Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Hållbart ledarskap - att leda elevers lärande i en digitaliserad värld

Digitaliseringen utmanar skolkulturen, ledarskapet, arbetssätt och elevernas möjligheter till delaktighet och inflytande. Det handlar delvis om teknologi, men mest om inkludering, mellanmänskliga möten, innovativa arbetssätt, förändrat ledarskap och en ny elevroll.

Läraren förväntas leda i snabb förändring, vilket bland annat innebär att rusta eleverna väl så att de ”lär sig att lära”. Emma Pihl skriver i boken Framtidsrusta ditt ledarskap - 19 tips för att skapa och utveckla morgondagens talanger att vår tid handlar om att förhålla sig till och hantera snabb förändring. Vi behöver exempelvis veta var vi kan hitta information, omsätta idéer till handling, utveckla självledarskap och samarbeta med andra.

Vad innebär det att leda elevers lärande i en digitaliserad värld?

För det första handlar det om att öppna upp klassrummet för omvärlden, fatta mod och börja förändra. Lärarens dynamiska förmåga är avgörande för hur lärmiljön förändras i praktiken. Att digitalisera skolan handlar om att föra skolan närmare omvärlden och vice versa. Det handlar lite om teknik och mycket om att forma innovativa arbetssätt som drar fördel av digitaliseringens möjligheter.

Att digitalisera skolan handlar om att föra skolan närmare omvärlden och vice versa.

En inkluderande kreativ lärmiljö kännetecknas av elevernas möjlighet till delaktighet och medskapande, utifrån olika förutsättningar och behov, under hela lärandeprocessen (planering, genomförande, lärande och utvärdering). Elever ska således inte bara lära sig om världen utan också hur de kan påverka världen, exempelvis genom att förverkliga idéer.

Genom att koppla samman teknologi och en genomtänkt pedagogisk idé får eleverna syn på hur de kan testa nya arbetssätt och innovationer och hur de kan kommunicera gränslöst och skapa nätverk. I de nya läroplanerna framgår hur digital kompetens ska tydliggöras och stärkas i undervisningen.

Lärarens förändrade ledarskap bygger på modern hjärnforskning sammankopplat med förståelsen av hur arbetslivet och omvärlden förändras och påverkar elevernas framtidsutsikter. Tekniken behöver sys ihop med ett digitalt och dynamiskt mindset samt ett förändrat/nytt sätt att arbeta så att eleverna når kunskapskraven samtidigt som betydelsefulla framtidskompetenser stärks.

Tack vare digitaliseringens möjligheter kan vi utöka elevernas delaktighet och medskapande roll.

Det relationella perspektivet och elevfokusering är starkare än någonsin. Läraren, som relationell handledare, är fortfarande ämnesexpert, men har en mer coachande roll och driver processledarskap/projektledarskap. Tack vare digitaliseringens möjligheter kan vi utöka elevernas delaktighet och medskapande roll. De kan förslagsvis utforska olika intresseområden såväl på egen hand som tillsammans, koppla samman sig med människor runt jordklotet, kommunicera och dela erfarenheter gränslöst. Förutom det behövs utbildning i hur de, på ett tryggt och säkert sätt, hanterar tekniken och navigerar i den digitala "världen".

Arbeta utifrån er vision och konkretisera den i undervisningen tillsammans med eleverna

I samband med förändring av lärmiljö och arbetssätt behövs en tydlig koppling till verksamhetens vision och strategier. I vår gemensamma vision för förskolor och skolor i Trelleborgs kommun framgår det att vi ska skapa ansvarstagande medborgare som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och lust till ett livslångt lärande. Vidare står det i våra definierade utvecklingsområden att vi ska samverka med arbetsliv och omvärld, nyttja digitaliseringen möjligheter och erbjuda inkluderande lärmiljöer.

Tanken är att visionen ska synas i det vardagliga arbetet tillsammans med eleverna. Jag utgår alltid från styrdokumenten i kombination med visionen (livslångt lärande) och tänker ut hur jag, på ett kreativt sätt, kan möjliggöra för eleverna att nå kraven samtidigt som de också utvecklar andra viktiga framtidskompetenser (få eleverna att nå långt som är möjligt). Framtidens skola handlar om rika lärandeupplevelser där eleverna växer in i en helt annan roll än den traditionella; de styr sitt lärande, tar initiativ, förverkligar idéer, lär sig av konsekvenserna, påverkar och känner meningsfullhet.

Skolan är den perfekta platsen för alla att lära och utvecklas.

Skolan är den perfekta platsen för alla att lära och utvecklas. En plats för att odla och/eller uppfylla drömmar, lära sig mer om arbetslivet och omvärlden samt att omsätta egna kunskaper till något värdeskapande och därmed bidra till en hållbar framtid. Det hänger så klart på vilka möjligheter vi ger eleverna i vår undervisning.

Eleverna styr inte sitt lärande eller tar initiativ om lärmiljön är otillgänglig. De förverkligar inga idéer om det inte ges utrymme för kreativitet och innovation, inte heller lär de sig av misstag om lärmiljön är otrygg. Det är i trygga miljöer elever utmanar sig själva och går utanför sin komfortzon. Tänk själv på vad det är som håller tillbaka dig från att förändra din undervisning? Många gånger är det riskabelt och kostsamt att gå mot strömmen, men också nödvändigt för att skapa förändring och utveckling.

Vi måste hjälpas åt att ta ansvar för digitaliseringen möjligheter och utmaningar och våga ifrågasätta arbetssätt som inte fungerar väl i samklang med transformationen. När vi skapar framtidens skola behöver vi således bli bättre på att samverka med varandra (kollegialt lärande), med näringslivet och andra betydelsefulla samhällsaktörer, hitta nya sätt att kommunicera och samarbeta bortom tid och rum så att alla elever rustas väl för både samtid och framtid. Läs gärna hur jag arbetar tillsammans med mina elever via min förstelärarblogg Skola för hållbar utveckling - relationellhandledning.mariaglawe.se

Sammanfattande tips:

* Skapa inkluderande lärmiljöer för alla. Det innebär flexibilitet gällande tid och rum och olika förutsättningar och behov. Tänk personifierat lärande balanserat med samarbetslärande. När eleverna förstår och upptäcker fördelarna i den delaktiga och medskapande rollen tar de också ett större ansvar för insats och lärande (mindre kontroll behövs). Se möjligheterna med att elever kan arbeta på olika platser och ändå ha kontakt med dig och teamet. Det är ett bra sätt att träna på att ta ansvar.

* Skapa innovativa arbetssätt som ger eleverna nya lärandeupplevelser. Upplevelserna ska överträffa elevernas förväntningar, vilket får fart på deras motivation och engagemang. När jag är nöjd brukar jag plussa på med ”det lilla extra”. Det är detaljerna som gör skillnaden!

”Gå i elevernas skor” för att få syn på olika perspektiv som kan hjälpa dig att förfina och optimera undervisningen.

* Led med både hjärna och hjärta; se och bekräfta alla elever och främja goda relationer. ”Gå i elevernas skor” för att få syn på olika perspektiv som kan hjälpa dig att förfina och optimera undervisningen. Om du verkligen vill förstå och ge eleverna det bästa behöver du visa intresse för hur de tänker och känner. Visa eleverna att du gärna lämnar din trygghetszon; våga prova nytt, lära och utvecklas tillsammans med andra. Tro mig, det smittar av sig!

* Främja elevernas personliga ledarutveckling; självledarskap i praktiken. ("lära sig att lära" i ett livslångt perspektiv)

* Bidra till att utveckla en dela kultur både tillsammans med dina elever och kollegor. Det finns så mycket att vinna på att dela med sig för att lära och utvecklas tillsammans. Sharing is caring!

Jag hoppas vi ses på SETT SYD!

Den 31/10 föreläser jag om hur du kan arbeta systematiskt med värdeskapande lärande där skola, arbetsliv och omvärld kopplas samman i tillgängliga lärmiljöer för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling, digitala kompetens och handlingskompetens.

Allt väl.

Maria GlaweFrågor & Svar