Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Samtidskonsten öppnar upp till diskussion om identitet, tillhörighet, beteende och normer

Samtidskonst utifrån normkritisk pedagogik och som en reaktion på samtiden skapar fantastiska möjligheter för unga individer att reflektera kring vårt samhälle idag. Vi möter svensk- och bildläraren (försteläraren) Jessica kring ett projekt kring samtidskonst i år 9.

Att arbeta med samtidskonst är en tacksam ingång till att lära eleverna att vara uppmärksamma på den tid och kultur som vi alla lever i. Konsten och dess värld skapar naturliga ingångar och möjligheter till att uppmärksamma och diskutera bland annat identitet, tillhörighet, miljö, etnicitet, strukturer, beteende och normer.

På högstadieskolan som jag arbetar vid har jag sedan några år tillbaka och tillsammans med skolans andra bildlärare låtit niorna arbeta med samtidskonst under en hel termin i bildämnet (flera utmärkta möjligheter till att arbeta ämnesövergripande). Vi har låtit terminen vara ett avslutningsprojekt där flera förmågor lyfts och knyts ihop, samtidigt som projektet uppmanar eleverna att kritiskt granska sin samtid.

Samtidskonst speglar och kommenterar vår egen tid på olika sätt. Ett av bildämnets syften är att lära eleverna att tolka och kritiskt granska budskap, och genom att få prova olika material och former får eleverna äntligen utrymme att släppa på sina tyvärr rätt vanliga och förgörande krav på att prestera utifrån en redan färdig uppfattning om vad som är "fint" & "fult". Uppgiftens form är egentligen bara styrd utifrån några få riktlinjer för eleverna att förhålla sig till - möjligheterna är desto fler.

I år har terminen inletts med flera föreläsningar om hur samtidskonstnärer runt om i världen arbetar och vi har arbetat övergripande med "På flykt" som tema, Ett ytterligare ledord har varit återbruk, vad kan vi göra av material som vi redan har hemma, måste vi alltid köpa nytt?

Vi såg utställningen Massa i rörelse på Kalmar Konstmuseum, utställningen bygger på att sex svenska konstnärer "undersökt Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen" (www.kalmarkonstmusuem.se). Eleverna fick möjlighet att ställa frågor och samtidigt få en inblick i "industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge" (ibid.). Vad händer med hantverket och ett mindre samhälle när massproduktion tar över?

Min pedagogiska erfarenhet är att det ofta blir lyckat med kopplingar till elevernas egen värld - som i det här fallet handlar om närhet då Kalmar ligger i samma län som glasriket och eleverna kan relatera till både natur, miljö och kultur.

I år har vi även använt oss utav UR:s helgrymma serie Artityd.

Om ARTITYD; I nära och nyfikna porträtt får du följa med samtida konstnärer i deras vardag och under deras konstnärliga arbete. Det blir en aktuell och angelägen resa genom dagens samhälle när konstnärerna undersöker sin samtid. Konstens visuella gestaltning väcker tankar om skapande och kommunikation. Möt en dynamisk konstscen som överraskar, utmanar och inspirerar!

Samtidskonst utifrån normkritisk pedagogik och som en reaktion på samtiden är ett perfekt arbetsområde för år 9. Det är dessutom en fantastisk möjlighet att låta eleverna koppla samman teori och praktik. Som lärare ger jag i och för sig föreläsningar och förslag men det är elevernas egna reaktioner som bygger deras konstverk och visar på god orientering, nyfikenhet, vilja att förstå, analysera och reflektera som står i fokus. Människor idag möter en mängd synintryck, och bilder utgör en stor del av dessa, att få vägleda unga människor om vad dessa bilder handlar om, vem som skapat och i vilket syfte som de är gjorda är en direkt koppling till kursplanen i bild som menar att "undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. De ska också ges möjlighet att kritiskt granska olika bildbudskap." Att kunna använda Kalmar Konstmuseum som en resurs i undervisningssituationer skapar förhoppningsvis också ett sammanhang för eleverna, det konkretiserar ett annars något abstrakt område.

Vad reagerar eleverna på? Snedfördelning av pengar inom idrotten (vissa sporter har mycket pengar medan andra nästan inga), stress inför gymnasiet, kroppsideal och en hållbar framtid är några av de saker som eleverna låtit sina projekt handla om. Elevernas egna samtidskonstprojekt utvecklar och utformar konstverk i syfte att berätta och förmedla något, precis i enlighet med kursplanen. Under våren bygger vi klart vår utställning, och i maj håller vi vernissage.

Frågor & Svar