Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Gymnasieskolan i fokus

Gymnasieutredning på gång!

Just nu pågår en gymnasieutredning där man utifrån olika perspektiv undersöker varför inte alla ungdomar genomför en fullständig gymnasieutbildning på 3 år.

Just nu pågår en gymnasieutredning där man utifrån olika perspektiv undersöker varför inte alla ungdomar genomför en fullständig gymnasieutbildning på 3 år.

Eva Jansson bloggar om den pågående gymnasieutredningen. Hon tycker att man ska behålla lärlingsformen som alternativ till den skolförlagda utbildningen på gymnasiet och ge eleven möjlighet att välja det spår som passar dem bäst.

Sedan Gy11 infördes har elevantalet sjunkit på yrkesprogrammen i Sverige. Istället har elevantalet ökat på de högskoleförberedande programmen. Det har inte enbart varit sjunkande elevkullar som bidragit till att antalet elever på yrkesprogrammen minskat. Vid införandet av Gy11 genomfördes flera förändringar som kan ha påverkat elevernas programval till gymnasiet.

Just nu pågår en gymnasieutredning där man utifrån olika perspektiv undersöker varför inte alla ungdomar genomför en fullständig gymnasieutbildning på 3 år. Det man undersöker är olika förslag på åtgärder för att stärka gymnasieutbildningen och få alla ungdomar att klara av den.

Åtgärder som diskuteras är frågan om gymnasiet bör vara obligatorisk, idag är den i princip det. Men att enbart göra gymnasieutbildningen obligatoriskt leder troligtvis inte till att fler elever klarar utbildningen, utan andra åtgärder behövs.

En annan åtgärd som diskuteras i utredningen är frågan om att återinföra högskolebehörigheten på samtliga program.

På alla gymnasieprogram idag har eleven möjlighet att få högskolebehörighet genom att välja till dessa kurser. Det har dock inte framgått tillräckligt tydligt vid införandet av Gy11 att även yrkesprogrammen kan ge högskolebehörighet. Detta och att yrkesprogrammen inte har samma behörighetskrav som de studieförberedande programmen ger fel signaler och kan ha bidragit till minskningen av elever på yrkesprogram.

En del lärare på de högskoleförberedande programmen säger att de fått sänka kunskapskraven då många elever inte klarar kurserna annars. Dessa elever kan vara de som tidigare valde ett yrkesprogram.

Det arbetsliv ungdomar i Sverige idag kommer ut till efter studenten, ställer krav på mer än goda yrkeskunskaper. Många ungdomar skulle vara betjänta av att få högskolebehörighet. Deras kommande yrkesliv kommer vara föränderligt och många kommer byta yrke kanske både en och flera gånger under sitt kommande arbetsliv.

Idag finns även möjlighet för eleven att genomföra sin gymnasieutbildning på ett yrkesprogram i lärlingsform. Lärlingsformen passar en del elever medan den skolförlagda utbildningen passar andra elever.

För att få en lärlingsutbildning med god kvalité är det viktigt att fler handledare på arbetsplatser genomgår en handledarutbildning och att yrkeslärare får den arbetstid och de resurser som krävs för besök, uppföljning, dokumentation etc.

Behåll lärlingsformen som alternativ till den skolförlagda, och ge elever som väljer ett yrkesprogram möjlighet att välja det spår som passar dem bäst.

Låt alla program på gymnasiet vara likvärdiga och högskoleförberedande och ge istället eleven möjligheten att välja bort kurser utifrån elevens individuella behov.

Eva Jansson, arbetar som Yrkeslärare på Uddevalla gymnasieskola.

Frågor & Svar