Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Taktfulla Världsmedborgare - om möjligheten att arbeta förebyggande

Hur kan du vara en förebild?

Hur kan du vara en förebild?

För mig är värdegrundsfrågorna en hjärtefråga - det handlar om medmänsklighet, demokratiska rättigheter och skyldigheter! Det präglar mig och mitt arbete oavsett vad jag tar mig an för uppgifter.

Respekten för alla människors lika värde är grunden i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i skolan på alla nivåer. Elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Det ska självklart omfatta alla som arbetar under skolans paraply.

En anledning till att jag började arbeta fackligt i Lärarförbundet är att jag värdesätter och delar Lärarförbundets grundläggande värderingar. Lärarförbundet kännetecknas av stor öppenhet och det fackliga arbetet bygger på solidarisk samverkan. Alla människor är födda fria och lika i fråga om värde och rättigheter. Tidigare arbetade jag på en arbetsplats som, enligt mig, inte delar dessa värderingar. Det gjorde att jag avslutade min anställning där.

Det är helt nödvändigt för mig att jobba i en organisation som arbetar enligt dessa grundläggande värderingar.

Mina tankar kring rättvisa, jämställdhet, likvärdighet och solidaritet finns alltid med mig i klassrummet men jag vill också att dessa ska vara synliga och tydliga i samarbetet med mina kollegor och min rektor. Grundskolans läroplan innehåller tre delar, en av dessa delar behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Det är en betydande del av vårt styrdokument.

Skolverket skriver att de grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar:

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas.

Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever ska understödjas i skolan. Aktiviteter som främjar relationer leder till en ökad gemenskap som stärker känslan av samhörighet. Det gynnar också kunskapsutvecklingen. På Hedlundaskolan ledde vårt arbete med likabehandling fram till att vi genomförde en temavecka med fokus på förebilder. Vi gjorde detta tillsammans över klassgränserna, på hela skolan. Syftet med temaveckan var att vi ville förtydliga diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering är förbjudet om det beror på:

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion eller annan trosuppfattning
 5. Funktionsnedsättning
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vi valde att arbeta med förebilder på olika sätt. Inledningsvis formulerade vi några frågor som vi utgick ifrån i klasserna 1-3.

Vad är en förebild?
Är alla förebilder bra förebilder?
Vem kan vara en förebild?
Hur kan du vara en förebild?

Eleverna i vår klass kom fram till nedanstående punkter i samband med att vi drog i gång arbetet:

 • En förebild är en person som man tittar på och lär sig av.
 • En förebild är någon man ser upp till.
 • När jag tänker på förebilder så tänker jag på när jag var yngre.
 • En förebild hjälper andra och man vill gärna bli likadan som den.

Eleverna på lågstadiet inledde veckan genom att jobba med beröm. De fick bl a tillfälle att ge och ta emot beröm. Detta mynnade slutligen ut i en "berömkalender" som vi senare använde som en sorts adventskalender. De fick också skriva, rita och prata om förebilder. Veckan avslutades med en redovisning, de flesta valde att redovisa muntligt för några elever i klassen. Vi hade nytta av BRIS-idolkort i arbetet.

Elever ska växa i skolan, både socialt och kunskapsmässigt, med bibehållen integritet och självkänsla.En del av arbetet på mellanstadiet innebar att eleverna fick möta två unga förebilder som kom till skolan. De fick besök av Egal Saleman basketspelare från Somalia och youtubern Antonia Johnson. Jag uppfattade att detta blev värdefulla möten för de äldre eleverna. Både Egal och Anty poängterade att vi alla kan välja att vara förebilder för varandra. Det är viktigt att skolan bjuder in verkligheten i klassrummet!

Alltför mycket tid kan inte gå till att prata om problemen, i stället måste vi lösa dem.

Kommunikation och konflikthantering är något som vi i skolan arbetar dagligen med. En konflikt behöver nödvändigtvis inte enbart vara negativ, den kan också leda till meningsfulla diskussioner som t ex idéer, åsikter och handlingsalternativ. Kommunikation och konflikthantering går hand i hand, därför är förmågan till kommunikation viktig att kunna hantera vid konflikter. Det är nödvändigt att jobba förebyggande med konflikter.

Vi har nyligen inlett en period som vi kallar kompissamtal eller smågruppssamtal.

Den här terminen delar vi klassen i tre grupper och genomför samtalen vid ett lektionstillfälle i veckan under en period. Jag, min mentorskollega och skolans kurator leder varsin grupp. Detta smågruppsarbete gör vi med syfte att öka trivseln och diskutera viktiga frågor. Eleverna har i förväg önskat vad de vill samtala om det är t ex vänskap, kärlek, kamrater, bråk och mobbing.

Vi inleder varje träff med att dela ”veckans guldstund” med varandra.

Vi avslutar samtalet med en pepp, en typ av komplimang från gruppen. Ledaren gör delvis sitt eget upplägg utifrån behoven och dagsformen i sin grupp. Innehållet varierar, ibland måste själva grupprocessen ta mer tid. Samtalet blandas med övningar. Vi avslutade perioden med att fika tillsammans, det var ett uppskattat inslag.

Detta arbete blir aldrig färdigt, det pågår, pågår och pågår.


Lärare har ett jätteviktigt jobb, det är såklart ingen nyhet! Förutom att ge alla elever grundläggande kunskaper i svenska, matematik och engelska så måste vi i dag, i ännu högre grad än tidigare, synliggöra och arbeta med begreppen medmänsklighet och solidaritet. Vi är alla en del av världen.

Anna Olskog förstelärare på Hedlundaskolan i Umeå.
Vice ordförande i Lärarförbundet Umeås lokalavdelning, arbetar fackligt delar av arbetstiden.
Ledamot i referensorganet grundskola och förskoleklass.

Följ och kontakta mig på Twitter: @annablakka

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar