Lärarförbundet
Bli medlem

Jordaniens lärarorganisation JTA behöver vårt stöd – nu!

Jordanian Teachers' Association (JTA) har upplösts och massiva uppsägningar av lärare har skett inklusive 14 ledare för JTA. ​Education International, tillsammans med Labour Start, uppmanar oss att protestera. Skriv under protestbrevet här nedan och sprid gärna denna nyhet. Din röst behövs!

Vi har tidigare nåtts av nyheten att lärarorganisationen i Jordanien (JTA) upplöstes den 31 december 2020 av Ammans magistratsdomstol.

Den 29 september 2021 avslog riksåklagaren JTA:s överklagande mot förbundsupplösningen och alla de 14 JTA-styrelseledamöterna dömdes till ett års fängelse. JTA använde tillfället under Världslärardagen för att fördöma de fortsatta rättsliga trakasserier de utsätts för. Den jordanska regeringen har använt nödlagar som antogs under pandemin för att rättsligt trakassera fackföreningsmedlemmar, lärare och andra som arbetar i skolan. Även anställningsbestämmelserna för offentliganställda har ändrats för att göra det lättare att avsluta någons anställning. Minst 65 lärare har tvingats gå i förtidspension.

Lärarförbundet står eniga med JTA i deras krav:

  • att lärarfackliga organisationers rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar garanteras
  • att omedelbart återanställa de avskedade ledarna för JTA och de förtidspensionerade lärarna
  • att häva stämningen mot JTA:s fackliga verksamhet
  • att ytterligare reformera nationella lagar för att anpassa dem till internationell standard

I samband med Världslärardagen 5 oktober i år arresterades och fängslades återigen de ledande medlemmarna av JTA av de jordanska säkerhetsstyrkorna. Kravallpolis sattes in för att stoppa de fredliga demonstrationerna som organiserades för att fördöma tillslaget mot fackliga rättigheter.!

Vill du delta i protesten mot dessa händelser kan du skriva på här:

Sprid gärna nyheten till dina kollegor och andra intresserade! Tillsammans är vi starka!

Paulo Freire 100 år

En av de största profilerna inom pedagogiken, brasilianaren Paulo Freire, skulle fyllt 100 år den 19 september. Detta uppmärksammas därför runt om i världen, på olika sätt.

Se nedan om olika event och initiativ som är på gång:

Avdelningen Lärarförbundet Folkhögskola

Avdelningen arbetar på en studiehandledning för studiecirklar kring Freires centrala verk ”De förtrycktas pedagogik”. När den är klar återkommer vi med information.

Avdelningen är också på gång med en film, som lyfter svenska röster om vad Freire och hans pedagogik betyder i dagens Sverige. Vi återkommer med mer information där.

Seminarium i Oslo om Freires betydelse i dagens norska samhälle:

Vår norska systerorganisation Utdanningsforbundet organiserar ett intressant seminarium på måndag kväll 20/9 kl 19-21. Lärarförbundets medlemmar är inbjudna att delta digitalt. Språket är norska. Här anmäler du ditt deltagande!

Direktsändning från Paulo Freires födelseort i Brasilien

Söndag 19/9 och måndag 20/9 blir det stora event som sänds via Youtube från Freires födelseort Recife, i Brasilien. Dessa kommer att sändas via Youtube!

Firandet den 19 september pågår mellan kl 19 och midnatt (svensk tid) och har en kulturell prägel, med uppträdande av artister mm.

Måndagen den 20/9 pågår eventet mellan kl 14 och midnatt (svensk tid) och kommer att präglas mer av debatt om utbildningens och pedagogikens villkor.

Fackliga kränkningar och hotet mot demokratin står i fokus i kampanj ledd av Union to Union

Den 30 juni publicerades rapporten Global Rights Index, som årligen följer upp utvecklingen för fackliga rättigheter och arbetstagares villkor i världen. Det blev en hel del publicitet i olika media då, även i Sverige.

Nu följs detta upp av svenska förbund, centralorganisationer och även vår gemensamma organisation Union To Union, med en kampanj som avslutas på fredagen den 10 september kl 10, med ett webinarium på temat ”Varför är demokratin hatad av så många med makt?” https://www.uniontounion.org/varfor-ar-demokratin-hatad-av-sa-manga-med-makt

Union-to-union

Detta webinarium tar avstamp i den internationella rapporten Global Rights Index, men syftar också att belysa läget i vårt eget land, ett år innan våra allmänna val. I år är det också 100 år sedan Sveriges folk kämpade sig till allmän och lika rösträtt, även för kvinnor.

Idag har också en debattartikel publicerats i Dagens Arena, skriven av Union To Unions tre styrelseordföranden från LO, TCO och Saco: https://www.dagensarena.se/opinion/stodet-till-fria-fackforeningar-maste-fortsatta/

Debattartikeln pekar på att Corona-pandemin på många håll i världen utnyttjas av makthavare för att begränsa vanligt folks levnadsvillkor, undergräva fackliga rättigheter och den demokratiska rättsstaten. Debattartikeln hänvisar också till den kommande valrörelsen och uppmanar samtliga partier att vara tydliga i sitt ställningstagande för arbetstagares villkor och fackliga rättigheter, liksom vikten av fortsatt stöd till det internationella fackliga biståndet.

Mot bakgrund av Lärarförbundets mångåriga stöd till fackliga systerorganisationer runt om i världen, är det inte svårt att instämma i de ovanstående budskapen. Vi ser hur det minskade utrymmet för många lärarfackliga organisationer försämrar villkoren för lärare runt om i världen – samtidigt som vi ser hur otaliga lärarfack fortsätter att konstruktivt kämpa för demokrati och för allas rätt till god utbildning.

Fortsatt stöd till elever, lärare och fackligt aktiva inom skolan i Afghanistan

Trots att talibanerna har tagit över makten i Afghanistan fortsätter ideella organisationer som Svenska Afghanistankommittén (SAK) sitt arbete i landet med full kraft. Man anpassar sig när det är nödvändigt, men arbetar med oförändrad styrka. ”Det är vårt ansvar och skyldighet”.

Lärarförbundet och Svenska Afghanistankommittén (SAK) har ett mångårigt samarbete om organisering av lärare i Afghanistan. En facklig organisation i landet, NTEC, har med tiden byggts upp med stöd av SAK och blivit medlem i världslärarfacket Education International. Det finns bland Lärarförbundets medlemmar många lärare som har Afghanska elever i sina klassrum och engagerar sig för deras situation i Sverige. Lokalavdelningar har också engagerat sig för lärare i Afghanistan. Utifrån den senaste tidens utveckling oroar vi oss för en tillbakagång av vunna rättigheter och vad vi kan göra för att engagera oss. Därför har vi ställt några frågor till en före detta lärarförbundskollega, Henrik Herber som idag är chef för enheten för biståndssamordning i SAK.

Vad händer nu i Afghanistan utifrån ditt perspektiv?

SAK fortsätter sitt arbete i landet med full kraft och anpassar sig om och när det är nödvändigt. Vi Flickor på skolgård Afghanistan uppmanar även resten av världen att inte svika lokalbefolkningen i Afghanistan. Talibanerna har publikt sagt (efter maktövertagandet) att både flickor och pojkar ska få gå i skolan men om de kommer leva upp till det i praktiken återstår att se. Våra skolor är fortfarande öppna. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att flickor ska ha samma rätt till utbildning som pojkar. SAK har under många år haft tiotusentals flickor i skolan i områden som styrts av talibanerna. Det ger hopp om att det kommer att gå framöver också. Miljoner flickor har gått i skolan sedan talibanerna sist satt vid makten – många av dem är nu själva mammor som vill att deras döttrar ska få utbildning. Lokalsamhällen kommer att trycka på för att flickor ska få gå i skolan.

Talibanerna har länge haft en stark närvaro i delar av landet, särskilt på landsbygden där SAK har sin verksamhet. Organisationen är opartisk, vilket gjort det möjligt att verka under olika regimer. Arbetet bedrivs alltid i nära samarbete med lokalbefolkningen. SAK har kunnat driva skolor och sjukhus under talibankontroll, även om lokala talibaner ibland motsatt sig aktiviteter eller ställt krav som SAK inte kunnat acceptera. Om talibanerna till exempel satt stopp för flickors skolgång har SAK varit tydliga och sagt att ”vi kan inte undervisa endast pojkar, så då stänger vi alla våra skolor i området”. Detta tillsammans med påtryckningar från lokalsamhället brukar göra att talibanerna accepterar SAK:s arbete, även när det gäller flickors utbildning. Så har det åtminstone varit hittills.

Det som är mest problematiskt för SAK är när det blir aktiva strider i ett område. Då händer det att SAK av säkerhetsskäl får stänga ner verksamheten för att värna om elever, patienter och personal. Men så fort läget stabiliseras öppnar de igen. Oavsett vilken part i striden som har makten.

SAK som jobbat mycket med utbildning, vilka möjligheter ser ni att inte tappa det som uppnåtts, framför allt gällande flickors utbildning?

Svenska Afghanistankommittén (SAK) har arbetat på plats i Afghanistan i 40 år. Organisationen finns till för de mest utsatta grupperna i samhället med särskild inriktning på kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och människor på flykt inom landet. Mer än 100 000 barn går i SAKs skolor varav 59 % är flickor.

Flickor i skola Afghanistan

Vi gör vårt yttersta för att hålla vår verksamhet öppen. Lokalbefolkningen vill ha vår verksamhet och försvarar den, något de redan gjort under flera år där talibanerna har stark närvaro.  De uppvaktar de lokala talibanledarna och säger ”Vi vill att våra pojkar och flickor ska gå i skolan och att kvinnor ska ha tillgång till hälsovård.”

Talibanerna har i sina olika presskonferenser sagt att kvinnor kommer få arbeta och vara aktiva "inom ramen för sharia" – men det är för tidigt att säga exakt vad det kommer att innebära. Oron och rädslan är genuin för kvinnor och flickors rättigheter. Konservativa normer i det afghanska samhället reser hinder för flickors undervisning generellt, oavsett vilket styre som gäller. Traditionella normer som utesluter flickor från undervisning eller bara tillåter flickor att gå i skolan fram till puberteten under förutsättning att de undervisas av kvinnliga lärare. En generell reservation är att situationen inte stabiliserats så att det går att dra några generella slutsatser, det kan se olika ut på olika håll i landet och kan komma att förändras.

Vi hör att inte en spänn ska gå till talibaner, vilket är en helt rimlig hållning. Dilemmat är att fortsätta stödja lokalbefolkningen utan att ge legitimitet eller stöd till en talibanregim. Utan finansiering till till exempelvis hälso- och utbildning finns en risk att dessa sektorer kollapsar med en ännu större humanitär kris som följd. SAK och andra organisationer kan inte täcka upp och hålla igång ett utbildningssystem med 7 miljoner elever, varav 40 % flickor och 170 000 lärare (30 % av dessa är kvinnliga lärare). Så länge det finns hinder att överföra pengar till Afghanistan kommer det gå ut över tillgång till bland annat mediciner och försörjning eftersom kontanter blir färre och priser eskalerarLäs gärna mer om vilka dilemman som uppstår i den här debattartikeln vår generalsekreterare nyligen skrev på Aftonbladet Debatt.

Kan du säga något om situationen för lärare generellt?

Vi har sett en utveckling på 20 år med allt fler elever i skolan, elever som i sin tur växer upp och själva blir lärare vilket är en positiv utveckling. Det betyder att det för första gången finns en generation afghaner där ett flertal är läs- och skrivkunniga. Den tidigare regeringen uppmärksammade dock den utbredda korruptionen inom bland annat utbildningssektorn, en hämsko för utveckling och möjlighet att få kvalificerade lärare på vissa ställen.

SAK ger stöd till lärarorganisationen NTEC (National Teachers Elected Council) och dess provins- och distriktsorganisation för att förbättra situationen för landets lärare. Under 2020 har NTEC bland annat sökt påverka Utbildningsministeriet att ge extra bidrag ("hardship allowance") i synnerhet till kvinnliga lärare som arbetar på landsbygd i svårtillgängliga områden, eller hitta andra incitament att få ut kvalificerade lärare till byarna. Därutöver har man förhandlat om att inte utöka arbetstiden för lärare, ge NTECs medlemmar subventionerad vård och söka samverkan med universitet för vidareutbildning av lärare.

Lärarförbundet har haft en workshop för NTEC:s ledarskap, vad är möjligheterna för facklig organisering under talibanerna?

De senaste uppgifterna från NTEC gör gällande att man som organisation inte uppfattar sig som en primär måltavla för repressalier från talibanerna medan enskilda ledare upplever en hotfull situation. I vissa provinser har säkerhetsläget förbättrats efter att striderna upphört, men det råder ett vakuum kring den politiska situationen och hur framtiden kommer se ut.

En omedelbar utmaning är att NTEC kämpar med sin finansiering, under COVID-epidemin har det varit svårare än vanligt att samla ihop medlemsavgifterna.

För den som vill veta mer och fördjupa sig har vi förstått att SAK har ett studiecirkelmaterial. Kan vi organisera studiecirklar tillsammans på lokal nivå?

Vem som helst kan ta del av SAKs studiecirkel, som finns tillgänglig på vår hemsida: https://sak.se/engagera-dig/anordna-en-aktivitet/starta-en-studiecirkel

Andra tips:

SAKs lokalföreningar ute i landet kan hjälpa till för att komma igång med en studiecirkel. De är också ofta ute och håller föreläsningar för skolklasser -det finns också en del bilder som kan användas som utställning - kontakta oss för att se vad som går att ordna!

Klassuppsättning A-nytt går att beställa via Utbudet. Om tidningen tagit slut på Utbudet kan ni kontakta info@sak.se för att beställa tidningar till skolan.

Robert Gustafson, Lärarförbundet
Foto: Kajsa Waaghals

Utdragna protester framtvingade regeringens reträtt i Colombia

Fredliga protester som denna, med avstånd och munskydd, har varit regeln. Upplopp, bränder och kravaller har däremot anstiftats av provokatörer som vill smutskasta den legitima protesten.

Den 28 april inleddes en stor protestvåg i Colombia. Det blev enorma och ihållande protester, inte bara i storstäderna utan långt ut på landsbygden och i småstäder. Hittills har 52 personer dödats under protesterna, framför allt av kravallpolisen. Periodvis var protesterna varit så omfattande att regeringen satte in militär i de större städerna. Trots att rädslan för att bli smittad av Covid är stor, så har massor av personer inte sett någon annan utväg än att bege sig ut på gatorna och protestera. Många har känt sig lurade av landets konservativa regering som under skydd av pandemin försökte genomföra drastiska nedskärningar och försämringar för stora grupper, såsom försämringar av sjukvården och höjningar av skatter för folk med låga inkomster.

Nu har protesterna mattats av men man kan konstatera att protesterna gav resultat: skatteförslaget har dragits tillbaka, liksom det omstridda ”sjukvårdspaketet”. Finansministern och utrikesministern har bägge avgått, liksom regeringens särskilda samordnare av fredsprocessen. Men regeringens svar har varit tondövt, och centrerat på att inte förhandla, att slå ner protesterna genom att inkalla militär och att utfärda undantagstillstånd i de regioner där protesterna varit starkast. Just kravallpolisens brutala framfart var det som kanske eldade på protesterna än mer.

Protest mot staten Colombia

Mördarstaten, står det på en stor muralmålning i staden Medellín. Eller som en demonstrant uttryckte det: ”de försökte hota oss med att vi skulle dö av Coronaviruset om vi deltog i gatuprotesterna. Men i slutändan var det polisen som hade ihjäl oss.”

Regeringens negativa inställning till all kritik märktes också när den på olika sätt försökte vägra tillstånd för en undersökningskommission från det interamerikanska systemet för mänskliga rättigheter (CIDH). Till slut kom CIDH ändå till Colombia mellan den 8 och 10 juni. Deras rapport har blivit försenad men från konservativt håll har man redan börjat kritisera CIDH och hävda att de tagit ensidig ställning för den ena parten i konflikten. Med andra ord: de förväntar sig stark kritik framför allt mot polisens övervåld.

CIDH Colombia

En demonstrant bär ett plakat med uppmaningen till den regionala undersökningskommissionen från CIDH: ”Rättvisa NU”

Det är en brokig koalition som står bakom protesterna: partier till vänster, fackliga organisationer av olika kulörer, urfolksorganisationerna och den svarta befolkningens organisationer. Även världskändisar som Shakira och Juanes liksom en rad fotbollsspelare har tagit ställning för proteströrelsens yrkanden. Men framför allt har de massiva protesterna burits upp av stora mängder indignerade personer som är urless på dyrtider och ökade sociala orättvisor.

Pressen på lärarfacket FECODE är fortsatt enorm från regeringshåll. Detta beror sannolikt på den viktiga och sammanhållande roll som facket spelar i denna process, liksom i andra sammanhang där den konservativa regeringens politik kritiseras.

Glädjande att många runt om i världen ställer upp och stödjer FECODE. Lärarförbundet har haft ett nära samarbete med FECODE under flera årtionden. Vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, skriver bloggar på temat. Hon skickar även protestbrev till Colombias president. Det känns bra med ett så uthålligt och medvetet stöd från vår sida!

Om du vill ansluta till en protestyttring, kan du gå in på https://www.labourstart.org och leta dig fram till aktuella namninsamlingar.

Arbetet för jämställdhet fortsätter – trots pandemin

Demonstration för rätt till abort i Argentina. Foto: Vero Virga.

Demonstration för rätt till abort i Argentina. Foto: Vero Virga.

Kamp mot våld och kränkningar i Ghana. Kvinnor som utbildas i digitalt arbete. Demonstrationer för aborträtt i Argentina. Trots pandemin har lärarfackliga organisationer runt om i världen lyckats upprätthålla sitt jämställdhetsarbete.

Idag är det internationella kvinnodagen. Därför vill vi särskilt lyfta lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare som i sitt arbete med barn, unga och vuxna visar på flickors och kvinnors rättigheter, lösningar, och möjliga steg på vägen mot ett jämställt samhälle.

Under det gångna året har vi sett hur lärarfackliga organisationer i hela världen, mitt i det kaos som pandemin skapat i skolan och samhället, lyckats hålla fast vid sitt jämställdhetsarbete.

Utmaningarna kring flickors rätt till utbildning, kvinnors plats på arbetsmarknaden, och kvinnors ledarskap i lärarorganisationerna har förstärkts. Men på många platser har också kampen för kvinnors rättigheter stärkts.

Kamp mot våld och kränkningar i Ghana

I Ghana har lärarorganisationerna drivit kampanj för att landet ska ratificera den nya ILO konventionen C190 mot våld och kränkningar i arbetslivet och göra den till nationell lag.

De har använt konventionens krav på att kvinnor ska känna sig trygga på arbetsplatsen, som i deras fall är skolan eller hemma under lock-down, för att stärka jämställdhetsarbetet.

Film om kvinnors tredubbla arbetsbörda

Den 8 mars premiärvisar det latinamerikanska kvinnonätverket inom Education International en brasiliansk film om kvinnors tredubbla arbetsbörda (Abraços). Filmen har producerats av lärarfacket i delstaten Sergipe.

Kvinnor utbildas att arbeta digitalt

För att stärka kvinnors ställning inom sina organisationer, och ge nätverken möjlighet till fortsatt kontakt under pandemin, har Education International ordnat två utbildningar för 100 kvinnor i afrikanska lärarorganisationer i att leda möten online.

Demonstrationer för rätt till abort gav resultat

I Argentina har lärarorganisationerna tillsammans med kvinnorörelsen och andra folkrörelser kämpat för en lagstiftning om aborträtt. De vann!

Se gärna Education Internationals film nedan, och hör dessa kvinnor, lärare och ledare berätta om sin kamp och sina mål.


Den 8 mars firar vi kvinnors framgångar och förnyar vårt ställningstagande för jämställdhet i skolan, på jobbet i samhället. Tillsammans är vi starka!

Läs mer om Lärarförbundets internationella arbete här

Så skakar pandemin världens skolor

1,6 miljarder elever i över 190 länder har påverkats av stängningar av skolor och universitet. Världslärarfacket Education International, rapporterar att pandemins inverkan på den globala utbildningssektorn är historisk.

Det kan tyckas självklart att en kris av denna storlek kräver ett lika historiskt krisstöd, men i realiteten har utbildning fått minimalt stöd i länders stimulanspaket.

En förlorad generation är tyvärr inte en överdrift. Minst 463 miljoner barn (över en tredjedel av världens elever) har inte fått tillgång till någon distansundervisning, digital eller på annat sätt, under de första månaderna av pandemin. Ojämn tillgång till digital hårdvara och internetanslutningar för både studenter och lärare har skapat en digital klyfta som förvärrar redan befintliga ojämlikheter.

I en nyligen släppt rapport fastslår OECD att lärare inte kan ersättas av online utbildning, och att data bekräftar vikten av lärare och skolor för elevers sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

För att användningen av digital teknik i utbildningen ska leva upp till sitt löfte om att bidra till att kvalitetsutbildning för alla uppnås, måste tillgången vara rättvis. Lärare måste ha den utbildning, färdigheter, kompetenser och stöd som krävs för att använda tekniken effektivt. Och lärarna måste involveras i införandet av ny digital teknik på arbetsplatserna/skolorna.

EI: s senaste globala undersökning bland medlemsorganisationerna visade att så inte är fallet. Flicka med ansiktsmask UnsplashÖver 70% av utbildningsfacken som svarade betonade att lärarnas utbildningsbehov för digital teknik inte tillgodoses. 57% av de svarande fackföreningarna rapporterade att de inte rådfrågades om vilken typ av digital teknik som lärare önskar sig och 74% rapporterade att de inte var inblandade i att utvärdera effektiviteten hos ny teknik som introducerats i klassrummen.

Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete har också påverkats radikalt av pandemin. Samarbetspartners har fått ställa om till digital kommunikation, utbildning och mobilisering. Vi har agerat snabbt för att ge stöd till digital infrastruktur, datorer, internettrafik och utbildning i att hålla möten online.

Våra partners har klarat omställningen på olika sätt
I Indonesien har lärarfacket PGRI med två miljoner medlemmar genomfört alla regionala årsmöten online, genomfört två veckor av digitala seminarier på Youtube för att utbilda medlemmar i den nya lärarrollen och tryckt på mot myndigheter för trygga arbetsvillkor.

Inom AWEN, kvinnonätverket i Afrika, har 101 kvinnor gått en utbildning i hur de kan delta i och arrangera möten och utbildningar i Zoom, ett användbart verktyg nu och i framtiden. Kursen har anordnats med stöd av bland annat Lärarförbundet.

I Latinamerika har lärarfacken i varierande grad lyckats ställa om sitt arbetssätt för att kunna nå ut och agera under svåra perioder av inlåsning. I Colombia har lärarfacket FECODE genomfört en total omställning av sin interna fortbildning och lyckats genomföra praktiskt taget all planerad verksamhet. Hoten mot facket har däremot inte minskat alls och fackliga och sociala ledare på lokal nivå fortsätter att trakasseras och mördas.

I Filippinerna har facken också mobiliserat trots fortsatta trakasserier från centralregeringen. Landet har förutom pandemin också drabbats av en ovanligt intensiv orkansäsong med stor förstörelse och dessutom vulkanutbrott och jordbävningar. Att flera fack ändå mobiliserat mitt i denna kaotiska situation vittnar om stor styrka.

Kommersialiseringen av utbildningen inom ramen för pandemin är också en allvarlig utmaning. Edtech-marknaden har en beräknad årlig tillväxttakt på 18% och förväntas omsätta 28,5 miljarder USD 2027. EI:s forskningsrapport från 2020 visar att privata aktörer inte bara har erbjudit Edtech som ett akut stöd för distansundervisning utan även har försökt bädda in sina tjänster i utbildning på lång sikt.

Ny forskning som presenterades vid EI: s högskolekonferens visar att privata aktörer också drar nytta av pandemin inom vidareutbildning och högre utbildning. Om inte fackföreningar vidtar snabba åtgärder kommer den digitala klyftan att fortsätta att utvidgas, Edtech kommer inte att stödja lärarprofessionen på ett effektivt sätt och lärare och elever kommer att fortsätta att få sin integritet och sina personliga data kränkta av kommersiella aktörer inom utbildning. Det är avgörande att fackföreningarna stärker sin kapacitet att engagera sig i politiken för digital teknik i utbildningen och att fackföreningarna har en plats vid bordet i styrningen av Edtech. Digital teknik är här för att stanna. Vi måste se till att lärare har en roll när det gäller att bestämma yrkets framtid – understryker Education International i sin rapport.

Dela gärna och sprid den globala undersökningsrapporten ”Teaching with Tech: The Role of Education Unions in Shaping the Future”.

Den enda vägen framåt är att dra lärdom av pandemin och agera snabbt. Kostnaden för passivitet, att en generation förlorar sin mänskliga rättighet till utbildning p.g.a. COVID-19, är något som världen helt enkelt inte har råd med.

Robert Gustafson, internationell sekreterare

Foton från Unsplash: Skola i Tokyo; Kyo Azuma, Flicka läser; Kelly Sikkema, Pojke vid fönster; Jeremy Alford. Foto från demonstration: ACT.

ETUCE Kongress – Europas lärare stöder varandra i solidaritet!

Under två decemberdagar har jag haft förmånen att tillsammans med en delegation från Lärarförbundet delta i regional kongress inom ETUCE-den lärarfackliga federationen i Europa. Lärarorganisationer från hela Europa möttes för att tillsammans diskutera och fatta viktiga beslut.

Kongressen hade över tre hundra deltagare och leddes av ordförande Christine Blower. Vi kongressdelegater var på plats framför våra många olika skärmar i plattformen Zoom. Kongressens tema pekar ut de fokusområden som jag tror speglar vår skolvardag oaktat var vi är yrkesverksamma.

Tillsammans vill vi utveckla lärarprofessionens status och attraktivitet för att klara gemensamma utbildningsutmaningar kring solidaritet, demokrati, jämlikhet och hållbar utveckling i Europa. Viktiga beslut fattades som angår mer än 11 miljoner lärare under fyra år framåt.

Många talare tog såklart upp pandemin och dess konsekvenser. Vi är helt överens om att det kommer att krävas en stor solidaritet från oss alla under den kommande vintern och sannolikt längre än så? Restriktioner av olika slag lär finnas kvar och det påverkar lärare, elever och hela samhället. Vardagen så som vi vanligen känner den kommer inte att återvända i närtid. Det är också därför ETUCE 2020 inte hölls i Portugal, vilket var ursprungsplanen. I stället såg vi varandra i vad jag ibland tänker påminner om ett akvarium, där var och en simmar i sin egen ruta men med en stark vilja om att uppbåda gemensam kraft framåt.

ETUCE "Pandemin har på så många platser visat på och ökat ojämlikheten. Kollegor, det är skälet till att vi måste kämpa för likvärdig utbildning och social rättvisa. Det är därför vi är engagerade i facket.” som ETUCEs ordförande Christine Blower, uttryckte det.

Min första kongress med fackliga kollegor från Europa sammanfattar jag som demokratisk, samtidigt som jag grubblar på vad vi lärare från alla Europas olika hörn egentligen lägger in i begreppen som uttalas. Lärare är olika på flera sätt, samtidigt som vi förenas i våra yrkesfrågor och i delar av våra värderingar när vi möts så här. När människor från olika kulturer med skilda förkunskaper begär ordet, räknar röster och lyfter åsikter kan det bli lite tålamodsprövande för de av oss som vill framåt i agendan. Vår delegation från Lärarförbundet är eniga om att vi är alla ganska nyligen inskolade i den nya digitala miljön. Vi har en likartad situation framför våra datorer, jämfört med tidigare irl-kongresser. En spaning värd att lyfta, även om ”akvariemöten” är second best så att säga.

Mitt engagemang för lärares arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö har stärkts under dessa dagar, det var välbehövligt och mäktigt på samma gång. Efter en riktigt tuff vår och höst för oss lärare behövde ”engagemangsreserven” fyllas på. Jag fick ta del av värdefulla perspektiv och på allvar känna att kraften av tillsammansarbete i avgörande frågor ger energi, trots skärmar som hindrar oss att nätverka på det sätt som vi är vana vid. Jag noterade också att jag kunde räkna in flera yngre kvinnor bland delegaterna, det är hoppfullt och spelar roll tycker jag.

Alla har vi vår egen berättelse kring yrkesval, engagemang i fackföreningsrörelsen samt de personliga drivkrafterna men utgångspunkten för det internationella samarbete som Lärarförbundet står för är gemensam. Vi stödjer lärare som förhindras att organisera sig och arbeta fackligt och medverkar till att lärare kan bygga starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer. Det är jag stolt över. Jag är stolt över oss! Det råder verkligen ett starkt samband mellan demokrati och solidaritet och jag känner att jag värderar gemenskap med kollegor högt.

ETUCE-delegation på Teams
Så här uttryckte vi oss när ETUCEs verksamhetsplan 2021-2024 diskuterades:

”Lärarförbundet tror att ett ökat fokus på att stärka lärarfacken, genom organisationsutveckling och facklig förnyelse bör prioriteras de kommande fyra åren. En stärkt social dialog, rätten till kollektivavtalsförhandlingar, och respekt för de avtal som sluts i vår region, Europa, är nyckeln till att nå våra uppsatta mål”.

Ett samlat agerade från miljontals lärare ger dessa ord mening, betydelse och leder till förändring – det är kärnan i vårt fackliga arbete. Resolutionen som vi antog på #ETUCE2020 är kraftfull, nu behöver vi agera för att detta ska bli verklighet.

ETUCE kongressen är nu delvis avslutad och det var endast en resolution som utgick från konferenstemat vid detta möte. Resolutioner kring politikutveckling på specifika teman från styrelsen och medlemsorganisationerna sköts upp till en extrakongress i juli, som vi just nu hoppas ska kunna genomföras live.

Larry Flanagan från EIS, Skottland valdes till president och ytterligare sex personer valdes in till vice ordföranden: Dorte Lange DLF Danmark, Odile Cordelier SNES/FSU Frankrike, Branimir Strukelj, SVIZ Slovenien, Trudy Kerperein, AoB Nederländerna, Andreas Keller GEW, Tyskland och Galina Merkulova, ESEUR, Ryssland. Tillsammans representerar de olika fackliga verkligheter och lärarerfarenheter från hela Europa.

Håll ut en tid till, följ råden och bär dem lyhört. Det är ett sätt att värna om både nutid och framtid.

De varmaste av hälsningar

Anna Olskog
Grundskollärare
Ordförande i Lärarförbundet Umeå
Ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse
#ETUCE2020

Fackligt arbete i Colombia under dödshot

Det colombianska lärarfacket FECODE, som Lärarförbundet samarbetat med i flera årtionden har nyligen fått dödshot mot hela sin förbundsstyrelse. FECODE har orubbligt stött fredsavtalet och skolan som fredat område. Hur påverkar det deras liv och arbete? Delta i kampanjen för att stödja dem!

Fredagen den 23 oktober deltog jag via Zoom på ett seminarium organiserat av FECODE, det colombianska lärarfacket som Lärarförbundet har haft nära samarbete med i flera årtionden.

FECODEs ordförande Nelson Alarcón (bilden nedan) inledde med en genomgång av läget i landet.

Nelson Alarcon FECODE

Några dagar tidigare hade en person i deras förbundsstyrelse mottagit dödshot från en mäktig narkotikakartell. Alarcón uppmanade alla att vara på sin vakt för att det kunde komma flera hot.

Jag reflekterade över att hans ord och åtbörder var en blandning av uppgivenhet och jävlaranamma: å ena sidan, hur länge till ska vi behöva leva i oro – å andra sidan, om vi blir hotade måste det ju vara för att vårt arbete är framgångsrikt!

Nelson Alarcón blev sannspådd. Bara tre dagar senare, den 26 oktober, blev hela förbundsledningen dödshotad. En begravningskrans med texten Vila i frid, tillsammans med fingerade dödsannonser på var och en, samt 16 gravljus, anlände hem till den tidigare förbundsordföranden och nuvarande juridiskt ansvarige i förbundsledningen, Carlos Rivas. Förutom de 15 i FECODEs ledning fanns också ordföranden i centralorganisationen CUT – även han en tidigare medlem av FECODE - med bland de hotade.

Lärarnas världsfack Education International (EI) drog snabbt igång en kampanj, med protestbrev riktade till landets president Iván Duque. Lärarförbundet hängde på och samma dag som vi fick uppmaningen från EI, hade protestbrevet skrivits under och sänts av Johanna Jaara Åstrand. Samtidigt drog även Labour Start igång sin kampanj för att uppmana folk att skicka sitt eget protestbrev.

En kan fundera på varför en tungt beväpnad narkotika-kartell, skulle känna sig hotad av en öppen, laglig och demokratisk folkrörelse som ett lärarfack?

Kanske finns en del av svaret i FECODEs orubbliga stöd för fredsavtalet i Colombia och synen på skolan som ett fredens territorium i hela landet. De ser lärares arbete med undervisning om demokrati och mänskliga rättigheter liksom det fackliga arbetet som nycklar till en fredlig framtid med social rättvisa i Colombia. Möjligen ses den visionen som ett hot av knarkkartellerna som vill fortsätta bedriva sin våldsamma och lönsamma verksamhet ostörda.

Varför riktar sig då vårt protestbrev till landets regering? Det är väl inte deras fel att knark-karteller hotar fackföreningsledare?

Det finns flera sätt att besvara den frågan.

1: En rättsstat måste skydda sina medborgare och kan därför inte tolerera våld som kommer från icke-officiella instanser. Dödshot är ytterst allvarligt och undergräver vilket samhälle som helst. Därför måste staten agera - och vi måste uppmana dem att agera, och visa att de har världens blickar på sig.

2. Delar av den politiska och ekonomiska makten i Colombia har genom åren sanktionerat att ”någon” gör det smutsiga jobbet med att hota folkrörelser till tystnad för att behålla sitt inflytande orubbat. De som stått för hoten och våldet mot folkrörelserna har varit paramilitära grupper eller dödspatruller, ofta med starka band till knarkkartellerna. Det är viktigt att Colombias regering visar att de helt tar avstånd från, utreder och bestraffar den här typen av hot.

3: På senare tid har regeringen börjat dra tillbaks det livvaktsskydd som FECODEs ledarskap har haft i åratal, med motiveringen att allt är lugnt och inget ju har hänt.

Att leva med livvaktsskydd år efter år är ingen enkel sak. Särskilt om du inte känner dig helt trygg med livvaktens uppdragsgivare och hur din livvakt kommer att reagera i den stund som ett attentat inträffar? Trots det vill FECODE ha kvar statens skydd, då den här typen av hot fortsätter att komma.

Gatubild Colombia

Gatubild Colombia. Foto Joakim Olsson.

Jag är stolt över att arbeta för ett förbund som har solidaritet som en av sina grundläggande värderingar och ser kopplingen mellan det som händer i Latinamerika och vår fackliga vardag här i Sverige. När Lärarförbundet tydligt säger nej till urvattningen av anställningstryggheten här hemmavid är det ett konkret försvar av de egna medlemmarnas, rättigheter som det tagit så lång tid och så mycket energi att erövra. Samtidigt är vi vaksamma på vad som händer med våra lärarkollegors rättigheter i andra delar i världen och svarar när de efterfrågar vår solidaritet

Den verklighet som våra kolleger i Colombia lever under är väsensskild från vår trygga svenska verklighet. De vet det, men de vet också att vi står eniga med dem i försvaret för lärares fackliga rättigheter och har bett om vår solidaritet i den svåra situation de befinner sig i.

Om du vill visa ditt stöd för våra hotade colombianska lärarkolleger, kan du göra det på Labour Start här.

"In the three decades until 2016, Colombian trade unions report that 990 of their members were murdered. Another 3 000 where threatened with assassination."


Länk till uppropet.Världslärardagen på nytt sätt

Årets Världslärardag firades som vanligt den 5 oktober, men i år på ett lite annorlunda sätt.

Vad är Världslärardagen?
Den firas varje år 5 oktober och på den dagen uppmärksammar och uppmuntrar vi alla lärare på våra skolor och förskolor i hela Sverige och i världen, tillsammans med våra kollegor.

Hur var årets upplaga?
Det var starten på en kampanj där Lärarförbundet uppmärksammar arbetsmiljö och friskfaktorer. 5 oktober var första dagen och ett bra avstamp med många arbetsplatsbesök och firande på många skolor med kanelbullar och tårtor. Tävlingar för lärare, intervjuer av politiker och lokala tidningsartiklar är exempel på andra aktiviteter. Det är inspirerande att se uppfinnings-rikedomen när vi uppmärksammar denna dag där lärarna står i centrum.

Ett internationellt evenemang
Samtidigt med firandet på våra arbetsplatser ordnade Education International, världslärarfacket, ett 24 timmars webinarium med start kl 3 på natten. Det blev 3-4 timmars sändningar per kontinent och Lärarförbundet bidrog framför allt i den europeiska delen med olika korta videofilmer där lärare och ledare berättade om hur vardagsarbetet påverkats av Corona. Filmerna var uppskattade inslag i hela den här mosaiken av lärare, elever och ledare från EI, UNESCO, WHO och ILO.

Hela 24-timmarswebinariet finns här.

EI Världslärardagen 5 okt  Youtube 3

Intresset för Sverige har varit stort i världen eftersom vi stack ut när vi höll skolor öppna och många vill veta hur det fungerade. Flera lärare berättade hur dom lyckades hitta lösningar på utmaningarna och om lokala riskbedömningar där både fackliga ombud och arbetsgivare var involverade.


Eva Karsvik VärldslärardagenEva Karsvik från Fagersta visar sina egentillverkade skydd i plexiglas.

För dig som vill läsa mera, gå till startsidan för världslärardagen


På startsidan kan du se materialet från i år, även en del exempel på vad som gjordes på olika håll i landet och olika tidningsartiklar. Det finns också länkar till alla filmer som sändes från hela världen med filmen om Eva och de andra svenska inslagen.

Stort tack till alla er som gjorde dagen till en riktig fest!

Frågor & Svar