Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Vad vi gör och är stolta över!

Globala målen för hållbar utveckling

Globala målen för hållbar utveckling

Maria Glawe, förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, skriver om hur du som lärare kan utveckla elevernas förmåga att hålla muntliga presentationer, med hjälp av en modell där eleverna "lär" varandra.

Lära för livet

Lära för livet är ett Real Case som kopplar samman värdeskapande lärande, inkludering och 21st Century Skills (kap 1 och 2 i läroplanen). Syftet med Lära för livet är att utveckla gymnasieelevernas förmåga att hålla muntliga presentationer inför varandra inom gruppen och samtidigt skapa något av betydelse för individer utanför gruppen. I detta sammanhang har studiestrategier i en digitaliserad värld presenterats för elever i årskurs 4 och 7.

I ämnet svenska har arbetet med retorik och de globala målen, i synnerhet mål 4, som handlar om inkluderande och likvärdig utbildning och främjandet av livslångt lärande, skapat nya lärandeupplevelser och stärkt gemenskapen. Genom undervisningen i retorik har elevernas möjligheter att vilja, våga och kunna uttrycka sig inför andra stärkts likaså förmågan att lyssna på andra för att få syn på olika perspektiv. Vidare har eleverna också tränat på att ge respons till varandra för att nå längre i kunskapsutvecklingen.

Få elever i behov av särskilt stöd att ta risker i lärandet för att nå längre

Generellt finns det en uttalad rädsla bland elever att hålla muntliga presentationer och i synnerhet elever som exempelvis har en språklig sårbarhet eller svårt i sociala samspel. För en del elever väcker muntliga presentationer starka och svåra minnen, vilket kan leda till att de avstår från tillfällen att träna. Många gånger handlar det om en oförstående omgivning och otillgängliga lärmiljöer. Det är en demokratisk rättighet att våga, vilja och kunna göra sin röst hörd, därför behöver vi i skolan hjälpas åt så att alla elever får möjlighet att utveckla kompetensen i trygga lärmiljöer. Ett alternativ är att arbeta tillsammans med specialläraren för att hitta olika vägar till målet. Om lärare vill vara än mer kreativa i designprocessen kan förstelärarens kompetens också vara en tillgång. Tack vare digitaliseringen finns nya möjligheter till tvärfunktionella samarbeten bortom tid och rum. Utforska gärna Formativt trelärarskap.

Tillgänglighet, delaktighet och inkludering

Att lära, utvecklas och samtidigt skapa något värdefullt för någon annan utanför gruppen; det vill säga värdeskapande lärande är meningsfullt, lärorikt och uppskattas av elever i specialundervisningen.

"Jag tycker att real case i undervisningen gör lärandet mycket roligare. Det känns äntligen som att det man gör i skolan leder någon annanstans än förutom till betygen. Numera får jag känslan av att vi hjälper, skapar och lär på samma gång, vilket är otroligt motiverande" (Elev, åk 2).

I Lära för livet har eleverna visat för elever i årskurs 4 och 7 att det är möjligt att på egen hand undanröja hinder i lärmiljön genom att lära sig bra studiestrategier tillsammans med specialläraren. Det specialpedagogiska perspektivet, som träder fram i vårt Real Case, handlar om förebyggande och hälsofrämjande insatser, vilket är något annat än traditionella specialpedagogiska arbetssätt som många gånger går ut på att ”lappa och laga”. Kamratlärande, explicit undervisning och träning i metakognitiva färdigheter är tre effektiva undervisningsstrategier som stärker måluppfyllelsen förmedlar professor Claes Nilholm som varit projektledare för olika forskningsprojekt som rör skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd.

När vi inledde projektet Lära för livet var eleverna rörande överens om att undervisning i effektiva studiestrategier borde vara ett prioriterat och återkommande område genom hela skolgången. ”Tänk att kunna backa bandet” var en elevs spontana kommentar då hen först i gymnasiet hittat nya vägar för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

Teknologin som möjliggörare i samklang med autonomi, engagemang och samhandling

Eleverna har varit med och påverkat arbetet från början till slut, genom att: planera workshop tillsammans, lära på egen hand och tillsammans i lärgrupp, presenterat vad de lärt sig för yngre elever och utvärderat arbetssätt och lärande. Hur vi konkret arbetat och med vilket innehåll finns att ta del av via vår blogg Kreativ design för lärande.

Kontakten mellan eleverna på de olika skolorna har skett och kommer även framåt att ske via sociala medier, dvs. via bloggen där eleverna är med och påverkar och bidrar till varandras lärande. Förutom att påverka sitt eget lärande och andras har de också medverkat till hälsofrämjande skolutveckling för ökad måluppfyllelse i en digital skola. När vi lyssnar in alla elevers behov och börjar förändra lärmiljöer och arbetssätt utifrån det kan vi börja tala om en skola på hållbar väg. Traditionellt har skolan ett alldeles för stort fokus på att verksamheten ska "flyta på" utan hinder, medan elevernas olika behov och erfarenheter tenderar att glömmas bort. Genom att öka elevernas delaktighet och inflytande öppnas helt andra möjligheter att nå framgång i skolarbetet och öka måluppfyllelsen.

Under våra workshops visade eleverna att alla kan lyckas med sina muntliga presentationer, men att vägen dit inte ser likadan ut för alla. Eleverna berättade om personliga utmaningar och nämnde sina egna diagnoser i syfte att visa hur viktigt det är att tidigt hitta fungerande strategier som möjliggör ökad måluppfyllelse och förhindrar utanförskap. Eleverna fick välja en studiestrategi att bli ”expert” på och urvalet baserades dels på deras egna erfarenheter och behov och dels på åk 4 och 7 elevernas önskemål, som i förväg hade förmedlats via vår blogg, Studieteknik från Söderslättsgymnasiet och Hej årskurs 7 från Väståkraskolan.

Vi kan, vill och gör

Real Case vilar på de reviderade styrdokumenten; stärkt digital kompetens, delaktighetsmodellen; se bifogad länk och vår vision som gäller för samtliga förskolor och skolor i Trelleborgs kommun. I visionen framgår att vi gemensamt ska bidra till att 9000 stolta barn, ungdomar och studerande i Trelleborg ska bli ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande! (Vision)

"Jag är stolt över mitt arbete och tyckte detta var ett roligt ämne att skriva om. Jag är också stolt över mig själv att jag vågade redovisa, jag var väldigt nervös innan" (Elev, åk 1).

Elever i behov av särskilt stöd behöver, som jag tidigare lyft fram, ingå i en lärande gemenskap och aktivt delta i samarbete där olikheter ses som en tillgång. När eleverna får arbeta med värdeskapande lärande sammankopplat med teknologi och språkutveckling händer det spännande saker. Besök, som sagt, gärna vår blogg för att ta del av arbetsprocessen Kreativ design för lärande.

Bästa hälsningar

Maria - Lärande för hållbar utveckling - Tillgänglighet, delaktighet och inkludering

förstelärarbloggen Maria Glawe

________________________________________________________________

Vidare läsning om vårt Real Case

Lära för livet Grundskolan mötte gymnasiet - Trelleborgs kommun

Gymnasieelever tipsade fjärdeklassare om studieteknik - Trelleborgs Allehanda

Studieteknik i fokus när elever fick agera mentorer - 24Trelleborg

Delaktighetsmodellen (SPSM)

https://www.spsm.se/stod/elevhalsa/arbeta-forebyggande-och-halsoframjande/

21st Century Skills - SKL:s pilotprojekt

http://skolvarlden.se/artiklar/sa-fungerar-21st-ce...

http://www.atc21s.org

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar