Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Fritidspedagogikbloggen

Är HÖK 21 något för mig som lärare i fritidshem?

Skolavtal21

Skolavtal21

Det är klart vi lyckades inte hela vägen men vi tog några steg framåt. Hur ska jag som legitimerad lärare i fritidshem läsa avtalet som antogs av vår avtalsdelegation igår. Finns det några förbättringar för mig? Ja, det gör det!

Arbetsgivaren ska utarbeta en plan för det lokala arbetet för strategisk kompetensförsörjning. Parterna åläggs att identifiera framgångsfaktorer inom de 4 områdena och utifrån dessa identifiera insatser – helst skolformsvis.

Denna formulering är riktigt viktig för att vi ska få fler behöriga kollegor att dela ansvaret kring undervisningen i fritidshem med. Strategisk kompetensförsörjning handlar om att behålla, locka nya samt locka fler tillbaka till yrket, vi måste ha ett hårt tryck för att få det att ske skolformsvis. Det kommer att vara strategiskt att tillsammans med arbetsgivaren identifiera och skriva en tydlig samt uppföljningsbar handlingsplan. De fyra områdena är arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning – alla både viktiga och helt nödvändiga att stärka upp för lärare i fritidshem!

 • Planen med insatser ska finnas samverkad på plats senast 2022-03-31

Viktigt att det finns ett tydligt avstämningsdatum, en signal att arbetet lokalt måste ta fart.

 • Tjänstefördelning ska samverkas
 • Part kan ensidigt begära centralt stöd.
 • Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagare har erforderlig tid för att enskilt och i samarbete med kollegor fullfölja det uppdrag som läraren ansvarar för och att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden som helhet.

I HÖK 18 så behövde fack och huvudmannen vara överens om centralt stöd, nu räcker det att en part ser behovet.

I den sista punkten så finns förutsättningar för uppdraget. Det är här planeringstiden kommer in. ”Ska säkerställa” är i avtalstext skarpt. Idag finns det många lärare i fritidshem som arbetar utan förutsättningar som finns reglerade i någon form av avtal.

Bilaga 6
Centrala parters syn på förutsättningarna för en ändamålsenlig arbetsorganisation

 • Nytt syfte – balans i uppdraget i stället för effektivitet och arbetstidsköp. Uppnå en ändamålsenlig arbetsorganisation som kännetecknas av balans mellan uppdrag och förutsättningar

När det gäller balans mellan uppdrag och förutsättningar så är det för oss i fritidshemmet avgörande. Jag har sett flera exempel på att det är möjligt att diskutera arbetsorganisationen och på så vis komma åt arbetsbelastningen.

 • Ett arbete för ändamålsenlig arbetsorganisation – i respektive skolform – ställer krav på kommunen som huvudman när det kommer till ledning, styrning, och uppföljning, arbetsorganisation och prioritering av resurser.

Fritidshemmet är ingen egen skolform men det är en del av grundskolan och en verksamhet som huvudmannen har lika stort ansvar för som för övriga delar. Därför behöver fritidshemmets unika utmaningar lyftas fram.

 • 2000 kr till heltids medlemmar (medlem och anställd ¼ samt månadsavlönad.) Deltidsarbete och tjänstledighet av annan anledning än sjukdom och föräldraledighet minskar beloppet proportionerligt.

Denna utbetalning gäller alla medlemmar som uppfyller ovanstående och utbetalas på junilönen.

 • AG ska göra en löneanalys för varje yrke.
  Ska diskuteras partsgemensamt och utgöra underlag inför löneöversyner
  Särskild vikt ska läggas på kompetens, särskilt ansvar, yrkesskicklighet och erfarenhet.

Viktigt för att få till en långsiktig lönestruktur.

 • Arbetsgivaren ska säkerställa fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser
  så att kvalitén i verksamheten upprätthålls.

Det gäller såklart verksamheten/utbildningen i fritidshemmet med.

I avtalet står också att läsa att Lärarförbundet tillsammans med SKR ska starta en dialog med staten i en rad frågor, som alla rör skolan som nationell angelägenhet. En av frågorna är konsekvenser av utredningen om 10-årig grundskola med särskilt fokus på förskoleklass och fritidshem.

// Line Isaksson, Mikael Forsberg, Annelie Arvidsson , Bodil Jullesson, Linus Karlsson, Susanne Malmqvist, Thomas Magnusson, Tino Skovlund och Hanna Almcrantz


Frågor & Svar