamhället och myndigheter
 • Följ upp statistik och var observant på förändringar i antalet anmälningar
 • Gör offentliga uttalanden där det är tydligt att våldet är oacceptabelt
 • Se över ekonomiskt stöd till dem som är drabbade.Ett exempel på arbetet i BTU, en av lärarorganisationerna i Botswana:

Kollegor i Botswana Teachers'Union (BTU) har varit aktiva under de senaste månaderna i arbetet mot våld mot flickor och kvinnor. Ratanang Baleseng, vice ordförande och ansvarig för jämställdhet och mänskliga rättigheter berättar:

Under perioden 30 mars till 5 april rapporterades 22 våldtäkter i Botswana, av dem var 7 barn mellan 2-13 år. Bland våra medlemmar utsattes sex kvinnor för könsrelaterat våld. BTU erbjöd kvinnorna stöd i form skyddat boende, juridisk hjälp och psykologstöd genom organisationer som de samarbetar med. Vi har även via radio gett stöd till lärare, elever och föräldrar i dessa frågor. Vi har tydligt tagit avstånd från denna typ av våld.

Sedan skolorna öppnade 2 juni har vi även gett stöd till skolledare för rutiner kring de fall där lärare inte kommer tillbaka till skolan och tecken finns på att de utsatts för våld.

Broschyr från GTU Botswana


Stopping gender-based violence in the midst of a pandemic

För att uppmärksamma våld i nära relationer anordnade världsfackens samarbetskommitte den 2 juni ett webbinarie där vår världsorganisation Education International var en av arrangörerna. Du kan se seminariet här i efterhand för att höra fler vittnesmål om denna viktiga fråga. (genom att klicka på bilden)

Webinar GBV 2 June Global Unions


Vad görs i Sverige?

Regeringen har beslutat att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vad kan du göra?

 • Du kan sprida kunskap om dessa frågor på din arbetsplats.


Tack för att du tagit dig tid och läst vår internationella lärarblogg!
Dela den gärna på Facebook eller Twitter.covid-19 krisen och lärarfacken i Asien

Skolor i över 190 länder har stängt, 1,7 miljarder studenter, mer än 90% av världens elever - får antingen begränsad utbildning på nätet eller ställs helt utan. Av dessa bor mer än 1 miljard i Asien och Stillahavsområdet och även hälften av alla drabbade lärare (63 miljoner) arbetar där.

covid-19-pandemin är inte bara en kris för människors hälsa och ekonomi –den är också en kris för utbildningssektorn. Skolor i över 190 länder har stängt, 1,7 miljarder studenter, mer än 90% av världens elever - får antingen begränsad utbildning på nätet eller ställs helt utan. Av dessa bor mer än 1 miljard i Asien och Stillahavsområdet och även hälften av alla drabbade lärare (63 miljoner) finns där.

Några exempel på hur lärarfacken tar initiativet

Indonesien
I Indonesien började skolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner att stänga den 16 mars, vilket lämnar över 68 miljoner studenter utan utbildning i skolmiljö.

Social och fysisk distans som införts av regeringen hindrade inte PGRI från att genomföra sin verksamhet genom omfattande användning av teknik och digitala plattformar. Den 7 april genomförde PGRI framgångsrikt sin första virtuella nationella arbetskonferens, där 500 medlemmar i PGRIs styrelseutskott på nationell, provinsiell och distriktsnivå deltog.


PGRI digital literacy
Bild: PGRI genomför Zoom-möte med fortbildning och stöd till lärare.

Facket har inrättat covid-19 kriscenter på provins-, distrikts- och stadsnivå för att hjälpa regionala regeringar med att förebygga och hjälpa drabbade samhällen genom insamling och distribution av matransoner, sanitets- och hygienutrustning samt skyddsutrustning för vårdpersonal.

PGRI har också genomfört fortbildning online för sina medlemmar; "Självgående lärare" kontinuerligt från och med den 2 maj. Hittills har cirka 300 000 lärare deltagit på sådana kurser.Bild: AIPTF organiserar utdelning av ansiktsmasker till lärare.

Indien
Lärare och deras organisationer i Indien har bidragit till att stödja regeringarnas initiativ för att begränsa covid-19. Alla AIPTF-medlemsorganisationer har bidragit med en dagslön till regeringens covid-19-stödfonder. Trots ekonomiska bidrag från lärarna och andra statliga anställda har regeringen beslutat att frysa krisbidrag för alla dessa utan samråd med fackföreningar. AIPTF har protesterat mot detta beslut utan någon framgång hittills.

AIPTF har uppmanat regeringen att samverka med fackföreningarna vilka kan spela en viktig roll för att begränsa avhopp från skolorna, överbrygga klyftorna mellan stad och land, mellan könen och digitala klyftor. Men även bidra till att anpassa den nya tekniken, säkerställa hälsa och säkerhet för lärare och studenter - men regeringen vägrar att samarbeta med fackföreningar.

Lärarna, som lämnats utan stöd av regeringen, har också uppgraderat sina färdigheter för att använda onlineplattformar för att kunna fortsätta distansutbildning och ge stöd till eleverna.

Filippinerna
Alliance of Concerned Teachers, Filippinerna, har lanserat programmet ”ACT4Public Health” som granskar effektiviteten i regeringens politik, lobbar för utvidgning av tester, förstärkning av folkhälsosystemet, ökat stöd för utbildnings- och hälsovårdspersonal, spridning av online information om covid-19, kritisk analys av den lokala och globala situationen, praktiska tips för att förebygga och återhämta sig från sjukdomen samt konstruktiva politiska förslag för att bekämpa hälsokrisen. Under ACT4PublicHealth har ACT också distribuerat mat och ansiktsmasker till arbetarna i främsta ledet i Filippinerna.

NATOW, även de i Filippinerna, har fokuserat på att förhandla med arbetsgivarna så att ekonomiskt stöd kan ges till lärare under karantänen. Även om förhandlingarna i vissa fall har lyckats och kontanta förskott getts till lärare, fortsätter förhandlingarna i vissa skolor där facket argumenterar för att stöd ska ges i form av bidrag och inte lån.

Bild: ACT:s Generalsekreterare Raymond Basilio protesterar mot arrestering av lärare. Vi bevittnar också en ökande auktoritär trend där regeringar i Filippinerna, Kambodja, Japan har åberopat en nödsituation och skapat enorma befogenheter till presidenter eller premiärministrar att fatta enväldiga beslut utan att samråda med parlamenten.

Regeringarna verkar använda pandemin för att omintetgöra framsteg som gjorts genom åren när det gäller arbetsrätt och avtal, social dialog och mänskliga rättigheter för arbetare och anställda. I Indien har regeringar i två delstater redan avskaffat arbetslagstiftningen och den federala regeringen planerar att frysa den under de kommande tre åren utifrån arbetsgivarnas krav. Ett allvarligt bakslag för arbetares intressen och ställning.

Bild: ACT:s Generalsekreterare Raymond Basilio i en protest för en arresterad lärare.

Pandemin resulterar också i ökade klyftor och orättvisor, när det gäller;

 • De som har tillgång till dator och internet och de som inte har
 • Stad och land med väldigt olika förutsättningar
 • Män och kvinnor - och orättvisa villkor.

I de flesta länder i regionen har offentliga utbildningssystem dålig infrastruktur, lärare och studenter saknar tillgång till nödvändiga digitala verktyg och utbildning, elever från låg socioekonomisk bakgrund har i de flesta fall inte tillgång till pålitligt internet. Situationen är mycket annorlunda i de mer utvecklade länderna i regionen, som Sydkorea, Hong Kong, Japan, Taiwan för att nämna några. Men även där finns stora skillnader inom varje land.

En annan oroande trend är att kontraktsanställda lärare, lärare i privata skolor, förskole-sektorn i Filippinerna, Nepal, Sri Lanka utsätts för orättvis uppsägning eller lämnas utan löner. Regeringarna håller antingen tillbaka betalningen av löner eller har inga skyddsnät för sådana grupper.

"De mest sårbara kommer påverkas mest"

Även om vi inte vet hur krisen kommer att utvecklas och vilka konsekvenserna blir, står det redan klar att de mest sårbara kommer påverkas mest; utsatta befolkningsgrupper som drabbas av akut fattigdom. Vi riskerar att förlora många års utveckling mot jämställdhet och tillgång till utbildning, eftersom många barn kanske inte kommer tillbaka till skolorna. Vi som lärarfack måste hålla fast vid solidaritet och samarbete på nationell, regional och internationell nivå och se till att offentligt finansierad utbildning av hög kvalitet förblir tillgänglig för alla elever vilket är deras rättighet enligt Barnkonventionen och ett av målen i Agenda 2030. .

Förutom att kämpa mot nedskärningar i utbildningsbudgetar, måste vi, tillsammans inom Education International, kämpa för att fler vill bli lärare och att lärare stannar i skolan. Lärarfacken måste bevaka arbetsvillkoren när vissa privata aktörer vill försvaga lärares position och roll till förmån för ny teknik och under förevändning att pandemin har skapat en helt ny verklighet. Risken finns att krisen leder till mindre pengar till skolan, och en ökning av privata, vinstdrivande aktörer inom utbildning.

Denna blogg bygger på en rapport från Anand Singh som är Regionchef i Asien för världslärarfacket Education Internationals Asienkontor.

Coronakrisen är också en utbildningskris

Sista veckan i april varje år deltar Lärarförbundet i Global Action Week, som lyfter frågan om allas rätt till utbildning av god kvalitet, och lärares betydelse. I år känns det som om veckan pågått i månader, då vi följt hur coronaviruset påverkar kollegor runt om i världen.

Coronaviruset har lett till en global pandemi som förändrat livsbetingelserna för alla människor och för skolan. Aldrig har väl informationen om global påverkan och globalt agerande varit större.

Visst handlar det mest om hotet mot hälsan, livet och världsekonomin, men som Education International och UNESCO skriver har coronakrisen också blivit en utbildningskris. Skolan som samhällsbärande kraft i nuet och för framtiden har också lyfts upp i Sverige och världen.

Det har blivit tydligt att vi svenskar är del av en enda mänsklighet som kämpar för att bromsa och stoppa pandemin.

Det har också blivit tydlig att lärarna i Sverige är en del av en enda global lärarprofession som tillsammans med alla andra som arbetar i skolan på olika sätt fortsätter undervisa barn, unga och vuxna, samtidigt som man gör sin del i att minska smittspridningen.

Den 19 april var, enligt UNESCO, antalet elever vars skolgång påverkas av skolstängningar närmare 1, 6 miljarder. Det är 91,3% av alla inskrivna i förskolan, grundskolan, gymnasiet och högskolan i de 191 länder som stängt sina skolor helt eller delvis.

På UNESCOs hemsida finns en kartbild där man kan klicka på varje land och se vad som händer just där.

UNESCO karta
Bild: UNESCO

Samtidigt informerar Education International att ca 63 miljoner lärare och andra som arbetar i skolan påverkas av coronapandemin.

Jag har fastnat just vid det där ordet påverkas. Förutsättningarna att vara elev och lärare har påverkats av pandemin på många olika sätt.

Skolstängningarna och skiftet till digitala lösningar, distans- och fjärrundervisning påverkar skolan på ett dramatiskt sätt. Vad är möjligt att genomföra, vad är rimligt och vad blir kvar att ta igen vid ett senare tillfälle och när börjar detta senare tillfälle?

Livet och arbetet påverkas av frågor och oro. Oro för hälsan, för familjen, ekonomin och framtiden. Många psykologer intervjuas i media i dessa dagar om allt från hur man kan hantera att alla i familjen är hemma och jobbar och pluggar, ensamhet och isolering, till att vara den vuxna i rummet i förhållande till barnens oro.

Lärare förväntas vara den vuxna i klassrummet, på fritidshemmet, i förskolan och online bland oroliga elever och vårdnadshavare som påverkas av både korrekt nyhetsrapportering och desinformation och alla förändringar i vardagslivet.

Lärare ska stödja elever och barn i nya sätt att lära sig, nya förhållningssätt i skolmatsalen och i leken och samtidigt hantera sin egen oro.

Lärare med munskydd delar ut mat

Bild: Education International, Latin America, FUNTEP, Uruguay.

Sveriges och Världens lärare gör heroiska insatser just nu oavsett om de är på plats på skolor, förskolor, fritidshem och universitet eller undervisar på distans.

De som jobbar i skolan är nog liksom de som jobbar i vården inte främst ute efter applåder, men däremot ett erkännande som motsvarar deras arbetsinsats.

Lärarprofessionen kräver att bli lyssnad på och de behov som uttrycks i Sverige och andra länder liknar varandra även om tyngdpunkten varierar:

 • En trygg arbetsmiljö där det går att minimera smittspridning.
 • En bra lön och en trygg försörjning även när man inte kan arbete.
 • Tid för elevers frågor och lärande, men också för det så viktiga samarbetet med kollegor för att planera och utveckla undervisningen.
 • Fortbildning i distansundervisning och fungerande digitala lösningar som just nu kompletterar och ibland måste ersätta det så viktiga mötet mellan lärare och elever.
 • Rimliga förväntningar på distansundervisning och fjärrundervisning. Respekt för den komplexitet som alltid finns i lärarjobbet som nu blivit ännu mer komplex.

Det fackliga arbetet påverkas också. Förtroendevalda och anställda på fackliga lärarorganisationer försöker hitta alternativa lösningar när förbundskanslier är stängda, fysiska möten, skolbesök och facklig utbildning inte kan fungera på traditionellt sätt.

Telefonerna går varma när arbetsplatsombud håller kontakt med sina kollegor, fackliga möten hålls på skolgårdar och online, förhandlingar hålls via videokonferens, facklig utbildning blir digital, kampanjer drivs på sociala medier och i lokalradio.

Medlemmar samlas i chatforum och mejlar sina förslag.


Demonstrationståg med plakat

När alla påverkas i en kris som denna släpper lärarfacken inte sin vision och sitt uppdrag – att påverka!

Lärarförbundet och våra systerorganisationer i världen fortsätter att påverka genom den sociala dialogen med arbetsgivare och politiker, genom opinionsbildning i traditionella och sociala media där vi tillsammans lyfter medlemmars frågor, oro och behov.

Dels bidrar den lärarfackliga rörelsen till lösningar på de nya och akuta problem som coronapandemin medfört men vi driver också de strukturella och konstanta kraven som bidrar till utbildning av kvalitet för alla och lärares förutsättningar att driva den utbildningen som Global Action Week alltid lyfter upp.

På affischer och flyers i årets GAW är rubriken: ”Vi måste bli fler för att göra mer!” Just nu får den lärarfackliga rörelsen i världen och Lärarförbundet i Sverige många nya medlemmar.

Gå med du också! Tillsammans kan vi bättre hantera vår oro och omvandla den till relevant agerande!

Text: Ina Eriksson, Internationell förbundssekreterare, Lärarförbundet

87 procent av världens elever/studenter går inte i skolan som vanligt just nu!

Coronakrisen har lett till helt eller delvis nedstängning av utbildningen i 165 länder vilket gör att 1,5 miljarder elever och studenter inte kan gå i skolan eller på universitetet. Varje land kämpar för att skydda sin befolkning, men trots stängda gränser syns många exempel på solidaritet.

Bild: Thomas Galvez

Medan världshälsoorganisationen WHO www.who.org samlar och sprider data om coronapandemins utbredning följer UNESCO (FN:s organ för utbildning, forskning och kultur), www.unesco.org hur den globala coronakrisen påverkar utbildningssektorn i världens länder. De räknar i dagsläget med att ca 1, 5 miljarder elever och studenter inte kan gå i skolan eller på universitetet p.g.a. pandemin och den totala eller delvisa nedstängningen av skolsystemen i hittills 165 länder, som den lett till.

Varje land kämpar med att skydda sin befolkning mot coronasmittan och gränser stängs. Det betyder inte att solidariteten inom och mellan länder upphör, tvärtom ser vi många exempel på solidaritet och initiativkraft, inte minst inom utbildningsområdet.

Förra veckan ordnade American Federation of Teachers AFT, som organiserar inom både skolan och vården i USA, ett webinarium tillsammans med de globala federationerna Education International och Public Service International. Syftet var dels att visa solidaritet med varandras situation och dels att lära från lärar- och vårdfacken i några av de länder som drabbats tidigt av corona-pandemin; Sydkorea, Japan och Italien.

I detta nätbaserade seminarium var de första frågorna till alla talare: Hur mår du? Hur har du och din organisation det? Hur klarar ni er? Alla beskrev oron för de sjukvårdsanställda, bristen på skyddsutrustning, bristen på intensivvårdsplatser och bristen på personal i vården. Lärarorganisationerna talade om omställningen och stressen att hitta lösningar för undervisningen när skolorna stängs helt eller delvis. Oron för den egna hälsan, oron för eleverna, arbetslaget och samhället.

I krisen, blir vissa saker lärarorganisationerna arbetar med även annars, extra tydliga. Skolans viktiga roll i samhället, läraryrkets betydelse, men också den bristande likvärdigheten i skolan. Kollegorna från Italien, Japan, Korea och USA talade alla om svårigheterna att fortsätta undervisa på distans. Tillgången till datorer, smarta telefoner, fungerande plattformar och bra digitala läromedel varierar mellan fattiga och rika länder, mellan stad och landsbygd men också mellan rika och fattiga familjer. Skillnaderna märks också inom den enskilda skolan och klassen. På engelska talar man ofta om ”the digital divide” det digitala gapet som påverkar möjligheterna att lyckas i skolan och i framtida arbete. När skolorna stängs och lärarna förväntas fortsätta undervisa på distans blir gapet konkret och synligt - också vad gäller lärarnas egen kompetens att undervisa på nya sätt och möjlighet till fortbildning.

Distansutbildning EI

Bild: UNESCO

Våra italienska kollegor beskrev sitt läge som en krigssituation och den fasa som fyller dem när militärfordon fraktar iväg kistorna med dem som dött av corona. Från sin karantänsituation försöker de ändå undervisa. En representant för en av de italienska lärarorganisationerna uttryckte det så här: Skolorna är stängda, men vi jobbar på för att kunna garantera fjärrundervisning. Det är nytt för oss och långt ifrån alla elever har samma möjlighet att delta i undervisningen. Många av oss lärare har inte datorer hemma. Snabbt utvecklas nu en stor ojämlikhet vad gäller tillgång till utbildning.

UNESCO har listat en rad konsekvenser av att stänga skolor:
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies En av dessa konsekvenser som också kom upp under mötet var den svåra situationen för elever som är beroende av skolmaten för att få den näring de behöver. Om det är en viktig fråga för de förhållandevis rika länder som delade erfarenheter under webinariet är det lätt att föreställa sig betydelsen av skolmaten i länder med en större del av befolkningen som lever under fattigdomsstrecket.

Skolmat CTERA

Bild: CTERA, Argentina
Education International
https://www.ei-ie.org/ har skapat en digital hub för information om vad deras medlemsorganisationer gör i den här situationen. Dels har många lärarfack själva skrivit och berättat och dels skapar man en samlad bild genom en enkätundersökning. Utifrån detta utformar EI det stöd de kan ge sina medlemsorganisationer. Bland de exempel vi redan kan läsa om finns lärarfacket i Albanien som vände sig till regeringen och bad att public service TV skulle sända lektioner som eleverna kunde ta del av, vilket också blivit verklighet. De har också kämpat för gratis internet under den här svåra perioden då lärare och elever behöver kommunicera on-line. Några bolag har svarat med att halvera sina priser.

En av Lärarförbundets samarbetspartners i Filippinerna, NATOW, som organiserar universitetslärare förhandlar med arbetsgivare om att fortsätta betala lön till de kontraktsanställda lärarna, eller ge dem lån för att överleva när universiteten stängs. NATOW och dess medlemmar kämpar också med att hitta lösningar för att eleverna ska få sina avgångsbetyg. I Costa Rica har lärarorganisationen ANDE ställt krav på att staten ska bidra med mat till de familjer vars ekonomi inte klarar krisen och KTU i Sydkorea drog själva igång en penninginsamling för de elever och kollegor som drabbats hårdast av pandemins effekter. FECODE i Colombia har också inlett en insamling till de som drabbas hårdast och står utan sociala trygghetssystem.

Lärarförbundet bidrar i Sverige med information och svar på frågor som berör skolan, hur lärares och elevers verklighet påverkas och genom att sprida exempel på hur våra medlemmar runt om i landet agerat och löst olika situationer. Lokalavdelningar är i dialog med arbetsplatsombud och arbetsgivare för att stödja lärare och skolledare som står inför utmaningar de aldrig mött förut. På www.lararforbundet.se/corona samlar vi och uppdaterar information relaterad till skolan under coronakrisen.

Runt om i världen jobbar våra lärarfackliga systerorganisationer på samma sätt för att bidra till saklig information och stöd till sina medlemmar. Var och en utifrån sina resurser och förutsättningar. Vi ser hur Lärarförbundets samarbetsorganisationer bidrar i informationsspridningen i samarbete med ländernas myndigheter. Råden är desamma som här, tvätta händerna, minimera sociala kontakter och skydda de sköraste medmänniskorna. De fackliga värderingarna är viktigare än någonsin och visst finns det facklig solidaritet, mellan olika sektorer och över landgränserna trots att så många av dem är stängda. Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete fortsätter. Vi för en dialog med våra partners om alternativa arbetsformer, och förändrad inriktning på de aktiviteter som kan behövas i krissituationen. Många kollegor runt om i världen skriver också och frågar hur lärarna i Sverige mår, hur Sverige klarar undervisningen under coronautbrottet och hur Lärarförbundet kan behålla kontakten med sina medlemmar.

För dig som vill följa vad som händer med skola och kollegor runt om i världen rekommenderar vi att ni följer länkarna till Education International och UNESCO i texten. European Trade Union Committee for Education är EIs Europaregion och på deras hemsida kan ni följa den europeiska situationen under coronapandemin. https://www.csee-etuce.org/en/ En bredare bild av hur arbetsmarknaden påverkas och hur fackföreningar i alla sektorer bidrar i coronakrisen kan ni läsa om på LabourStart. https://www.labourstart.org/covid-19.php

Text: Ina Eriksson, Internationell förbundssekreterare, Lärarförbundet

Frågor & Svar