Lärarförbundet
Bli medlem

Tillsammans kan vi skapa den förändring som behövs!

Vi har alla frihet att förändra och det blir så mycket bättre om vi gör det tillsammans. Maria Glawe, förstelärare i Trelleborg, skriver om förändringsledning och behovet av genomgripande förändringar i skolan.

Frihet att förändra

Mötet mellan utbildning och modern teknik är komplicerat, motsägelsefullt och rörigt. Det finns inga enkla svar och inga färdiga lösningar förmedlar pedagogikforskaren Neil Selwyn i boken Skolan och digitaliseringen - Blir utbildningen bättre med digital teknik? Jag som hör till de entusiastiska förespråkarna vet, precis som Selwyn uttrycker, att digital teknik i sig inte kan få ”ordning” på skolan. Det är när skolan nyttjar digitaliseringens möjligheter och gör genomgripande förändringar av kultur, ledarskap och arbetssätt som utbildningen kan bli bättre. Selwyn skriver att en del av det kritiska tänkandets kärna ’är en konsekvent tro på att det måste finnas ett bättre sätt att göra saker och ting på än det som för närvarande råder i världen’. En möjlighet är att nyttja digitaliseringens kraft för att skapa en utbildning som har större fokus på det allmänna bästa, det mänskliga, det etiska och det omsorgsfulla.

John Lasseter lär ha sagt följande tänkvärda ord till Steve Jobs under hans tid på Pixar; Hur mycket teknik vi än har så kommer den aldrig att kunna förvandla en dålig berättelse till en bra. Ett sådant kvalitetstänkande är precis vad skolan behöver. Vilken är er story? Vilka värdeord framträder i det vardagliga arbetet med eleverna och i utvecklingsarbetet med kollegorna och skolledningen? Äger ni och förvaltar denna story tillsammans? Härligt, då utvecklas ni också till de bästa ambassadörerna för er skola.

Vår story handlar om förändringsledarskap; hur vi vill involvera skolledare, lärare och elever i utvecklingsprocesser för att skapa inkluderande lärmiljöer där olika är normen och fokus på att utbilda barn och elever till världsmedborgare. Det är inte tekniken i sig som förändrar utbildningen utan symbiosen mellan den mänskliga kreativiteten och teknologin.

Förändringsledarskap - förändring i tanke och handling

En del i mitt försteläraruppdrag är att, tillsammans med ett utvecklingsteam, skapa förutsättningar för förändringsledarskap i vår organisation. Det är ett lärorikt och utvecklande uppdrag. Att leda i förändring handlar om att involvera medarbetare i förändringsresan; således få alla att vilja följa med ”på tåget”. Samma sak gäller lärare som leder elevers lärande och utveckling, det vill säga få eleverna att vilja bli aktiva aktörer i undervisning och lärprocesser; ”från elev till medskapare”. Det handlar alltså dels om att förstå varför förändring är nödvändig och dels om att skapa en känsla av sammanhang där alla kan var med och påverka. Alltså ett partnerskap där ledare, genom hela styrkekedjan, inspirerar och engagerar individer, kommunicerar visionen, visar färdriktningen, skapar delaktighet och ger möjlighet för individer att samarbeta och bygga upp en gemensam lärandekultur. Således är individen i fokus, ingår i en gemenskap och kan, vill och vågar ”blomma ut” i tillitsfulla miljöer.

En ledare som leder med både hjärta och hjärna vet att passion skapar energi; en passionerad ledare ger förutsättningar för människor att bli engagerade och ger uppskattning. Steve Jobs har sammanfattat det enkelt; ”Om du inte är tillräckligt passionerad från början, kommer du aldrig att sticka ut". Att leda i förändring handlar också om att göra medvetna val; att välja bort bra saker för att satsa på det som ger störst effekt i verksamheten. Att blicka ut i omvärlden, följa med i samhällsutvecklingen, hämta inspiration, nätverka och lära av andra är ett måste, men också att anpassa processerna efter de mål, strategier och skiftande behov som finns i er verksamhet. Skolan är genom digitaliseringen sammanlänkad med världen, vilket erbjuder lärare stora möjligheter att tillsammans designa nya djupa lärandeupplevelser för eleverna. Vill vi få barn och elever att känna meningsfullhet, nå sin fulla potential och samtidigt utvecklas som världsmedborgare behöver vi involvera dem på ett nytt sätt, och därmed förändra lärmiljöer och arbetssätt.

Optimera din inre drivkraft

Michael Fullan, professor emeritus vid universitetet i Toronto, beskriver i boken Frihet att förändra - Fyra strategier för att maximera din inre drivkraft hur andelen ”uttråkade” skolelever ökar ju högre upp i årskurserna man går och hur lärare och skolledare inte är tillfreds med sitt arbetsliv. Fullan resonerar med hjälp av Daniel Pinks bok Drivkraft (2010) om vad det är som får oss att känna tillfredsställelse i arbetslivet. Enligt Pinks forskning finns tre motivationsfaktorer som arbetstagare lyfter fram: en viss grad av autonomi över det egna arbetet, känslan av att arbetet har en mening och att man bemästrar sin uppgift. Fullan har lagt till ett fjärde utifrån sitt eget område, skolsektorn, vilket är samarbete med kollegor för att åstadkomma något av värde. Människor gör som bäst ifrån sig när de kan bidra till sin direkta omvärld - det skapar både personlig tillfredsställelse och positiva värde för världen runt omkring.

Frihet att förändra tillsammans börjar med dig själv, att du söker inflytande och vill förenas med dina kollegor för att lösa komplexa utmaningar. En nyckel till skolframgång och ett led i arbetet med likvärdighet är att systematiskt organisera, stödja och följa upp verksamhetsnära fortbildning, det vill säga kollegialt lärande. Fullan förmedlar att grunden i frihet att förändra är autonomi och samverkan; en dynamisk duo /…/att eftersträva socialt lärande genom att vara utforskande och engagerad. Spridning, idéflöde och socialt lärande är det bränsle vi behöver.

Det handlar om att gå från professionell utveckling till professionellt lärande, att sätta eleverna i centrum, att fokusera på nödvändiga kunskaper och färdigheter, att genomföra systematiska undersökningar av metodernas effektivitet, att vara tydlig med vilka teorier om professionslism man utgår ifrån och att engagera alla i det lärande systemet. /.../ Om man enbart gör kosmetiska förändringar eller låter lärarna handskas med problemen på egen hand kommer man inte att kunna åstadkomma sådana förändringar som verkligen gör skillnad (Timperley, 2013)

Utbildning och lärande för hållbar utveckling

Ett av Timperleys råd är att ”inte springa på alla bollar” utan prioritera det som ger störst effekt i verksamheten. Ett annat råd är att hålla i och hålla ut för att få till systematisk förändring. En elevfokuserad verksamhet arbetar utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det behövs dels omvärldsanalys och dels förståelse för elevers olika behov och beteenden. Skolan behöver följa med i samhällsutvecklingen och skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att tillägna sig de kunskaper och kompetenser som behövs i en ständigt föränderlig värld. Att utbilda världsmedborgare tar sin utgångspunkt i frågan; hur möjliggör vi, genom utbildning och lärande, barn och unga att förverkliga sin fulla potential, uppnå sina drömmar och samtidigt bli medskapare till en hållbar värld? Att arbeta med verkliga uppdrag i undervisningen ger eleverna möjlighet att arbeta med autentiska problem/utmaningar och lära sig om världen utanför skolan. De upptäcker värdet med utbildningen; det vill säga kopplingen mellan kunskaperna och kompetenserna som utvecklas i skolan och det som efterfrågas i arbetslivet och samhällslivet. Lärare som låter elever bearbeta verklighetsknutna frågor i samhället meddelar följemeningen att detta slags arbete pågår inom hela samhället (Sund & Sund, 2017).

Förmågor som fördjupar lärandet

Lärande för hållbar utveckling handlar bland annat om de djupa kunskaper som Michael Fullan och hans kollegor benämner Deep Learning. Fullans 6C är kompetenser/förmågor som eleverna behöver utveckla för att fungera som världsmedborgare. The goals of deep learning are that students will gain the competencies and dispositions that will prepare them to be creative, connected, and collaborative life-long problem solvers and to be healthy, holistic human beings who not only contribute to but also create the common good in today’s knowledge-based, creative, interdependent world. (Fullan & Langworthy: 2014). Förmågorna som alla börjar med C: Character, Citizenship, Communication, Critical Thinking and Problem Solving, Collaboration och Creativity and Imgination fördjupar lärandet och för ämnen och områden samman som en helhet. Faktakunskaper är viktiga och kopplas samman med förmågorna, vilket ger ett lärande med sammanhang. Det handlar om skapande och användande av ny kunskap i världen. Tack vare digitaliseringens möjligheter kan lärare i partnerskap med eleverna designa nya lärandeplevelser som motiverar, engagerar och ger lust att lära. Tillsammans kan de använda varandras kunskaper och kompetenser i samverkan med digital teknik för att lösa individuella och gemensamma utmaningar och problem. Internet nyttjas bland annat för kommunikation, samarbete och nätverk för idéspridning.

Till hösten är det skarpt läge för alla skolor att ställa om och fokusera på att stärka elevers digitala kompetens. De reviderade läroplanerna tar upp fyra aspekter av digital kompetens. Den första och andra aspekten handlar om att undervisningen ska bidra till att eleverna förstår hur digitaliseringen påverkar både individ och samhälle, hur tekniken fungerar och hur den kan användas för att stärka lärande och utveckling. Den tredje aspekten innebär att elever ska lära sig att förhålla sig till information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt och den sista aspekten handlar om, att genom användandet av digital teknik, träna sig i att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Det är viktigt, som jag inledningsvis betonade, att teknologin kopplas samman med en genomtänkt pedagogisk idé. Skolan behöver vara relevant för samtiden och bygga upp en lärandekultur som kan hantera förändringar och utmaningar som uppstår i en ständigt föränderlig värld. Hur skolan kan utbilda för nutid och framtid handlar om att koppla samman skola, arbetsliv och omvärld i värdeskapande uppdrag som gör skillnad för både individer och samhälle.

Om vi ska nytta digitaliseringen optimalt behöver kultur, ledarskap och arbetssätt förändras. I minnet finns Lasseters tänkvärda ord; Hur mycket teknik vi än har så kommer den aldrig att kunna förvandla en dålig berättelse till en bra. Vilken är er story? Vilka värdeord framträder i det vardagliga arbetet med eleverna, i utvecklingsarbetet med kollegorna och skolledningen? Äger ni och förvaltar denna story tillsammans? Vi har alla frihet att förändra och det bli så mycket bättre om vi gör det tillsammans.

Maria

Den 11 april föreläser jag i Malmö i samband med En Sagolik skola - Folkskolan 175 år.

Maria Glawe - Utbildning och lärande för hållbar utveckling


Lästips:

Fullan, Michael (2017) Frihet att förändra - Fyra strategier för att maximera din inre drivkraft. Studentlitteratur.

Fullan, Michael & Langworthy, Mara (2014) A Rich Seam - How New Pedagogies Find Deep Learning.

Sund, Louise & Sund, Per (2017) Hållbar utveckling - ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. Liber.

Sylwan, Neil (2016) Skolan och digitaliseringen - Blir utbildningen bättre med digital teknik? Daidalos.

Timperley, Helen (2013) Det professionella lärandets inneboende kraft. Studentlitteratur.


Vad vi gör och är stolta över!

Globala målen för hållbar utveckling

Globala målen för hållbar utveckling

Maria Glawe, förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, skriver om hur du som lärare kan utveckla elevernas förmåga att hålla muntliga presentationer, med hjälp av en modell där eleverna "lär" varandra.

Lära för livet

Lära för livet är ett Real Case som kopplar samman värdeskapande lärande, inkludering och 21st Century Skills (kap 1 och 2 i läroplanen). Syftet med Lära för livet är att utveckla gymnasieelevernas förmåga att hålla muntliga presentationer inför varandra inom gruppen och samtidigt skapa något av betydelse för individer utanför gruppen. I detta sammanhang har studiestrategier i en digitaliserad värld presenterats för elever i årskurs 4 och 7.

I ämnet svenska har arbetet med retorik och de globala målen, i synnerhet mål 4, som handlar om inkluderande och likvärdig utbildning och främjandet av livslångt lärande, skapat nya lärandeupplevelser och stärkt gemenskapen. Genom undervisningen i retorik har elevernas möjligheter att vilja, våga och kunna uttrycka sig inför andra stärkts likaså förmågan att lyssna på andra för att få syn på olika perspektiv. Vidare har eleverna också tränat på att ge respons till varandra för att nå längre i kunskapsutvecklingen.

Få elever i behov av särskilt stöd att ta risker i lärandet för att nå längre

Generellt finns det en uttalad rädsla bland elever att hålla muntliga presentationer och i synnerhet elever som exempelvis har en språklig sårbarhet eller svårt i sociala samspel. För en del elever väcker muntliga presentationer starka och svåra minnen, vilket kan leda till att de avstår från tillfällen att träna. Många gånger handlar det om en oförstående omgivning och otillgängliga lärmiljöer. Det är en demokratisk rättighet att våga, vilja och kunna göra sin röst hörd, därför behöver vi i skolan hjälpas åt så att alla elever får möjlighet att utveckla kompetensen i trygga lärmiljöer. Ett alternativ är att arbeta tillsammans med specialläraren för att hitta olika vägar till målet. Om lärare vill vara än mer kreativa i designprocessen kan förstelärarens kompetens också vara en tillgång. Tack vare digitaliseringen finns nya möjligheter till tvärfunktionella samarbeten bortom tid och rum. Utforska gärna Formativt trelärarskap.

Tillgänglighet, delaktighet och inkludering

Att lära, utvecklas och samtidigt skapa något värdefullt för någon annan utanför gruppen; det vill säga värdeskapande lärande är meningsfullt, lärorikt och uppskattas av elever i specialundervisningen.

"Jag tycker att real case i undervisningen gör lärandet mycket roligare. Det känns äntligen som att det man gör i skolan leder någon annanstans än förutom till betygen. Numera får jag känslan av att vi hjälper, skapar och lär på samma gång, vilket är otroligt motiverande" (Elev, åk 2).

I Lära för livet har eleverna visat för elever i årskurs 4 och 7 att det är möjligt att på egen hand undanröja hinder i lärmiljön genom att lära sig bra studiestrategier tillsammans med specialläraren. Det specialpedagogiska perspektivet, som träder fram i vårt Real Case, handlar om förebyggande och hälsofrämjande insatser, vilket är något annat än traditionella specialpedagogiska arbetssätt som många gånger går ut på att ”lappa och laga”. Kamratlärande, explicit undervisning och träning i metakognitiva färdigheter är tre effektiva undervisningsstrategier som stärker måluppfyllelsen förmedlar professor Claes Nilholm som varit projektledare för olika forskningsprojekt som rör skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd.

När vi inledde projektet Lära för livet var eleverna rörande överens om att undervisning i effektiva studiestrategier borde vara ett prioriterat och återkommande område genom hela skolgången. ”Tänk att kunna backa bandet” var en elevs spontana kommentar då hen först i gymnasiet hittat nya vägar för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

Teknologin som möjliggörare i samklang med autonomi, engagemang och samhandling

Eleverna har varit med och påverkat arbetet från början till slut, genom att: planera workshop tillsammans, lära på egen hand och tillsammans i lärgrupp, presenterat vad de lärt sig för yngre elever och utvärderat arbetssätt och lärande. Hur vi konkret arbetat och med vilket innehåll finns att ta del av via vår blogg Kreativ design för lärande.

Kontakten mellan eleverna på de olika skolorna har skett och kommer även framåt att ske via sociala medier, dvs. via bloggen där eleverna är med och påverkar och bidrar till varandras lärande. Förutom att påverka sitt eget lärande och andras har de också medverkat till hälsofrämjande skolutveckling för ökad måluppfyllelse i en digital skola. När vi lyssnar in alla elevers behov och börjar förändra lärmiljöer och arbetssätt utifrån det kan vi börja tala om en skola på hållbar väg. Traditionellt har skolan ett alldeles för stort fokus på att verksamheten ska "flyta på" utan hinder, medan elevernas olika behov och erfarenheter tenderar att glömmas bort. Genom att öka elevernas delaktighet och inflytande öppnas helt andra möjligheter att nå framgång i skolarbetet och öka måluppfyllelsen.

Under våra workshops visade eleverna att alla kan lyckas med sina muntliga presentationer, men att vägen dit inte ser likadan ut för alla. Eleverna berättade om personliga utmaningar och nämnde sina egna diagnoser i syfte att visa hur viktigt det är att tidigt hitta fungerande strategier som möjliggör ökad måluppfyllelse och förhindrar utanförskap. Eleverna fick välja en studiestrategi att bli ”expert” på och urvalet baserades dels på deras egna erfarenheter och behov och dels på åk 4 och 7 elevernas önskemål, som i förväg hade förmedlats via vår blogg, Studieteknik från Söderslättsgymnasiet och Hej årskurs 7 från Väståkraskolan.

Vi kan, vill och gör

Real Case vilar på de reviderade styrdokumenten; stärkt digital kompetens, delaktighetsmodellen; se bifogad länk och vår vision som gäller för samtliga förskolor och skolor i Trelleborgs kommun. I visionen framgår att vi gemensamt ska bidra till att 9000 stolta barn, ungdomar och studerande i Trelleborg ska bli ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande! (Vision)

"Jag är stolt över mitt arbete och tyckte detta var ett roligt ämne att skriva om. Jag är också stolt över mig själv att jag vågade redovisa, jag var väldigt nervös innan" (Elev, åk 1).

Elever i behov av särskilt stöd behöver, som jag tidigare lyft fram, ingå i en lärande gemenskap och aktivt delta i samarbete där olikheter ses som en tillgång. När eleverna får arbeta med värdeskapande lärande sammankopplat med teknologi och språkutveckling händer det spännande saker. Besök, som sagt, gärna vår blogg för att ta del av arbetsprocessen Kreativ design för lärande.

Bästa hälsningar

Maria - Lärande för hållbar utveckling - Tillgänglighet, delaktighet och inkludering

förstelärarbloggen Maria Glawe

________________________________________________________________

Vidare läsning om vårt Real Case

Lära för livet Grundskolan mötte gymnasiet - Trelleborgs kommun

Gymnasieelever tipsade fjärdeklassare om studieteknik - Trelleborgs Allehanda

Studieteknik i fokus när elever fick agera mentorer - 24Trelleborg

Delaktighetsmodellen (SPSM)

https://www.spsm.se/stod/elevhalsa/arbeta-forebyggande-och-halsoframjande/

21st Century Skills - SKL:s pilotprojekt

http://skolvarlden.se/artiklar/sa-fungerar-21st-ce...

http://www.atc21s.org

Hållbart ledarskap - att leda elevers lärande i en digitaliserad värld

Digitaliseringen utmanar skolkulturen, ledarskapet, arbetssätt och elevernas möjligheter till delaktighet och inflytande. Det handlar delvis om teknologi, men mest om inkludering, mellanmänskliga möten, innovativa arbetssätt, förändrat ledarskap och en ny elevroll.

Läraren förväntas leda i snabb förändring, vilket bland annat innebär att rusta eleverna väl så att de ”lär sig att lära”. Emma Pihl skriver i boken Framtidsrusta ditt ledarskap - 19 tips för att skapa och utveckla morgondagens talanger att vår tid handlar om att förhålla sig till och hantera snabb förändring. Vi behöver exempelvis veta var vi kan hitta information, omsätta idéer till handling, utveckla självledarskap och samarbeta med andra.

Vad innebär det att leda elevers lärande i en digitaliserad värld?

För det första handlar det om att öppna upp klassrummet för omvärlden, fatta mod och börja förändra. Lärarens dynamiska förmåga är avgörande för hur lärmiljön förändras i praktiken. Att digitalisera skolan handlar om att föra skolan närmare omvärlden och vice versa. Det handlar lite om teknik och mycket om att forma innovativa arbetssätt som drar fördel av digitaliseringens möjligheter.

Att digitalisera skolan handlar om att föra skolan närmare omvärlden och vice versa.

En inkluderande kreativ lärmiljö kännetecknas av elevernas möjlighet till delaktighet och medskapande, utifrån olika förutsättningar och behov, under hela lärandeprocessen (planering, genomförande, lärande och utvärdering). Elever ska således inte bara lära sig om världen utan också hur de kan påverka världen, exempelvis genom att förverkliga idéer.

Genom att koppla samman teknologi och en genomtänkt pedagogisk idé får eleverna syn på hur de kan testa nya arbetssätt och innovationer och hur de kan kommunicera gränslöst och skapa nätverk. I de nya läroplanerna framgår hur digital kompetens ska tydliggöras och stärkas i undervisningen.

Lärarens förändrade ledarskap bygger på modern hjärnforskning sammankopplat med förståelsen av hur arbetslivet och omvärlden förändras och påverkar elevernas framtidsutsikter. Tekniken behöver sys ihop med ett digitalt och dynamiskt mindset samt ett förändrat/nytt sätt att arbeta så att eleverna når kunskapskraven samtidigt som betydelsefulla framtidskompetenser stärks.

Tack vare digitaliseringens möjligheter kan vi utöka elevernas delaktighet och medskapande roll.

Det relationella perspektivet och elevfokusering är starkare än någonsin. Läraren, som relationell handledare, är fortfarande ämnesexpert, men har en mer coachande roll och driver processledarskap/projektledarskap. Tack vare digitaliseringens möjligheter kan vi utöka elevernas delaktighet och medskapande roll. De kan förslagsvis utforska olika intresseområden såväl på egen hand som tillsammans, koppla samman sig med människor runt jordklotet, kommunicera och dela erfarenheter gränslöst. Förutom det behövs utbildning i hur de, på ett tryggt och säkert sätt, hanterar tekniken och navigerar i den digitala "världen".

Arbeta utifrån er vision och konkretisera den i undervisningen tillsammans med eleverna

I samband med förändring av lärmiljö och arbetssätt behövs en tydlig koppling till verksamhetens vision och strategier. I vår gemensamma vision för förskolor och skolor i Trelleborgs kommun framgår det att vi ska skapa ansvarstagande medborgare som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och lust till ett livslångt lärande. Vidare står det i våra definierade utvecklingsområden att vi ska samverka med arbetsliv och omvärld, nyttja digitaliseringen möjligheter och erbjuda inkluderande lärmiljöer.

Tanken är att visionen ska synas i det vardagliga arbetet tillsammans med eleverna. Jag utgår alltid från styrdokumenten i kombination med visionen (livslångt lärande) och tänker ut hur jag, på ett kreativt sätt, kan möjliggöra för eleverna att nå kraven samtidigt som de också utvecklar andra viktiga framtidskompetenser (få eleverna att nå långt som är möjligt). Framtidens skola handlar om rika lärandeupplevelser där eleverna växer in i en helt annan roll än den traditionella; de styr sitt lärande, tar initiativ, förverkligar idéer, lär sig av konsekvenserna, påverkar och känner meningsfullhet.

Skolan är den perfekta platsen för alla att lära och utvecklas.

Skolan är den perfekta platsen för alla att lära och utvecklas. En plats för att odla och/eller uppfylla drömmar, lära sig mer om arbetslivet och omvärlden samt att omsätta egna kunskaper till något värdeskapande och därmed bidra till en hållbar framtid. Det hänger så klart på vilka möjligheter vi ger eleverna i vår undervisning.

Eleverna styr inte sitt lärande eller tar initiativ om lärmiljön är otillgänglig. De förverkligar inga idéer om det inte ges utrymme för kreativitet och innovation, inte heller lär de sig av misstag om lärmiljön är otrygg. Det är i trygga miljöer elever utmanar sig själva och går utanför sin komfortzon. Tänk själv på vad det är som håller tillbaka dig från att förändra din undervisning? Många gånger är det riskabelt och kostsamt att gå mot strömmen, men också nödvändigt för att skapa förändring och utveckling.

Vi måste hjälpas åt att ta ansvar för digitaliseringen möjligheter och utmaningar och våga ifrågasätta arbetssätt som inte fungerar väl i samklang med transformationen. När vi skapar framtidens skola behöver vi således bli bättre på att samverka med varandra (kollegialt lärande), med näringslivet och andra betydelsefulla samhällsaktörer, hitta nya sätt att kommunicera och samarbeta bortom tid och rum så att alla elever rustas väl för både samtid och framtid. Läs gärna hur jag arbetar tillsammans med mina elever via min förstelärarblogg Skola för hållbar utveckling - relationellhandledning.mariaglawe.se

Sammanfattande tips:

* Skapa inkluderande lärmiljöer för alla. Det innebär flexibilitet gällande tid och rum och olika förutsättningar och behov. Tänk personifierat lärande balanserat med samarbetslärande. När eleverna förstår och upptäcker fördelarna i den delaktiga och medskapande rollen tar de också ett större ansvar för insats och lärande (mindre kontroll behövs). Se möjligheterna med att elever kan arbeta på olika platser och ändå ha kontakt med dig och teamet. Det är ett bra sätt att träna på att ta ansvar.

* Skapa innovativa arbetssätt som ger eleverna nya lärandeupplevelser. Upplevelserna ska överträffa elevernas förväntningar, vilket får fart på deras motivation och engagemang. När jag är nöjd brukar jag plussa på med ”det lilla extra”. Det är detaljerna som gör skillnaden!

”Gå i elevernas skor” för att få syn på olika perspektiv som kan hjälpa dig att förfina och optimera undervisningen.

* Led med både hjärna och hjärta; se och bekräfta alla elever och främja goda relationer. ”Gå i elevernas skor” för att få syn på olika perspektiv som kan hjälpa dig att förfina och optimera undervisningen. Om du verkligen vill förstå och ge eleverna det bästa behöver du visa intresse för hur de tänker och känner. Visa eleverna att du gärna lämnar din trygghetszon; våga prova nytt, lära och utvecklas tillsammans med andra. Tro mig, det smittar av sig!

* Främja elevernas personliga ledarutveckling; självledarskap i praktiken. ("lära sig att lära" i ett livslångt perspektiv)

* Bidra till att utveckla en dela kultur både tillsammans med dina elever och kollegor. Det finns så mycket att vinna på att dela med sig för att lära och utvecklas tillsammans. Sharing is caring!

Jag hoppas vi ses på SETT SYD!

Den 31/10 föreläser jag om hur du kan arbeta systematiskt med värdeskapande lärande där skola, arbetsliv och omvärld kopplas samman i tillgängliga lärmiljöer för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling, digitala kompetens och handlingskompetens.

Allt väl.

Maria GlaweRusta dina elever för framtiden och skapa samtidigt något av värde för andra

Att leda värdeskapande lärande, som gör skillnad för eleverna, handlar om att koppla ihop skolan med omvärlden utifrån ett normkritiskt perspektiv. Eleverna lär och utvecklas genom att använda sina kunskaper och förmågor för att skapa mervärde för utomstående.

En en ständigt föränderlig värld kräver en föränderlig skola

Ingen kan undgå det stora skifte världen och mänskligheten är inne i. Hur kan vi i skolan dra nytta av våra kunskaper, gruppen som resurs, omvärlden och digitaliseringen för skapa något tillsammans som får betydelse för andra? Hur kan vi skapa lärsituationer där eleverna förstår samband och kan tillämpa kunskapen i nya sammanhang? Hur får vi eleverna att styra och följa sitt lärande?

I takt med digitaliseringens framfart blir det mänskliga tänkandet, social kompetens och handlingskompetens allt viktigare. Den hållbara skolutvecklingen fokuserar på ett gemensamt åtagande och samskapande där olikheter och mångfald är en styrka som berikar.

Världen behöver olika

Lärare ska vara skickliga på att möta elever med olika utmaningar och erbjuda tillgängliga lärmiljöer där elever möts, lär och skapar i dynamiska team (klasser borde ersättas med lärande team). Om vi ser mångfalden som norm kan elevers olikheter, varierande kompetenser och gemensamma ansträngningar bidra till förnyelse, ökad måluppfyllelse och värdeskapande. Skolan behöver exempelvis elever med superkrafter; snabbhet, energi och kreativitet.( I skolvärlden är det inte ovanligt att adhd ses som ett ”problem” och vuxna försöker få eleverna att ge upp sina starka sidor för att ”passa in”.) Skolan behöver också Edison-profiler som tänker divergent, ifrågasätter och ställer egna frågor, är fantasifulla och behöver röra på sig under lärandeprocessen. Dessutom behövs särbegåvade elever; som tyvärr, i många klassrum, underpresterar och förminskas som individer. Elever som har språkstörning eller språk-, läs-, och skrivsvårigheter har förmågor som många gånger inte upptäcks på grund av ensidigt fokus på ”problemet”.

Om att inte göra som vi alltid har gjort

Eftersom vårt traditionella skolsystem motarbetar olikheter vill jag visa på ett annat sätt att organisera lärmiljöer som tar till vara på elevers olikheter samtidigt som viktiga framtidsförmågor stärks och mervärde skapas för att bidra till en hållbar värld. Att leda värdeskapande lärande handlar om att utgå från ett relationellt perspektiv, koppla ihop skola, arbetsliv, samhälle och omvärld och låta eleverna lära och utvecklas genom att använda sina kunskaper för att skapa något av betydelse för någon annan.

Lärarens roll - balans mellan närvaro och distans

Som ledare (lärare) är du lyhörd och har ett coachande förhållningssätt. Meningsskapande och engagemang är kärnan; elever behöver meningsfulla arbetsuppgifter för att engagera sig, följt av transparens och förväntan; vision, mål, strategier som är tydliga, likaså att det ställs höga förväntningar. Vidare är samarbete och gemenskap en annan viktig del i helheten. Eleverna ingår i ett lärande team där de tillsamman med läraren (ledaren) tar ansvar, visar initiativ och bidrar till eget och andras lärande och utveckling. Att vara en del av en gemenskap (det är inte samma sak som att tillhöra en klass) och skapa något tillsammans som berikar andra utanför gruppen motiverar, skapar mening och stärker personlig utveckling.

Miljöpoesi - värdeskapande lärande med språket i fokus

Över programgränserna, har elever med olika utmaningar, som läser svenska och svenska som andraspråk tillsammans med mig som speciallärare utforskat poesins värld och samtidigt lärt sig mer om hållbara städer. Eleverna satte ord på sina tankar om framtidens kuststad Sjöstaden 2025, vilket resulterade i en mångfald av dikter om tro, hopp och önskan om en hållbar stad. Estetik och miljö som tema lyftes fram samt andrummet och lugnet som vi behöver mer av i dag (Trelleborgs kommun. Kuststad i 3d och ord).

Världsnaturfonden som bland annat arbetar med utveckling av pedagogiskt material som stödjer elever och lärare i lärande för hållbar utveckling förmedlar att Lärande och delaktighet är ledstjärnor för en hållbar stadsutveckling. Arbetet med hållbara städer är en betydelsefull resurs för att utveckla den lokala demokratins verktyg. Skolans roll är således avgörande; när elever möter verkliga samhällsuppdrag stärks motivation, engagemang och handlingskompetens.

Genom arbetssättet har elevernas språkliga uttryck och kreativitet blomstrat, samtidigt som deras förmåga att se möjligheter och omsätta idéer till handling stärkts. Likaså modet att våga vara kreativ, skriva och dela med sig i syfte att skapa något av värde för andra. Under sommaren kommer miljödikterna också att ingå i utställningen Kuststad 2025, som är tillgänglig för medborgare och besökare i Trelleborg. Via vår blogg används miljöpoesin också som en del av vårt läsfrämjande arbete och kopplas samman med det nationella läsprojektet Berättelser som förändrar som vi medverkar i.

Rusta eleverna för framtidens utmaningar

Språklig kompetens (literacy), digital kompetens och förmågan att lära sig att lära är framgångsfaktorer, likaså social kompetens och samskapande (kritiskt tänkande, kreativitet och problemlösning). Vi arbetar i en 1-1 lärmiljö där det finns stor möjlighet till flexibilitet. Vi är inte längre ”fast” i klassrummet utan nyttjar olika lärmiljöer exempelvis stadsmiljö/utemiljö, skolans mediatek, digitala mötesplatser, hemmiljö, café, besök hos företag osv. Genom att arbeta i Google Classroom och Google Drive kan jag som lärare följa och stödja lärandeprocesser på distans. Att leda elever som inte finns på samma plats som läraren (ledaren) är en utmaning, men samtidigt en möjlighet att göra utbildning tillgänglig för alla elever. Det handlar om att skapa gemenskap på distans, förankra en tydlig målsättning, ge uppdrag med resultatansvar, ha höga förväntningar och kommunicera under processen; uppmuntran och respons.

Lärande sker överallt - på väg mot en tillgänglig skola

När vi skrev poesi arbetade vi en del i grupp på olika platser, men också individuellt på diverse platser eftersom vi hämtar inspiration på olika sätt och arbetar som bäst i varierade miljöer. Eget ansvar blir tydligt i sammanhanget, likaså att bidra till vår gemensamma sak. Vi suddar ut gränserna mellan det formella och det informella lärandet, vilket skapar motivation och engagemang. Med teknologin som stöd är det möjligt att skapa dynamiska lärmiljöer där vi kan följa och stödja lärandet framgångsrikt. Samarbete (utifrån olika förutsättningar) är viktigt, men också individuell fördjupning; att tillägna sig ny kunskap och omsätta kunskapen i ett nytt sammanhang; ”Lära sig att lära” är i fokus. Vi behöver rusta eleverna för framtiden, samtidigt som vi stimulerar deras lust att lära "här och nu". De behöver stimulerande tillgängliga lärmiljöer, så att de kan växa och må bra, anpassa sig till en värld/samhälle/arbetsliv som ständigt förändras och nyttja hela potentialen för att tänka innovativt, våga testa nya saker och gå från idé till handling. Språklig kompetens (literacy) är och kommer alltid vara en grundläggande kompetens som vi alla behöver utveckla, men hur vi på nya kreativa, meningsfulla sätt, stärker kompetensen i samklang med andra betydelsefulla kompetenser ska bli spännande att se framöver. Det livslånga lärandet är framtiden. I värdeskapande lärande uppmuntras growth mindset-tänknade (Dweck).

Värdeskapande lärande - ett bevis på lyckad undervisning

Anna Sterlinger och Philip Hjalmarsson har spelat in hundratals intervjuer med lärare och kan se ett tydligt mönster i en lyckad undervisning. Framgångsfaktorn är lärarens relationella kompetens och fokus på värdeskapande lärande. Värdeskapande lärande slår samman två perspektiv; eleverna ges möjlighet att nå sin fulla potential samtidigt som kunskapen är till nytta för andra människor och samhället. Klicka på länken för att läsa mer: Det har alla framgångsrika lärare gemensamt (Lindvall. C. SvD 2017-05-19).

Poesi som skapar förändring - avslutande ord

Till sist lånar jag poeten och författaren Mats Söderlunds tänkvärda ord: Låt poesin fylla våra sinnen i dag. Låt poesin höras på styrelsemötet, i klassrummet, på arbetsplatsen. Låt den fylla våra torg, våra tidningar, våra tankar. Om kultur, språk och skapande är att vara människa, så är poesi själva själen.

Poesi är tacksamt att arbeta med i skolan samt att koppla ihop med omvärlden. Det ger alla elever en möjlighet att vara med utifrån olika förutsättningar. Dessutom kan flera språk integreras och berika. Några av mina elever skrev först dikter på arabiska och engelska som de sedan översatte till svenska. Vi bär alla berättelser inom oss som måste få höras. Miljödikterna har skapats i en dynamisk lärmiljö bestående av elever från olika program som samarbetat:

  • elever som precis börjat lära sig svenska (nyanlända elever)
  • elever som läser svenska som andraspråk (årskurs 9)
  • elever som läser svenska 1, 2 eller 3 (gymnasiekurser)

På vår blogg Kreativ design för lärande finns miljödikterna som ingår i utställningen Sjöstaden 2025 - Unga arkitekter i skolan (en del av Bildningsförvaltningens bidrag, till Skåne Innovation Week.).

Maria Glawe - Förstelärare och speciallärare inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling

Relationell handlening -Kreativ design för lärande


Elevers delaktighet och inflytande lyfter undervisningen

När elever känner sig kompetenta, självständiga och bekräftade lyckas de vända hinder till möjligheter och når längre i kunskapsutvecklingen. Real Case väcker elevernas motivation och leder till ökat engagemang samt hållbart skolarbete.

Delaktighet för lärande

Elevers delaktighet och inflytande i undervisningen är av stor vikt om vi ska tala om tillgängliga lärmiljöer. Elevinflytande är inte likställt med att lärare lämnar över ansvaret för undervisningen på eleverna utan handlar om att involvera eleverna i hela arbetsprocessen: planera, genomföra, presentera och utvärdera. Det fram­går i skollagen och läroplaner att de demokratiska värdena ska få samma utrymme som kunskaper i olika ämnen. Dagens- och framtidens skolor behöver därför ägna sig åt skolutveckling på alla nivåer som utgår från elevernas perspektiv och som bygger på verkligt inflytande och förutsättningar för delaktighet.

I Skolverkets bok Delaktighet för lärande (2015) betonas återkoppling som en viktig del för att ta viktiga beslut angående förändring av undervisningen. Genom detta perspektiv, som innebär att skolutveckling tar sin utgångspunkt i elevens behov, blir det tydligt hur elevers delaktighet och inflytande bildar utgångspunkt och påverkar skolans lokala styrkedja. I boken framgår exempel som tyder på att en hel skola kan utvecklas i positiv rikt­ning genom att elevernas delaktighet och inflytande stärks, något som i sin tur är av betydelse för hela utbild­ningsväsendet och i förlängningen för samhället i stort (Ibid.)

Se människan! Flexibla lösningar tar dig närmare eleverna

Hur lärare ser på elever är avgörande för graden av delaktighet och inflytande. Lärarens förhållningssätt; synen på elever, kunskap och lärande speglas i undervisningen som bedrivs. I en lärmiljö där olikheter är en tillgång formas trygga elever som vågar lita till sin egen förmåga och anta nya utmaningar. Alla elever har rätt till likvärdig utbildning, men det innebär inte att den ska utformas på samma sätt eller att resurser ska fördelas lika. Dock ska den, för alla, vara meningsfull, utmanande och stödjande. Höga förväntningar och att se på elever som kompetenta individer ökar elevernas motivation och lust att lära. Elever mår bra av att få ta egna initiativ, möta stimulerande utmaningar och att få ge röst gällande sin egen utbildning. Det är därför viktigt att skolans organisation förmår att ta till vara på dessa initiativ.

Vi arbetar utifrån kommunens gemensamma vision: 9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande! Ett livslångt lärande bygger på tron att det är möjligt att lära och utvecklas. Genom Real Case- entreprenöriellt- och värdeskapande lärande, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, växer eleverna personligt, uppnår kunskapskraven samtidigt som det livslånga lärandet stärks. Win-win!

Undervisning som främjar gemenskap och lust att lära

Elevaktiva och kreativa arbetssätt handlar om aktiva lärprocesser som kännetecknas av att eleverna är medskapare och ges möjlighet att ta initiativ som får betydelse och skapar mervärde. Vägen till målet ser olika ut och ett nära samarbete med det närliggande samhället är givna inslag i undervisningen. Om skolarbe­tet upplevs meningsfullt för eleverna motiverar det elev­erna i deras lärande. Samverkan med samhället kan till exempel bestå av att hitta verkliga mottagare för elev­arbeten (Ibid.) Vårt arbete med Real Case i svenska 1, 2 och 3, samt svenska som andraspråk är exempel på samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle. Det är också ett exempel på hur elever i gymnasiet, över programgränserna, kan mötas för att lära och skapa mervärde tillsammans och hur grundskolan och gymnasieskolan kan samarbeta för att stärka språk- och kunskapsutvecklingen. Ytterligare visar vårt arbete hur speciallärare i både grund- och gymnasiet kan integreras i undervisningen för att möjliggöra för alla elever att lyckas.

Att arbeta med demokratiska arbetsformer är en naturlig del i undervisningen och genom arbetssättet utvecklar eleverna förmågor som hjälper dem att bli aktiva i viktiga skolfrågor som rör deras lärande och utveckling samt aktiva samhällsmedborgare nu och framåt. Real Case är i kontrast till de rätta svarens pedagogik som Fiewel Kopparberg skriver om i texten Entreprenörskap som problembaserat lärande publicerad i Entreprenöriellt lärande i skolan av Lelinge & Widén. Han menar att skolans huvudproblem fortfarande är, trots reformer, att elever undervisas utifrån de rätta svarens pedagogik; pedagogik som inte förbereder elever för dagens och framtidens globala kunskapssamhälle. Information ska användas på ett kritiskt sätt och som utgångspunkt för att formulera autentiska problem som ska lösas av eleverna. Fredrik Bernelf (2015) framhåller i boken Entreprenöriellt lärande - konkreta exempel i alla ämnen att en hållbar utveckling bygger på att alla är delaktiga och engagerade i sociala och mer formella sammanhang i skolan och det omgivande samhället. Värdeskapande lärande innebär att elever tillsammans lär sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något värdefullt för individer utanför gruppen. När skolarbete är på riktigt blir det viktigt för eleverna!

Ett av våra Real Case - Novellboken

Novellboken, som skapats av gymnasieelever, elever från årskurs 5, lärare och en författare är resultatet av ett Real Case. Mer information finns via vår blogg Kreativ design för lärande. I kommande vecka är det dags för bokrelease, så håll utkik för mer information, bland annat om hur du får tillgång till boken och kommande studiematerial och lärarhandledning. Entreprenöriellt lärande utgår från att individen är i centrum för sitt eget lärande, samtidigt som gruppen är en betydelsefull resurs.

Ett vinnande koncept och en professionell vinst är att utgå från elevernas erfarenheter, behov, intressen och idéer och låta deras röster höras i undervisningen. Elever som blir lyssnade till växer. Elever som får uttrycka sina åsikter i en trygg miljö vågar ifrågasätta invanda mönster och påverka framtiden. Elever som involveras i beslutsfattande processer lär sig att ta ansvar och bli medskapande. Genom entreprenöriellt- och värdeskapande lärande, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, uppstår och utvecklas nya spännande lärandemöten. Det som hör till framtidens skola är stimulerande mötesplatser där kreativitet och digitaliseringens möjligheter nyttjas samt relationsskapande stärks. Jag tror på den mellanmänskliga interaktionen och lärande som sker i mötet mellan oss. Alla elever behöver lärare som väcker nyfikenheten, stödjer nyfikenheten och ser varje elev som unik och kompetent.

Utdrag ur elevernas reflektionsböcker:

Det ska bli så kul att ha skapat en bok som senare ska användas i skolor runt om i Trelleborgs kommun.

Jag har lärt mig hur man gör för att läsarna ska fastna i boken. Jag tycker det är väldigt bra att jobba så här med att skriva noveller för att man får låta sin fantasi flöda.

Jag tycker detta arbetet har varit mycket lärorikt. Jag har varit kreativ och tänkt ut olika idéer. Jag har blivit bättre i skrivandet, särskilt på att skriva noveller. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att detta arbete skulle bli så stort som det faktiskt blivit.

Vi har även fått feedback på vår novell från en författare vilket är enligt mig är väldigt stort, det är ingen möjlighet man ska ta för givet. Jag är ganska exalterad inför torsdagens fest. Det ska bli spännande att få komma dit och träffa nytt folk.

Det som jag har lärt mig från att ha skrivit min egen novell är att skriva med egna tankar, känslor och om någon händelse ex. något dåligt eller spännande som kommer hända i novellen.

Att ha jobbat med novellprojektet har varit kul, spännande och lite utmanande. Det har varit en riktig utmaning att jobba med skrivandet, men jag har fått chansen till att uppleva uppgiften. På torsdag (18/5) kommer det att bli mycket roligt och spännande.

Real case - Jag har lärt mig väldigt mycket med novellen, det var svårt att komma igång med det i början. Mina förväntningar är att det ska bli spännande att ha den här lilla releasedagen.

Jag har utvecklat min förmåga att skriva noveller, gestalta och utforskat min fantasi. Dessutom, har jag fått insikten att jag kan om jag lägger manken till det. Som jag nämner ovan så vet jag nu att jag kan skriva, bara jag tar tiden till att skriva, så när skolan är slut (då jag inte orkar i nuläget) kommer jag börja skriva på egen hand, bl.a. fanfiction.

Hoppas att boken kommer vara till nytta till någon och att den precis som 16 rader kommer inspirera någon till att undersöka sin egna förmåga att skriva.

Av detta projektet har jag lärt mig att skriva en novell på bästa sätt, genom det har jag tränat mig på att skriva en sammanhängande text med en meningsfull handling dessutom har jag fått träna på mina största svagheter som då är att sätta ut punkt och stor bokstav.

Mina förväntningar om den kommande bokreleasen är att det kommer vara mycket folk med mycket aktivitet. Jag tror alla kommer vara spända och aningen nyfikna på novellboken.

Jag tycker att det är kul att ett arbete som jag till en början bara trodde skulle vara en uppgift som alla andra som man då bara lämnar in och får en bedömning på. men detta har blivit så mycket större än bara en inlämningsuppgift.

Att skriva novellen har varit en utmaning och faktiskt väldigt roligt och spännande. Jag har lärt mig mycket om mitt skrivande. Det jag märker på mig själv när jag skrev denna novell är att jag utvecklas hela tiden samt att jag är chockad att den ska spridas vidare, men det visar sig att jag har gjort en bra text. Jag är så klart stolt över mig själv och jag vet att jag kan mer än vad jag tror. Denna novell visade mycket på att jag kan, så jag är så glad att jag skrev en novell.

Real Case - När skolarbete är på riktigt blir det viktigt för eleverna!

Maria Glawe

Relationell handledning - Kreativ design för lärande

Kreativ design för lärande tar eleverna in i framtiden

Börja i din pedagogiska idé och tänk hur den kan optimeras och växa med hjälp av det digitala. Digitaliseringen får effekt när den kopplas samman med det vi gemensamt vill uppnå; tillgängliga lärmiljöer för alla elever så att de kan nå sin fulla potential.

I går deltog jag i en inspirerande workshop på Internetstiftelsen i Stockholm tillsammans med engagerade lärare från olika skolor i Sverige. Vårt uppdrag är att påverka digitaliseringen i svensk skola. Eftersom några av oss inte kom hem (på grund av attacken) fortsatte samtalen om digitaliseringen i skolan flera timmar därefter. Jag känner mig berikad med intressanta aspekter som kan få betydelse för digitaliseringsarbetet framöver. Vi samtalade bland annat om hur vi kan stärka elevernas digitala kompetens och samtidigt stärka förmågan att aktivt medverka i ett föränderligt samhälle. Hur vi med hjälp av digital teknik och internet kan hjälpa alla elever att nå sin fulla potential och samtidigt skapa mervärde för andra.

Skolkulturen är viktig

Under flera år har jag designat inkluderande blandade lärmiljöer och på senare år också handlett kollegor för att skapa förändring i större omfattning. Förutom genom Läslyftet, då vi fortbildat oss inom språk-, läs-, och skrivutveckling och digitalisering, har jag också handlett kollegor i hur man kan använda digital teknik och digitala lärplattformar i undervisningen på ett meningsfullt sätt (så att det berikar elevernas lärande) exempelvis Chromebook i kombination med G Suite for Education. Vidare har jag arbetat aktivt för att bygga en hållbar bro mellan allmänpedagogiken och specialpedagogiken, vilket betyder att specialpedagogiken används i förebyggande syfte. I en tillgänglig lärmiljö är olikheter normen och hinder i lärmiljön undanröjs därmed i förväg. Digitaliseringen av skolan kräver att vi utforskar och har mod att vända upp och ner på invanda föreställningar samt viljan att lära nytt på egen hand och tillsammans med kollegor. Kulturen blir synlig när vi tillsammans börjar agera ”öppet” i verksamheten. Således är transparens är nödvändigt.

Utforska digitaliseringens möjligheter

Tillsammans med elever har jag skapat en dynamisk lärmiljö där digitaliseringen, entreprenöriellt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och elevernas livsvärld förenas och berikas på olika sätt. I undervisningen är eleverna en tillgång så att vi kan göra en ”grej” av att lära tillsammans, vilket stärker den inre motivationen. Vår grej heter Kreativ design för och i lärande och innebär att inta ett utforskande perspektiv för att skapa en tillgänglig, dynamisk och meningsfull lärmiljö där det är möjligt för elever att nå sin fulla potential. Vårt arbete synliggör hur man kan arbeta med individualiserad utbildning samtidigt som teamwork stärks och utvecklas. Det innebär bland annat att vi ser varandras olikheter som resurs och lärmiljön omskapas kontinuerligt utifrån elevernas skiftande behov. Den stora variation som erbjuds ger eleverna möjlighet att hitta sin väg till målet utifrån sina förutsättningar. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter, bland annat bloggen, i kombination med min pedagogiska idé, blir undervisningen framgångsrik. Det skapar ständigt nya möjligheter för elever att lära och utvecklas. One size does not fit all!

Min förhoppning är att fler inom skolvärlden får inblick i hur det är möjligt att vända upp och ner på en föråldrad syn gällande specialinriktat stöd. Vi behöver rikta ljuset mot framtiden och se specialkompetensen i skolan som ett stöd för att bygga upp tillgängliga lärmiljör där alla elever kan mötas och lära oavsett funktionsvariationer. Det är utifrån ett normkritiskt perspektiv som vi tillsammans kan skapa en skola i världsklass. Det handlar om att tänka efter, före. Redan under planeringsstadiet förutspå de eventuella svårigheter som kan tänkas uppstå i lärmljön. Jag föreslår kollegialt lärande; att planera, genomföra och utvärdera undervisning tillsammans med kollegor och gärna också med speciallärare alt. specialpedagog. Tankesättet att tänka efter, före bygger på ramverket Universell design för lärande.

BloggenKreativ design för lärande - en mötesplats för lärande

Att blogga tillsammans med elever var något jag började göra 2005 och då hade vi tur om vi lyckades boka datorsalen en gång i veckan. I dag, med 1-1 profil, kan vi nyttja digitaliseringens möjligheter till fullo. Det är fantastiskt! Eleverna är dock ovana. (Det var jag också 2005, men flera år av träning ger resultat.) De har ringa erfarenhet av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder trots att de är ”inneboende på nätet”. Där har vi lärare en viktig sak att bidra med.

Kreativ design perspektivet handlar om förändrad utbildning; en dynamisk lärmiljö som förbereder eleverna för ett samhälle och ett arbetsliv i ständig förändring. I en sådan lärmiljö finns det god struktur, höga förväntningar, utmaningar och stor möjlighet till variation. Eleverna ges ett större utrymme till pedagogiskt medskapande, vilket betyder större delaktighet i val av innehåll och utveckling av nya sätt att arbeta och lära. I undervisningen är elevernas inneboende kraft att påverka sin egen lärandeprocess viktig. Våra ledord är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, dvs. känsla av sammanhang (Antonovsky).

Både kunskapskrav och lärande i ett livslångt perspektiv är i fokus. Ny teknologi, förändringar i skola och arbetsliv ställer nya krav på elevernas kunskaper och förmågor. Bloggen, som en del i undervisningen, syftar till att stimulera och stärka följande:

  • nyfikenhet, kreativitet, och självförtroende samt viljan att prova och omsätta nya idéer i handling och skapa värde för andra individer.
  • språk-, läs- och skrivförmågan.
  • förmågan att ta ansvar och ta egna initiativ samt att arbeta på egen hand och tillsammans med andra.
  • förmågan att söka, välja ut, kritiskt granska samt bearbeta och använda information på olika sätt.

Genom arbetet med bloggen stärks elevernas förmåga att arbeta med olika typer av texter och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 2011). I regeringens beslut angående stärkt digital kompetens i skolan (2017-03-09) tydliggörs uppdraget med digital läsning och digitala texter i större omfattning likaså digitaliseringens påverkan på texter och kommunikation (Regringskansliet. (2017) Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument).

Bloggen som verktyg för lärandet i kombination med bland annat GAFE gör skillnad på flera nivåer. Den bidrar också till samspel utanför gruppen, vilket skapar mervärde. Värdeskapande lärande innebär att elever tillsammans lär sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något värdefullt för individer utanför gruppen. När skolarbete är på riktigt blir det viktigt för eleverna! Ytterligare en vinst är att föräldrar och andra läsare kan följa med i elevernas uppdrag och ta del av deras idéer och tankar. De förbereds för att bli aktiva i en digitaliserad demokrati.

Börja med varför...

Börja i din pedagogiska idé och tänk hur den kan optimeras och växa med hjälp av det digitala. Digitaliseringen får effekt när den kopplas samman med det vi gemensamt vill uppnå; tillgängliga lärmiljöer för alla elever så att de kan nå sin fulla potential och samtidigt bli digitalt kompetenta. Hur drar vi nytta av tekniken på bästa sätt för att nå vårt gemensamma mål? Det handlar i första hand om mjuka värden.

Läs av organisationen och sök stöd för att arbeta utvecklande tillsammans med kollegor. Att vilja förändra och våga prova sig fram tillsammans med andra professionella är ett måste. Likaså att knyta spetskompetens, exempelvis speciallärarens kompetens, till arbetsprocessen i syfte att tillsammans skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever med hjälp av digitaliseringns möjligheter. Tillsammans kan vi nyansera vårt uppdrag, lyfta kritiska aspekter, hitta lösningar som tar oss till nästa nivå. Jag använder exempelvis Google Classroom och Google Drive på ett medvetet sätt i samband med kollegialt lärande och handledning för att främja digital kompetens och stärka samarbetslärandet bland lärare. Bra kan alltid bli bättre.

Via Webbstjärnan är det möjligt att lära sig blogga genom att gå kursen Börja blogga. Varför inte göra det tillsammans med kollegor i ditt team? Bloggen är en värdefull mötesplats för kommunikation och samarbetslärande. Dessutom bidrar din förändring av undervisningen till att inspirera andra och skapa mervärde; win-win! Elever behöver vara medskapare i sin egen utbildning. Tänk variation mellan det analoga och det digitala och tappa aldrig fokus på din pedagogiska idé.

Besök gärna vår blogg och läs mer om vårt arbete. Genom Webbstjärnan lär vi oss mer om webben och att arbeta med webben, om internet och om att utveckla digital kompetens.

Även om skolans digitalisering kan upplevas som tekniktung handlar den främst om att förändra arbetssätt. Det tar tid och kräver uthållighet. Grunden är att ge barn och elever bra förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig i studier och arbetsliv (Skolverket, Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor).


Lästips:

Att leda digitalisering på skolor och förskolor - Skolverket


Maria Glawe

Relationell handledning - att leda med närvaro och passion
Elever kan nå sin fulla potential med hjälp av dynamiskt mindset

"Passionen för att anstränga dig och hålla fast vid något, till och med (eller särskilt) när det inte går så bra, är kännetecknet för ett dynamiskt mindset. Det är det som gör att människor kan lyckas under några av de mest utmanande perioderna i livet". (Carol Dweck, 2015).

Elever kan fastna i ett statiskt mindset och hindras från att nå sin fulla potential i skolan. Skolledare och lärare behöver därför ha ett dynamiskt mindset som visar betydelsen av rätt tänkande för att lära, utvecklas och nå sin fulla potential. Ett dynamiskt mindset innebär att du: välkomnar utmaningar, är uthållig när hinder uppstår, ser ansträngningar som vägen till kunskap och lär dig av kritik. Du inspireras av andras framgångar och är övertygad om att intelligens är något som kan utvecklas. I boken Mindset - du blir vad du tänker av professor Carol Dweck presenteras hennes teori om statiskt respektive dynamiskt mindset. Hennes forskning visar att uppfattningen om intelligens påverkar hur hårt eleverna anstränger sig. Tankens kraft är enorm. Elever som tror att det är möjligt att utvecklas antar större utmaningar och möter dessa med uthållighet.

Vilka konsekvenser får det om lärare i förväg bestämmer vem som lyckas uppnå målen och vem som inte gör det?

Dweck skriver att lärare som har ett statiskt mindset ser på elevernas tidigare prestationer och bestämmer vem som ”kan och inte kan”. Sedan ger de upp om dem som inte kan. Dessa lärare tror inte på förbättringar, så de försöker inte åstadkomma några. De ser på sin roll som kunskapsförmedlare skriver Dweck och ställer i sammanhanget frågan blir det inte tråkigt år efter år? Lärare med ett dynamiskt mindset å andra sidan älskar att lära och är djupt engagerade i elevernas lärandeprocesser. Läraren betonar vikten av tänkande och ansträngning för att lära och behärska. Hen utmanar inte enbart sig själv utan också eleverna och gör tänkande synligt samt visar hur eleverna kan utveckla ihärdighet.

Skolledare kan få lärare att växa

Skolledarens mindset spelar stor roll för elevernas möjlighet att nå sin fulla potential eftersom hen förväntas leda lärares lärande och förbättra organisationen. Frågan är om det finns mod att utmana systemet och främja en ny kultur som kännetecknas av hårt arbete och ihärdighet i en trygg miljö?

Genom kollegialt lärande är det möjligt för lärare att inspirera och utmana varandra i syfte att lära och utvecklas. En lärande organisation bör genomsyras av dynamiskt mindset på alla nivåer och med det menas att det behövs ett tankeskifte gällande varaktighet och hållbarhet. David Didau ger oss rådet i boken Tänk om allt du vet om utbildning är fel? att inte fastna i ett antingen eller tänkande, vilket jag till viss del kan instämma i, men jag är övertygad om att tankekraften har en avgörande betydelse för de resultat som uppnås. Du blir vad du tänker!

Dylan Wiliam skriver i boken Att leda lärares lärande - formativ bedömning för skolledare att Dwecks tankar om lärares mindset inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Lärare behöver lära sig om dynamiskt mindset och hur de tänker om sig själv, den undervisning de bedriver och elevernas lärandeprocesser. Tillsammans med skolledare behöver de rita om kartan eller som Didau uttrycker det: den skola som försöker repa upp klassrummens och kursplanernas väv och inför nya mönster som grundar sig i varaktiga istället för snabba framsteg är verkligen modig.

I nuläget läser lärarna som jag handleder, De fem stora av Jesper Ersgård. Boken innehåller bland annat en genomgång av Carol Dwecks forskning, dvs. hur mindset och lärande hänger ihop. Inför läsningen studerade vi Nigel Holmes grafiska sammanställning av våra mindset för att påminna oss om skillnaderna mellan statiskt och dynamiskt mindset. Illustrationen finns på sidan 288 i Carol Dwecks bok Mindset - du blir vad du tänker. Att förändras är svårt, men vi har varandra för att undanröja ”sanningar” som hindrar oss från att nå vår fulla potential. Inom kort är tanken att vi tillsammans ska mötas i en workshop om mindset för att hitta användbara strategier som kan tillämpas i alla lärmiljöer. Syftet är att stärka likvärdigheten så att alla elever kan nå sin fulla potential. Lärarna är väl förberedda genom att ha läst och reflekterat i förväg.

Lärare kan få elever att växa

Att nå elever som fastnat i ett statiskt mindset handlar inte om att sänka kraven. Istället gäller det att höja kraven, utmana och uppmuntra hårt arbete/ansträngning samt ge verktyg och modellera. Eleverna behöver förebilder som engagerar sig i eleverna som människor; jag ser dig och vad du är intresserad av. Du är en person som utvecklas och jag är engagerad i ditt lärande. Carol Dweck lyfter fram betydelsen av att använda orden inte än. Orden Jag kan inte ersätts med jag kan inte än. Hennes forskning visar att elever som fick information om hur hjärnan påverkas av ansträngning lyckades bättre än de som inte fick informationen (hjärnans formbarhet). Hennes råd lyder: presentera ämnet du undervisar i med dynamisk inställning och ge processrespons, vilket innebär att fokusera på de processer eleverna använt sig av exempelvis strategier, val och ansträngningar.

Hjärnan och lärmiljön

Utifrån vad vi vet om hjärnans plasticitet (senaste forskningsrönen om hjärnan) kan vi ta bättre beslut gällande vårt ledarskap och hur vi designar lärmiljöer. Vi behöver förstå hur hjärnan fungerar och upptäcka elevers olikheter för att forma tillgängliga lärmiljöer som möjliggör för alla att nå sin fulla potential. Vidare måste hjärnan bli central i undervisningen så att eleverna också förstår hjärnans formbarhet och därmed på ett medvetet sätt kan påverka sitt eget lärande och utveckling. I detta sammanhang spelar ett dynamiskt mindset (ett växande tankesätt) en väsentlig roll. När jag samtalar med elever om mindset framgår det att både och är bra, men att det växande tankesättet är viktigast eftersom det leder till önskan om att lära sig nya saker och underhålla lärandet.

Dynamiskt mindset och läsutveckling

När jag stod inför utmaningen att få fart på pojkars läsutveckling i gymnasieskolan var Dwecks forskning om mindset ett betydelsefullt stöd. Jag var övertygad om att pojkarnas läsförmåga, trots deras ovilja att läsa, var möjlig att utveckla med hjälp av utmanande stödjande undervisning, ansträngning och ihärdighet. Jag och eleverna delade utmaningen, men den stora skillnader var att jag välkomnade utmaningen, medan de till en början försökte undvika den. Bland annat genom att inte lämna in uppgifter och undvika lektioner då boksamtal stod på agendan.

Min tanke var inte att jag skulle försöka tala eleverna till ett dynamiskt mindset utan genom handling främja ett ett växande tänkande som väckte deras nyfikenhet och driv. När eleverna genom modellering och processrespons fick syn på att det är möjligt att utvecklas som läsare med hjälp av ansträngning och effektiva lässtrategier började förändringen ta form. Det var fantastiskt att se hur eleverna gick från att undvika ansträngningen och se den som meningslös till att anta utmaningar, riskera att misslyckas och försöka vara uthålliga trots hinder på vägen. Min processrespons hade till en början ingen effekt eftersom eleverna satt fast i ett statiskt mindset (oro för att misslyckas och år av uppbyggnad av mindre goda strategier för att undvika det som är jobbigt), men i takt med att dynamiskt mindset utvecklades fick responsen en helt annan innebörd. Läscoaching utifrån GROW-modellen blev också ett bra komplement för att eleverna skulle lära sig och inspireras av andras läsframgång. Ett växande tankesätt smittar av sig...

För att eleverna inte skulle falla tillbaka i statiskt mindset och tappa läsmotivationen intensifierades insatserna för att hålla förändringen vid liv. (Vi vet att det är lätt att falla tillbaka i trygghetszonen så fort en situation blivit bättre.) Förändring måste underhållas med stöd. Ett förändrat mindset handlar inte om att ta till sig några billiga trick, skriver Dweck. Vidare förmedlar hon följande: om en person stannar kvar i ett statiskt mindset och använder dynamiska strategier kan det faktiskt misslyckas. Jag uppmärksammade att några elever slutade använda strategierna så fort det gick bra. De hade uppnått önskat läge och trodde att det skulle förbli så utan ansträngning. Att hjälpa elever att upprätthålla förändring kräver stöd, hårt arbete och uthållighet. Den möjligheten måste vi ge alla elever! När du visar att du tror på dina elevers möjlighet att utvecklas främjas deras motivation för att anstränga sig och tron på att de kan uppnå sin fulla potential. Glöm inte bort att använda orden inte än.

När kursen var slut var min förhoppning att eleverna kände att det varit värt besväret. I självskattningarna gällande läsvanor, läsintresse och läsförmåga som gjordes på hösten och följdes upp under våren framgick förändringen. I slutändan var kanske betygen viktigast för eleverna, men jag tror att vägen dit har öppnat upp för vinsten att hålla kvar ett dynamiskt mindset i tankarna. Dweck (2015) förmedlar det så fint: du kan använda det när du stöter på hinder. Det kommer alltid att finnas där för dig och visa dig en väg in i framtiden.

Bästa hälsningar

Maria

Följ mitt arbete här!

_____________________________________________________________________

Referenser

Didau, David (2017) Tänk om allt du vet om utbildning är fel? Natur & Kultur.

Dweck, Carol (2015) Mindset - Du blir vad du tänker. Natur & Kultur.

Ersgård, Jesper (2016) De fem stora. Natur & Kultur.

Wiliam, Dylan (2016) Att leda lärares lärande - formativ bedömning för skolledare. Natur & Kultur.En tidig julklapp - Kreativ design för lärande

Vi står inför ett nytt år och det är bäddat för förändringar och nyskapande. 2017 vägledande ord är: älska vad du gör och låt det synas!

Tillbakablick

Om du funderar på hur du ska designa moderna inkluderande lärmiljöer där språk, lärande och kunskap är i fokus, elever är aktiva medskapare och digitaliseringens möjligheter tas till vara ska du fortsätta läsa.

I dag finns det stor tillgång till datorer och surfplattor i våra klassrum, vilket öppnar upp för fantastiska möjligheter att arbeta kreativt. Vi förväntas aktivt utforska, värdera och integrera tekniken i undervisningen för att stärka elevernas lärande och utveckling. 1:1 satsningarna är en strålande idé i kombination med lärare som designar inkluderande lärmiljöer som möjliggör för elever att forma sin egen lärprocess och tar ansvar för sitt eget lärande (medskapande). Det är inte i huvudsak fokus på tekniken utan på lärandet som blir individuellt och personligt genom att nyttja teknikens fulla potential. En egen dator och obegränsad tillgång till internet i lärmiljön prövar elevernas förmåga att styra lärandet i rätt riktning (elever behöver tillgång till lärarens kompetens gällande hur man lär sig att lära). Det innebär att kunna styra enheten; att förstå sina egna förutsättningar och behov och agera utifrån det. Kreativ design för lärande sätter fingret på samspelet. Lärarens kärnkompetenser; ämneskunskap, pedagogisk kunskap och digital kompetens (TPACK) är viktiga. I kreativ design för lärande perspektivet integreras ytterligare en väsentlig kompetens; avancerad specialpedagogisk kompetens. Specialpedagoger och speciallärare är nyckelpersoner som bör kopplas till det förebyggande arbetet i syfte att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet. En spännande tanke är att se en ny fortbildningskultur växa fram; Det formativa trelärarskapet som jag nämnt i tidigare inlägg.

Kollegialt lärande

Mitt uppdrag som förstelärare, speciallärare och handledare är minst sagt spännande. Det finns en enorm kraft i kollegialt lärande eftersom vi tagit till vara på kompetenser och förenat dessa i syfte att förändra och skapa inkluderande och kreativa lärmiljöer. Jag har haft nöjet att handleda inspirerande lärare i Läslyftet, GAFE och UDL (Universell design för lärande) och som exempel vill jag lyfta fram Läslyftet och modulen vi arbetat med; Textarbete i digitala miljöer. Syftet med modulen är att lärare ska få begrepp och didaktiska redskap för att kunna hjälpa eleverna att utveckla förmågan att läsa och skriva i ett digitaliserat samhälle. Eftersom vi är en 1:1 skola är fortbildning gällande design av 1:1 lärmiljöer ett måste för alla lärare!

Genom kollegialt lärande har vi tillsammans varje vecka utforskat de medieteknologiska förändringarnas betydelse för den pedagogiska yrkesverksamheten. Vi har tillsammans designat undervisningsaktiviteter som bidragit till ett prövande förhållningssätt till såväl undervisningens innehåll som former. Förutom det har vi fått möjlighet att utveckla ändamålsenliga bedömningsformer för elevernas arbete i digitala lärmiljöer med t.ex. multimodala texter (Skolverket. Läs och skrivportalen). Under hösten har vi hittat en gemensam nämnare och min förhoppning är att vi kan glädjas över processen som är en fin julklapp till oss alla!

Under vårterminen fortsätter vårt tvärvetenskapliga arbete; att förena ”konst” och vetenskap. Min förhoppning är att vi delar tanken att tekniken inte förändrar skolan per automatik. Det viktiga är hur vi tillsammans väljer (med vetenskapligt stöd) att använda den för att designa inkluderande, tillgänglig och meningskapande utbildning för alla elever. Ytterligare en tanke är att vi fortsätter se varandras kompetenser som berikande. En lärare kan inte allt därför behöver vi kroka ihop med våra kollegor och ”låna” kompetens när det behövs; vi är bra på olika saker, så enkelt är det. Om vi tänker så kan vi få syn på och ta till vara på lärares olika spetskompetenser; förena dessa och designa fantastiska lärmiljöer för eleverna. Pröva sig fram är vårt ledord. Framtidens skola skapas genom teamwork. Ett team som vill åt samma håll och med en gemensam tanke; bra ska bli bättre. Teamet leds av en kreativ handledare som tänker framåt, inte vilar på lagrarna och som tror att det är möjligt att designa fantastiska lärmiljöer.

Design för och i lärande

Kreativ design perspektivet handlar om att elever, får ett större utrymme till pedagogiskt medskapande, vilket betyder större delaktighet i val av innehåll och utveckling av nya sätt att arbeta och lära i 1:1 miljö. Vi tar med andra ord till vara på digitaliseringens möjligheter och elevernas kreativa tänkande. ”I nybörjarens sinne finns många möjligheter men i expertens bara ett fåtal …” – Shunryu Suzuki

Mina elever får möjlighet att använda modern teknik och digitala lärresurser som ett verktyg för att lära och utvecklas. Vidare suddas gränserna ut mellan det formella och informella lärandet; elevernas olika intressesfärer får betydelse i undervisningen.Vårt bloggande ingår som en viktig del i arbetet med digitala lärprocesser och språk- och kunskapsutveckling. Via Webbstjärnan får vi möjlighet att lära oss mer om internet och hur det är att kommunicera och skapa på webben. Eleverna utmanas att aktivt medverka för att bli goda tänkare, uthålliga och nyskapande. Givetvis är det krävande, men det är tjusningen med det hela. Design handlar om djup; om funktion. För att förstå designperspektivet krävs passion; lärare som brinner för lärande och utveckling.

Framtidsspaning

Du läste vidare, vilket betyder att du är intresserad av att designa moderna inkluderande lärmiljöer där språk, lärande och kunskap är i fokus, elever är aktiva medskapare och digitaliseringens möjligheter tas till vara. Det gör mig glad och betyder att vi kommer att hjälpas åt att skapa framtidens hållbara skola och bidra till likvärdighet. Låt 2017 ledord vägleda oss; älska vad du gör och låt det synas!

God Jul och gott nytt år!

Bästa hälsningar

Maria


"Ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta!"

Lyft fram barn och ungdomar som läsförebilder! De gör som vi gör och inte som vi säger därför behöver vi läsa och samtala så det syns.

O mäktiga féer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det där ni brukar komma stickande med - ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta! Jo, för jag vill så gärna att mitt barn ska få i sin hand nyckeln till det förtrollande landet, där man kan hämta den sällsammaste av glädje. Orden är Astrid Lindgrens och inleder den digitala boken Läsning ger oss vingar - Lärare samtalar om läsupplevelser och läslust med barn och ungdomar som publicerades i samband med Världsbokdagen 2014.

Min idé väcktes när jag och mina elever talade om läslust och ägnade många lektioner åt att samtala om läsningens betydelse. Alla lärare, oavsett ämneskompetens, behöver vara läsförebilder för sina elever så att läsglädjen syns och märks, men också för att det är livsviktigt för varje människa att utveckla en god läsförmåga. Vi behöver dessutom, i större utsträckning, lyfta fram barn och ungdomar som läsförebilder. Genom att låta elever inspirera elever kan attityden till läsning förändras och motivationen öka.

Läs och samtala så det syns - läsinspiratörer från förskola till gymnasium

Läsambassadören Anne-Marie Körling vill att vi lärare tänker kreativt; vi kan göra varje skola till en levande plats för möte med text. Hon uppmanar oss att synliggöra skolpersonalens läsning på en allmän tavla: en bild av läsaren sätts upp tillsammans med en bild av boken läraren just nu läser. Det handlar inte om prestige, utan om att vi läser. Det bjuder också in till samtal: Tala läsning med mig! Det har jag och mina kollegor gjort utanför våra klassrum; se bild. Nu är det er tur...

Vidare lyfter Körling fram synligt läsande i klassrummet; Läraren visar vägen in i böckernas textvärldar. [...] Vi som kan läsa ska ge av det vi kan! Genom att högläsa korta stycken ur böcker ger vi en bild av vad eleverna en dag själva kan göra. Eleverna får höra vuxna läsa, delta i textvärldar, får skriftspråket i muntlig form och delar språk och bilder i samvaro med andra. Läsglädje smittar av sig och genom åren har jag märkt hur elever uppskattar att få samtala om läsning och inspirera andra elever till att hoppa på läståget. Boken Läsning ger oss vingar lyfter fram unga läsinspiratörer och bidrar till att sätta läsning och lässamtal högst på agendan.

Det blir viktigt när det är på riktigt

Att skriva en digital bok tillsammans med kollegor och elever, där eleverna är medskapande genom hela processen, är ett fantastiskt sätt att motivera och engagera eleverna i lärandet. De bygger upp sitt lärande genom aktivt, kreativt skapande som kan delas med andra och även, som i detta fallet, påverka en viktig samhällsfråga; barn och ungdomars läsutveckling. Barn och elever ska vara aktiva aktörer snarare än passiva mottagare, och arbetsformer som stimulerar fantasi och skapande har en framträdande plats (Anna Ekström). I boken framgår också hur elever med både generella och specifika lässvårigheter kan bli läsförebilder för elever som av olika anledningar inte hoppat på läståget än.

Hur kan tekniken integreras på ett meningsfullt sätt?

Boken synliggör hur tekniken kan integreras och användas för att berika och möjliggöra för elever och lärare från olika skolor i Sverige att mötas, lära och skapa något gemensamt utan att fysiskt träffas. Vidare lyfter boken också fram hur vi i skolan kan arbeta för att knyta ihop skola, hem och samhälle. Det eleverna skapar under lärprocessen delas och blir värdefullt för andra individer i och utanför skolan. Tekniken integreras på ett genomtänkt sätt för att nätverka (kollegialt lärande) och bidra till elevers lärande och utveckling.

Att inspirera till läsning är en av lärarens viktigaste uppgifter. [...] Jag hoppas att elevernas egna berättelser om läsningens betydelse för dem kan inspirera andra till att hitta mening i böckernas värld (utdrag ur boken). Läsning ger oss vingar är en digital lärresurs. En bok för alla! Tillsammans formar vi tillgängliga mötesplatser som väcker barn- och ungdomars läshunger.Skriv gärna en kommentar och berätta hur du tänker använda boken!
Engagera mig och jag lär...

Hänger undervisningen med i den snabba samhällsutvecklingen och ges alla elever möjlighet att utveckla kompetenser som är relevanta för den framtid som väntar? Hur får vi, genom undervisning, eleverna att känna meningsfullhet?

Förändring av undervisning

Rabblandet av information minns jag från min egen skoltid. På den tiden (nu låter jag gammal) fanns det väldigt lite (om inget) utrymme för elever med divergent tänkande och undervisningen var långt ifrån ”verkligheten”. Vidare lyste flera vägar mot målet-tanken med sin frånvaro. I dag har en förändrad undervisning vuxit fram (dock inte överallt än...). Lärare som är öppna för en förändrad undervisningskultur uppmanar och stimulerar elever till kreativt tänkande och ser olikheter som en tillgång.

Det är enkelt att förstå ungdomar som känner meningslöshet när skolarbetet enahanda handlar om att minnas information som återges vid ett provtillfälle. Lärande ”på riktigt” handlar om att utveckla och förändra tänkande. Det handlar om att känna, uppleva och skapa. Vi märker när individer lär sig/eller håller på att lära sig; se och lyssna lite extra nästa gång eleverna arbetar i klassrummet! Om vi ger elever utmaningar och stärker deras tilltro till sin egen förmåga kan vi uppmärksamma skillnaden mellan passivt och aktivt lärande. Elever behöver bli personligt engagerade; att lära ska kännas!

Känslor i fokus

Våra känslor styr och genomsyrar allt vi gör därför är det självklart att känslor får ett stort utrymme i min undervisning. Informationsöverföring allena är inte tillräckligt. Undervisningen måste väcka känslor och ta i beaktande elevernas intresse” (Kristiina Kumpulainen, professor i pedagogik). Jag strävar efter att sudda ut gränserna mellan det formella och informella lärandet och ge utrymme för kreativitet. Exempelvis arbetar jag mycket mycket med estetisk läsning i undervisningen. Känslor och läsning hör ihop på ett speciellt sätt; ungdomar behöver tänka och samtala om känslor när de lever sig in i en berättelse. Om elevernas textvärldar och intressen får större utrymme i undervisningen kan de lättare koppla ihop innehållet med det som är känslomässigt viktigt för var och en och därmed fördjupa lärandet.

Kreativitet och interaktivitet

Kreativt tänkande behövs i all undervisning. Artificiell intelligens kommer inom kort att kunna sköta en stor del rutinmässiga uppgifter. För människor återstår uppgifter som saknar en färdig och tydlig lösning menar forskare Katri Saarikivi. I undervisningen ska vi ge elever möjlighet att utveckla kompetenser som är aktuella nu och framåt, exempelvis kreativitet och interaktivitet. Elever behöver kompetenser för att hantera förändrade situationer och stora utmaningar. Saarikivi menar att skolans viktigaste uppgift är att undervisa i inlärning. I mitt uppdrag som speciallärare undervisar jag i lärande och design av lärmiljöer som är tillgängliga. Elever behöver utbildning i hur man lär sig att lära och hur man genom väl valda strategier blir bättre och bättre på det. Frågan som verktyg är att rekommendera om vi vill (och det vill vi) att eleverna ska utveckla ett kreativt tänkande. De bästa frågorna utgår från elevernas tankevärldar. Att fördjupa sina kunskaper kan vara detsamma som att ifrågasätta och problematisera invanda föreställningar, fördomar och generaliseringar (Hyltegren & Lindqvist, 2010). Bilden på Thomas Edison, som hänger i mitt klassrum, påminner oss om vikten av att aldrig sluta försöka, att se möjligheter istället för hinder och att olikheter är ett måste i en föränderlig värld; I have not failed. I have just found 10 000 ways that wont work.

Entreprenöriellt lärande

Utflykter och virtuella material öppnar skolans dörrar till den omgivande världen. Den läroboksbundna pedagogiken har nått vägs ände, berättar professor Leena Krokfors. Hon menar att den förhindrar lärare att utnyttja fantastiska möjligheter att samarbeta med andra aktörer utanför skolan. Entreprenörskap är ett givet inslag i min undervisning eftersom det ger eleverna möjlighet att utveckla viktiga kompetenser för att lyckas väl i utbildningssammanhang, i arbetslivet och i samhällslivet. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende (Skolverket). I undervisningen får eleverna uppleva lärande ”på riktigt”, dvs. att deras lärande och utveckling också får betydelse för någon annan; att de får ägna sig åt problemorienterat lärande och livsvärldskunskap i syfte att påverka, skapa, förändra och utveckla. Medskapande är nyckeln för att väcka intresse och engagemang. Medskapande betyder att elever får möjlighet att påverka och forma undervisningen tillsammans med lärare och elever. Det är vad jag kallar för kreativ design för lärande. En av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för elever att vilja, kunna och våga vara medskapande.


Berätta för mig och jag glömmer.

Undervisa mig och jag minns.

Engagera mig och jag lär. (B. Franklin)


Länkar

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap

2016-10-19

https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/forskare-vill-revolutionera-undervisningen-i-skolan

2016-10-19

Hyltegren, G. & Lindqvist, L. (2010) Att utveckla elevers tänkande: en teoretisk praktika. Liber.

Frågor & Svar