Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Fritidspedagogikbloggen

Fritidshemmens dag!

Idag firar vi fritidshemmen, en unik verksamhet som inte emulerar, utan kompletterar. Det är en viktig skillnad. Därför är den fritidspedagogiska särarten så avgörande att värna och utveckla för framtiden. Kanske viktigare än någonsin.

Denna vecka infaller andra tisdagen i maj vilket som bekant betyder något lite extra speciellt för oss på fritids. Fritidshemmens dag. Förhoppningsvis kan det komma bli något speciellt även för dem utanför verksamhetens inre krets. Fritidshemmet, en del av skolväsendet som på tok förlänge hamnat i skymundan men nu allt mer kliver ur skuggorna för att ta plats med sin viktiga funktion. Läroplanen säger att vår (skolans) uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Utmaningarna som barnen kommer ställas inför i framtiden är komplexa och blir allt mer så efterhand som ett tämligen inrutat industrisamhälle transformerar sig till det globala och digitala informationssamhällets skenande förändringstakt. Vi kan tycka att utvecklingen går fort nu - men det kommer aldrig gå så långsamt som idag, beskrev Joakim Jardenberg träffande läget under sin föreläsning på SETTsyd i Malmö.

Institutionen skolan måste hänga med i svängarna. Aldrig förr har utbildning varit så viktigt att ha med sig ut på arbetsmarknaden. Förändring och förnyelse ställer också höga krav på flexibilitet, initiativtagande, kreativitet, kommunikation, samarbete, ledarskap, sociala förmågor och mycket mer som räknas upp bland annat i EUs 21st century skills. Sådant som klingar bekant för vem som helst som studerat fritidspedagogik och arbetar på fritidhem. Det är ju precis vad vi bygger vår verksamhet kring!

Forskning för att finna former för att optimera lärandet i skolan har visat sig stämma väl med hur man redan arbetar eller strävar mot att arbeta i fritidshemmen säger Allmänna råd för fritidshem. Med sitt kompletterande uppdrag och sin särart besitter fritidshemmen ovärderliga möjligheter att stödja eleverna i sin utveckling och sitt lärande.

Fritidshemmet kan genom att arbeta med en utforskande, laborativ, kollaborativ och praktisk metodik bidra till elevernas måluppfyllelse i både fritidshemmet och skolan. Bilden av vad som är relevant kunskap och förmåga nyanseras och förändras hela tiden. Det är lätt att fastna i och mest framhäva kunskapsdelar hämtade ur kursplaner, som matematik, läs och skriv i verksamheten för att känna att den ska räknas. Men uppdraget är vidare än så. Fritidshemmet emulerar inte, vi kompletterar. Det är en viktig skillnad som skapar fler ingångar för lärande. Därför är den fritidspedagogiska särarten så avgörande att värna och utveckla. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. En gemensam syn på lärande i de olika skolformerna utgör inget hinder för att beakta fritidshemmets egenart.

Kunskaperna finns visst närvarande hela tiden, men det är framförallt hur vi kontextualiserar, utvidgar och fördjupar dem genom en verksamhet som utgår först och främst från barnens intressen och behov.

Med ett följsamt grupporienterat arbetssätt där relationer är viktiga redskap som både befäster kunskap och samtidigt stärker individen. I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt, upplevelsebaserat och situationsstyrt utefter varje fritidshemsgrupps unika förutsättningar.

Unika förutsättningar som ett tränat fritidspedagogiskt öga med sin kompetens kan väva en utvecklande verksamhet kring som hjälper varje enskilt barn finna sin unika egenart och därigenom kommer kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Samt ger utrymme för den viktiga rekreationen.

Fritidshemmet är en unik verksamhet med många möjligheter vars nytta blir uppenbar för allt fler.

Vi lär, lever och utvecklas alla dagar på fritids. men den 10 maj firar vi det lite extra. Låt det synas!

PS Den första arbetsstugan, föregångaren till fritidshem, öppnades 1887, vilket nästan borde innebära att vi kan fira 130-års jubileum nästa år?Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här