Lärarförbundet
Bli medlem

"En rolig utmaning att få utveckla elevernas och lärarnas lärande"

Pia Kangas ger sin syn på sitt uppdrag i förstelärarbloggen.

Mitt namn är Pia Kangas, och jag jobbar som lärare i svenska och historia på gymnasieskolan Rytmus i Stockholm. Det här är mitt andra år som förstelärare och för närvarande jobbar jag med att driva några ”undersökande och kunskapsbildande cykler” i Timperleys anda på skolan.

Varför valde du att bli förstelärare?

- Jag tyckte att det verkade vara en rolig utmaning att få jobba lite mer systematiskt med att förbättra och utveckla elevernas och lärarnas lärande, och jag har aldrig ångrat mitt val. Mycket med läraryrket är helt fantastiskt, men jag tycker att ungefär lika mycket också måste bli bättre.

Vad har du stött på för utmaningar i din roll?

- Den främsta utmaningen är nog att få förståelse för att skolutveckling måste få ta tid och kosta pengar.

Vad ser du som de främsta fördelarna med ditt uppdrag?

Att jag får möjlighet att tillsammans med mina kollegor initiera och planera skolutvecklande insatser.

- Förhoppningsvis innebär rollen också ur ett framtida perspektiv ett visst mått av intressant fortbildning. Sedan är det givetvis en förmån att kunna få lönetillägget.

Hur arbetar du som förstelärare med dina elever?

- Det är ingen skillnad på att vara förstelärare när det gäller arbetet med eleverna. Alla lärare vet att det til syvende og sidst handlar om att vara engagerad, entusiastisk, kreativ, strukturerad, ödmjuk, nyfiken och lyhörd.

- Jag försöker dock att alltid involvera och informera eleverna när vi ibland gör olika experiment inom ramen för våra ”undersökande och kunskapsbildande cykler”. Det gör ofta eleverna mer intresserade om de har fått höra att vi har valt en viss metod eller ett visst arbetssätt eftersom vi har läst in oss på aktuell forskning som visar att just den här metoden ska fungera bra.

Vad kommer du att berätta om i bloggen?

- Om de projekt som vi har initierat på vår skola. Vad som har gått bra, och vad som har gått mindre bra. Och kanske en anekdot eller två från min egen undervisning.

"Det var inte självklart att jag skulle bli förstelärare"

Susanna Sjöstrand ger sin syn på sitt uppdrag i förstelärarbloggen.

Mitt namn är Susanna Sjöstrand, och jag arbetar sedan sju månader tillbaka som förstelärare på Örtagårdsskolan som ligger i Rosengård i Malmö. Mitt uppdrag som förstelärare är att arbeta språkutvecklande i SO-ämnena.

Förutom SO och svenska som andraspråk är drama ett ämne jag brinner för. Under alla de år jag arbetat som lärare har varje termin präglats av olika teateruppsättningar och rollspel.

Lyckan som lärare är fullständig när jag ser hur eleverna erövrar språket och får självförtroende på scenen.

Många av mina kollegor brukar beskriva mig som kreativ, varm och engagerad. Just mitt engagemang, kan också vara min svaga punkt då det ibland kan vara svårt att avstå från roliga projekt och kvällsstudier.

I bloggen kommer ni att få läsa om hur jag tillsammans med mina kollegor på Örtagårdsskolan arbetar språkutvecklande, med drama, utomhuspedagogik, kollegialt lärande, formativt förhållningsätt och många fler utmaningar som mina kollegor och jag möter dagligen.

Varför valde du att bli förstelärare?

- Egentligen var det inget aktivt val att bli förstelärare. Jag blev uppringd av en rektor från en annan skola som bad mig söka tjänsten. När jag väl sökte kryssade jag även i att jag kunde tänka mig att arbeta som förstelärare i fler områden i Malmö. Efter en intervju och ett test (det krävdes för de lärare som fick tillsvidare tjänster som förstelärare) blev jag anställd som förstelärare på Örtagårdsskolan. En av anledningarna till att just jag blev anställd som förstelärare var att jag i flera år arbetat språkutvecklande mot SO-ämnena genom bland annat använda cirkelmodellen och drama.

Vilka utmaningar har du stött på under din tid som förstelärare?

- Vi är åtta lärare som arbetar som förstelärare på Örtagårdsskolan vilket ger oss en fantastisk möjlighet att tillsammans driva igenom saker med hjälp av varandra och våra respektive kollegor. Vår första utmaning var att utarbeta en tydlig struktur och gemensamt skapa en samsyn kring hur vi förhåller oss till varandra på skolan. Det kan tillexempel handla om hur vi möter våra elever på morgonen. Under hela hösten har vi arbetat intensivt med denna problematik och vi kan nu under våren konstatera att det blivit riktigt lugnt på vår skola.

Vad ser du som de främsta fördelarna med ditt uppdrag?

- Fördelen att arbeta som förstelärare är att jag nu har avsatt tid för att kunna planera drama i flera årkurser, mitt sätt att arbeta med drama och språkutveckling gagnar flera klasser och pedagoger. Genom att vi arbetar kollegialt på skolan har jag dessutom förmånen att få ta del av andra kollegors goda idéer och därefter pröva dem i olika årskurser.

Hur arbetar du som förstelärare med dina elever?

- Detta år sätter vi upp tre olika teaterprojekt i årskurs 4-6. I årskurs 5 har mina kollegor och jag tillsammans plockat ut svåra ord och ämnesord från nationellaprovet i historia och integrerat dem i ett manus som vi tillsammans skrivit om Gustav Vasa. Eleverna ska framföra teatern i april.

Har du ångrat någon gång att du blev förstelärare?

- Jag har aldrig ångrat att jag blev förstelärare. Uppdraget har underlättats mycket genom att ledningen på Örtagårdsskolan tidigt i diskussion med förstelärarna pekat på vad vårt individuella uppdrag är och därefter haft uppföljning.

Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om förstelärarrollen?

- Jag har inte mött missuppfattningar kring yrket förstelärare. Men givetvis kan beteckningen förstelärare verka provocerande eftersom det inom lärarkåren inte finns särskilt många karriärstjänster. Många av de lärare som blivit förstelärare skulle förmodligen sökt sig vidare till rektorstjänster eller forskning, detta är ett sätt att behålla lärarna kvar bland eleverna.

Susanna i sociala medier

Missa inte att du kan följa Susanna på Twitter, du hittar henne här: @SjstrandSusanna